Siirry suoraan sisältöön

Konetekniikka (AMK)

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), konetekniikka

Laajuus:
240 op

Osaamiskuvaus

Halutko olla mukana suunnittelemassa kestävää kehitystä tukeavia tuotteita ja niiden tuotantoa? Siis tekemässä hyvin merkityksellistä työtä. Konetekniikan insinööri tekee sitä joka päivä. Jamkin kansainväliset EUR-ACE-laatukriteerit täyttävä koneinsinööri (AMK) tutkinto-ohjelma mahdollistaa sen sinulle.

Koneita tarvitaan jokaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja tukemiseen. Helppokäyttöiset ja turvalliset koneet ovat yksi tämän päivän tärkeimmistä hyvinvoinnin lähteistä. Edullinen ja laadukas tuotanto takaa tämän hyvinvoinnin lähteen useimmille ihmisille sekä edesauttaa kestävää kehitystä. Jamkin konetekniikan tutkinto-ohjelmassa kouluttaudut suunnittelemaan ja kehittämään näitä koneita ja laitteistoja sekä laadukasta tuotantoa. Suuntautumisvaihtoehtosi mukaan valmistut tuotekehitykseen ja -suunnitteluun tai tuotantotekniikkaan. Henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi avulla voit myös painottaa osaamisaluettasi tuotantotalouteen, yrittäjyyteen tai uusiin nouseviin teknologioihin.

Valmistuttuasi konetekniikan insinööriksi työskentelet uusimpien tekniikoiden suunnittelu- ja käyttöönottotehtävissä konepajojen tuotannossa tai erilaisissa koneiden sekä laitteiden tuotekehitys- ja suunnittelutehtävissä.

Konetekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistuttuasi sinulla on selkeä kuva omasta oppimisestasi, mahdollisuuksistasi vaikuttaa kestävään kehitykseen ja ymmärrät opiskelun jatkamisen tärkeyden myös työelämässä. Tunnet ja osaat hyödyntää työelämässä käytettäviä menetelmiä ja ohjelmistoja. Uusien asioiden omaksuminen alalla on sinulle nopeaa ja vaivatonta. Kasvat vahvaksi ongelmanratkaisijaksi.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Tyypillisesti yritysten toimeksiantoina tekemissäsi projekti- ja harjoitustöissä sovellat osaamistasi mahdollisuuksien mukaan todelliseen ympäristöön. Sinulla on myös mahdollisuus osallistua erilaisiin tutkimus- tai kehittämishankkeisiimme. Tutkinto-ohjelman laajan kansainvälisen yhteistyöverkoston ansiosta teet osassa opintoja ja projekteja yhteistyötä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Tämä antaa osaltaan sinulle valmiuksia kansainvälisyyteen, jota tarvitaan yhä enemmän konetekniikan insinöörin työssä. Sinun on myös mahdollista suorittaa opintoja, harjoittelu, opinnäytetyö tai kaksoistutkinto ulkomaisissa yhteistyökorkeakouluissa. Opinnäytetyö, harjoittelu ja myös opintoja voidaan suorittaa myös ulkomaisissa yrityksissä.

Tuotekehityksen suuntautumisvaihtoehdossa opit erityisesti koneensuunnittelua ja käyttäjäkeskeistä suunnittelua. Samoin opit koneen, sen osien ja laitekokonaisuuksien mitoittamisen nykyaikaisilla ohjelmistoilla.

Tuotantotekniikasta valmistuttuasi sinun vahvuuksiisi kuuluvat erilaisten tuotantojärjestelmien ja -verkostojen kehittämisen ja ongelmanratkaisun menetelmät. Opit hyödyntämään tuotannon automatisointia ja kestäviä valmistusprosesseja perinteisten lisäksi. Suuntautuminen antaa sinulle myös osaamista nykyaikaisen yritysten koneiden ja laitteiden kunnossapidon kehittämiseen. Opit mitä on vastuullinen tuotanto ja huomioimaan sen ratkaisuissasi.

Opintojen joustava toteuttaminen

Päiväopiskelussa seuraat viikoittaista työjärjestystä ja siihen liittyy runsaasti luokka- ja laboratoriotiloissa tapahtuvaa lähiopetusta, josta osan voit suorittaa myös verkossa. Tämän lisäksi sinulla on itsenäisesti (yksin tai ryhmissä) suoritettavia harjoitustöitä ja -tehtäviä.

Monimuoto-opiskeluun osallistuminen edellyttää sinulta valmiuksia toimia digitaalisissa oppimisympäristöissä. Monimuoto-opiskelussa yhdistät itseopiskelua sekä verkko- ja lähiopetusta joustavasti toisiinsa aika- ja paikkasidonnaisuuden vähentämiseksi. Tällainen opiskelu vaatii sinulta enemmän itseohjautuvuutta. Tämä opiskelumuoto soveltuu sinulle, jolla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai elämäntilanteesi takia haluat enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohdan tai -paikan suhteen.

Mikäli valitset tuotekehityksen suuntautumisen, opiskelet sitä päiväopiskeluna. Tuotantotekniikassa puolestaan monimuoto-opiskeluna. Kaksi ensimmäistä lukuvuotta ovat opintojaksojesi suhteen suuntautumisvaihtoehdoista riippumatta samoja. Kolmantena opiskeluvuotena opiskelet suuntaavia syventäviä ammattiopintoja suuntautumisesi mukaisesti. Toisen lukuvuoden jälkeen on vielä mahdollisuus vaihtaa suuntautumisvaihtoehtoa, mikäli suuntautumisten mukaisissa ryhmien suuruuksissa ei tule suuria eroja. Lisäksi sinulla täytyy olla edellytykset suuntautumisen mukaiseen toteutustapaan.

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Työelämäläheisyys näkyy sinulle vierailuina lähiseudun alan yrityksiin eli mahdollisiin tuleviin työpaikkoihin. Myöhemmin sinulle on tarjolla projekteja ja harjoitustöitä, joissa ratkotaan yrityksiltä saatuja tehtävänantoja. Yrityksistä kutsuttavat vierailijaluennoitsijat esittelevät sinulle alan uusimpia käytänteitä. Ammattiaineiden harjoitukset sekä laboratoriotyöt vastaavat mahdollisimman pitkälle työelämässä eteen tulevia työtehtäviä.

Opintoihin kuuluu harjoittelu, jonka suoritat oman alan työtehtävissä. Tämän avulla saat hyvän kuvan valmistuvan insinöörin työtehtävistä. Opintojen lopussa teet opinnäytetyön. Suurin osa opinnäytetöiden aiheista on erilaisia yrityksiin tehtäviä kehittämistöitä. Usein ne tehdään myös yritysten toimitiloissa.

Jamkissa työelämäläheisen ja opiskelijalähtöisen oppimisen toimintamallina on Jamk Future Factory®. Se yhdistää työelämän toimijat, opiskelijat, Jamkin asiantuntijat sekä työelämäläheiset LAB- ja muut oppimisympäristöt. Sinulle se tarjoaa monialaisen ja työelämäläheisen projektiopiskelun lisäksi mahdollisuuden kehittää tulevaisuuden työelämätaitojasi, omaa urapolkuasi ja tärkeitä työelämäverkostoja tulevaisuuttasi ajatellen.

Myös opinnollistaminen on työelämäläheisen oppimisen mahdollisuus. Sillä tarkoitetaan työn, projektiopintojen, Future Factory tms. -toiminnan ja opintojen yhdistämistä. Opinnollistamisesta laadit suunnitelman ja dokumentoit toimintasi opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Tutkinto-ohjelma valmentaa sinut teollisuuden tuotannon kehitys- ja asiantuntijatehtäviin tai erityyppisiin tuotekehitys- ja suunnittelutehtäviin. Kaksi ensimmäistä samansisältöistä lukuvuotta antaa sinulle hyvät edellytykset syventyä halutessasi toiselle suuntautumisalueelle myöhemmin. Tätä arvostetaan yrityksissä. Tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiuksia yrittäjyyteen ja kokemuksen karttuessa esihenkilötehtäviin.

Tuotantotekniikan suuntautumisesta valmistuneet ovat työllistyneet tuotannon kehittämis- ja ohjaustehtäviin sekä kokemuksen karttuessa tuotannon ja sen kehittämisen johtamisen tehtäviin.

Tuotekehityksen suuntautumisesta valmistuneet ovat työllistyneet tuotekehitys- ja koneensuunnittelutehtäviin sekä kokemuksen karttuessa tuotekehitys- ja suunnittelutoiminnan esihenkilö- ja johtamistehtäviin.

Täydentävillä opinnoilla sinulla on mahdollisuus hankkia kohdennettua osaamista erilaisiin työtehtäviin esim. hankintatehtäviä tukemaan.

Kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi ja vähintään kahden vuoden työkokemuksen jälkeen hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit jatkaa opintojasi hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin, ammatilliseen opettajankoulutukseen tai ulkomaisiin maisterikoulutuksiin. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Konetekniikan tutkinto-ohjelman tavoitteena on tuottaa elinkeinoelämän tarpeita vastaavia insinöörejä. Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet on määritelty elinkeinoelämän nykyisten ja tulevien tarpeiden perusteella käyttäen hyväksi yritysten henkilökuntaa, alan asiantuntijoita, opiskelijoita ja julkisia tulevaisuutta luotaavia tutkimuksia. Koulutusvastaava vastaa, tutkintovastaavan kanssa, konetekniikan tutkinto-ohjelman osaamistavoitteiden suunnittelun etenemisen seurannasta ja resurssien hallinnasta.

Osaamistavoitteita päivittää työryhmä, joka koostuu tutkinto-ohjelmien opettajista. Työryhmän jäsenet neuvottelevat oman osaamisalueensa elinkeinoelämän edustajien kanssa työelämän osaamistarpeista. Työryhmä kokoaa osaamistavoitteet ja määrittelee ne tutkinto-ohjelmalle.

Osaamistavoitteet jaetaan osaamisalueisiin ja niiden sisäisiin pätevyyksiin sekä sisällytetään tutkinto-ohjelman rakenteeseen eri opintokokonaisuuksiin ja niihin sisältyvien opintojaksojen muodossa. Jamkin koneinsinööri (AMK) tutkinto-ohjelma on kansainvälisten EUR-ACE-akkreditointikriteerien vaatimukset täyttävä tutkinto-ohjelma, joka näkyy mm. eri osaamisalueiden pätevyyksien määrittelyissä.

Osaamistavoitteita pohditaan neuvottelukunnassa, joka koostuu elinkeinoelämän edustajista, opiskelijajäsenistä, koulutus- ja tutkintovastaavasta.

Vastuuhenkilö

Petri Luosma
Lehtori, teollisuustekniikka
+358407468605
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Konetekniikka
Tunnus
(TKN2019SMM)

Timing 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0550AC-3004 Groups ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TKKP0560-3003 Ryhmät TKN22SA TKN22SB TKN23VS
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TKKP0560-3004 Ryhmät TKN22SM
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0550BI-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0550AI-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TK00BD37-3006 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TKKVS0200Y-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0300D-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0300C-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TERP0160A-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TERP0120A-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0300A-3004 Ryhmät ZJA23STTA ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0300B-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00BB60-3006 Groups TKN21SB TER21S1 TER21SM
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TK00BJ53-3008 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3166
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3168
Timing 04.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus TLXV1580-3012 Groups ZJA23KTHAV TKN21SA TKN21SB TKN23VS
Timing 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TKSUE310-3002 Groups TKN21SA TKN23VS TKN24VK
Timing 05.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3048 Groups TLP20S1 MTM21S1 TLP20SAVO
Ajoitus 09.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3057 Ryhmät ZJA22KYK
Ajoitus 02.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3051
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3043 Ryhmät TLS20S1 TSA21SA TSA21SB MPT21S1 TLS20SB SOS20SM TLS20SA SKO21SM
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3047
Ajoitus 12.09.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3050
Timing 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3049
Ajoitus 08.01.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3087 Ryhmät TKN23SB ZJATKN23S1 ZJATKN23SM TKN23SM TKN23SA
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3088 Ryhmät UTIVERKKO ZJA23ST
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3089 Ryhmät UTIVERKKO ZJA24KT
Ajoitus 01.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3090 Ryhmät UTIVERKKO ZJA24KTE
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3093 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3094 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3095 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 21.08.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3067 Ryhmät TKN22SA TKN22SB TKN22SM
Ajoitus 01.05.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3068 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3069 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3070 Ryhmät UTIVERKKO
Timing 08.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3072 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 29.02.2024 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3073 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3074 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 16.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF3300-3012 Ryhmät TKN22SA TKN22SB TKN22SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF3300-3013 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0550CI-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 31.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TK00BP16-3001
Ajoitus 08.02.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00CG65-3001 Ryhmät TKN23SB TKN22SA TKN20SB TKN22SB TKN21SA TKN21SB TKN20SA TKN20SM TKN23SM TKN22SM TKN21SM TKN23SA
Ajoitus 08.02.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00CG64-3001 Ryhmät TKN22SA TKN23SB TKN20SB TKN22SB TKN21SA TKN21SB TKN20SA TKN20SM TKN23SM TKN22SM TKN21SM TKN23SA
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TKTJ0200-3007 Ryhmät TKN21SB
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TKTJ0200-3008 Ryhmät TKN21SM
Ajoitus 24.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3151 Ryhmät TLS23SMM TRM23KMM TTV23S2 TKN23S1 TKN23SM TTV23S3 TER23S1 TTV23SM TTV23S5 TSA23SM LMS23S1 TER23SM TSA23S1 ZJATTV23SM TRY23S1 TLS23S1 UTIVERKKO TTV23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3158 Ryhmät ZJASAR23SM ZJASAR23S1 SAR23S1 SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3171 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3173 Ryhmät ZJAG23SMP MPT23S1 ZJAMPT23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3179 Ryhmät SAR24KM SAR24K1 ZJASAR24KM ZJASAR24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3182 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3183 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3184 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23S1 SFT23S1 ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3185 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3186 Ryhmät STT23SM ZJASTT23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3189 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 25.08.2023 - 31.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3190 Ryhmät ZJAG23STR ZJAG23STS ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Timing 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3191 Groups TAR23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3192 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3193 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 25.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3196 Ryhmät TLS23SMM TRM23KMM TTV23S2 TKN23S1 TKN23SM TTV23S3 TER23S1 TTV23SM TTV23S5 TSA23SM TER23SM TSA23S1 ZJATTV23SM TRY23S1 TLS23S1 LMS24KM UTIVERKKO TTV23S1
Ajoitus 06.05.2024 - 06.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00BC02-3029
Timing 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus THTP0550-3003 Groups TKN21SA
Ajoitus 01.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00CL93-3001 Ryhmät TKN22S1 TER22S1 TER22SM TKN22SM
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0550GI-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 06.11.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3059 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 09.10.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3061
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3055
Ajoitus 01.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3063
Timing 02.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3058
Timing 18.02.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3067
Ajoitus 18.02.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3060
Ajoitus 22.04.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3070
Ajoitus 02.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3057
Timing 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3056
Timing 01.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3066
Ajoitus 28.08.2023 - 25.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3001 Ryhmät TSA20SA TSA20SB
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3131 Ryhmät TKN20SB TKN20SA TKN20SM
Ajoitus 16.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3132 Ryhmät TKN21SA TKN21SB TKN21SM TER21S1 TER21SM
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TKVS0200-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TKTT0150-3005 Ryhmät TKN21SA
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0600-3007 Ryhmät TKN22SA TKN22SB
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0600-3008 Ryhmät TKN22SM
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TKTT0130-3006 Groups TKN21SA TKN23VS
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TKTT0130-3007 Ryhmät TKN21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TKSUJ110-3003 Ryhmät TKN21SA TKN23VS
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TKSUJ110-3004 Ryhmät TKN21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TKKU0200-3008 Ryhmät TKN21SB TER21S1 TER21SM
Timing 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TKSK0200-3005 Groups TKN21SA TKN23VS TKN24VK
Timing 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TKSK0300-3006 Groups TKN23VK TKN21SA TKN23VS
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TKKU0300-3007 Ryhmät TKN21SB TER21S1 TER21SM
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TKTO0200-A-3005 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0100A-3008 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Timing 28.08.2023 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TKPP0150-3002 Groups TKN23VS TKN24VK
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TKKP0500-3010 Ryhmät TKN21SA TKN21SB TKN23VS TKN21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0500-3011 Ryhmät TKN22SA TKN22SB TKN23VS TKN22SM TKN24VK
Timing 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TKSUJ210-3002 Groups TKN23VK TKN21SA TKN23VS TKN24VK
Ajoitus 05.03.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZVV0420-3004
Ajoitus 04.09.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3060 Ryhmät TKN23SB ZJATKN23S1 ZJATKN23SM TKN23SM TKN23SA
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3062 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3063 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 04.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3064 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 04.09.2023 - 17.11.2023 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3091 Ryhmät TKN23SB ZJATKN23S1 ZJATKN23SM TKN23SM TKN23SA
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3093 Ryhmät UTIVERKKO ZJA23STNO
Ajoitus 01.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3094 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3095 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3096 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 04.03.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3097 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 02.02.2024 - 04.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3098 Ryhmät ZJA23STTA ZJAG23STR ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Ajoitus 20.11.2023 - 31.01.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3077 Ryhmät TKN23SB ZJATKN23S1 ZJATKN23SM TKN23SM TKN23SA
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3078 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3079 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 01.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3080 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 01.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3081 Ryhmät TSA23KM
Timing 01.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3082 Groups TAR23S1
Ajoitus 20.11.2023 - 31.01.2024 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3061 Ryhmät TKN23SB ZJATKN23S1 ZJATKN23SM TKN23SM TKN23SA
Ajoitus 01.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3062 Ryhmät TSA23KM
Ajoitus 01.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3063 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 05.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3074 Ryhmät TKN23SB ZJATKN23S1 ZJATKN23SM TKN23SM TKN23SA
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3075 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3076 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 01.05.2024 - 30.09.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3077 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 16.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3078 Ryhmät TSA23KM
Timing 04.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3079 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3080 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 04.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3081 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 05.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZMV3100-3056 Ryhmät TKN23SB ZJATKN23S1 ZJATKN23SM TKN23SM TKN23SA
Ajoitus 16.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV3100-3058 Ryhmät TSA23KM
Ajoitus 04.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZMV3100-3059 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus TZMV3100-3060 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 23.08.2023 - 06.10.2023 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3069 Ryhmät TKN23SB ZJATKN23S1 ZJATER23S1 TER23S1 TKN23SA
Ajoitus 28.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3071 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3072 Ryhmät ZJATKN23SM TKN23SM TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3073 Ryhmät UTIVERKKO ZJA23STNO
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3077 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.08.2023 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3078 Ryhmät TKN23S1 TER23S1 TRY23S1 TLS23S1
Ajoitus 03.11.2023 - 01.02.2024 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3079 Ryhmät ZJAG23STR ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Ajoitus 12.09.2023 - 15.01.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0220-3007 Ryhmät TKN23SB ZJATKN23S1 TKN23SA
Ajoitus 21.08.2023 - 15.01.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0220-3008 Ryhmät ZJATKN23SM TKN23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0210-3003 Ryhmät TKN22SA
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TERP0141-3005 Ryhmät TKN23SB ZJATKN23S1 ZJATKN23SM TKN23SM TKN23SA
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TKKP0100-3007 Ryhmät TKN23SB ZJATKN23S1 TKN23SA
Ajoitus 15.08.2023 - 04.01.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0100-3008 Ryhmät ZJATKN23SM TKN23SM
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0550EI-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TKKU0100A-3005 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TKTP0300-3004 Ryhmät TKN21SB
Ajoitus 28.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM5300-3008 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM5300-3009 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3163 Ryhmät SAR22SM2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3192 Ryhmät ZJASAR23KM SAR23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3194 Ryhmät SAR23KM2
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3199 Ryhmät STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3212 Ryhmät ZJASAR23SM SAR23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3215 Ryhmät TKN23SB ZJATKN23S1 TKN23SA
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3221 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 14.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3225 Ryhmät ZJATKN23SM TKN23SM
Ajoitus 03.01.2024 - 12.09.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3226 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 20.05.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3230 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3231 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3232
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3235 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3236 Ryhmät ZJASTT23SM STT23SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3237 Ryhmät ZJASFT23S1 SFT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3238 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 30.06.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3239 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3240 Ryhmät SAR24K1 ZJASAR24K1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3241 Ryhmät SAR24KM ZJASAR24KM
Timing 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3244 Groups TAR23S1
Ajoitus 14.08.2023 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3245 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3247 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3248 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3253 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3255 Ryhmät SAR24KM2
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TKTU0100-3007 Ryhmät TKN21SB TKN21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TERV4000-3005 Ryhmät TKN21SA TKN21SB TER21S1 TER21SM
Timing 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TKSUJ410-3002 Groups TKN21SA TKN23VS TKN24VK
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TKSA0100-3003 Ryhmät TKN22SA
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TKVS0105-3005 Ryhmät TKN21SA
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TKXMF100-3008 Ryhmät TKN22SA TKN22SB
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TKXMF100-3009 Ryhmät TKN22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TKKP0400-3013 Ryhmät TKN22SA TKN22SB TKN23VS TKN22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00BC65-3004 Ryhmät TKN22SA TKN22SB TER22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00BC65-3005 Ryhmät TER22SM TKN22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0310-3009 Ryhmät ZJATKN23S1 TKN23SA
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0310-3010 Ryhmät ZJATKN23SM TKN23SM TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0300-3009 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0310-3011 Ryhmät TKN23SB ZJATKN23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0950-3004 Ryhmät TKN22SA TKN22SB TER21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0950-3006 Ryhmät TKN22SM TKN21SM TER21SM
Timing 13.05.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00BU17-3003
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZVM6300-3017 Ryhmät TSA22KMA TSA22KMB
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZVM6300-3018 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZVM6300-3019 Ryhmät UTIVERKKO
Timing 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZVM6300-3020 Groups TAR22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TKTT0300-3006 Ryhmät TKN21SA
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TKTT0300-3007 Ryhmät TKN22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TKTJ0100-3009 Ryhmät TKN21SB
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TKTJ0100-3010 Ryhmät TKN21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TKTU0300-3008 Ryhmät TKN21SB
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TKTU0300-3010 Ryhmät TKN21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TKTU0200-3007 Ryhmät TKN21SB
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TKTU0200-3008 Ryhmät TKN21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TKTT0200-3005 Ryhmät TKN21SB
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TKTT0200-3006 Ryhmät TKN21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TKTP0200-3004 Ryhmät TKN21SB
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0900-3008 Ryhmät TKN23SB ZJATKN23S1 TKN23SA
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0900-3009 Ryhmät ZJATKN23SM TKN23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TKSP0100-3005 Ryhmät TKN22SA
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TKSP0100-3006 Ryhmät TKN22SM
Timing 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TKSP0200-3008 Groups TKN22SA TKN22SB TKN23VS TKN24VK
Ajoitus 17.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3185 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 12.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3186 Ryhmät LMS22KM
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3187
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3189
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3190
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3191
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3192
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3194
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3195
Timing 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3196
Timing 01.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3197
Timing 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3198
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3199
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3200
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3201
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3202
Timing 04.09.2023 - 12.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3203
Timing 11.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3204
Timing 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3205
Timing 04.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3206
Timing 11.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3207
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3208
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3209
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3210
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3212
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3214
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3219
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3220
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3221
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3222
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3223
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3224
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3225
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3226
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3228
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3229
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3230
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3231
Timing 05.02.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3232
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3233
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3234
Timing 05.02.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3235
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3236
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3239
Timing 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3241
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3242
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3145 Ryhmät LMS21KM
Ajoitus 17.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3146 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3147
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3148
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3149
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3150
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3151
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3152
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3153
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3154
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3155
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3156
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3157
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3158
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3159
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3160
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3161
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3162
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3163
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3164
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3165
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3166
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3167
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3169
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3170
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3171
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3172
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3173
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3175
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3176
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3177
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3178
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3179
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3180
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3181
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3182
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3183
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3184
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3185
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3186
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3187
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3188
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3189
Ajoitus 29.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3190
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3191
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3192
Ajoitus 25.03.2024 - 07.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3196
Ajoitus 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3197
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3198
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3199
Ajoitus 11.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3179 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3180
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3181
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3182
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3183
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3184
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3185
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3186
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3187
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3189
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3190
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3191
Ajoitus 07.09.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3192
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3194
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3195
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3196
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3197
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3198
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3199
Ajoitus 18.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3200
Ajoitus 12.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3204
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3205
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3207
Ajoitus 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3208
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3209
Ajoitus 11.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3210
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3214
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3219
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3220
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3221
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3222
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3223
Ajoitus 19.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3227 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 05.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3230
Ajoitus 30.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3231
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3232
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3233
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3234
Ajoitus 08.05.2024 - 12.06.2024 Toteutuksen tunnus ZYVZ0200-3014
Timing 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TKTP0100-3006 Groups TKN22SB TKN23VS TKN24VK
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TKKP0150-3007 Ryhmät TKN23SB ZJATKN23S1 TKN23SA
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TKKP0150-3008 Ryhmät ZJATKN23SM TKN23SM
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TK00BZ92-3001 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TKKP0550FI-3004 Ryhmät ZJA23STNO ZJK23STNO
Timing 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3136
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3138
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3139
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3141
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3142
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3143
Ajoitus 04.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3144
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3145
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3146
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3147
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3148
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3149
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3150
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3154 Ryhmät ZJASOS23SML
Ajoitus 24.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3159 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3160
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3162
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3163
Timing 29.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3169
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3172
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3170
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3171
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3173
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3174
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3178
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3183
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3184
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3185
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3186
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3187
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3188
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3190
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TK00BA40-3003 Ryhmät TKN21SA TKN23VS TKN24VK
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00BA40-3004 Ryhmät TKN21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00BA37-3003 Ryhmät TKN21SB
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00BA37-3004 Ryhmät TKN21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TK00BA38-3002 Ryhmät TKN21SB
Ajoitus 28.08.2023 - 01.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00BA39-3002 Ryhmät TKN21SA TKN23VS