Varhaisiän musiikkikasvatuksen didaktiikka 2, 5 op - KMLP0551