Erilliset opintokokonaisuudet

Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2022-2023

YZZA1200

Kuvaus

Opintojen ydinsisältö muodostuu kasvatustieteellisistä opinnoista ja opiskelijan valitsemista pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnoista, jotka voivat painottua oman osaamisen, oman alan tai työelämän kehittämiseen.

Opintoja voidaan sisällyttää osaksi ammatillista opettajankoulutusta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 17 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kasvatustieteellisiä perusteita. Hän ymmärtää ihmisen oppimista ja kehittymistä tarkastelevien tieteiden soveltamismahdollisuuksia oppimisen ohjaamisessa sekä osaa tarkastella kasvatukseen ja koulutukseen liittyviä ilmiöitä kasvatus- ja koulutussosiologisen näkökulman avulla.

Opiskelija kehittää omaa pedagogista osaamistaan tavoitteellisesti vahvistamalla omaa asiantuntijuuttaan.

Kriteerit

Opiskellija valitsee opintokokonaisuudesta opintoja HOPSin ja urasuunnitelmansa mukaisesti maksimissaan 17 op.

Lisätiedot

Moduulin opinnollistaminen laajuus ja toteutus sovitaan erikseen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman yhteydessä. Opinnollistamisessa noudatetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun ohjeistuksia.

Opinnollistettaessa teoriatiedon osaaminen ja soveltaminen käytäntöön tehdään näkyväksi.