Siirry suoraan sisältöön

Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), tradenomi

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi

Laajuus:
90 op

Osaamiskuvaus

Valmistuttuasi projektijohtamisen tutkinto-ohjelmasta omaat laaja-alaisen tietämyksen projektitoiminnasta ja osaat johtaa erilaisia projekteja organisaatio- ja työyhteisönäkökulmista. Osaat arvioida ja kehittää tavoitteellisesti omaa projektijohtajuuttasi ja uraasi. Ymmärrät strategian merkityksen organisaation johtamisessa ja osaat laatia strategioita kansalliseen ja/tai kansainväliseen toimintaympäristöön. Edistät ja johdat eettisesti ja kestävän kehityksen arvojen mukaisesti organisaatiotasi ja sen projekteja. Hyödynnät talouden johtamista projektien hallinnassa ja johtamisessa analysoiden kehittämistarpeita. Hallitset projektijohtamisen syventävän tietoperustan sekä osaat tuottaa uutta tietoa eri tieteenalojen näkökulmat huomioiden. Osaat kriittisesti arvioida tietoa ja huolehtia omasta sekä työyhteisösi jatkuvasta osaamisen kehittämisestä erityisesti projektien näkökulmasta. Osaat soveltaa projektien johtamistyössäsi tutkimus- ja kehittämismenetelmiä uusien ja tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen tuottamiseksi.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Projektijohtamisen ylempi AMK, tradenomi -tutkinnon laajuus on 90 op. Opiskelet monialaisesti yhteisessä projektijohtamisen opintokokonaisuudessa (20 op) ja tutkimusopinnoissa (10 op). Syvennät osaamistasi projektijohtamisen osaamisen opinnoissa (20 op), opinnäytetyössäsi (30 op) ja vapaasti valittavissa opinnoissasi (10 op).

Yhteinen johtamisosaaminen 20 op

Opintokokonaisuudessa opiskelet ihmisten ja talouden johtamista sekä strategista johtamista.
- Johtajana kehittyminen
- Henkilöstöjohtaminen
- Strateginen johtaminen
- Talousjohtaminen

Tutkimusopinnot 10 op

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opinnoissa opit keskeisimpiä työelämän kehittämismenetelmiä, erilaisten tutkimusmenetelmien käyttöä sekä tutkimusviestintää. Opit soveltamaan alasi tutkimustietoa ja kehittämään sen avulla oman organisaation tai valitsemasi organisaation toimintaa.
- Tutkiva kehittäminen
- Laadullinen tutkimus tai
- Määrällinen tutkimus

Projektijohtamisen osaaminen 20 op

- Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen
- Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
- Talousjohtaminen projekteissa
- Konfliktin johtaminen

Opinnäytetyö 30 op

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydinosaamista, jossa sovellat tutkimustietoa ja kehität valitsemaasi alaa ja/tai organisaatiota sekä syvennät omaa ammatillista asiantuntijuuttasi johtajuuden tai talouden johtamisen näkökulmasta.

Master-opinnäytetyö on työelämää palveleva tutkimus- ja/tai kehittämishanke, jossa sovellat tutkimusosaamistasi käytäntöön ja tuet omaa urakehitystäsi.

Vapaasti valittava osaaminen 10 op

Voit valita opintojaksoja tutkinto-ohjelman opintotarjonnasta, esim. Monimuotoisen työyhteisön johtaminen, Jamkin YAMK-tutkinto-ohjelmien, EduFuturan, Summer School- tai muiden AMKien opintotarjonnasta. Sinulla on mahdollisuus lähteä ulkomaille suuntautuvalle opintomatkalle Kaliforniaan San José State Universityyn.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkko-opintoina, joten opiskelu onnistuu riippumatta siitä, missä asuin- tai työpaikkasi sijaitsee. Verkko-opiskelu sisältää mm. verkkokeskusteluja ryhmän tai ohjaajan kanssa, monipuolisten tehtävien ja raporttien palautusta verkko-oppimisympäristöön, videoluentoja, omatoimista lähdemateriaaliin tutustumista ja webinaareihin osallistumista. Osa opinnoista sisältää aikataulutettuja webinaareja. Lisäksi opiskelijaryhmät tapaavat verkko-oppimisympäristöissä tai voivat myös omatoimisesti sopia tapaamisia verkossa tai kasvokkain. Oman valinnan mukaan opiskelijat voivat osallistua opintomatkoille, joille on erillinen maksu.

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintoihin liittyvät oppimis- ja kehittämistehtävät integroidaan pääsääntöisesti omien työyhteisöjen ja/tai organisaatioiden kehittämiseen. Opintojaksoilla ja erilaisissa asiantuntijuus- ja alumnipäivissä hyödynnämme yritys- ja yhteistyökumppaneita vierailijoina eri organisaatioista. Tutkintoaan työn ohessa suorittavat opiskelijaryhmät muodostavat monialaisia yritys- ja organisaatioverkostoja, joissa ryhmän jäsenten osaamista ja asiantuntemusta hyödynnetään koko ryhmän hyväksi. Opiskelu antaa mahdollisuuden osallistua ammatillisiin ja kansainvälisiin verkostoihin.

Työelämässä tai muuten hankittu osaaminen voidaan hyödyntää osana ammattikorkeakoulututkintoa. Tämä lyhentää opintoaikaasi ja keventää osin opiskeluasi. Tutkintoon voidaan hyväksilukea myös opinnollistamalla työelämässä syntyvää uutta osaamista, joka täyttää tutkinnon osaamistavoitteet.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Tutkinnon suorittaneiden urapolut suuntautuvat projektien johtamistehtäviin, esihenkilö- tai kehittämistehtäviin tai asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin yksityisellä-, julkisella- tai järjestösektorilla eri toimialoilla sekä kansallisissa että kansainvälisissä organisaatioissa. Tutkinto antaa mahdollisuudet uralla etenemiseen ja osaamisen kehittämiseen omassa organisaatiossa tai hakeutumisen uusiin tehtäviin sen ulkopuolelle.

Valmistuneita kiinnostavat muutokset työuralla kuten uusien haastavampien tehtävien saaminen, vastuullisuuden kasvattaminen ja parempi tulotaso, johon tutkinto antaa ponnahduslaudan.

Kelpoisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa yleisen pätevyyden vaativiin esihenkilötehtäviin. Tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinto asettuu tasolle seitsemän eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksessä (EQF7 – European Qualification Framework) sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF7) osaamiskuvauksissa.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi hakeutua yliopistojen jatko-opintoihin tai ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Voit jatkaa opintojasi myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa, esimerkiksi EUDRES-korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma on luotu yhdessä Jamkin muiden ylempien korkeakoulututkintojen kanssa ja se perustuu ennakointitietoon. Tutkinnon sisältämää osaamista kehitetään yhdessä työelämästä koostuvan neuvottelukunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelija ja sieltä valmistunut alumni on elinikäinen kumppanimme, joiden kanssa tehdään yhteistyötä koulutuksen laadun kehittämiseksi.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun TKI-toiminta tekee laadukkaita tutkimus- ja kehittämishankkeita alueellisesti Keski-Suomessa, kansallisesti ja kansainvälisesti muiden korkeakoulujen, eri toimialojen organisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Kuulumme esim. aktiivisena jäsenenä kansainväliseen PRME (Principles for Responsible Management Education) -yhteisöön ja eurooppalaiseen EUDRES (European University Alliance)-verkostoon, joka mahdollistaa tutkimusyhteistyön lisäksi koulutuksen ja opetuksen kehittämisen kumppaneidemme kanssa. (enemmän tietoa löydät osoitteesta https://eudres.eu/)

Vastuuhenkilö

Sami Kalliomaa
Yliopettaja, Liiketalous
+3584000707536
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Projektijohtaminen ylempi AMK, liiketalous
Tunnus
(YHP2024SS)
Projektijohtaminen ylempi AMK, liiketalous
Tunnus
(YHP2023SS)
Ajoitus 27.01.2025 - 01.06.2025 Toteutuksen tunnus YZ00CL59-3003 Ryhmät YHP24S1 YSB24S1 YSB23S1 YSH23S1 YJS24S1 YMB24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 15.05.2025 Toteutuksen tunnus YZ00CL56-3008 Ryhmät ZJAYJH24S1 YJH24S1
Ajoitus 16.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CL58-3005 Ryhmät YHP24S1 YSB24S1 YMB24S1
Ajoitus 09.09.2024 - 01.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CO40-3003 Ryhmät ZJAYSB24S1 YSB24S1 YTB24S1 ZJAYTB24S1 YLP24S1