Siirry suoraan sisältöön

Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Tradenomi

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi

Laajuus:
90 op

Osaamiskuvaus

Valmistuttuasi osaat johtaa ja uudistaa organisaatioita ja työyhteisöjä. Osaat arvioida ja kehittää tavoitteellisesti omaa johtajuuttasi ja uraasi. Ymmärrät strategian merkityksen organisaation johtamisessa ja osaat laatia strategioita kansalliseen ja/tai kansainväliseen toimintaympäristöön. Edistät ja johdat eettisesti ja kestävän kehityksen arvojen mukaisesti työyhteisöäsi ja organisaatiota. Hyödynnät talouden johtamista esihenkilötyössä tunnistaen ja analysoiden kehittämistarpeita. Hallitset oman alasi syventävän tietoperustan sekä osaat tuottaa uutta tietoa eri tieteenalojen näkökulmat huomioiden. Osaat kriittisesti arvioida tietoa ja huolehtia omasta sekä työyhteisösi jatkuvasta osaamisen kehittämisestä. Osaat soveltaa johtamistyössäsi tutkimus- ja kehittämismenetelmiä uusien ja tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen tuottamiseksi.

Organisaation ja talouden johtamisen johtamisopinnoissa kehität työyhteisön ja talouden johtamista digitalisoituvassa yhteiskunnassa tutkimustietoa hyödyntäen. Organisaation johtamisen opinnoissa kehität johtajuutta ja vastuullisuutta sekä moninaisen työyhteisön johtamista. Talouden johtamisen opinnoissa syvennyt talousjohtamisen etiikkaan, strategiseen ja julkisorganisaatioiden talousjohtamiseen sekä kansainväliseen taloushallintoon.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Johtamisen ylempi AMK, Organisaation ja talouden johtamisen tutkinto-ohjelman laajuus on 90 op. Opiskelet Johtamisen opintokokonaisuuden (20 op) ja Tutkimusopinnot (10 op) yhteisessä monialaisessa opiskelijaryhmässä. Syvennät alakohtaista osaamistasi Työyhteisön ja talouden johtamisen vaihtoehtoisissa opinnoissa (20 op), opinnäytetyössäsi (30 op) ja vapaasti valittavissa opinnoissasi (10 op).

Yhteinen johtamisosaaminen 20 op

Opintokokonaisuudessa opiskelet ihmisten ja talouden johtamista sekä strategista johtamista.
- Johtajana kehittyminen
- Henkilöstöjohtaminen
- Strateginen johtaminen
- Talousjohtaminen

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 10 op

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opinnoissa opit keskeisimpiä työelämän kehittämismenetelmiä, erilaisten tutkimusmenetelmien käyttöä sekä tutkimusviestintää. Opit soveltamaan alasi tutkimustietoa ja kehittämään sen avulla oman organisaation tai valitsemasi organisaation toimintaa.
- Tutkiva kehittäminen
- Laadullinen tutkimus tai
- Määrällinen tutkimus

Työyhteisön ja talouden johtaminen 20 op

Voit valita vapaasti neljä opintojaksoa painottaen työyhteisön tai talouden johtamista. Ylimääräisiä opintojasi voit sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin.
- Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
- Johtaminen digiajassa
- Corporate Social Responsibility
- Johtamisen ajankohtaiset ilmiöt
- Talousjohtamisen etiikka
- Strateginen talousjohtaminen
- Julkisorganisaatioiden talousjohtaminen
- Talousjohtamisen kansainväliset ulottuvuudet

Opinnäytetyö 30 op

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydinosaamista, jossa sovellat tutkimustietoa ja kehität valitsemaasi alaa ja/tai organisaatiota sekä syvennät omaa ammatillista asiantuntijuuttasi johtajuuden tai talouden johtamisen näkökulmasta.

Master-opinnäytetyö on työelämää palveleva tutkimus- ja/tai kehittämishanke, jossa sovellat tutkimusosaamistasi käytäntöön ja tuet omaa urakehitystäsi.

Vapaasti valittava osaaminen 10 op

Voit valita opintojaksoja tutkinto-ohjelman opintotarjonnasta, Jamkin YAMK-tutkinto-ohjelmien, EduFuturan, EUDRES-korkeakoulujen, Summer School- tai muiden AMKien opintotarjonnasta. Sinulla on mahdollisuus lähteä ulkomaille suuntautuvalle opintomatkalle Kaliforniaan San José State Universityyn.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, joten opiskelu onnistuu riippumatta siitä, missä asuin- tai työpaikkasi sijaitsee. Verkko-opiskelu sisältää mm. verkkokeskusteluja ja ohjausta ryhmän tai ohjaajan kanssa, tehtävien ja raporttien palautusta verkko-oppimisympäristöön, videoluentoja, omatoimista lähdemateriaaliin tutustumista ja webinaareihin osallistumista. Suurin osa opinnoista on aikataulutettuja webinaarien ja tehtävien palautuspäivin sekä ajoin. Pääsääntöisesti webinaarit ovat arki-iltaisin tai iltapäivällä. Opiskelijaryhmän toiveet huomioidaan toteutustavoissa. Lisäksi opiskelijaryhmät tapaavat verkko-oppimisympäristöissä tai voivat myös omatoimisesti sopia tapaamisia verkossa tai kasvokkain.

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintoihin liittyvät oppimis- ja kehittämistehtävät integroidaan pääsääntöisesti omien työyhteisöjen ja/tai organisaatioiden kehittämiseen. Opintojaksoilla ja erilaisissa asiantuntijuus- ja alumnipäivissä hyödynnämme yritys- ja yhteistyökumppaneita vierailijoina eri organisaatioista. Tutkintoaan työn ohessa suorittavat opiskelijaryhmät muodostavat monialaisia yritys- ja organisaatioverkostoja, joissa ryhmän jäsenten osaamista ja asiantuntemusta käytetään koko ryhmän hyväksi hyödyntäen digitaalisuuden mahdollisuuksia. Opiskelu antaa mahdollisuuden osallistua ammatillisiin ja kansainvälisiin verkostoihin.

Tutkintoon voidaan hyväksilukea myös opinnollistamalla työelämässä syntyvää uutta osaamista, joka täyttää tutkinnon osaamistavoitteet.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Tutkinnon suorittaneiden urapolut suuntautuvat johtamis-, esihenkilö-, tai kehittämistehtäviin tai asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin yksityisellä alalla, julkisella sektorilla tai järjestöissä. Tutkinto antaa mahdollisuudet etenemiseen ja osaamisen kehittämiseen omassa organisaatiossa tai hakeutumisen uusiin tehtäviin sen ulkopuolelle.

Valmistuneet työllistyvät pääosin talous- ja henkilöstöjohtamisen asiantuntija- tai esihenkilötehtäviin laajasti eri toimialoille kansallisiin tai kansainvälisisiin organisaatioihin. Valmistuneita kiinnostavat muutokset työuralla kuten uusien haastavien tehtävien saaminen, vastuullisuuden kasvaminen ja parempi tulotaso, johon tutkinto antaa ponnahduslaudan.

Kelpoisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa yleisen pätevyyden vaativiin esihenkilötehtäviin. Tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinto asettuu tasolle seitsemän eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksessä (EQF7 – European Qualification Framework) sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF7) osaamiskuvauksissa.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi hakeutua yliopistojen jatko-opintoihin tai ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Voit jatkaa opintojasi myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa, esimerkiksi EUDRES-korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Tutkinto-ohjelma on luotu yhdessä Jamkin muiden ylempien korkeakoulututkintojen kanssa ja se perustuu laajaan ennakointitietoon ja benchmarkkaukseen. Tutkinnon sisältämää osaamista kehitetään yhdessä työelämästä koostuvan neuvottelukunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Opintoja kehitetään myös vuosittain valmistuvien opiskelijoiden antaman AVOP-palautteen perusteella. Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelija ja sieltä valmistunut alumni on elinikäinen kumppanimme, joiden kanssa tehdään yhteistyötä koulutuksen laadun ja opetussuunnitelman kehittämiseksi.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun TKI-toiminta tekee laadukkaita tutkimus- ja kehittämishankkeita alueellisesti Keski-Suomessa, kansallisesti ja kansainvälisesti muiden korkeakoulujen, eri toimialojen organisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Kuulumme aktiivisena jäsenenä kansainväliseen PRME (Principles for Responsible Management Education) -yhteisöön ja eurooppalaiseen EUDRES (European University Alliance)-verkostoon, joka mahdollistaa tutkimusyhteistyön lisäksi koulutuksen ja opetuksen kehittämisen kumppaneidemme kanssa. (enemmän tietoa löydät osoitteesta https://eudres.eu/)

Vastuuhenkilö

Sami Kalliomaa
Yliopettaja, Liiketalous
+358400707536
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Johtaminen, ylempi AMK, Organisaation ja talouden johtaminen
Tunnus
(YJH2024SS)
Ajoitus 30.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CL59-3004 Ryhmät ZJAYJH24S1 YJH24S1
Ajoitus 30.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CL59-3008 Ryhmät ZJAYJH24S1 ZJAYJM24S1 YJH24S1 YJM24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 15.05.2025 Toteutuksen tunnus YZ00CL56-3008 Ryhmät ZJAYJH24S1 YJH24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 15.05.2025 Toteutuksen tunnus YZ00CL56-3014 Ryhmät ZJAYJH24S1 ZJAYJM24S1 YJH24S1 YJM24S1
Ajoitus 20.01.2025 - 27.04.2025 Toteutuksen tunnus YH00CL70-3001 Ryhmät ZJAYJH24S1 YJH24S1
Ajoitus 07.10.2024 - 13.04.2025 Toteutuksen tunnus YZ00CB88-3001 Ryhmät YMJ22S1 YSY23KT YSC24KM YSU23KM YSY22SJ YMJ23S1 YHO23S1 YSU24KMAVO YSG24S1 YSG23S1 YJH24S1 YHO22S1 YJM24S1 YJS24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CL57-3003 Ryhmät YSB22S1 YSB23S1 YSY22SJ YSH23S1
Ajoitus 16.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CL58-3004 Ryhmät ZJAYJH24S1 YJH24S1
Ajoitus 09.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CK87-3013 Ryhmät ZJAYJH24S1 ZJAYJM24S1 YJH24S1 YJM24S1
Ajoitus 09.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CK87-3014 Ryhmät ZJAYJH24S1 ZJAYJM24S1 YJH24S1 YJM24S1