Varhaisiän musiikkikasvatuksen didaktiikka 1, 5 op - KMLP0501