Siirry suoraan sisältöön

Musiikkipedagogi (AMK)

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Musiikkipedagogi (AMK)

Laajuus:
240 op

Osaamiskuvaus

Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelmasta valmistunut omaa laaja-alaiset musiikkialan tiedot ja vahvan pedagogisen osaamisen sekä korkeatasoiset käytännön muusikon taidot. Näitä osaamisia musiikkipedagogi soveltaa erilaisissa muuttuvissa toimintaympäristöissä – sekä työntekijänä että yrittäjänä. Opintojen aikana hankittu yrittäjyys-, vuorovaikutus- ja kansainvälisyysosaaminen luovat valmiuksia toimia luovien alojen sekä niitä sivuavien alojen, kuten media- ja hyvinvointialojen, verkostoissa ja moniammatillisissa tiimeissä. Musiikkipedagogilla on kyky kokeilla ja luoda uutta sekä tuotteistaa omaa osaamistaan. Hänellä on valmiudet elinikäiseen oppimiseen, luovaan ongelmanratkaisuun sekä ammattitaidon ja henkilökohtaisen työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon. Hän toimii eettisesti kestävää kehitystä tukien.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Musiikkipedagogin opinnot tähtäävät vahvaan musiikilliseen ja pedagogiseen osaamiseen sekä klassisessa että pop/jazz-musiikissa.

Tutkinto-ohjelman opiskelija voi ensimmäisen opintovuoden jälkeen profiloitua kehittämään instrumenttiopettajan, musiikinohjaajan tai varhaisiän musiikinopettajan tehtävissä vaadittavia osaamisia. 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot kehittävät opiskelijan taitoja yksilöiden ja ryhmien opettajana ja ohjaajana. Opinnot sisältävät opetusharjoittelua, jota tukevat kasvatustieteelliset perusopinnot ja oman opintopolun mukaiset pedagogiset opinnot.

Pedagogisen osaamisen lisäksi kaikilla opintopoluilla luodaan valmiuksia laaja-alaisiin musiikkialan tietoihin ja korkeatasoiseen käytännön muusikkouteen sekä hankitaan taitoja soveltaa osaamista erilaisissa muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opintoihin kuuluu yrittäjyyttä tukevia opintoja, jotka auttavat opiskelijaa tuotteistamaan osaamistaan ja edistämään työllistymistään.

Lisäksi kolmen koulutusasteen osaamiskeskittymä, Suomalainen musiikkikampus, mahdollistaa ristiinopiskelun, laajan asiantuntija- ja opiskelijakollegaverkoston luomisen ja hyödyntämisen opintojen aikana sekä joustavan siirtymisen koulutusasteelta toiselle.

Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma pohjautuu musiikkialan työelämän osaamistarpeeseen sekä ammattikorkeakoulun yhteisiin osaamisiin. Opiskelija tekee henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelmansa mukaisia valintoja moduulien eli opintokokonaisuuksien sisällä. Tutkinto-ohjelman omat moduulit ovat Musiikin hahmottaminen, Musiikin luova tuottaminen, Instrumenttiopinnot ja yhteismusisointi, Opetustyön perusteet, Musiikin yksilö- ja ryhmäpedagogiikka sekä Varhaisiän musiikkikasvatus ja laaja-alainen musiikkipedagogiikka. Tutkintoon kuuluvat myös seuraavat ammattikorkeakoulun yhteiset moduulit: Opiskelija- ja työhyvinvointi, Kielet ja viestintä, FutureFactory ja Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Lisäksi opintoihin sisältyy harjoittelua, vapaasti valittavia opintoja sekä opiskelijan valintojen mukaisia Campus Online -opintoja.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja myös suomalaisissa ja ulkomaisissa kumppanikorkeakouluissa, esimerkiksi muissa ammattikorkeakouluissa (CampusOnline-tarjonta), yliopistoissa ja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia). Muualla suoritettuja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea tutkintoon. Opiskelijalla tulee olla todistus tai muu dokumentti, jolla hän osoittaa suorittaneensa opinnot. Muualla hankittua osaamista voi kuvata ja näyttää toteen, jolloin osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Lisätietoja opinto-oppaassa.

Työelämäläheinen oppiminen

Työelämäläheistä oppimista sisältyy AMK-opintoihin koko opiskelun ajan, kuten ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyö ja erilaiset työelämäprojektit. JAMKissa työelämäläheisen ja opiskelijalähtöisen oppimisen toimintamallina on JAMK Future Factory®. Se yhdistää työelämän toimijat, opiskelijat, JAMKin asiantuntijat sekä työelämäläheiset LAB- ja muut oppimisympäristöt. Opiskelijoille se tarjoaa monialaisen ja työelämäläheisen projektiopiskelun lisäksi mahdollisuuden kehittää tulevaisuuden työelämätaitojaan, urapolkuja ja työelämäverkostojaan.

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen ura- ja opiskelusuunnitelman mukaisesti. Musiikkipedagogien harjoittelu on pääosin opetusharjoittelua, joka suoritetaan esimerkiksi musiikkialan oppilaitoksissa ja tutkinto-ohjelman Harjoitusmusiikkiopistossa. Varhaisiän musiikinopettajan työhön on mahdollista tutustua Muskaristudiossa tai integroituna päiväkotien toimintaan. Tyypillistä harjoittelua ovat myös erilaiset esiintymiset (muusikon harjoittelu), projekteihin ja produktioihin osallistuminen.

Työelämäyhteistyö toteutuu myös opinnäytetyössä, joka on työelämän kehittämistarpeiden pohjalta toteutuva tutkimus-, kehittämis- tai innovaatiotyö. Lisäksi käytännönläheiset intensiivikurssit, projektit ja produktiot tuovat työelämän osaksi opintoja.

Myös opinnollistaminen on työelämäläheisen oppimisen mahdollisuus, jolla tarkoitetaan työn, projektiopintojen, Future Factory tms. toiminnan ja opintojen yhdistämistä. Opinnollistamisesta laaditaan suunnitelma ja dokumentoidaan se opettajan kanssa sovitulla tavalla. Lisätietoja opinto-oppaassa.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikkipedagogin tutkinto-ohjelmasta valmistuneet työskentelevät musiikkikouluissa ja -opistoissa, kansalais- ja työväenopistoissa erilaisissa tehtävissä, kuten instrumentti- ja teorianopettajina, varhaisiän musiikkikasvattajina tai kuoron- ja orkesterinjohtajina.

Musiikkipedagogit toimivat opetustehtäviensä ohessa myös muusikkoina, kohdaten erilaisia yleisöjä päiväkodeissa ja kouluissa, konserttisaleissa ja klubeilla sekä hoito- ja hoivakodeissa. Muusikkoyrittäjyyden lisäksi pedagogit työllistävät myös muita perustamalla yrityksiä, esimerkiksi musiikkikouluja sekä koulutuspalvelu- ja sisällöntuotantoyrityksiä.

Kelpoisuudet

Opinnot antavat yleisen pedagogisen kelpoisuuden opetustehtäviin. Kelpoisuuteen voivat lisäksi vaikuttaa asianomaisen alan tai oppilaitosmuodon koulutus- ja työkokemusvaatimukset.

Jatko-opinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kahden vuoden työkokemuksen jälkeen hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin tai ammatilliseen opettajankoulutukseen. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (Yliopistolaki 558/2009 37 §).

Luontevia musiikin alan jatko-opintomahdollisuuksia on tarjolla mm. Suomalaisella musiikkikampuksella toimivalla Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella.

Koulutuksen suunnittelu

Tutkinto-ohjelman suunnittelutyöhön ja opetussuunnitelman osaamistavoitteiden määrittelyyn on osallistunut opettajakunnan ohella opiskelijoiden edustajia ja työelämän asiantuntijoita. Lisäksi laadittiin työelämän asiantuntijoille osoitettu osaamistarvekysely, jonka tuloksia hyödynnettiin opetussuunnitelmatyössä. Myös eurooppalaisen laadunvarmistusstandardin mukaisella tutkintoon johtavan koulutuksen määräaikaisarvioinnilla on kehitetty opetussuunnitelman ja koulutuksen laatua ja työelämärelevanssia. Opetussuunnitelmatyössä on lisäksi hyödynnetty tuoreita raportteja, tutkimuksia ja selvityksiä työelämän ja koulutuksen keskeisiltä toimijoilta ja taustaorganisaatioilta.

Vastuuhenkilö

Halme Eva
Päällikkö musiikki
+358407276424
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Musiikkipedagogi
Tunnus
(KPD2019SPT)

Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3166
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3168
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD54-3001 Ryhmät KPD20S1
Timing 05.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3048 Groups TLP20S1 MTM21S1 TLP20SAVO
Ajoitus 09.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3057 Ryhmät ZJA22KYK
Ajoitus 02.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3051
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3043 Ryhmät TLS20S1 TSA21SA TSA21SB MPT21S1 TLS20SB SOS20SM TLS20SA SKO21SM
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3047
Ajoitus 12.09.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3050
Timing 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3049
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3158 Ryhmät ZJASAR23SM ZJASAR23S1 SAR23S1 SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3171 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3173 Ryhmät ZJAG23SMP MPT23S1 ZJAMPT23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3179 Ryhmät SAR24KM SAR24K1 ZJASAR24KM ZJASAR24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3182 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3183 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3184 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23S1 SFT23S1 ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3185 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3186 Ryhmät STT23SM ZJASTT23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3189 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 25.08.2023 - 31.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3190 Ryhmät ZJAG23STR ZJAG23STS ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Timing 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3191 Groups TAR23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3192 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3193 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 06.05.2024 - 06.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00BC02-3029
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA59-3005 Ryhmät KPD21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA80-3003 Ryhmät KPD22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA81-3003 Ryhmät KPD21S1
Ajoitus 06.11.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3059 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 09.10.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3061
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3055
Ajoitus 01.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3063
Timing 02.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3058
Timing 18.02.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3067
Ajoitus 18.02.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3060
Ajoitus 22.04.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3070
Ajoitus 02.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3057
Timing 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3056
Timing 01.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3066
Ajoitus 28.08.2023 - 25.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3001 Ryhmät TSA20SA TSA20SB
Ajoitus 28.08.2023 - 26.01.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3153 Ryhmät KPD21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 29.04.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA84-3002 Ryhmät KPD21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KP00BA91-3002 Ryhmät KPD22S1
Ajoitus 05.03.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZVV0420-3004
Ajoitus 28.08.2023 - 29.04.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA53-3004 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 29.04.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA54-3003 Ryhmät KPD22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 29.04.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA57-3004 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 14.05.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA55-3003 Ryhmät KPD21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 29.04.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA58-3003 Ryhmät KPD22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 13.05.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA56-3001 Ryhmät KPD20S1
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA47-3005 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 13.05.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA48-3004 Ryhmät KPD22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 13.05.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA49-3004 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 14.05.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA50-3003 Ryhmät KPD22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 02.04.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA83-3003 Ryhmät KPD21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KP00BA74-3004 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus KP00BB18-3004 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 25.03.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA77-3003
Ajoitus 28.08.2023 - 04.03.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA78-3002 Ryhmät KPD21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 15.04.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA75-3004 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 11.12.2023 Toteutuksen tunnus KP00BA76-3003 Ryhmät KPD22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 29.04.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA86-3002 Ryhmät KPD21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 29.04.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA87-3001 Ryhmät KPD20S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3163 Ryhmät SAR22SM2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3192 Ryhmät ZJASAR23KM SAR23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3194 Ryhmät SAR23KM2
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3199 Ryhmät STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3212 Ryhmät ZJASAR23SM SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3221 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 12.09.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3226 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 20.05.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3230 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3231 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3232
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3235 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3236 Ryhmät ZJASTT23SM STT23SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3237 Ryhmät ZJASFT23S1 SFT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3238 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 30.06.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3239 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3240 Ryhmät SAR24K1 ZJASAR24K1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3241 Ryhmät SAR24KM ZJASAR24KM
Timing 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3244 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3247 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2028 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3248 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3253 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3255 Ryhmät SAR24KM2
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus KP00BB17-3004 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA63-3004 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA71-3003 Ryhmät KPD22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA66-3004 Ryhmät KPD22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA67-3004 Ryhmät KPD21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA72-3004 Ryhmät KPD21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA73-3003 Ryhmät KPD20S1
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA68-3003 Ryhmät KPD20S1
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA69-3003 Ryhmät KPD22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA70-3002 Ryhmät KPD21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA92-3002 Ryhmät KPD22S1 KPD21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA64-3004 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 17.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3185 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 12.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3186 Ryhmät LMS22KM
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3187
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3189
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3190
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3191
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3192
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3194
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3195
Timing 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3196
Timing 01.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3197
Timing 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3198
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3199
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3200
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3201
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3202
Timing 04.09.2023 - 12.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3203
Timing 11.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3204
Timing 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3205
Timing 04.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3206
Timing 11.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3207
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3208
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3209
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3210
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3212
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3214
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3219
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3220
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3221
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3222
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3223
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3224
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3225
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3226
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3228
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3229
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3230
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3231
Timing 05.02.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3232
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3233
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3234
Timing 05.02.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3235
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3236
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3239
Timing 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3241
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3242
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3145 Ryhmät LMS21KM
Ajoitus 17.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3146 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3147
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3148
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3149
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3150
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3151
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3152
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3153
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3154
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3155
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3156
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3157
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3158
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3159
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3160
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3161
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3162
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3163
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3164
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3165
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3166
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3167
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3169
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3170
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3171
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3172
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3173
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3175
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3176
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3177
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3178
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3179
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3180
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3181
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3182
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3183
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3184
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3185
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3186
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3187
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3188
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3189
Ajoitus 29.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3190
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3191
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3192
Ajoitus 25.03.2024 - 07.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3196
Ajoitus 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3197
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3198
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3199
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3200
Ajoitus 11.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3179 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3180
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3181
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3182
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3183
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3184
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3185
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3186
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3187
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3189
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3190
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3191
Ajoitus 07.09.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3192
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3194
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3195
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3196
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3197
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3198
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3199
Ajoitus 18.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3200
Ajoitus 12.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3204
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3205
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3207
Ajoitus 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3208
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3209
Ajoitus 11.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3210
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3214
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3219
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3220
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3221
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3222
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3223
Ajoitus 19.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3227 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 05.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3230
Ajoitus 30.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3231
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3232
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3233
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3234
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3235
Ajoitus 08.05.2024 - 12.06.2024 Toteutuksen tunnus ZYVZ0200-3014
Ajoitus 28.08.2023 - 18.04.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA82-3001 Ryhmät KPD20S1
Timing 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3136
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3138
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3139
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3141
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3142
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3143
Ajoitus 04.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3144
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3145
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3146
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3147
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3148
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3149
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3150
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3154 Ryhmät ZJASOS23SML
Ajoitus 08.01.2024 - 17.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3155 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 24.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3159 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3160
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3162
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3163
Timing 29.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3169
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3172
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3170
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3171
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3173
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3174
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3178
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3183
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3184
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3185
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3186
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3187
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3188
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3190
Ajoitus 22.04.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3191
Ajoitus 19.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3003 Ryhmät MPT24S1 ZJAMPT24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3016 Ryhmät KPV24S1 KPI24S1
Timing 13.01.2025 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3017 Groups ZJAHBI24S1 HBI24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA59-3006 Ryhmät KPD22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA80-3004 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA81-3004 Ryhmät KPD22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3194 Ryhmät KPD22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA84-3003 Ryhmät KPD22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3034 Ryhmät ZJASFT24S1 SFT24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3035 Ryhmät ZJM24SSVGSA ZJM24SSVGKL ZJM24SSVGKA ZJM24SSVGSL
Ajoitus 19.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3036 Ryhmät ZJASOS24SM SOS24SM
Ajoitus 19.08.2024 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3037 Ryhmät ZJASKO24SM SKO24SM
Ajoitus 01.08.2024 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3042 Ryhmät STT24S1 ZJASTT24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA53-3005 Ryhmät KPI24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA54-3004 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA57-3005 Ryhmät KPI24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA55-3004 Ryhmät KPD22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA58-3004 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA56-3002 Ryhmät KPD21S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA47-3006 Ryhmät KPI24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA48-3005 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA49-3005 Ryhmät KPI24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA50-3004 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus KP00BA74-3005 Ryhmät KPV24S1 KPI24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 31.07.2028 Toteutuksen tunnus KP00BB18-3005 Ryhmät KPV24S1 KPI24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA78-3003 Ryhmät KPD22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA86-3003 Ryhmät KPD22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA87-3002 Ryhmät KPD21S1
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3171 Ryhmät TER22S1 ZJATER22S1
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3172 Ryhmät TER22SM ZJATER22SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3209 Ryhmät ZJASAR23S1 SAR23S1
Ajoitus 02.09.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3245 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 26.08.2024 - 23.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3258 Ryhmät SFT23SM
Ajoitus 26.08.2024 - 31.07.2028 Toteutuksen tunnus KP00BB17-3005 Ryhmät KPV24S1 KPI24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA71-3004 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA66-3005 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA72-3005 Ryhmät KPD22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA67-3005 Ryhmät KPD22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA68-3004 Ryhmät KPD21S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA73-3004 Ryhmät KPD21S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA69-3004 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA70-3003 Ryhmät KPD22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA64-3005 Ryhmät KPI24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus KP00BA82-3002 Ryhmät KPD21S1
Ajoitus 13.01.2025 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CK90-3001 Ryhmät KPV24S1 KPI24S1