Siirry suoraan sisältöön

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä

Tutkinto:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Tutkintonimike:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Laajuus:
30 op

Osaamiskuvaus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä -erikoistumiskoulutuksessa opit uudenlaista johtajuutta ja kyvykkyyttä muuttaa organisaatiokulttuuria. Toisin sanoen, sinulla on paremmat edellytykset kehittää liiketoimintaa, valmius kohdata tulevaisuuden muutokset ja osaat tunnistaa strategisesti tärkeitä alueita, joista koituu liiketoiminnalle suurin hyöty. Olet osa monialaisia huippuasiantuntijoiden verkostoja ja sinulla on menetelmäosaamista, jota voit hyödyntää osana koko organisaation toimintaa ja kehittämistä. Keskeisessä osassa on myös oman asiantuntijuuden kehittyminen, jossa olet tavoitteellinen ja omaa toimintaansa pohtiva toimija, joka osaa kehittää myös sosiaalisia taitojaan ja valmiuksiaan.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Erikoistumiskoulutuksen tuottama osaaminen rakentuu neljästä opintojaksosta (20 op) ja yhdestä kehittämistehtävästä (10 op). Opintojaksojen sisällöt on rakennettu siten, että oppiminen kumuloituu opintojen edetessä ja ne mallintavat kehittämisprosessia (olla tietoinen => ymmärtää => soveltaa => ja suunnitella eteenpäin). Opinnoissa lähdetään liikkeelle nykytilan ymmärtämisellä ja ajatuksesta ”Missä ollaan tällä hetkellä”. Sen jälkeen kehitetään strategista ajattelua, opitaan luomaan strategiaa teknologiaa hyödyntämällä ja ymmärretään, että muutos ei tapahdu, jos ihmiset eivät muuta toimintatapojaan ja strategiaa viedä käytäntöön. Lopuksi kehittämistehtävää hyödyntäen tuotetaan yritykseen tilannetietoa ja tutkimustietoa hyödyntäen suunnitellaan toimintaa eteenpäin.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opinnot toteutetaan joustavasti sekä verkko-opintoina että noin kerran kuukaudessa toteutettavana 1-2 päivän lähiopetuksena, joten opiskelu on mahdollista riippumatta siitä, missä asuin- tai työpaikkasi sijaitsee. Monipuoliset pedagogiset menetelmät (mm. aidot ongelmanratkaisutilanteet, reflektiivinen kirjoittaminen, simulaatiot, ryhmäkeskustelut) tukevat monipuolista oppimista. Opettajien lisäksi eri alojen asiantuntijat toimivat opiskelijoiden mentoreina ja sparraajina. Opintojen aikana ohjaus- ja tukipalvelut tukevat opiskelijaa tavoitteena ylläpitää ja vahvistaa hyvinvointia.

Erikoistumiskoulutuksessa opitaan hyödyntämään digitaalisia ja vuorovaikutteisia työvälineitä ja sosiaalista mediaa. Verkko-opiskelu sisältää mm. verkkokeskusteluja ryhmän tai ohjaajan kanssa, tehtävien ja raporttien palautusta verkko-oppimisympäristöön, videoluentoja, omatoimista lähdemateriaaliin tutustumista ja vaikkapa webinaariin osallistumista. Verkko-opiskelu soveltuu itseohjautuvalle ja omasta osaamisen kehittymisestä kiinnostuneelle opiskelijalle. Opiskelijaryhmän toiveet huomioidaan toteutustavoissa. Lisäksi opiskelijaryhmät tapaavat lähiopetustilaisuuksissa ja voivat tutustua innovatiivisen osaamisen kehittämislaboratorioon (DigiCenter). Opintojaksot sisältävät kansainvälistä englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Työelämäläheinen oppiminen

Opinnot ovat kytkettävissä täysin oman työn ja organisaation kehittämiseen. Opintojaksoilla ja kehittämistehtävässä kehitetään omaa osaamista ja työtehtävää, organisaatiota, toimialaa ja työelämää. Opiskelijaryhmä, joka koostuu eri alojen osaajista maantieteellisesti eri alueilta, muodostaa jo lähtökohtaisesti asiantuntijayhteisön ja siten tukee yhteisöllistä oppimista. Yhteistyö eri alojen toimijoiden kanssa ja käytäntöjen siirtäminen alalta toiselle, mahdollistaa uusien toimintamallien kehittämisen (boundary crossing skills).

Koulutus mahdollistaa myös oman yritystoiminnan kehittämisen opintojaksoilla ja kehittämistehtävässä.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Erikoistumiskoulutuksesta valmistuneilla henkilöillä on paremmat edellytykset kehittää liiketoimintaa ja siten edetä urallaan.

He toimivat vaativissa strategisissa asiantuntija-, esimies tai johtamistehtävissä tai yrittäjinä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Opiskelijat saavat todistuksen opinnoistaan ja heillä on mahdollisuus hyväksilukea opintojaksoja YAMK-opintoihin.

Valmistuneiden tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi markkinointipäällikkö / Marketing Manager, Digital Marketing Manager, markkinoinnin asiantuntija / Marketing Specialist, Digital Planner, digitaalisen markkinoinnin asiantuntija / Digital Marketing Specialist, Data-driven marketing planner, Marketing Automation Manager, viestinnän asiantuntija.

Koulutuksen suunnittelu

Erikoistumiskoulutuksen opintoja kehitetään yhdessä alan asiantuntijoiden ja työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa. He tuovat näkemyksensä erikoistumisopintojen sisällöstä, kehittämisestä sekä muuttuvan toimintaympäristön ja työmarkkinoiden heikoista signaaleista.

Erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet on johdettu Liiketoimintayksikön kokoaman toimintaympäristöanalyysin, Jamkin strategian sekä yksikön ydinosaamisalueiden pohjalta. Osaamisperusteisen oppimiskokonaisuuden kehittämisessä on hyödynnetty sekä kansallista että kansainvälistä ennakointietoa ja korkeakoulutuksen arviointiaineistoja (mm. EPAS, KARVI) sekä Jamkin yksiköiden yhteisen YAMK-kehittämisfoorumin kautta. Erikoistumiskoulutusta on kehitetty Digimarkkinoinnin oppimisympäristön (Fudix = Future Digiexperts) kehittämishankkeessa. Fudix-hankkeessa kerättyä dataa (mm. HeadAi Microcompetencies -palvelun tuottama data, jota analysoitiin AI:n avulla) hyödynnettiin erityisesti koulutuksen sisällön ja osaamisten suunnittelussa. Kansainvälisen osaamisen ennakointi tapahtuu osaltaan vertailemalla Jamkin kumppanuuskorkeakoulujen erikoiskoulutusten sisältöjä ja vierailevien opettajien ja asiantuntijoiden asiantuntemusta.

Vastuuhenkilö

Neuvonen Heidi
Lehtori, markkinointi sekä YAMK restonomi (Matkailu ja palvelut)
+358504367510

Viertorinne Nina
Lehtori, markkinointi
+358503464364

etunimi.sukunimi@jamk.fi

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä -erikoistumiskoulutus
Tunnus
(EKH2023DEK)