Siirry suoraan sisältöön

Monialainen kuntoutus (YAMK): Monimuotototeutus

Tunnus: YSU2024KM

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala
Fysioterapeutti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2024

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YSU2024KM-1001
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5 5 5 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
YSU2024KM-1002
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5 5 5 2.5 2.5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5 5 5 2.5 2.5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

50
YSU2024KM-1003
MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJUUS

(Valitaan kaikki )

20
YSMA0510 Näyttöön perustuva toiminta 5 5 5 5
YSMA0100 Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta 5 5 5 5
YSMA0200 Monialaisen kuntoutuksen asiakastyön menetelmät 5 5 5 5
YSMA0300 Monialaisen kuntoutuksen kehittäjä 5 5 5 5
YSU2024KM-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 5 2 5 2 3 2 2
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 5 5
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
YSU2024KM-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
STVVOYAMK
Sosiaali- ja terveysalan vapaasti valittavat opinnot (YAMK)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YS00BP81 Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet 5
YSZY0510 Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5 5 5 5
YS00BD47 Digiosaajana kuntoutus- ja liikunta-alalla 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YS00BT49 Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5
YS00BX95 Kyberuhat ja digitaalinen turvallisuus terveysalalla 5
YS00BX68 Ethical Expertise, Leadership and Organisational culture 5
YS00CO37 Innovative Future Leader: Implementation of Best Practices in Health and Social Service Systems 5
YZZA1300
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2025

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 17)

0 - 17
YZZA1300-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1300-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BY42 Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
YSU2024KM-1006
ASIANTUNTIJUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
YSSK0101 Asiantuntijana kehittyminen mielenterveys ja päihdetyössä 5
YSSK0102 Näyttöön perustuva mielenterveyden edistäminen 5
YSSK0103 Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen I 5
YSSK0104 Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen II 5
YS00BN84 Mielenterveys- ja päihdetyön erityiskysymykset 5
YSU2024KM-1007
TERVEYDEN EDISTÄMISEN ASIANTUNTIJATOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YSMA0510 Näyttöön perustuva toiminta 5
YSEA0300 Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit 5
YSTK0100 Terveyden edistämisen menetelmät 5
YSEA0200 Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen 5
YSU2024KM-1008
CAMPUSONLINE YAMK

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
YSU2024KM-1009
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
YSU2024KM-1010
METODIOPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
YS00BB91 Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta) 2
YS00BB92 Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 3
YS00BB93 Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 5
YSU2024KM-1011
EUDRES-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
Yhteensä 90 20 30 30 5 20 10 20 15 15 5 15 5 10 13 7 15 10 5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Uudistuva johtajuus
Tutkiva kehittäminen
Näyttöön perustuva toiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Näyttöön perustuva toiminta
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta
Monialaisen kuntoutuksen asiakastyön menetelmät
Monialaisen kuntoutuksen kehittäjä
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit
Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Kehittyvä strategia
Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta
Monialaisen kuntoutuksen asiakastyön menetelmät
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit
Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia.
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Kehittyvä strategia
Talouden ohjaus
Tutkiva kehittäminen
Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Näyttöön perustuva toiminta
Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta
Monialaisen kuntoutuksen kehittäjä
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Näyttöön perustuva toiminta
Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit
Terveyden edistämisen menetelmät
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Monialaisen kuntoutuksen kehittäjä
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Terveyden edistämisen menetelmät
Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen
Luokittelemattomat
Asiantuntijana kehittyminen mielenterveys ja päihdetyössä
Näyttöön perustuva mielenterveyden edistäminen
Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen I
Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen II
Mielenterveys- ja päihdetyön erityiskysymykset
Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta)
Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta)
Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta)

YAMK: Monialainen kuntoutus 2023-2025

Monialaisen kuntoutuksen asiantuntijuusosaaminen

Opiskelija
- hallitsee kuntoutuksen monitieteisen tietoperustan vaativan tason kuntoutuksen asiantuntijalta edellytettävällä tasolla
- ennakoi kuntoutuksen kansallista ja kansainvälistä kehitystä asiakaslähtöisen kuntoutuksen näkökulmasta
- kehittää näyttöön perustuen monialaisen kuntoutuksen toimintaa ja toimintamalleja sekä moniammatillista yhteistoimijuutta
- arvioi ja uudistaa asiakaslähtöisiä kuntoutus- ja kuntoutumisprosesseja sekä työ- ja toimintakykyä ja osallisuutta edistävää toimintaa
- omaa kriittisen, kehittämisorientoituneen työskentelytavan toimiessaan monialaisen kuntoutuksen asiantuntijana erilaisissa julkisissa, yksityisissä ja kolmannen sektorin organisaatioissa.

Näyttöön perustuva toiminta
Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta
Monialaisen kuntoutuksen asiakastyön menetelmät
Monialaisen kuntoutuksen kehittäjä
Luokittelemattomat
Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Asiantuntijana kehittyminen mielenterveys ja päihdetyössä
Näyttöön perustuva mielenterveyden edistäminen
Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen I
Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen II
Mielenterveys- ja päihdetyön erityiskysymykset
Näyttöön perustuva toiminta
Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit
Terveyden edistämisen menetelmät
Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen
Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta)
Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta)
Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta)

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YSU2024KM-1001
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YSU2024KM-1002
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

50
YSU2024KM-1003
MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJUUS

(Valitaan kaikki)

20
YSMA0510 Näyttöön perustuva toiminta 5
YSMA0100 Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta 5
YSMA0200 Monialaisen kuntoutuksen asiakastyön menetelmät 5
YSMA0300 Monialaisen kuntoutuksen kehittäjä 5
YSU2024KM-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
YSU2024KM-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
STVVOYAMK
Sosiaali- ja terveysalan vapaasti valittavat opinnot (YAMK)
0 - 20
YS00BP81 Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet 5
YSZY0510 Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5
YS00BD47 Digiosaajana kuntoutus- ja liikunta-alalla 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YS00BT49 Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5
YS00BX95 Kyberuhat ja digitaalinen turvallisuus terveysalalla 5
YS00BX68 Ethical Expertise, Leadership and Organisational culture 5
YS00CO37 Innovative Future Leader: Implementation of Best Practices in Health and Social Service Systems 5
YZZA1300
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2025
0 - 17
YZZA1300-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1300-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BY42 Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
YSU2024KM-1006
ASIANTUNTIJUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
YSSK0101 Asiantuntijana kehittyminen mielenterveys ja päihdetyössä 5
YSSK0102 Näyttöön perustuva mielenterveyden edistäminen 5
YSSK0103 Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen I 5
YSSK0104 Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen II 5
YS00BN84 Mielenterveys- ja päihdetyön erityiskysymykset 5
YSU2024KM-1007
TERVEYDEN EDISTÄMISEN ASIANTUNTIJATOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YSMA0510 Näyttöön perustuva toiminta 5
YSEA0300 Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit 5
YSTK0100 Terveyden edistämisen menetelmät 5
YSEA0200 Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen 5
YSU2024KM-1008
CAMPUSONLINE YAMK

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
YSU2024KM-1009
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
YSU2024KM-1010
METODIOPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
YS00BB91 Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta) 2
YS00BB92 Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 3
YS00BB93 Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 5
YSU2024KM-1011
EUDRES-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0