Siirry suoraan sisältöön

Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Restonomi

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (ylempi AMK), liikkeenjohto

Laajuus:
90 op

Osaamiskuvaus

Valmistuttuasi osaat johtaa ja uudistaa organisaatioita ja työyhteisöjä. Osaat arvioida ja kehittää tavoitteellisesti omaa johtajuuttasi ja uraasi. Ymmärrät strategian merkityksen organisaation johtamisessa ja osaat laatia strategioita kansalliseen ja/tai kansainväliseen toimintaympäristöön. Edistät ja johdat eettisesti ja kestävän kehityksen arvojen mukaisesti työyhteisöäsi ja organisaatiota. Hyödynnät talouden johtamista esihenkilötyössä tunnistaen ja analysoiden kehittämistarpeita. Hallitset oman alasi syventävän tietoperustan sekä osaat tuottaa uutta tietoa eri tieteenalojen näkökulmat huomioiden. Osaat kriittisesti arvioida tietoa ja huolehtia omasta sekä työyhteisösi jatkuvasta osaamisen kehittämisestä. Osaat soveltaa johtamistyössäsi tutkimus- ja kehittämismenetelmiä uusien ja tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen tuottamiseksi.

Vastuullisuuden ja palveluiden johtamisen johtamisopinnoissa kehität palveluliiketoiminnan ja vastuullisuuden johtamisosaamista, kehityt johtajana ja uudistat ajatteluasi soveltamalla tutkittua tietoa organisaatiosi toimintaympäristössä, opit uudistamaan organisaatioiden ja työyhteisön toimintatapoja vastaamaan kestävyyden haasteisiin muuttavassa toimintaympäristössä. Opinnoissa syvennyt monipuolisesti palveluliiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä keskeisiin strategisiin, ympäristöä, sosiaalista ja eettistä vastuuta sekä turvallisuutta ja riskien hallintaa käsitteleviin aiheisiin.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoimintayksikkö on sitoutunut Principles of Responsible Management Education (PRME) -verkoston tavoitteisiin kehittää tulevaisuuden vastuullisia johtajia ja päätöksentekijöitä ja edistää kestävää kehitystä.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Johtamisen ylempi AMK, Vastuullisuuden ja palveluiden johtamisen tutkinto-ohjelman laajuus on 90 op. Opiskelet Johtamisen opintokokonaisuuden (20 op) ja Tutkimusopinnot (10 op) yhteisessä monialaisessa opiskelijaryhmässä. Syvennät alakohtaista osaamistasi Vastuullisuuden ja palveluiden johtamisosaamisen opinnoissa (25 op), opinnäytetyössä (30 op) ja vapaasti valittavissa opinnoissa (5 op).

Alakohtaisen johtamisen ydinosaamisen muodostavat vastuullisuuden johtamis- ja palvelujen johtamisosaaminen. Opinnäytetyö on työelämää palveleva tutkimus- ja/tai kehittämishanke, jolla on selkeästi käytäntöön soveltava luonne ja opiskelijan urakehitystä tukeva tehtävä.

Yhteinen johtamisosaaminen 20 op

Opintokokonaisuudessa opiskelet ihmisten ja talouden johtamista sekä strategista johtamista.
- Johtajana kehittyminen
- Henkilöstöjohtaminen
- Strateginen johtaminen
- Talousjohtaminen

Tutkimusopinnot 10 op

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opinnoissa opit keskeisimpiä työelämän kehittämismenetelmiä, erilaisten tutkimusmenetelmien käyttöä sekä tutkimusviestintää. Opit soveltamaan alasi tutkimustietoa ja kehittämään sen avulla oman organisaation tai valitsemasi organisaation toimintaa.
- Tutkiva kehittäminen
- Laadullinen tutkimus tai
- Määrällinen tutkimus

Vastuullisuuden ja palveluiden johtaminen 25 op

Voit valita viisi opintojaksoa painottaen vastuullisuutta tai palveluiden johtamista. Ylimääräisiä opintojasi voit sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin.
- Strateginen palvelujen johtaminen
- Corporate Social Responsibility
- Palvelumuotoilun johtaminen
- Ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen
- Eettinen johtajuus
- Vastuullisen johtamisen erityiskysymyksiä

Opinnäytetyö 30 op

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydinosaamista, jossa sovellat tutkimustietoa ja kehität valitsemaasi alaa ja/tai organisaatiota sekä syvennät omaa ammatillista asiantuntijuuttasi johtajuuden tai talouden johtamisen näkökulmasta.

Master-opinnäytetyö on työelämää palveleva tutkimus- ja/tai kehittämishanke, jossa sovellat tutkimusosaamistasi käytäntöön ja tuet omaa urakehitystäsi.

Vapaasti valittava osaaminen 5 op

Voit valita opintojaksoja tutkinto-ohjelman opintotarjonnasta, Jamkin YAMK-tutkinto-ohjelmien, EduFuturan, EUDRES-korkeakoulujen, Summer School- tai muiden AMKien opintotarjonnasta. Sinulla on mahdollisuus lähteä ulkomaille suuntautuvalle opintomatkalle Kaliforniaan San José State Universityyn.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkko-opintoina, joten opiskelu onnistuu riippumatta siitä, missä asuin- tai työpaikkasi sijaitsee. Järjestämme puolivuosittain mahdollisuuden ryhmätapaamiseen Jamkin kampuksella. Verkko-opiskelu sisältää mm. verkkokeskusteluja- ja ohjausta ryhmän tai ohjaajan kanssa, monipuolisten tehtävien ja raporttien tekemistä verkko-oppimisympäristössä, video- tai verkkoluentoja, omatoimista lähdemateriaaliin tutustumista ja webinaareihin osallistumista. Osa opinnoista sisältää aikataulutettuja webinaareja (arki-iltaisin tai iltapäivisin). Opiskelijaryhmän toiveet huomioidaan toteutustavoissa. Lisäksi opiskelijaryhmät tapaavat verkko-oppimisympäristöissä tai voivat omatoimisesti sopia tapaamisia verkossa tai kasvokkain. Opiskelijat voivat osallistua maksullisille vapaasti valittaville opintomatka -opintojaksoille.

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintoihin liittyviä oppimis- ja kehittämistehtäviä suositellaan integroitavaksi työyhteisöjen ja/tai organisaatioiden kehittämiseen. Opintojaksoilla ja asiantuntijuus- sekä alumnipäivissä hyödynnämme vierailijoina yritys- ja yhteistyökumppaneitamme. Opiskelijat muodostavat monialaisia verkostoja, joissa asiantuntemusta jaetaan ja käytetään osaamisen kehittämiseksi hyödyntäen digitaalisuuden mahdollisuuksia.

Tutkintoon voidaan hyväksilukea myös opinnollistamalla työelämässä syntyvää uutta osaamista, joka täyttää tutkinnon osaamistavoitteet.

Yritystoiminnan kehittämistä tukevat Jamkin ja Jyväskylän Yritystehtaan palvelut. Lisäksi useilla opintojaksoilla ja opinnäytetyössä voit kehittää yrityksesi liiketoimintaa ja yrittäjyysosaamistasi.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Tutkinnon suorittaneiden urapolut suuntautuvat johtamis-, esihenkilö- tai kehittämistehtäviin tai asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin yksityisellä-, julkisella- tai järjestösektorilla eri toimialoilla sekä kansallisissa että kansainvälisissä organisaatioissa. Tutkinto mahdollistaa uralla etenemisen, kuten uusien haastavampien työtehtävien saamisen ja paremman tulotason. Johtamisen YAMK, Vastuullisuuden ja palveluiden johtamisen tutkinto-ohjelmassa kehityt vastuullisena palveluliiketoiminnan johtajana.

Kelpoisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa yleisen pätevyyden vaativiin esihenkilötehtäviin. Tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinto asettuu tasolle seitsemän eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksessä (EQF7 – European Qualification Framework) sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF7) osaamiskuvauksissa.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi hakeutua yliopistojen jatko-opintoihin tai ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Voit jatkaa opintojasi myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa, esimerkiksi EUDRES-korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Tutkinto-ohjelma on luotu yhdessä Jamkin muiden ylempien korkeakoulututkintojen kanssa ja se perustuu laajaan ennakointitietoon ja benchmarkkaukseen. Tutkinnon sisältämää osaamista kehitetään yhdessä työelämästä koostuvan neuvottelukunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelija ja sieltä valmistunut alumni on tärkeä yhteistyö- ja kehittämiskumppanimme myös koulutuksen laadun varmistamisessa ja opetussuunnitelman työelämälähtöisyyden kehittämisessä. Opintoja kehitetään myös vuosittain valmistuvien opiskelijoiden antaman AVOP-palautteen perusteella.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun TKI-toiminta tekee laadukkaita tutkimus- ja kehittämishankkeita alueellisesti Keski-Suomessa, kansallisesti ja kansainvälisesti muiden korkeakoulujen, eri toimialojen organisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Kuulumme aktiivisena jäsenenä kansainväliseen PRME (Principles for Responsible Management Education) -yhteisöön ja eurooppalaiseen EUDRES (European University Alliance) -verkostoon, joka mahdollistaa tutkimusyhteistyön lisäksi koulutuksen ja opetuksen kehittämisen kumppaneidemme kanssa (enemmän tietoa löydät osoitteesta https://eudres.eu/).

Vastuuhenkilö

Anne Törn-Laapio
Yliopettaja, Liiketoiminta
+358406350609
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Johtaminen, ylempi AMK, Vastuullisuuden ja palveluiden johtaminen
Tunnus
(YJM2024SS)
Ajoitus 30.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CL59-3005 Ryhmät ZJAYJM24S1 YJM24S1
Ajoitus 30.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CL59-3008 Ryhmät ZJAYJH24S1 ZJAYJM24S1 YJH24S1 YJM24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 15.05.2025 Toteutuksen tunnus YZ00CL56-3006 Ryhmät YJM24S1 YMB24S1
Ajoitus 02.09.2024 - 15.05.2025 Toteutuksen tunnus YZ00CL56-3014 Ryhmät ZJAYJH24S1 ZJAYJM24S1 YJH24S1 YJM24S1
Ajoitus 07.10.2024 - 13.04.2025 Toteutuksen tunnus YZ00CB88-3001 Ryhmät YMJ22S1 YSY23KT YSC24KM YSU23KM YSY22SJ YMJ23S1 YHO23S1 YSU24KMAVO YSG24S1 YSG23S1 YJH24S1 YHO22S1 YJM24S1 YJS24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 08.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CL57-3003 Ryhmät YSB22S1 YSB23S1 YSY22SJ YSH23S1
Ajoitus 16.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YH00CL65-3001 Ryhmät ZJA24SH ZJAYJM24S1 YJM24S1
Ajoitus 09.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus YZ00CK87-3014 Ryhmät ZJAYJH24S1 ZJAYJM24S1 YJH24S1 YJM24S1