Siirry suoraan sisältöön

Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Insinööri

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), muu tai tuntematon tekniikka

Laajuus:
60 op

Osaamiskuvaus

Valmistuttuasi osaat johtaa ja uudistaa organisaatioita ja työyhteisöjä. Osaat arvioida ja kehittää tavoitteellisesti omaa johtajuuttasi ja uraasi. Ymmärrät strategian merkityksen organisaation johtamisessa ja osaat laatia strategioita kansalliseen ja/tai kansainväliseen toimintaympäristöön. Edistät ja johdat eettisesti ja kestävän kehityksen arvojen mukaisesti työyhteisöäsi ja organisaatiota. Hyödynnät talouden johtamista esihenkilötyössä tunnistaen ja analysoiden kehittämistarpeita. Hallitset oman alasi syventävän tietoperustan sekä osaat tuottaa uutta tietoa eri tieteenalojen näkökulmat huomioiden. Osaat kriittisesti arvioida tietoa ja huolehtia omasta sekä työyhteisösi jatkuvasta osaamisen kehittämisestä. Osaat soveltaa johtamistyössäsi tutkimus- ja kehittämismenetelmiä uusien ja tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen tuottamiseksi.

Johtamisen YAMK-insinööriopinnoissa laajennat ja syvennät osaamistasi johtajana oman alasi näkökulmasta. Uudistuvassa teollisuudessa johtaminen vaatii kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia, kykyä ymmärtää erilaisia syy-seuraus -suhteita ja kykyä löytää uusia kehkeytyviä mahdollisuuksia kompleksisessa toimintaympäristössä.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Johtamisen ylempi AMK, insinööri -tutkinto-ohjelman laajuus on 60 op. Opiskelet Johtamisen opintokokonaisuuden (10 op) ja Tutkiva kehittäminen -opintojakson (5 op) yhteisessä monialaisessa opiskelijaryhmässä. Syvennät alakohtaista osaamistasi teollisen toiminnan johtamisen opinnoissa (10 op), opinnäytetyössä (30 op) ja vapaasti valittavissa opinnoissa (5 op).

Opinnäytetyö on työelämää palveleva tutkimus- ja/tai kehittämishanke, jolla on selkeästi käytäntöön soveltava luonne ja opiskelijan urakehitystä tukeva tehtävä.

Yhteinen johtamisosaaminen 10 op

Opintokokonaisuudessa opiskelet ihmisten ja talouden johtamista.
- Johtajana kehittyminen
- Talousjohtaminen

Tutkimusopinnot 5 op

Tutkiva kehittäminen -opintojaksossa opit keskeisimpiä työelämän kehittämismenetelmiä ja kehittämistoiminnan periaatteita.

Opinnäytetyö 30 op

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydinosaamista, jossa sovellat tutkimustietoa ja kehität valitsemaasi alaa ja/tai organisaatiota sekä syvennät omaa ammatillista asiantuntijuuttasi johtajuuden tai talouden johtamisen näkökulmasta.

Master-opinnäytetyö on työelämää palveleva tutkimus- ja/tai kehittämishanke, jossa sovellat tutkimusosaamistasi käytäntöön ja tuet omaa urakehitystäsi.

Vapaasti valittava osaaminen 5 op

Voit valita opintojaksoja, jotka on suunnattu ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijoille sekä Jamkin että muiden korkeakoulujen opintotarjonnasta. Opintotarjontaa löydät muun muassa Jamkin YAMK-tutkinto-ohjelmien, EduFuturan, EUDRES-korkeakouluverkoston tarjonnasta, Jamkin Summer Schoolin tai muiden korkeakoulujen opintotarjonnasta.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkko-opintoina, joten opiskelu onnistuu riippumatta siitä, missä asuin- tai työpaikkasi sijaitsee. Järjestämme puolivuosittain mahdollisuuden ryhmätapaamiseen Jamkin kampuksella. Verkko-opiskelu sisältää mm. verkkokeskusteluja- ja ohjausta ryhmän tai ohjaajan kanssa, monipuolisten tehtävien ja raporttien tekemistä verkko-oppimisympäristössä, video- tai verkkoluentoja, omatoimista lähdemateriaaliin tutustumista ja webinaareihin osallistumista. Osa opinnoista sisältää aikataulutettuja webinaareja (arki-iltaisin tai iltapäivisin). Opiskelijaryhmän toiveet huomioidaan toteutustavoissa. Lisäksi opiskelijaryhmät tapaavat verkko-oppimisympäristöissä tai voivat omatoimisesti sopia tapaamisia verkossa tai kasvokkain.

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintoihin liittyviä oppimis- ja kehittämistehtäviä suositellaan integroitavaksi työyhteisöjen ja/tai organisaatioiden kehittämiseen. Opintojaksoilla ja asiantuntijuus- sekä alumnipäivissä hyödynnämme vierailijoina yritys- ja yhteistyökumppaneitamme. Opiskelijat muodostavat monialaisia verkostoja, joissa asiantuntemusta jaetaan ja käytetään osaamisen kehittämiseksi hyödyntäen digitaalisuuden mahdollisuuksia.

Työelämässä tai muuten hankittu osaaminen voidaan hyväksilukea osana ammattikorkeakoulututkintoa. Tämä lyhentää opintoaikaasi ja keventää osin opiskeluasi. Tutkintoon voidaan hyväksilukea myös opinnollistamalla työelämässä syntyvää uutta osaamista, joka täyttää tutkinnon osaamistavoitteet.

Yritystoiminnan kehittämistä tukevat Jamkin ja Jyväskylän Yritystehtaan palvelut. Lisäksi useilla opintojaksoilla ja opinnäytetyössä voit kehittää yrityksesi liiketoimintaa ja yrittäjyysosaamistasi.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Tutkinnon suorittaneiden urapolut suuntautuvat johtamis-, esihenkilö- tai kehittämistehtäviin tai asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin yksityisellä-, julkisella- tai järjestösektorilla eri toimialoilla sekä kansallisissa että kansainvälisissä organisaatioissa. Tutkinto mahdollistaa uralla etenemisen, kuten uusien haastavampien työtehtävien saamisen ja paremman tulotason.

Kelpoisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa yleisen pätevyyden vaativiin esihenkilötehtäviin. Tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinto asettuu tasolle seitsemän eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksessä (EQF7 – European Qualification Framework) sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF7) osaamiskuvauksissa.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi hakeutua yliopistojen jatko-opintoihin tai ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Voit jatkaa opintojasi myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa, esimerkiksi EUDRES-korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Johtamisen tutkinto-ohjelma on luotu yhdessä Jamkin muiden ylempien korkeakoulututkintojen kanssa ja se perustuu laajaan ennakointitietoon ja benchmarkkaukseen. Tutkinnon sisältämää osaamista kehitetään yhdessä työelämästä koostuvan neuvottelukunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelija ja sieltä valmistunut alumni on tärkeä yhteistyö- ja kehittämiskumppanimme myös koulutuksen laadun varmistamisessa ja opetussuunnitelman työelämälähtöisyyden kehittämisessä. Opintoja kehitetään myös vuosittain valmistuvien opiskelijoiden antaman AVOP-palautteen perusteella.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun TKI-toiminta tekee laadukkaita tutkimus- ja kehittämishankkeita alueellisesti Keski-Suomessa, kansallisesti ja kansainvälisesti muiden korkeakoulujen, eri toimialojen organisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Kuulumme aktiivisena jäsenenä kansainväliseen PRME (Principles for Responsible Management Education) -yhteisöön ja eurooppalaiseen EUDRES (European University Alliance) -verkostoon, joka mahdollistaa tutkimusyhteistyön lisäksi koulutuksen ja opetuksen kehittämisen kumppaneidemme kanssa (enemmän tietoa löydät osoitteesta https://eudres.eu/).

Vastuuhenkilö

Matti Siistonen
Lehtori, Teollisuustekniikka
+358407497162
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Johtaminen YAMK, Insinööri
Tunnus
(YJT2024SS)
Ajoitus 02.09.2024 - 15.05.2025 Toteutuksen tunnus YZ00CL56-3005 Ryhmät YJK24S1 YJL24S1 YJT24S1
Ajoitus 16.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CL58-3002 Ryhmät YJL24S1 YJT24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus YJ00CL53-3001 Ryhmät YJL24S1 YJT24S1