Siirry suoraan sisältöön

Erityissosiaaliohjaus YAMK: Monimuotototeutus

Tunnus: YSG2024SS

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 Kevät 2027 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027
YSG2024SS-1001
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YZ00CL56 Johtajana kehittyminen 5 5 5 5
YZ00CL58 Talousjohtaminen 5
YZ00CL57 Strateginen johtaminen 5
YZ00CL59 Henkilöstöjohtaminen 5
YSG2024SS-1002
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan kaikki )

10
YZ00CK87 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
VAIHTOEHTOISET OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YZ00CB90 Laadullinen tutkimus 5 5 5 5
YZ00CB88 Määrällinen tutkimus 5 5 5 5
YSG2024SS-1003
ERITYISSOSIAALIOHJAUS

(Valitaan kaikki )

30
YSMA0510 Näyttöön perustuva toiminta 5 5 5 5
YS00CP10 Palvelutuotannon ja hallinnon juridiikka 5 5 5 5
YS00CP18 Sosiaaliohjauksen menetelmät 5 5 5 5
YS00CP19 Vaativa asiakastyö 5 5 5 5
YS00CP20 Erityissosiaaliohjauksen toimintaympäristöt 5 5 5 5
YS00CP21 Erityissosiaaliohjauksen syventävä ammatillisuus 5 5 5 5
YSG2024SS-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 1.5 1.5
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 2 8 2 8 1 1 8
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 5 5 5 5
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YSG2024SS-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
STVVOYAMK
Sosiaali- ja terveysalan vapaasti valittavat opinnot (YAMK)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YS00BP81 Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet 5
YSZY0510 Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5 5 5 5
YS00BD47 Digiosaajana kuntoutus- ja liikunta-alalla 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YS00BT49 Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5 5 5 5
YS00BX95 Kyberuhat ja digitaalinen turvallisuus terveysalalla 5
YS00BX68 Ethical Expertise, Leadership and Organisational culture 5
YS00CO37 Innovative Future Leader: Implementation of Best Practices in Health and Social Service Systems 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YZZA1300
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2025

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 17)

0 - 17
YZZA1300-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1300-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BY42 Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
YSG2024SS-1010
RISTIINOPISKELUN OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YSG2024SS-1009
EUDRES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
Yhteensä 90 35 32 23 15 20 17 15 13 10 15 15 5 17 12.5 2.5 13 10 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Johtajana kehittyminen
Talousjohtaminen
Henkilöstöjohtaminen
Tutkiva kehittäminen
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Palvelutuotannon ja hallinnon juridiikka
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Talousjohtaminen
Strateginen johtaminen
Tutkiva kehittäminen
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Näyttöön perustuva toiminta
Sosiaaliohjauksen menetelmät
Erityissosiaaliohjauksen toimintaympäristöt
Erityissosiaaliohjauksen syventävä ammatillisuus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Henkilöstöjohtaminen
Näyttöön perustuva toiminta
Erityissosiaaliohjauksen toimintaympäristöt
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia.
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Henkilöstöjohtaminen
Näyttöön perustuva toiminta
Sosiaaliohjauksen menetelmät
Vaativa asiakastyö
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Johtajana kehittyminen
Talousjohtaminen
Tutkiva kehittäminen
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Henkilöstöjohtaminen
Tutkiva kehittäminen
Palvelutuotannon ja hallinnon juridiikka
Erityissosiaaliohjauksen syventävä ammatillisuus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Luokittelemattomat

YAMK: Erityissosiaaliohjaus 2024-2025

Johtamisosaaminen

Sosionomi (ylempi AMK)
- osaa edistää ja kehittää strategia- ja laatutyötä.
- osaa ennakoida ja seurata taloutta ja tehdä kestäviä, tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja.
- osaa edistää henkilöstöhallinnon prosesseja alan kehittämiseksi.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön toimintaa ja moniammatillista yhteistyötä sekä edistää työhyvinvointia yhteistyössä monitoimijaisen yhteisön kanssa.
- kykenee johtamaan osaamista, sosiaalialan työkäytäntöjen kehittämistä sekä palvelujen muotoilua monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä ja verkostoissa.

Erityissosiaaliohjauksen syventävä ammatillisuus
Sosiaalialan asiantuntijaosaaminen

Sosionomi (ylempi AMK)
- osaa kriittisesti analysoida yhteiskunnallisia ja globaaleja muutoksia sekä ennakoida niiden sosiaalisia vaikutuksia kansalaisten elämänkulussa.
- osaa suunnitella, johtaa ja arvioida asiakasprosesseja sekä arvioida niiden vaikutuksia ja asiakas- ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
- hallitsee sosiaalialan asiantuntijaosaamista vastaavat käsitteet, tietoperustan ja keskeiset työmenetelmät sekä arvioi ja ylläpitää osaamistaan aktiivisesti.
- työskentelee itsenäisesti vaativissa asiantuntijatehtävissä ja edistää sosiaalialan asiantuntijana monitoimijaista yhteistyötä.
- osaa luoda kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja edistää niiden toimintaa.
- osaa arvioida laaja-alaisesti yhteiskunnan digitalisoitumiseen liittyviä ilmiöitä ja osaa hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia.

Palvelutuotannon ja hallinnon juridiikka
Sosiaaliohjauksen menetelmät
Vaativa asiakastyö
Erityissosiaaliohjauksen toimintaympäristöt
Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen

Sosionomi (ylempi AMK)
- osaa kriittisesti arvioida yhteiskunnan ja työelämän kehittämistarpeita sekä osaa ratkaista niitä eettisten periaatteiden mukaisesti.
- hallitsee TKI-toiminnan menetelmiä ja osaa kehittää sosiaalialan työtä analysoiden nykyhetkeä ja ennakoiden tulevaisuutta.
- osaa kehittää toimintaansa ja sosiaalialan käytäntöjä ajantasaiseen tutkimukseen perustuen, asiakaslähtöisesti ja yhteiskehittämistä hyödyntäen.
- osaa innovoida, valmistella ja johtaa projekteja sekä arvioida niiden prosessia ja vaikuttavuutta.

Vaativa asiakastyö
Luokittelemattomat
Johtajana kehittyminen
Talousjohtaminen
Strateginen johtaminen
Henkilöstöjohtaminen
Tutkiva kehittäminen
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Näyttöön perustuva toiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YSG2024SS-1001
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YZ00CL56 Johtajana kehittyminen 5
YZ00CL58 Talousjohtaminen 5
YZ00CL57 Strateginen johtaminen 5
YZ00CL59 Henkilöstöjohtaminen 5
YSG2024SS-1002
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan kaikki)

10
YZ00CK87 Tutkiva kehittäminen 5
VAIHTOEHTOISET OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YZ00CB90 Laadullinen tutkimus 5
YZ00CB88 Määrällinen tutkimus 5
YSG2024SS-1003
ERITYISSOSIAALIOHJAUS

(Valitaan kaikki)

30
YSMA0510 Näyttöön perustuva toiminta 5
YS00CP10 Palvelutuotannon ja hallinnon juridiikka 5
YS00CP18 Sosiaaliohjauksen menetelmät 5
YS00CP19 Vaativa asiakastyö 5
YS00CP20 Erityissosiaaliohjauksen toimintaympäristöt 5
YS00CP21 Erityissosiaaliohjauksen syventävä ammatillisuus 5
YSG2024SS-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YSG2024SS-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
STVVOYAMK
Sosiaali- ja terveysalan vapaasti valittavat opinnot (YAMK)
0 - 20
YS00BP81 Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet 5
YSZY0510 Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5
YS00BD47 Digiosaajana kuntoutus- ja liikunta-alalla 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YS00BT49 Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5
YS00BX95 Kyberuhat ja digitaalinen turvallisuus terveysalalla 5
YS00BX68 Ethical Expertise, Leadership and Organisational culture 5
YS00CO37 Innovative Future Leader: Implementation of Best Practices in Health and Social Service Systems 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YZZA1300
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2025
0 - 17
YZZA1300-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1300-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BY42 Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
YSG2024SS-1010
RISTIINOPISKELUN OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YSG2024SS-1009
EUDRES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0