Ylempi AMK

Elinkaaren hallinta (YAMK)

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op

Insinööri (ylempi AMK), logistiikka

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Osaamiskuvaus

Opiskelija hankkii tiedot, taidot ja valmiudet kehittää omaa osaamistaan ja edustamaansa organisaatiota elinkaaren hallinnassa. Opiskelija tutustuu tuotteen tai palvelun elinkaaren vaiheisiin mukaan lukien suunnittelu, tuotekehitys, hankinnat ja ylläpito. Hän osaa sovittaa yhteen palvelujen tuottajan, ostajan ja käyttäjän liiketoiminnalliset ja tekniset vaatimukset. Hän oppii elinkaaren hallinnan kehittämismenetelmiä ja pystyy soveltamaan niitä omalla alallaan. Koulutuksen avulla opiskelija on valmis johtamaan organisaationsa elinkaaren hallintaa tiedon ja sen analysoinnin avulla.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Elinkaaren hallinta on monialainen tutkinto-ohjelma. Sen laajuus on 60 op. Opiskelu koostuu johtamis- ja kehittämisopinnoista sekä elinkaaren asiantuntijuutta lisäävistä ydinopinnoista. Niiden tarkoitus on luoda pohjaa opinnäytetyölle, jonka laajuus on puolet opinnoista, 30 op. Opinnäytetyössä sovelletaan syvällisesti asiantuntijuutta työelämälähtöisen tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisemiseksi.

Opintojen joustava toteuttaminen

Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena siten, että verkkokontakteja on arkisin iltapäivällä tai lauantaisin. Kontakteja on 2-4 kertaa kuukaudessa ja niiden välillä opiskellaan itsenäisesti.

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa otetaan huomioon aikaisemmin hankittu osaaminen.

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja myös suomalaisissa ja ulkomaisissa kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia). Muualla suoritettuja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea tutkintoon. Opiskelijalla tulee olla todistus tai muu dokumentti, jolla hän osoittaa suorittaneensa opinnot. Muualla hankittua osaamista voi kuvata ja näyttää toteen, jolloin osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Lisätietoja Opiskelijalle-sivuilla.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintoihin liittyvät oppimis- ja kehittämistehtävät integroidaan työelämään. Oppimisessa hyödynnetään ryhmän jäsenten osaamista ja asiantuntemusta koko ryhmän hyväksi aktiivisen vuorovaikutuksen kautta. Työelämän edustajien vierailuluennot tuovat työelämän ajankohtaiset aiheet hyvin näkyville ja keskusteluun.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Elinkaaren hallinnan tutkinto-ohjelma on tarkoitettu henkilöille, joilla on halu laajentaa valmiuksiaan toimia johto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä omalla alallaan. Opintojen tavoitteena on syventää osaamista elinkaaren johtamisen eri osa-alueilla ja luoda valmiuksia erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän kehittämistehtäviin.

Kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Jatko-opinnot

Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009) sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Tutkinto-ohjelman suunnittelussa ja kehittämisessä on ollut mukana työelämän edustajia sekä JAMKin asiantuntijoita ja opiskelijoita eri aloilta. Koulutusta kehitetään työelämässä toimivien opiskelijoiden jatkuvan palautteen perusteella.

Vastuuhenkilö

Lehtola Pasi
Yliopettaja, Teknologia
+358505941452
etunimi.sukunimi@jamk.fi