Siirry suoraan sisältöön

Verkostojohtaminen, liiketalous: Monimuotototeutus

Tunnus: YHV2023SYA

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026
YHV2023SYA-1008
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

10 - 15
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5 5 5 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5 5 5 5
YHV2023SYA-1007
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5 5 5 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YHV2023SYA-1009
VERKOSTO-OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
YLOM2100 Liiketoimintaverkostot 5 5 5 5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5 5 5 5
YT00BO42 Asiakaskokemuksen johtaminen 5 5 5 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
YHIYH400 Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development 5
YHV2023SYA-1010
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 7
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YHV2023SYA-1012
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
YHLYH400 Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen 5 5 5 5
YHLYH500 Valmentava johtajuus 5 5 5 5
YMPT2100 Toimintaympäristön analyysi 5 5 5 5
YMRJ2110 Responsible Management 5 5 5 5
YH00BJ86 Uudistumiskykyinen organisaatio 5 5 5 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YZZA1300
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2025

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 17)

0 - 17
YZZA1300-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1300-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BY42 Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
YHV2023SYA-1013
CAMPUSONLINE YAMK

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YHV2023SYA-1014
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
Yhteensä 90 30 60 10 15 15 35 25 10 0 15 15 0 35 25 0 10 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Verkostojohtaminen 2020-2023

Verkostojohtamisen ja talouden johtamisen osaamisalue

Opiskelija
- hallitsee oman asiantuntijuusalueensa monitieteisen tietoperustan sekä osaa arvioida ja soveltaa sitä kriittisesti
- osaa hyödyntää erikoistuneita ongelmaratkaisun taitoja ja toimintatapoja johtamisessa ja sen tutkimuksessa
- hallitsee verkostojen ja talouden johtamisen sekä johtajuuden
- osaa johtaa verkostoja vastuullisesti ja tuloksellisesti kansainvälistyvässä ja digitalisoituvassa työelämässä
- toimii taitavasti erilaisissa ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ammatillisissa verkostoissa.

Liiketoimintaverkostot
Hankintojen johtaminen
Asiakaskokemuksen johtaminen
Talouden ohjaus
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development
Toimintaympäristön analyysi
Luokittelemattomat
Tutkiva kehittäminen
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen
Valmentava johtajuus
Responsible Management
Uudistumiskykyinen organisaatio

YAMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Tutkiva kehittäminen
Uudistuva johtajuus
Asiakaskokemuksen johtaminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Responsible Management
Uudistumiskykyinen organisaatio
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Tutkiva kehittäminen
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Hankintojen johtaminen
Talouden ohjaus
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Uudistumiskykyinen organisaatio
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Kehittyvä strategia
Liiketoimintaverkostot
Hankintojen johtaminen
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia.
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Tutkiva kehittäminen
Kehittyvä strategia
Hankintojen johtaminen
Talouden ohjaus
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Toimintaympäristön analyysi
Responsible Management
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Tutkiva kehittäminen
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Uudistuva johtajuus
Liiketoimintaverkostot
Asiakaskokemuksen johtaminen
Talouden ohjaus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen
Valmentava johtajuus
Toimintaympäristön analyysi
Responsible Management
Uudistumiskykyinen organisaatio
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Tutkiva kehittäminen
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Uudistuva johtajuus
Liiketoimintaverkostot
Hankintojen johtaminen
Asiakaskokemuksen johtaminen
Talouden ohjaus
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen
Valmentava johtajuus
Responsible Management
Uudistumiskykyinen organisaatio
Luokittelemattomat
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YHV2023SYA-1008
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

10 - 15
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YHV2023SYA-1007
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YHV2023SYA-1009
VERKOSTO-OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
YLOM2100 Liiketoimintaverkostot 5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5
YT00BO42 Asiakaskokemuksen johtaminen 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YHIYH400 Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development 5
YHV2023SYA-1010
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YHV2023SYA-1012
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
YHLYH400 Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen 5
YHLYH500 Valmentava johtajuus 5
YMPT2100 Toimintaympäristön analyysi 5
YMRJ2110 Responsible Management 5
YH00BJ86 Uudistumiskykyinen organisaatio 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YZZA1300
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2025
0 - 17
YZZA1300-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1300-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BY42 Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
YHV2023SYA-1013
CAMPUSONLINE YAMK

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YHV2023SYA-1014
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20