Siirry suoraan sisältöön

Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi (AMK)

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Musiikkipedagogi (AMK)

Laajuus:
240 op

Osaamiskuvaus

Varhaisiän musiikkikasvatuksen ja kulttuurihyvinvoinnin tutkinto-ohjelmasta valmistuneena musiikkipedagogina omaat laaja-alaiset musiikkipedagogiset tiedot ja taidot, monipuolisen musiikillisen osaamisen sekä vahvat erilaisten ryhmien ja eri-ikäisten oppijoiden musiikillisen kohtaamisen taidot. Näitä osaamisia sovellat erilaisissa muuttuvissa toimintaympäristöissä sekä työntekijänä että yrittäjänä. Opintojen aikana hankitut osaamiset antavat sinulle hyvät valmiudet toimia musiikkipedagogin tehtävissä erilaisissa yhteisöissä kuten musiikkioppilaitoksissa, musiikkileikkikouluissa, päiväkodeissa, palvelutaloissa, sairaaloissa tai vapaan sivistystyön kentällä.

Musiikkipedagogina sinulla on kyky kokeilla ja luoda uutta sekä tuotteistaa omaa osaamistasi. Sinulla on tahto ja valmius jatkuvaan oppimiseen, luovaan ongelmanratkaisuun sekä ammattitaidon ja henkilökohtaisen työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon. Osaat toimia eettisesti kestävää kehitystä tukien.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Musiikkipedagogin opinnot tähtäävät laaja-alaiseen ja luovaan musiikilliseen ja pedagogiseen osaamiseen. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneena saat pätevyyden toimia varhaisiän musiikinopettajana sekä kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijana erilaisissa ympäristöissä. 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot kehittävät taitojasi yksilöiden ja ryhmien opettajana ja ohjaajana. Opinnot sisältävät opetusharjoittelua, jota tukevat kasvatustieteelliset perusopinnot ja oman opintopolkusi mukaiset pedagogiset opinnot.

Opintoihin kuuluu yrittäjyyttä tukevia opintoja, jotka auttavat sinua tuotteistamaan osaamistasi ja edistämään työllistymistäsi. Lisäksi kolmen koulutusorganisaation osaamiskeskittymä, Suomalainen musiikkikampus, mahdollistaa ristiinopiskelun, laajan asiantuntija- ja opiskelijakollegaverkoston luomisen ja hyödyntämisen opintojesi aikana sekä joustavan siirtymisen koulutusasteelta toiselle.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen ja kulttuurihyvinvoinnin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma pohjautuu musiikkialan työelämän osaamistarpeeseen sekä ammattikorkeakoulun yleisiin yhteisiin osaamisiin. Opiskelussa ja opintoihin liittyvissä valinnoissa sinua tukevat erityisesti musiikin opettajatutorit, opettajat sekä opiskelijatutorit. Myös Jamkin korkeakoulupalvelut – opinto-ohjaaja, opintoasiainkoordinaattori ja opintopsykologi – auttavat aina tarvittaessa.

Tutkinto-ohjelman omat opintokokonaisuudet ovat Musiikin hahmottaminen ja luova tuottaminen, Instrumenttiopinnot ja yhteismusisointi, Opetustyön perusteet, Musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi sekä Kulttuurihyvinvointi osana hyvää elämää. Tutkintoon kuuluvat myös seuraavat ammattikorkeakoulun yhteiset opintokokonaisuudet: Työelämävalmiudet, Kielet ja viestintä, Jamk Future Factory sekä Kehittämistoiminta ja opinnäytetyö. Lisäksi opintoihin sisältyy harjoittelua, vapaasti valittavia opintoja sekä valintojesi mukaisia EduFutura- ja/tai CampusOnline-opintoja.

Opintojen joustava toteuttaminen

Musiikin koulutuksen omat opinnot järjestetään pääsääntöisesti syys- ja kevätlukukausien aikana. Opetusta järjestetään lähiopintoina modernilla musiikkikampuksella sekä etäopetuksena verkon kautta. Lähiopetus on monipuolista, käytännönläheistä ja joustavaa yksilö-, pienryhmä- ja suurryhmäopetusta, ja oppimateriaali usein digitaalista oppimateriaalia, jota jaetaan opintojaksoilla verkko-oppimisympäristöissä sekä mm. musiikkikampuksen kirjaston palveluiden välityksellä. Jamkin yhteisiä opintoja on puolestaan mahdollista suorittaa joustavasti lähi-, etä- tai verkko-opintoina tai niiden yhdistelmänä – usein ympärivuotisesti.

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Ammattikorkeakouluopintoihin sisältyy koko opiskelun ajan työelämäläheistä oppimista, kuten ammattitaitoa edistävä harjoittelu, työelämälähtöinen opinnäytetyö ja erilaiset työelämäprojektit. Jamkissa työelämäläheisen ja opiskelijalähtöisen oppimisen toimintamallina on Jamk Future Factory, joka tuo yhteen opiskelijat, Jamkin asiantuntijat ja työelämän toimijat käytännönläheisten ja asiakaslähtöisten projektien ääreen. Sinulle malli tarjoaa monialaisen ja työelämäläheisen projektiopiskelun lisäksi mahdollisuuden kehittää tulevaisuuden työelämätaitojasi ja -verkostojasi sekä omannäköisiäsi urapolkuja.

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutetaan henkilökohtaisen ura- ja opiskelusuunnitelmasi mukaisesti. Tutkinnon opintoihin sisältyy sekä pedagogista että muusikon harjoittelua. Pedagogista harjoittelua voit suorittaa esimerkiksi päiväkodeissa, Ammattiopisto Gradialla ja/tai muissa musiikkioppilaitoksissa ja alan yrityksissä, hoitolaitoksissa, palvelutaloissa ja sairaalaympäristössä. Muusikon harjoittelua voit puolestaan toteuttaa missä tahansa, missä musiikkia esitetään tai tallennetaan. Työelämäyhteistyö toteutuu myös opinnäytetyössä, joka on yleensä työelämän tarpeesta nouseva oman koulutusalan asiantuntijatehtävään liittyvä kehittämistyö, projekti tai produktio.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun varhaisiän musiikkikasvatuksen ja kulttuurihyvinvoinnin tutkinto-ohjelmasta valmistuneet työskentelevät mm. musiikkikouluissa ja -opistoissa sekä kansalais- ja työväenopistoissa, vanhainkodeissa, sairaaloissa, päiväkodeissa, kerhojen sekä erilaisten ryhmien ohjaajina tai omassa musiikkialan yrityksessä. Kulttuurihyvinvoinnin ulottuvuus mahdollistaa esimerkiksi palvelutaloissa ja sairaalaympäristössä hoivamuusikkona toimimisen.

Kelpoisuudet

Opinnot antavat sinulle yleisen pedagogisen kelpoisuuden opetustehtäviin. Kelpoisuuteen voivat lisäksi vaikuttaa asianomaisen alan tai oppilaitosmuodon koulutus- ja työkokemusvaatimukset.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi ja vähintään kahden vuoden työkokemuksen jälkeen hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit jatkaa opintojasi hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai ulkomaisiin maisterikoulutuksiin. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Jamkissa voit suorittaa 60 opintopisteen laajuisen musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon tai yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen (30 op). Luontevia musiikin alan jatko-opintomahdollisuuksia on lisäksi tarjolla mm. Suomalaisella musiikkikampuksella toimivalla Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella sekä kansainvälisissä partnerikorkeakouluissamme.

Koulutuksen suunnittelu

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman sekä opetussuunnitelman pohjalta järjestettävän koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen ovat musiikin koulutuksen henkilöstön ja alumnien lisäksi osallistuneet useat koulutuksen sidosryhmien edustajat sekä muut työelämän asiantuntijat. Koulutuksen profiilia on terävöitetty suhteessa muiden amkien suunnitelmiin ja toteutuksiin. Koulutuksen suunnittelussa on hyödynnetty saatavilla olevaa opiskelijapalautetta, kuten opintojaksopalautteita, opiskelijakunta JAMKOn Jupinaviikon palautetta sekä ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyä (AVOP). Musiikkipedagogien työelämän osaamistarvetta on selvitetty myös musiikin koulutuksen oman, musiikkialan ja sitä sivuavien alojen ammattilaisille suunnatun kyselytutkimuksen avulla. Opetussuunnitelmatyössä on lisäksi hyödynnetty tuoreita raportteja, tutkimuksia ja selvityksiä työelämän ja koulutuksen keskeisiltä toimijoilta ja taustaorganisaatioilta.

Vastuuhenkilö

Eva Halme
Päällikkö, musiikki
+358407276424
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi
Tunnus
(KPV2024SS)
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA59-3006 Ryhmät KPD22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus KP00CC98-3001
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00CC85-3001 Ryhmät KPV24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA74-3005 Ryhmät KPV24S1 KPI24S1
Ajoitus 13.01.2025 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00CC92-3001 Ryhmät KPV24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus KP00CC96-3001 Ryhmät KPV24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 31.07.2028 Toteutuksen tunnus KP00BB18-3005 Ryhmät KPV24S1 KPI24S1
Ajoitus 13.01.2025 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA77-3004 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA78-3003 Ryhmät KPD22S1
Ajoitus 19.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA76-3004 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 31.07.2028 Toteutuksen tunnus KP00BB17-3005 Ryhmät KPV24S1 KPI24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00CC89-3001 Ryhmät KPV24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3003
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3004
Ajoitus 02.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3015
Ajoitus 02.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3016
Ajoitus 02.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3017
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus KP00CC97-3001 Ryhmät KPV24S1