Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in International Business Management: Part-time studies

Tunnus: YBB2024SS

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 Kevät 2027 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027
YBB2024SS-1009
MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YZ00CL56 Johtajana kehittyminen 5 5 5 5
YZ00CL57 Strateginen johtaminen 5 5 5 5
YZ00CL58 Talousjohtaminen 5 5 5 5
YZ00CL59 Henkilöstöjohtaminen 5 5 5 5
YBB2024SS-1014
SUSTAINABLE GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT

(Valitaan kaikki )

30
YZZZV200 Professional Development 5 4 1 1 3 1 1 3 1
YH00CB46 Sustainable Marketing and Sales 5 5 5 5
YH00CB47 Sustainable Global Growth Strategies 5 5 5 5
YH00CB48 Financing Sustainable New Ventures 5 5 5 5
YH00CB49 Sustainable Management of New Ventures 5 5 5 5
YH00CB50 Global Knowledge Economy 5 5 5 5
YBB2024SS-1011
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan kaikki )

10
YZ00CK87 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
OPTIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YZ00CB88 Määrällinen tutkimus 5 5 5 5
YZ00CB90 Laadullinen tutkimus 5 5 5 5
YBB2024SS-1012
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 3 4 3 4 3 4
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 3 7 3 7
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 3 7 3 7
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YBB2024SS-1015
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YH00CK62 Global Leadership and Culture 5 5 5 5
YH00CB51 Sustainable Brand Management 5 5 5 5
YBB2024SS-1013
INTEGRATION TO FINLAND

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YH00CB63 Working in Finland 5 5 5 5
ZZ00CK40 Finland Works 2 2 2 2
ZZ00CK41 Future of Work 2 2 2 2
ZZ00CK42 Design a Meaningful Career 2 2 2 2
ZZ00CD04 Finnish 1 4 4 4 4
BI00BB21 Finnish 2 5 5 5 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YBB2024SS-1007
CROSS-INSTITUTIONAL STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YBB2024SS-1016
EUDRES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
Yhteensä 90 52 42 31 31 21 22 20 6 25 31 21 0 22 20 0 6 25 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Professional Development
Global Knowledge Economy
Tutkiva kehittäminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Working in Finland
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Professional Development
Financing Sustainable New Ventures
Tutkiva kehittäminen
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Finland Works
Future of Work
Design a Meaningful Career
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Professional Development
Sustainable Marketing and Sales
Sustainable Global Growth Strategies
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Global Leadership and Culture
Sustainable Brand Management
Working in Finland
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia.
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Professional Development
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Professional Development
Sustainable Management of New Ventures
Global Knowledge Economy
Tutkiva kehittäminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Finland Works
Future of Work
Design a Meaningful Career
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Professional Development
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Global Leadership and Culture
Working in Finland
Luokittelemattomat
Johtajana kehittyminen
Strateginen johtaminen
Talousjohtaminen
Henkilöstöjohtaminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Finnish 1
Finnish 2

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YBB2024SS-1009
MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YZ00CL56 Johtajana kehittyminen 5
YZ00CL57 Strateginen johtaminen 5
YZ00CL58 Talousjohtaminen 5
YZ00CL59 Henkilöstöjohtaminen 5
YBB2024SS-1014
SUSTAINABLE GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT

(Valitaan kaikki)

30
YZZZV200 Professional Development 5
YH00CB46 Sustainable Marketing and Sales 5
YH00CB47 Sustainable Global Growth Strategies 5
YH00CB48 Financing Sustainable New Ventures 5
YH00CB49 Sustainable Management of New Ventures 5
YH00CB50 Global Knowledge Economy 5
YBB2024SS-1011
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan kaikki)

10
YZ00CK87 Tutkiva kehittäminen 5
OPTIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YZ00CB88 Määrällinen tutkimus 5
YZ00CB90 Laadullinen tutkimus 5
YBB2024SS-1012
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YBB2024SS-1015
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YH00CK62 Global Leadership and Culture 5
YH00CB51 Sustainable Brand Management 5
YBB2024SS-1013
INTEGRATION TO FINLAND

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YH00CB63 Working in Finland 5
ZZ00CK40 Finland Works 2
ZZ00CK41 Future of Work 2
ZZ00CK42 Design a Meaningful Career 2
ZZ00CD04 Finnish 1 4
BI00BB21 Finnish 2 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YBB2024SS-1007
CROSS-INSTITUTIONAL STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YBB2024SS-1016
EUDRES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0