AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Liiketalous, Uudistuva johtaminen

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
OPISKELU- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 9-52 op)
                                         
Osaajana kehittyminen 5
3
1
1
 
2
1
1
 
1
   
0
0
 
0
   
0
     
Itsensä johtaminen 4
4
     
4
           
0
                 
711061101006101001000
TYÖELÄMÄN KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Työelämän englanti 4
4
     
4
           
0
                 
Työelämän ruotsi 4
4
       
4
           
0
               
Työelämän viestintä 3
3
       
3
           
0
               
1100047000004700000000
FUTURE FACTORY
(Kaikki pakollisia)
                                         
JAMK InnoFlash 2
2
     
2
           
0
                 
Yrittäjyys 3
3
       
3
           
0
               
Future Factory -projekti 10  
10
         
10
             
0
         
510002301000023001000000
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
                                         
Markkinointi 4
4
     
4
           
0
                 
Palveluiden johtaminen 4
4
       
4
           
0
               
Johtaminen 4
4
       
4
           
0
               
Sopimusoikeus 4
4
     
4
           
0
                 
Johdon laskentatoimi 5
5
       
5
           
0
               
Taloushallinto 5
5
     
5
           
0
                 
Tilastotiede 3
3
       
3
           
0
               
Talousmatematiikka 3
3
     
3
           
0
                 
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                 
35000191600000191600000000
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                         
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5  
5
       
5
             
0
           
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3    
3
         
3
               
0
     
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2    
2
         
2
               
0
     
Opinnäytetyön toteutus, AMK 6    
6
         
6
               
0
     
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4    
4
         
4
               
0
     
051500050150000050015000
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
                                         
Harjoittelu 30      
30
           
30
                 
30
000300000003000000000030
KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-23 op)
                                         
Palkkahallinto 5  
5
         
5
             
0
         
050000050000000500000
TALOUSOHJAUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-18 op)
                                         
Sisäisen laskennan menetelmät 5  
5
       
5
             
0
           
Kannattavan toiminnan ohjaus 5  
5
         
5
             
0
         
Budjetointi 3  
3
         
3
             
0
         
Projektien taloudellinen johtaminen 5    
5
         
5
               
0
     
0135000585000005805000
JURIDIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-28 op)
                                         
Työoikeus 5  
5
       
5
             
0
           
Informaatio-oikeus 3    
3
         
3
               
0
     
053000503000005003000
LIIKETOIMINNAN DIGITAALISET TYÖKALUT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
Yritysohjelmistot 5  
5
       
5
             
0
           
Taulukkolaskennan tehokäyttö 5  
5
       
5
             
0
           
010000010000000010000000
LIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
Liiketoimintastrategiat 5  
5
         
5
             
0
         
Suorituskyvyn johtaminen 5    
5
         
5
               
0
     
Liiketoimintaprosessien johtaminen 5    
5
         
5
               
0
     
051000005100000005010000
UUDISTUMISKYVYN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
Muutosjohtaminen 5  
5
       
5
             
0
           
Osaamisen johtaminen 5  
5
       
5
             
0
           
Uudistuva organisaatio 5  
5
         
5
             
0
         
015000010500000010500000
HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
Työhyvinvoinnin johtaminen 5  
5
       
5
             
0
           
HR-prosessit 5  
5
       
5
             
0
           
Digitaalinen HR 5  
5
         
5
             
0
         
015000010500000010500000
PAREMPI ESIHENKILÖ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
Esihenkilötyö 5  
5
         
5
             
0
         
Esihenkilön vuorovaikutustaidot 5    
5
         
5
               
0
     
Esihenkilön työkalut 5    
5
         
5
               
0
     
051000005100000005010000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
                                         
Urheilijan opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                         
Urheilijan hyvinvointi 5  
5
       
2.5
2.5
           
0
0
         
Urheilijan yhteistyösuhteet 5  
5
       
2.5
2.5
           
0
0
         
Urheilijan urasuunnittelu 5  
5
       
2.5
2.5
           
0
0
         
GRAAFINEN SUUNNITTELU
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-6 op)
                                         
Adobe InDesign 2  
2
       
2
             
0
           
Adobe Illustrator 2  
2
         
2
             
0
         
Adobe Photoshop 2  
2
       
2
             
0
           
EDUFUTURA-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                         
CAMPUSONLINE-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                         
021000011.59.500000011.59.500000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 581104430312757.552.5440303127057.552.50440030

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Liiketalous

Suuntautumisvaihtoehdot ovat:
Digitaalisen liiketoiminnan suuntautumisessa opiskelija oppii ymmärtämään digitaalisia liiketoimintamalleja ja soveltamaan niitä käytäntöön. Opintojen kautta opiskelija ymmärtää datapohjaisen liiketoiminnan käsitteet ja oppii tuottamaan oman verkkopalvelun. Lisäksi hän hahmottaa miten liiketoimintaa kehitetään verkkokaupan avulla. Suuntautumisessa hän oppii monipuolisesti hyödyntämään dataa, digitaalisia työkaluja ja ohjelmistoja työtehtäviesi tukena. Suuntautumisvaihtoehto antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä digitaalisen liiketoiminnan tehtävissä.

Finanssialan suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa hankitaan perustiedot rahoituksesta ja sijoittamisesta sekä sijoituspalvelualan sääntelyn määrittämä pätevyys finanssipalvelujen myyntitehtävissä toimimiseen. Lisäksi osaamista täydennetään soveltuvin osin juridiikalla ja taloushallinnolla. Finanssialan suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet sijoittua pankkien, vakuutusyhtiöiden, sijoitus- ja rahastoyhtiöiden sekä yritysten rahoitusalan tehtäviin. Opinnot toteutetaan yhteistyössä finanssialan yritysten kanssa.

Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija oppii, miten markkinoinnin avulla parannetaan organisaation tulosta. Lisäksi opiskelija oppii markkinoinnin keskeiset teoreettiset käsitteet ja menetelmät. Opintojen kautta opiskelija ymmärtää asiakasymmärryksen, myynnin, markkinointiviestinnän, markkinoinnin digitalisaation, palvelumuotoilun ja brändin rakentamisen merkityksen yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Opiskelija voi painottaa opintojaan digitaaliseen markkinointiin tai myyntiin ja asiakkuuksien johtamiseen. Suuntautumisvaihtoehto antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä erilaisissa markkinoinnin tehtävissä.

Sport Business studies aim at increasing student's business skills and knowledge in the field of sport. Sport being one of the most rapidly growing industries globally, these studies provide possibilities to network and study in international environment. These studies give the students solid opportunities to become employed in a fast developing sport business organizations, sporting clubs and federations. Sport business studies combine the newest theories of sport marketing and business intelligence, sport management and leadership, sport development with practical research projects and internships. Sport Business studies are taught in English.

Talousjohtamisen BUSINESS-suuntautumisen tavoitteena on tuottaa opiskelijoille talouden ja toiminnan ohjauksen taitoja. Opinnoissa keskitytään talouden ohjauksen menetelmiin ja työkaluihin sekä tietojärjestelmiin, joiden avulla yrityksen toimintaa voidaan ohjata liiketoiminnallisia tavoitteita kohti. Suuntautuminen tuottaa osaamista talouden ohjausmekanismeista, prosesseista ja tavoitteellisesta toiminnasta, johon liittyy eteenpäin katsova suunnittelu, toteutus ja tarkkailu sekä tiedolla johtaminen. Suuntautuminen on monitieteellinen ja opinnoissa yhdistyy liiketoimintaosaaminen, talouden ohjaus, johtaminen, prosessit sekä tietojärjestelmät. Kun opiskelija suuntautuu opinnoissaan talousjohtamisen BUSINESS-suuntautumiseen, hän saa monipuoliset valmiudet toimia erilaisissa liiketoimintaa ja johdon päätöksentekoa tukevissa taloushallinnon tehtävissä.

Talousjohtamisen FINANCIAL-suuntautumisen tavoitteena on tuottaa opiskelijoille ulkoisen laskentatoimen eli rahoittajan laskentatoimeen liittyvää osaamista. Tärkeimpiä tuotoksia ovat kirjanpitolain, kirjanpitoasetuksen ja verolainsäädännön normit täyttävät tilinpäätökseen ja verotukseen liittyvät raportit, tai osakirjanpidosta esimerkiksi palkkahallintoon, hankintaan tai myyntiin liittyvät arvonlisäverotukselliset kysymykset. Tämä suuntautuminen antaa myös hyvät valmiudet edestä tilintarkastuksen asiantuntijatehtäviin. Tästä suuntautumisesta valmistutaan hyvin tyypillisesti työtehtäviin kuten kirjanpitäjä tai palkanlaskija – toimialasta riippumatta.

Uudistuva johtaminen -suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on, että opiskelija tuntee uudistumiskyvyn ja henkilöstövoimavarojen johtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja työkalut. Kyky uudistua jatkuvasti on yrityksen keskeinen menestystekijä tulevaisuudessa; opiskelija hahmottaa uudistumiskyvyn kokonaisuuden ja soveltaa työkaluja yksilön, työyhteisön ja organisaation uudistumiskyvyn johtamisessa. Opintojen kautta opiskelija ymmärtää henkilöstövoimavarojen johtamisen merkityksen organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi hän hahmottaa kokonaiskuvan organisaation henkilöstökäytänteistä, HR-prosesseista, työhyvinvointiteemoista ja juridisista vaatimuksista henkilöstötyössä. Hän oppii myös tuntemaan digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet ja digitaaliset HR-työkalut ja kykenet soveltamaan niitä henkilöstövoimavarojen johtamisessa.

Uudistuva johtaminen