Maaseutuelinkeinojen ympäristönhoito, 8 op - LVAN0100