Siirry suoraan sisältöön

Teknologiaosaamisen johtaminen: YTJ2019SYA

Tunnus: YTJ2019SYA

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2019

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2019-2020 2020-2021 Syksy 2019 Kevät 2020 Syksy 2020 Kevät 2021 1. / 2019 2. / 2020 3. / 2020 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021
YZZZ0Z-1031
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YZZZ1Z-1031
JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

0 - 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YTTO3Z-1015
TEKNOLOGIAOSAAMINEN JA JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
YTTJ0601 Kansainvälinen teknologialiiketoiminta 5 5 5 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
YTTJ8501 Teollisuuden palveluliiketoiminta 5 5 5 5
YTTJ8201 Tuotannon johtaminen 5 5 5 5
YTTJ8101 Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5 5 5 5
YTTO1Z-1015
YAMK-OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30 30 15 15 15 15
YTZZ0601 Kypsyysnäyte 0
YZZT1Z-1020
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5 5 5 5
YTJ2019SYA-1001
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
Yhteensä 60 30 40 12.5 17.5 25 15 12.5 17.5 0 25 15 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2019

Kansainvälisyysosaaminen

Opiskelija
* viestii taitavasti toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä sekä kansainvälisissä yhteyksissä
* toimii kansainvälisissä toimintaympäristöissä
* ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan.

Kehittyvä strategia
Kansainvälinen teknologialiiketoiminta
Teollisuuden palveluliiketoiminta
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Oppimisen taidot

Opiskelija
* arvioi ja kehittää monipuolisesti ja tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan ja on valmis jatkuvaan oppimiseen
* hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
* ottaa vastuun yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta.

Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Tiedonhallintaosaaminen

Opiskelija
* hallitsee tiedonhankinnan ja käytön eettiset periaatteet
* tunnistaa avoimen tieteen ja tutkimuksen merkityksen yhteiskunnan kehittämisessä ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita omassa työssään
* osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa ja yhdistää eri alojen tietoa relevantisti toisiinsa.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Työyhteisöosaaminen

Opiskelija
* soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita, edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskun-tavastuun toteutumista
* kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia
* osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
* johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä kehittää ennakoiden uusia strategisia lähestymistapoja
* osallistuu ja johtaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Uudistuva johtajuus
Teollisuuden palveluliiketoiminta
Tuotannon johtaminen
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Viestintäosaaminen

Opiskelija
* viestii hyvin suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään erilaisissa työympäristöissä
* kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
* tekee ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön sekä tasa-arvoisuuden periaatteiden näkökulmat.

Uudistuva johtajuus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Yrittäjyys- ja innovaatio-osaaminen

Opiskelija
* työskentelee itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittä-jänä
* kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa
* osaa johtaa projekteja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
* hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä oman alan, työympäristön ja työelämän kehittämiseen
* osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
* omaa erikoistuneet ongelmanratkaisutaidot joita tarvitaan työelämän kehittämisessä.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Kansainvälinen teknologialiiketoiminta
Talouden ohjaus
Teollisuuden palveluliiketoiminta
Tuotannon johtaminen
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Luokittelemattomat

YAMK: Teknologian yhteiset osaamiset 2019

Henkilöstön johtamisosaaminen

Opiskelija
* osaa johtaa ja kehittää henkilöstön osaamista.
* osaa toimia esimiehenä työyhteisössä.

Kansainvälinen teknologialiiketoiminta
Teollisuuden palveluliiketoiminta
Tuotannon johtaminen
Strategiaosaaminen

Opiskelija
* kykenee ennakoimaan ja analysoimaan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia.
* hallitsee organisaationsa tai yrityksensä tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden määrittelyn sekä niiden mukaisen johtamisen.

Kansainvälinen teknologialiiketoiminta
Teollisuuden palveluliiketoiminta
Tuotannon johtaminen
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Luokittelemattomat
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA

YAMK: Teknologiaosaamisen johtaminen 2019

Talousosaaminen

Opiskelija
* ymmärtää strategian ja talouden väliset kytkennät ja osaa johtaa organisaatiota taloudelliset näkökulmat huomioiden.

Kansainvälinen teknologialiiketoiminta
Teollisuuden palveluliiketoiminta
Teknologiaosaaminen

Opiskelija
* ymmärtää teknologisia innovaatioita ja kehitystrendejä ja osaa hyödyntää niiden tarjoamia mahdollisuuksia.
* hallitsee teknologiastrategioiden mukaisen johtamisen.

Teollisuuden palveluliiketoiminta
Tuotannon johtaminen
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Luokittelemattomat
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YZZZ0Z-1031
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YZZZ1Z-1031
JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

0 - 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YTTO3Z-1015
TEKNOLOGIAOSAAMINEN JA JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
YTTJ0601 Kansainvälinen teknologialiiketoiminta 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YTTJ8501 Teollisuuden palveluliiketoiminta 5
YTTJ8201 Tuotannon johtaminen 5
YTTJ8101 Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5
YTTO1Z-1015
YAMK-OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
YTZZ0601 Kypsyysnäyte 0
YZZT1Z-1020
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YTJ2019SYA-1001
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5