Siirry suoraan sisältöön

Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala: YSV2019SYA

Tunnus: YSV2019SYA

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
2 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2019

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2019-2020 2020-2021 Syksy 2019 Kevät 2020 Syksy 2020 Kevät 2021 1. / 2019 2. / 2020 3. / 2020 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021
YZZZ0Z-1029
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5 5 5 5
YZZZ1Z-1029
JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5 5 5 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
YTVM4Z-1011
VERKOSTO-OSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

20
YLOM2100 Liiketoimintaverkostot 5 5 5 5
YHLH100 Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5 5 5 5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
YVJS1590 Myynnin johtaminen 5 5 5 5
YSZY1Z-1119
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30 15 15 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
YTZZ0601 Kypsyysnäyte 0
YZZT1Z-1018
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
YSZY0210 Professional Ethics 5 5 5 5
YSZY0820 Sexual Health Promotion and Human Rights 5 5 5 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5 5 5 5
YSJZV100 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
YSJA0400 Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla 5 5 5 5
YSZY0510 Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5 5 5 5
YZZT1Z-1033
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
YSAP0Z-1005
KLIININEN ASIANTUNTIJUUS PALLIATIIVISESSA HOIDOSSA

(Valitaan kaikki )

35
YSAP0101 Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5 5 5 5
YSAP0103 Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa 5 5 5 5
YSAP0104 Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa 5 5 5 5
YSAP0105 Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito 5 5 5 5
YSAP0106 Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa 5 5 5 5
YSAP0107 Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa 5 5 5 5
YSAP0108 Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa 5 5 5 5
Yhteensä 90 81.7 63.3 27.5 54.2 41.7 21.7 27.5 36.7 17.5 41.7 21.7 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2019

Kansainvälisyysosaaminen

Opiskelija
* viestii taitavasti toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä sekä kansainvälisissä yhteyksissä
* toimii kansainvälisissä toimintaympäristöissä
* ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan.

Kehittyvä strategia
Professional Ethics
Sexual Health Promotion and Human Rights
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa
Oppimisen taidot

Opiskelija
* arvioi ja kehittää monipuolisesti ja tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan ja on valmis jatkuvaan oppimiseen
* hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
* ottaa vastuun yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta.

Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa
Myynnin johtaminen
Professional Ethics
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Yritystoimintaa kehittävät opinnot
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla
Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen
Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa
Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa
Tiedonhallintaosaaminen

Opiskelija
* hallitsee tiedonhankinnan ja käytön eettiset periaatteet
* tunnistaa avoimen tieteen ja tutkimuksen merkityksen yhteiskunnan kehittämisessä ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita omassa työssään
* osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa ja yhdistää eri alojen tietoa relevantisti toisiinsa.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa
Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa
Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa
Työyhteisöosaaminen

Opiskelija
* soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita, edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskun-tavastuun toteutumista
* kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia
* osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
* johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä kehittää ennakoiden uusia strategisia lähestymistapoja
* osallistuu ja johtaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Liiketoimintaverkostot
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa
Hankintojen johtaminen
Professional Ethics
Yritystoimintaa kehittävät opinnot
Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen
Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa
Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito
Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa
Viestintäosaaminen

Opiskelija
* viestii hyvin suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään erilaisissa työympäristöissä
* kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
* tekee ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön sekä tasa-arvoisuuden periaatteiden näkökulmat.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Uudistuva johtajuus
Liiketoimintaverkostot
Myynnin johtaminen
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte
Sexual Health Promotion and Human Rights
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla
Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito
Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa
Yrittäjyys- ja innovaatio-osaaminen

Opiskelija
* työskentelee itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittä-jänä
* kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa
* osaa johtaa projekteja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
* hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä oman alan, työympäristön ja työelämän kehittämiseen
* osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
* omaa erikoistuneet ongelmanratkaisutaidot joita tarvitaan työelämän kehittämisessä.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa
Myynnin johtaminen
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Yritystoimintaa kehittävät opinnot
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla
Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa
Luokittelemattomat

YAMK: Verkostojohtaminen 2017-2019

Liiketoiminnan johtamisosaaminen

Opiskelija
- käyttää uusia innovatiivisia toimintatapoja strategisen talousjohtamisen osa-alueella.
- kehittää organisaation yhteistyösuhteita vastuullisella ja innovatiivisella tavalla.
- toimii taitavasti verkostoissa erilaisissa ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa
- kehittää organisaation ja verkoston kilpailukykyä.

Hankintojen johtaminen
Myynnin johtaminen
Strategiaosaaminen

Opiskelija
- ennakoi ja analysoi kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia sekä löytää niistä uusia lähestymistapoja.
- hallitsee organisaationsa tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden määrittelyn sekä niiden mukaisen johtamisen verkostomaisessa toimintaympäristössä yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.

Liiketoimintaverkostot
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa
Hankintojen johtaminen
Verkosto-osaaminen

Opiskelija
- rakentaa, ylläpitää ja kehittää organisaatioiden ja yksilöiden välistä yhteistyötä lisäarvon tuottamiseksi asiakkaalle
- hallitsee strategian mukaisen verkoston johtamisen huomioiden eri toimijat ja toimintaympäristön
- innovoi, uudistaa ja kehittää tuotteita, palveluja ja liiketoimintaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Liiketoimintaverkostot
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa
Hankintojen johtaminen
Luokittelemattomat
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte
Professional Ethics
Sexual Health Promotion and Human Rights
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Yritystoimintaa kehittävät opinnot
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla
Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen
Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa
Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa
Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito
Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa
Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa
Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YZZZ0Z-1029
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YZZZ1Z-1029
JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YTVM4Z-1011
VERKOSTO-OSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

20
YLOM2100 Liiketoimintaverkostot 5
YHLH100 Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5
YVJS1590 Myynnin johtaminen 5
YSZY1Z-1119
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
YTZZ0601 Kypsyysnäyte 0
YZZT1Z-1018
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
YSZY0210 Professional Ethics 5
YSZY0820 Sexual Health Promotion and Human Rights 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YSJZV100 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
YSJA0400 Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla 5
YSZY0510 Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5
YZZT1Z-1033
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
YSAP0Z-1005
KLIININEN ASIANTUNTIJUUS PALLIATIIVISESSA HOIDOSSA

(Valitaan kaikki)

35
YSAP0101 Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5
YSAP0103 Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa 5
YSAP0104 Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa 5
YSAP0105 Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito 5
YSAP0106 Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa 5
YSAP0107 Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa 5
YSAP0108 Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa 5