Siirry suoraan sisältöön

Organisaation ja talouden johtaminen: Monimuotototeutus

Tunnus: YHO2023SS

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
YHO2023SS-1001
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

10 - 15
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5 5 5 5
YHO2023SS-1002
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YZZZV110 Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen 5 3 2 3 2 3 2
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5 5 5 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5 5 5 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 50)

50
YHO2023SS-1003
JOHTAJUUS JA JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YHLYH400 Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen 5 5 5 5
YHLYH500 Valmentava johtajuus 5 5 5 5
YHLH200 Johtaminen digiajassa 5 5 5 5
YMRJ2110 Responsible Management 5 5 5 5
YH00BJ86 Uudistumiskykyinen organisaatio 5 5 5 5
YHO2023SS-1004
TALOUDEN JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YH00BV43 Julkisorganisaatioiden talousjohtaminen 5 5 5 5
YHLYH100 Talousjohtamisen etiikka 5 5 5 5
YHLYH200 Yrityksen verosuunnittelu 5 5 5 5
YHYYA220 Strateginen talousjohtaminen 5 5 5 5
YH00BO73 Johtaminen ja tietojärjestelmät 5 5 5 5
YHO2023SS-1005
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YHO2023SS-1006
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5 5 5 5
YHLH300 Palvelumuotoilun johtaminen 5 5 5 5
YBBYH500 Strategic Human Resource Management 5 5 5 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YZZA1300
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2025

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 17)

0 - 17
YZZA1300-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1300-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BY42 Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
YHO2023SS-1007
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
YHO2023SS-1008
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
Yhteensä 90 60 60 10 23 37 40 20 10 0 23 37 0 40 20 0 10 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Organisaation ja talouden johtaminen 2020-2023

Organisaation ja talouden johtamisosaaminen

Opiskelija
- hallitsee oman asiantuntijuusalueensa monitieteisen tietoperustan sekä osaa arvioida ja soveltaa sitä kriittisesti
- osaa hyödyntää erikoistuneita ongelmaratkaisun taitoja ja toimintatapoja johtamisessa ja sen tutkimuksessa
- hallitsee organisaation strategisen ja talouden johtamisen sekä johtajuuden
- osaa johtaa organisaatioita vastuullisesti ja tuloksellisesti kansainvälistyvässä ja digitalisoituvassa työelämässä
- toimii taitavasti erilaisissa ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ammatillisissa verkostoissa.

Talouden ohjaus
Uudistuva johtajuus
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen
Valmentava johtajuus
Johtaminen digiajassa
Responsible Management
Uudistumiskykyinen organisaatio
Talousjohtamisen etiikka
Yrityksen verosuunnittelu
Strateginen talousjohtaminen
Johtaminen ja tietojärjestelmät
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Luokittelemattomat
Kehittyvä strategia
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Julkisorganisaatioiden talousjohtaminen
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Palvelumuotoilun johtaminen
Strategic Human Resource Management

YAMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Uudistuva johtajuus
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Tutkiva kehittäminen
Johtaminen digiajassa
Responsible Management
Uudistumiskykyinen organisaatio
Julkisorganisaatioiden talousjohtaminen
Talousjohtamisen etiikka
Yrityksen verosuunnittelu
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Palvelumuotoilun johtaminen
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Talouden ohjaus
Uudistuva johtajuus
Kehittyvä strategia
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Uudistumiskykyinen organisaatio
Julkisorganisaatioiden talousjohtaminen
Talousjohtamisen etiikka
Yrityksen verosuunnittelu
Strateginen talousjohtaminen
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Palvelumuotoilun johtaminen
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Kehittyvä strategia
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia.
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Talouden ohjaus
Kehittyvä strategia
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Tutkiva kehittäminen
Johtaminen digiajassa
Responsible Management
Talousjohtamisen etiikka
Johtaminen ja tietojärjestelmät
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Talouden ohjaus
Uudistuva johtajuus
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen
Valmentava johtajuus
Johtaminen digiajassa
Responsible Management
Uudistumiskykyinen organisaatio
Julkisorganisaatioiden talousjohtaminen
Talousjohtamisen etiikka
Yrityksen verosuunnittelu
Strateginen talousjohtaminen
Johtaminen ja tietojärjestelmät
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Palvelumuotoilun johtaminen
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Talouden ohjaus
Uudistuva johtajuus
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen
Valmentava johtajuus
Johtaminen digiajassa
Responsible Management
Uudistumiskykyinen organisaatio
Julkisorganisaatioiden talousjohtaminen
Talousjohtamisen etiikka
Yrityksen verosuunnittelu
Strateginen talousjohtaminen
Johtaminen ja tietojärjestelmät
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Palvelumuotoilun johtaminen
Luokittelemattomat
Strategic Human Resource Management

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
YHO2023SS-1001
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

10 - 15
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YHO2023SS-1002
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YZZZV110 Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen 5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 50)

50
YHO2023SS-1003
JOHTAJUUS JA JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YHLYH400 Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen 5
YHLYH500 Valmentava johtajuus 5
YHLH200 Johtaminen digiajassa 5
YMRJ2110 Responsible Management 5
YH00BJ86 Uudistumiskykyinen organisaatio 5
YHO2023SS-1004
TALOUDEN JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YH00BV43 Julkisorganisaatioiden talousjohtaminen 5
YHLYH100 Talousjohtamisen etiikka 5
YHLYH200 Yrityksen verosuunnittelu 5
YHYYA220 Strateginen talousjohtaminen 5
YH00BO73 Johtaminen ja tietojärjestelmät 5
YHO2023SS-1005
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YHO2023SS-1006
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YHLH300 Palvelumuotoilun johtaminen 5
YBBYH500 Strategic Human Resource Management 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YZZA1300
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2025
0 - 17
YZZA1300-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1300-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BY42 Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
YHO2023SS-1007
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
YHO2023SS-1008
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15