Ylempi AMK

Projektijohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Sairaanhoitaja (ylempi AMK),
Fysioterapeutti (ylempi AMK),
Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala,
Toimintaterapeutti (ylempi AMK),
Kätilö (ylempi AMK),
Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Osaamiskuvaus

Projektijohtamisen tutkinto-ohjelmasta valmistunut omaa laaja-alaisen tietämyksen projektitoiminnasta ja osaa hyödyntää projektijohtamisen menetelmiä ja työvälineitä. Hankkimiaan osaamisia henkilö osaa soveltaa monialaisissa projekteissa eri rooleissa ja vaiheissa muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Opintojen aikana hankittu kehittämis-, johtamis- ja vuorovaikutusosaaminen luovat valmiuksia toimia erilaisissa verkostoissa ja moniammatillisissa tiimeissä. Koulutus luo hyvän pohjan projektijohtamisen sertifiointeihin.

Tutkinnon suorittaneella on valmiudet jatkuvaan oppimiseen, luovaan ongelmanratkaisuun ja työelämän kehittämiseen. Hän toimii eettisesti kestävää kehitystä tukien.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Projektijohtamisen ylempi amk, Sosiaali- ja terveysala, 90 op,sisältö ja rakenne on seuraavanlainen:

Yhteinen Master -osaamisen kokonaisuus muodostuu kahdesta moduulista Johtaminen ja Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Tämän kokonaisuuden opinnot ovat JAMKin yhteisiä Master tason opintoja kaikille ylemmille amk tutkinto-ohjelmille. Tarkemmat laajuudet opintopisteinä suunnitellaan HOPS keskustelujen yhteydessä kunkin opiskelijan kanssa. Yhteisten johtamisopintojen laajuus on 15 op, joista Talouden ohjaus lasketaan projektijohtamisen asiantuntijan ydinopintohin. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opintojen laajuus on kaikille vähintään 10 op.

Asiantuntijan ydinosaamisen kokonaisuus muodostuu projektijohtamisen opinnoista (15 op), Talouden ohjauksen opinoista (5 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Opinnäytetyö on tutkintosäännön mukaan työelämän kehittämistehtävä, jonka tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Täydentävän osaamisen kokonaisuus laajentaa tai syventää opiskelijan osaamista. Opiskelijan vapaasti valittavat opinnot, jotka soveltuvat hänen henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa, tukevat hänen urasuunnitelmansa mukaista osaamisen kehittämistä. Opiskelija voi valita opintoja muiden ammattikorkeakoulujen verkkotarjonnasta (CampusOnline), EduFutura opintotarjonnasta, joiden toteuttamisesta vastaavat JAMK, Jyväskylän yliopisto ja Gradia sekä JAMKin omasta YAMK-tarjonnasta.

Lisäksi opiskelija voi edistää kansainvälisyys- ja yrittäjyysosaamistaan valitsemalla englanninkielisestä opintotarjonnasta tai osallistumalla kansainvälisiin intensiivikoulutusohjelmiin. Yrittäjyyttä kehittävät opinnoilla opiskelija voi edistää omaa yritystoimintaansa. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa mahdollistuu myös kasvatustieteellisten perusopintojen vapaasti valittavina opintoina.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opinnot toteutetaan joustavasti etäopintoina verkko-oppimisympäristössä, jossa on itsenäisesti ja tiimityönä tehtäviä verk­kotehtäviä, webinaareja, verkkoluentoja, esitelmiä ja seminaa­reja. Vapaasti valittavia opintoja voit valita JAMKin muista ylemmän AMKn tutkinto-ohjelmista.

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja myös suomalaisissa ja ulkomaisissa kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia). Muualla suoritettuja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea tutkintoon. Opiskelijalla tulee olla todistus tai muu dokumentti, jolla hän osoittaa suorittaneensa opinnot. Muualla hankittua osaamista voi kuvata ja näyttää toteen, jolloin osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Lisätietoja opinto-oppaassa.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteen mukaisesti voit tunnistaa, mitä jo osaat, jolloin voit hakea osaamisesi perusteella hyväksilukua (ks. Tutkintosääntö 17 §). Olet voinut hankkia tai hankit opintojen aikana osaamista monin eri keinoin esimerkiksi opiskelemalla toisessa korkeakoulussa, työssä, projekti- tai vapaaehtoistoiminnassa.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintojaksoihin sisältyviä oppimistehtäviä voi tehdä omaan työyhteisöön. Monia työyhteisön kehittämistehtäviä voidaan myös tuoda suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä ja -projekteina.

Opiskeluun on mahdollista rakentaa henkilökohtainen opintopolku opinnollistamalla työtä ja hyödyntämällä laajasti JAMKin ylempien AMK-tutkintojen tarjontaa.

Opinnäytetyö on työelämän tutkimuksellinen kehittämistehtävä.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma on tarkoitettu eri aloilla toimiville henkilöille, joilla on halu laajentaa valmiuksiaan projektitoiminnan suunnittelu-, kehitys- ja johtamistehtävissä. Opintojen tavoitteena on syventää osaamista projektin hallinnan eri osa-alueilla. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

Kehittyminen projektijohtamisen asiantuntijana avaa sinulle uusia ja haastavia työtehtäviä, sekä mahdollisuuden uralla etenemiseen. Syvennät johtamis- ja vuorovaikutustaitojasi sekä valmiuksiasi toimia verkostoissa projektitoiminnan eri rooleissa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia organisaation toiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana.

Koulutuksen aikana verkostoidut eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Jatko-opinnot

Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009) sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa. 

Koulutuksen suunnittelu

Tutkinto-ohjelman suunnittelussa on ollut mukana työelämän edustajia ja asiantuntijoita sekä JAMKin asiantuntijoita ja yamk-opiskelijoita eri aloilta. Tutkinto-ohjelman tavoitteiden ja sisällön suunnittelu pohjautuu tutkimuksen ja työelämän edustajien kautta saatuun tietoon nykyisistä ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Suunnitteluun osallistuvat säännöllisesti myös eri alojen neuvottelukunnat, joihin kuuluu joukko asiantuntijoita ja johtajia eri yrityksistä. Koulutusta kehitetään työelämässä toimivien opiskelijoiden jatkuvan palautteen perusteella.

Vastuuhenkilö

Järvinen Sari
Tutkintovastaava
Hyvinvointiyksikkö, Terveysala
+358404861080
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Lahdenperä Emilia
Lehtori
Hyvinvointiyksikkö, Terveysala
+358407354848
etunimi.sukunimi@jamk.fi