Siirry suoraan sisältöön

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen: YMJ2019SYA

Tunnus: YMJ2019SYA

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (ylempi AMK), liikkeenjohto

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2019

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Syksy 2019 Kevät 2020 Syksy 2020 Kevät 2021 Syksy 2021 Kevät 2022 1. / 2019 2. / 2020 3. / 2020 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022
YZZZ1Z-1027
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5 5 5 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
YZZZ0Z-1027
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5 5 5 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5 5 5 5
YMRA0Z-1007
PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN

(Valitaan kaikki )

20
YMRJ3120 Vastuullinen palvelujen johtaminen 5 5 5 5
YMPT2100 Toimintaympäristön analyysi 5 5 5 5
YMRA7000 Palveluverkoston kehittäminen 5 5 5 5
YMRJ2110 Responsible Management 5 5 5 5
YZZZZZ-1072
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30 6 18 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6
YTZZ0601 Kypsyysnäyte 0
YMJZ0Z-1003
STRATEGIC DEVELOPMENT OF TOURISM AND HOSPITALITY

(Valitaan (kpl): 0)

0
YMRVW100 Destination Development 5
YMRVW400 Responsibility in Tourism and Hospitality study tour, Europe 5
YMVJ2130 Innovative Concepts in Tourism and Hospitality 5
YHOZYZ-1006
JOHTAMINEN DIGIAJASSA

(Valitaan (kpl): 0)

0
YHLH200 Johtaminen digiajassa 5
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YHYYM310 Brand Management 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YHYYM110 Myynti ja myynnin johtaminen 5
YMJ2019SYA-1001
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
Yhteensä 90 36 38 6 15 21 26 12 6 0 15 21 0 26 6 6 6 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2019

Kansainvälisyysosaaminen

Opiskelija
* viestii taitavasti toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä sekä kansainvälisissä yhteyksissä
* toimii kansainvälisissä toimintaympäristöissä
* ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan.

Kehittyvä strategia
Toimintaympäristön analyysi
Responsible Management
Destination Development
Responsibility in Tourism and Hospitality study tour, Europe
Innovative Concepts in Tourism and Hospitality
Johtaminen digiajassa
Strategic Human Resource Management
Brand Management
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Myynti ja myynnin johtaminen
Oppimisen taidot

Opiskelija
* arvioi ja kehittää monipuolisesti ja tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan ja on valmis jatkuvaan oppimiseen
* hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
* ottaa vastuun yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta.

Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Vastuullinen palvelujen johtaminen
Toimintaympäristön analyysi
Palveluverkoston kehittäminen
Responsible Management
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte
Johtaminen digiajassa
Strategic Human Resource Management
Tiedonhallintaosaaminen

Opiskelija
* hallitsee tiedonhankinnan ja käytön eettiset periaatteet
* tunnistaa avoimen tieteen ja tutkimuksen merkityksen yhteiskunnan kehittämisessä ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita omassa työssään
* osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa ja yhdistää eri alojen tietoa relevantisti toisiinsa.

Talouden ohjaus
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Vastuullinen palvelujen johtaminen
Toimintaympäristön analyysi
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte
Myynti ja myynnin johtaminen
Työyhteisöosaaminen

Opiskelija
* soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita, edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskun-tavastuun toteutumista
* kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia
* osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
* johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä kehittää ennakoiden uusia strategisia lähestymistapoja
* osallistuu ja johtaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Uudistuva johtajuus
Vastuullinen palvelujen johtaminen
Responsible Management
Destination Development
Strategic Human Resource Management
Myynti ja myynnin johtaminen
Viestintäosaaminen

Opiskelija
* viestii hyvin suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään erilaisissa työympäristöissä
* kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
* tekee ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön sekä tasa-arvoisuuden periaatteiden näkökulmat.

Uudistuva johtajuus
Tutkiva kehittäminen
Toimintaympäristön analyysi
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte
Destination Development
Responsibility in Tourism and Hospitality study tour, Europe
Johtaminen digiajassa
Strategic Human Resource Management
Brand Management
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Yrittäjyys- ja innovaatio-osaaminen

Opiskelija
* työskentelee itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittä-jänä
* kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa
* osaa johtaa projekteja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
* hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä oman alan, työympäristön ja työelämän kehittämiseen
* osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
* omaa erikoistuneet ongelmanratkaisutaidot joita tarvitaan työelämän kehittämisessä.

Kehittyvä strategia
Talouden ohjaus
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Palveluverkoston kehittäminen
Destination Development
Responsibility in Tourism and Hospitality study tour, Europe
Innovative Concepts in Tourism and Hospitality
Brand Management
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Myynti ja myynnin johtaminen
Luokittelemattomat

YAMK: Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen 2019

Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen

Opiskelija
* hallitsee oman asiantuntijuusalueensa monitieteisen tietoperustan sekä osaa arvioida ja soveltaa sitä kriittisesti
* osaa hyödyntää erikoistuneita ongelmanratkaisutaitoja ja toimintatapoja johtamisessa ja sen tutkimuksessa
* hallitsee palveluliiketoiminnan strategisen johtamisen
* osaa johtaa organisaatioita vastuullisesti sekä tuloksellisesti kansainvälistyvässä ja digitalisoituvassa työelämässä
* toimii taitavasti erilaisissa ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ammatillisissa verkostoissa.

Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Vastuullinen palvelujen johtaminen
Toimintaympäristön analyysi
Palveluverkoston kehittäminen
Responsible Management
Kypsyysnäyte
Destination Development
Responsibility in Tourism and Hospitality study tour, Europe
Innovative Concepts in Tourism and Hospitality
Johtaminen digiajassa
Brand Management
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Luokittelemattomat
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Strategic Human Resource Management
Myynti ja myynnin johtaminen

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YZZZ1Z-1027
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YZZZ0Z-1027
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YMRA0Z-1007
PALVELULIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN

(Valitaan kaikki)

20
YMRJ3120 Vastuullinen palvelujen johtaminen 5
YMPT2100 Toimintaympäristön analyysi 5
YMRA7000 Palveluverkoston kehittäminen 5
YMRJ2110 Responsible Management 5
YZZZZZ-1072
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
YTZZ0601 Kypsyysnäyte 0
YMJZ0Z-1003
STRATEGIC DEVELOPMENT OF TOURISM AND HOSPITALITY

(Valitaan (kpl): 0)

0
YMRVW100 Destination Development 5
YMRVW400 Responsibility in Tourism and Hospitality study tour, Europe 5
YMVJ2130 Innovative Concepts in Tourism and Hospitality 5
YHOZYZ-1006
JOHTAMINEN DIGIAJASSA

(Valitaan (kpl): 0)

0
YHLH200 Johtaminen digiajassa 5
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YHYYM310 Brand Management 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YHYYM110 Myynti ja myynnin johtaminen 5
YMJ2019SYA-1001
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20