Siirry suoraan sisältöön

Bachelor's Degree Programme in Nursing: SNS2019SPT

Tunnus: SNS2019SPT

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2019

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Syksy 2019 Kevät 2020 Syksy 2020 Kevät 2021 Syksy 2021 Kevät 2022 Syksy 2022 1. / 2019 2. / 2020 3. / 2020 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022
ZWP03Z-1042
TRANSFERABLE SKILLS

(Valitaan kaikki )

28
ZWPP0500 Development as an Expert 5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
ZWPP0400 ICT Skills 3 3 3 3
ZWPC0200 English for Working Life 4 4 4 4
ZWPC0300 Swedish for Working Life 4 4 4 4
ZWPC0400 Communication Skills for Working Life 3 3 3 3
ZWPP0730 JAMK InnoFlash 2 2 2 2
ZWPP0710 Entrepreneurship 3 3 3 3
ZWPC0810 Finnish 1 4 4 4 4
SWZ15Z-1015
COMMON BASICS COURSES IN HEALTH AND SOCIAL STUDIES

(Valitaan kaikki )

8
SWZZ1530 Basics of Pharmacotherapy 2 2 2 2
SWZZ1510 Basics of Anatomy and Physiology 3 3 3 3
SWZZ1520 Basics of Medicin in Public Health 3 3 3 3
SWX15Z-1015
CLIENTHOOD IN THE FIELD OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES

(Valitaan kaikki )

7
SWXX1510 Client Centered Approach in Health and Social Services 3 3 3 3
SWXX1530 Health Care and Social Services 4 4 2 2 2 2
SWY15Z-1015
HEALTH PROMOTION AND WELLBEING

(Valitaan kaikki )

6
SWYY1500 Basics of Health Promotion and Wellbeing 3 3 3 3
SWYYW500 Councelling of Health Promotion and Wellbeing 3 3 3 3
SNZP5Z-1015
BASICS OF NURSING

(Valitaan kaikki )

23
SNZP1500 Evidence-Based Nursing 3 3 3 3
SNZP1510 Gerontological Nursing 3 3 3 3
SNZP1530 Cultural Nursing 3 3 3 3
SNZP1520 Basics of Nursing 5 5 5 5
SNZPW600 Basics of nursing practice 9 9 9 9
SNZA5Z-1015
MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN NURSING

(Valitaan kaikki )

9
SNZA1500 Advanced Anatomy and Physiology 2 1 1 1 1 1 1
SNZA1510 Advanced Medical Studies 3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
SNZA1520 Clinical Pharmacology 4 2 2 2 2 2 2
SNZB5Z-1015
PROMOTION OF HEALTH AND FUNCTIONING

(Valitaan kaikki )

29
SNZB1800 Medical Nursing 6 6 6 6
SNZB1900 Mental health, addiction and crises nursing 5 5 5 5
SNZBW530 Medical nursing practice 12 12 12 12
SNZBW540 Mental Health Practice 6 6 6 6
SNZC5Z-1015
CLIENT ORIENTED NURSING

(Valitaan kaikki )

45
SNZC1520 Pediatric nursing 3 3 3 3
SNZC1530 Family and community nursing 3 3 3 3
SNZC1510 Acute and Perioperative Nursing 4 4 4 4
SWZZ1300 Leadership Skills and Quality Assurance 5 5 5 5
SNZCW700 Family nursing practice 1 9 9 9 9
SNZCW510 Family Nursing Practice 2 6 6 6 6
SNZCW520 Acute and Perioperative Nursing Practice 9 9 9 9
SNZCW530 Surgical Nursing Practice 6 6 6 6
SNZD5Z-1015
DEVELOPING EXPERTISE IN NURSING

(Valitaan kaikki )

30
SNZD1500 Clinical Decision Making in Nursing 4 4 4 4
SNZDW500 Clinical Examination and Assessment of the Care 5 5 5 5
SNZDW510 Advanced Nursing Practice 1 6 6 6 6
SNZDW520 Advanced Nursing Practice 2 15 15 15 15
SWZO5Z-1015
THESIS

(Valitaan kaikki )

20
ZWPP0620 Research and Development 5 5 5 5
SWZO1500 Bachelor's Thesis Part 1 5 5 5 5
SWZO1510 Bachelor's Thesis Part 2 10 3.3 6.7 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
SNZ8Z310 Maturity Test 0
SNZE5Z-1015
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan kaikki )

30
ZWCO1210 Finnish 2 5
ZWCO1310 Finnish 3 5
SWZZ1550 Multicultural Work in Social and Healthcare Services 5
SWZZ3930 Sexual Health Promotion 5
SWZZ1517 Guiding and Councelling Work for the Young People 5
SWZZ1532 Empowering Creativity 5
ZWG01Z-1036
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION ACTIVITIES

(Valitaan kaikki )

33
ZWVZ0800 Scout, Develop and Start 5
HIBP3100 Concept Lab 5
ZZWZ0100 JAMKGenerator Project 5
ZZWZ0400 JAMK Pre-Incubator 5
ZZWZ0450 JAMK Incubator 8
ZZVZ0250 Demola Project 5
Yhteensä 210 58.7 58.5 57.9 30 27.7 31 27.2 31.3 30.5 27.3 30 27.7 31 0 27.2 31.3 0 30.5 24 3.3 30

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

AMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2017-2019

Kansainvälisyysosaaminen

Opiskelija
* toimii monikulttuurisessa ympäristössä yhteistyössä muiden kanssa
* toimii itsenäisesti työelämän viestintätilanteissa myös toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
* ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia.

English for Working Life
Swedish for Working Life
Cultural Nursing
Multicultural Work in Social and Healthcare Services
Concept Lab
Oppimisen taidot

Opiskelija
* arvioi ja kehittää osaamistaan ja on valmis jatkuvaan oppimiseen
* hankkii, käsittelee ja arvioi oman alansa tietoja, teorioita, käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita kriittisesti
* ottaa vastuun ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Development as an Expert
ICT Skills
Communication Skills for Working Life
JAMK InnoFlash
Entrepreneurship
Finnish 1
Basics of Pharmacotherapy
Basics of Anatomy and Physiology
Client Centered Approach in Health and Social Services
Health Care and Social Services
Basics of Health Promotion and Wellbeing
Acute and Perioperative Nursing Practice
Research and Development
Bachelor's Thesis Part 1
Bachelor's Thesis Part 2
Scout, Develop and Start
Concept Lab
JAMKGenerator Project
Demola Project
Tiedonhallintaosaaminen

Opiskelija
* toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan tietoa, menetelmiä ja hankittuja käytännön taitoja
* ratkaisee ongemia uudella tavalla, luovasti ja kehittää työtapoja
* hankkii kehityshaasteen tai ratkaistavan ongelman kannalta relevanttia tietoa ja tekee päätöksiä niiden perusteella.

Development as an Expert
ICT Skills
JAMK InnoFlash
Entrepreneurship
Basics of Medicin in Public Health
Evidence-Based Nursing
Basics of Nursing
Surgical Nursing Practice
Research and Development
Bachelor's Thesis Part 1
Bachelor's Thesis Part 2
Scout, Develop and Start
JAMKGenerator Project
Demola Project
Työelämäosaaminen

Opiskelija
* toimii yhteistoiminnallisesti ja ammattieettisesti opiskelu- ja työyhteisön sekä muiden ryhmien jäsenenä ja edistää yhteisön tuloksellisuutta ja hyvinvointia
* organisoi työtehtäviä, työnkulkua ja päätöksentekoa sekä työskentelee systemaattisesti ja päämäärätietoisesti asiantuntijatehtävissä
* jakaa omaa asiantuntijuuttaan ja käyttää muiden asiantuntijuutta hyväkseen.

English for Working Life
Swedish for Working Life
Communication Skills for Working Life
JAMK InnoFlash
Entrepreneurship
Client Centered Approach in Health and Social Services
Councelling of Health Promotion and Wellbeing
Leadership Skills and Quality Assurance
Family Nursing Practice 2
Bachelor's Thesis Part 1
Bachelor's Thesis Part 2
Empowering Creativity
Scout, Develop and Start
Concept Lab
JAMKGenerator Project
Demola Project
Viestintäosaaminen

Opiskelija
* viestii hyvin suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään
* hyödyntää monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
* huomioi erilaiset toimijat työskentelyssään ja toimii verkostoissa.

Development as an Expert
ICT Skills
English for Working Life
Swedish for Working Life
Communication Skills for Working Life
Councelling of Health Promotion and Wellbeing
Maturity Test
Finnish 2
Finnish 3
Multicultural Work in Social and Healthcare Services
Guiding and Councelling Work for the Young People
Demola Project
Yrittäjyysosaaminen

Opiskelija
* rakentaa asiakaslähtöisiä, kestävän kehityksen periaatteen mukaisia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja verkostoissaan
* ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
* osoittaa rohkeutta kokeilla uusia asioita ja hallitsee niihin liittyviä riskejä.

JAMK InnoFlash
Entrepreneurship
Basics of Health Promotion and Wellbeing
Leadership Skills and Quality Assurance
Scout, Develop and Start
Concept Lab
JAMKGenerator Project
JAMK Pre-Incubator
JAMK Incubator
Demola Project
Luokittelemattomat
Gerontological Nursing
Basics of nursing practice
Advanced Anatomy and Physiology
Advanced Medical Studies
Clinical Pharmacology
Medical Nursing
Mental health, addiction and crises nursing
Medical nursing practice
Mental Health Practice
Pediatric nursing
Family and community nursing
Acute and Perioperative Nursing
Family nursing practice 1
Clinical Decision Making in Nursing
Clinical Examination and Assessment of the Care
Advanced Nursing Practice 1
Advanced Nursing Practice 2
Sexual Health Promotion

AMK: Sosiaali- ja terveysalan yhteinen osaaminen 2015-2019

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaaminen

* tunnistaa hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtää niiden merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen eri tasoilla tavoitteena mm. terveyserojen kaventaminen ja syrjäytymisen ehkäisy
* osaa edistää yksilön ja ryhmien hyvinvointia ja terveyttä vahvistaen asiakkaiden osallisuutta ja omaa vastuuta
* osaa ohjata ja valmentaa yksilöä, ryhmiä ja yhteisöjä soveltamalla ohjauksen teorioita ja menetelmiä sekä erilaisia viestintäkanavia
* osaa suunnitella ja toteuttaa hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyviä interventioita yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoilla
* osaa arvioida ja huomioida hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä tekijöitä päätöksenteossa ja toiminnassa
* osaa hyödyntää moniasiantuntijaverkostoja.

Basics of Health Promotion and Wellbeing
Councelling of Health Promotion and Wellbeing
Gerontological Nursing
Mental health, addiction and crises nursing
Medical nursing practice
Family and community nursing
Family nursing practice 1
Advanced Nursing Practice 1
Sexual Health Promotion
Guiding and Councelling Work for the Young People
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen

* osaa toimia sosiaali- ja terveysalan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
* tuntee erilaisia ihmiskäsityksiä ja tunnistaa oman arvomaailmansa
* osaa soveltaa asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja – menetelmiä asiakaslähtöisesti
* osaa luoda tavoitteellisen asiakkaan osallisuutta ja voimavaroja tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen
* ymmärtää asiakkaan työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia moninaisia tekijöitä ja osaa arvioida niitä.

Basics of Pharmacotherapy
Basics of Anatomy and Physiology
Basics of Medicin in Public Health
Client Centered Approach in Health and Social Services
Basics of Health Promotion and Wellbeing
Gerontological Nursing
Basics of nursing practice
Medical Nursing
Mental health, addiction and crises nursing
Pediatric nursing
Family nursing practice 1
Clinical Examination and Assessment of the Care
Multicultural Work in Social and Healthcare Services
Sexual Health Promotion
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöosaaminen

* tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja tietojärjestelmiä, niihin liittyvän lainsäädännön ja sosiaali- ja terveyspoliittiset ohjelmat ja linjaukset ja hyödyntää niitä työssään
* toimii tavoitteellisesti asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa.
* ymmärtää sosiaali- ja terveysalaan vaikuttavia muutostekijöitä
* osaa erotella asiakasprosessien vaiheet ja tunnistaa niiden kehittämistarpeita
* osaa kehittää ja tuottaa asiakkaiden tarpeista lähteviä, tuloksellisia, taloudellisia, vaikuttavia ja turvallisia palveluita moniammatillisessa yhteistyössä
* osaa hyödyntää apuvälineitä asiakkaan toimintakyvyn ja osallisuuden tukemisessa sekä ymmärtää apuvälineprosessin vaiheet
* osaa toimia näyttöön ja hyviin toimintakäytäntöihin perustuen.

Health Care and Social Services
Mental Health Practice
Acute and Perioperative Nursing
Leadership Skills and Quality Assurance
Clinical Decision Making in Nursing
Empowering Creativity
Luokittelemattomat
Development as an Expert
ICT Skills
English for Working Life
Swedish for Working Life
Communication Skills for Working Life
JAMK InnoFlash
Entrepreneurship
Finnish 1
Evidence-Based Nursing
Cultural Nursing
Basics of Nursing
Advanced Anatomy and Physiology
Advanced Medical Studies
Clinical Pharmacology
Family Nursing Practice 2
Acute and Perioperative Nursing Practice
Surgical Nursing Practice
Advanced Nursing Practice 2
Research and Development
Bachelor's Thesis Part 1
Bachelor's Thesis Part 2
Maturity Test
Finnish 2
Finnish 3
Scout, Develop and Start
Concept Lab
JAMKGenerator Project
JAMK Pre-Incubator
JAMK Incubator
Demola Project

AMK: Nursing 2015-2019

Clinical nursing competence

* understands the structure, function and regulation of the human organ system. Comprehends the etiology and evolution of diseases in human organism
* masters the central nursing diagnosis and examinations, clinical nursing interventions and methods for nursing in accordance with the infection prevention principles
* is able to plan, implement and evaluate safe medication in the care of different illnesses among different patient groups
* implement early intervention measures to minimize the risk factors for illnesses, accidents and health problems
* is able to support and promote the wellbeing and health of families and individuals as a professional nurse
* masters nursing methods and documentation in nursing care in accordance to the legislation. Can operate in a multiprofessional in different healthcare settings.

Basics of Medicin in Public Health
Evidence-Based Nursing
Cultural Nursing
Basics of Nursing
Basics of nursing practice
Advanced Anatomy and Physiology
Advanced Medical Studies
Clinical Pharmacology
Medical Nursing
Medical nursing practice
Mental Health Practice
Pediatric nursing
Family and community nursing
Acute and Perioperative Nursing
Family nursing practice 1
Family Nursing Practice 2
Acute and Perioperative Nursing Practice
Surgical Nursing Practice
Clinical Decision Making in Nursing
Clinical Examination and Assessment of the Care
Advanced Nursing Practice 1
Advanced Nursing Practice 2
Evidence based nursing and decision-making

* utilizes nursing science and other supporting sciences in professional decision-making
* masters the decision-making process and takes part in research, development and innovation activities
* acts using evidence in social and health care settings.

Evidence-Based Nursing
Cultural Nursing
Basics of Nursing
Basics of nursing practice
Advanced Medical Studies
Clinical Pharmacology
Medical Nursing
Mental health, addiction and crises nursing
Medical nursing practice
Mental Health Practice
Pediatric nursing
Family and community nursing
Acute and Perioperative Nursing
Family Nursing Practice 2
Acute and Perioperative Nursing Practice
Surgical Nursing Practice
Clinical Decision Making in Nursing
Clinical Examination and Assessment of the Care
Advanced Nursing Practice 1
Advanced Nursing Practice 2
Luokittelemattomat
Development as an Expert
ICT Skills
English for Working Life
Swedish for Working Life
Communication Skills for Working Life
JAMK InnoFlash
Entrepreneurship
Finnish 1
Basics of Pharmacotherapy
Basics of Anatomy and Physiology
Client Centered Approach in Health and Social Services
Health Care and Social Services
Basics of Health Promotion and Wellbeing
Councelling of Health Promotion and Wellbeing
Gerontological Nursing
Leadership Skills and Quality Assurance
Research and Development
Bachelor's Thesis Part 1
Bachelor's Thesis Part 2
Maturity Test
Finnish 2
Finnish 3
Multicultural Work in Social and Healthcare Services
Sexual Health Promotion
Guiding and Councelling Work for the Young People
Empowering Creativity
Scout, Develop and Start
Concept Lab
JAMKGenerator Project
JAMK Pre-Incubator
JAMK Incubator
Demola Project

Opintojen tyyppi (AMK)

Ammattiopinnot
Basics of Pharmacotherapy
Basics of Anatomy and Physiology
Basics of Medicin in Public Health
Client Centered Approach in Health and Social Services
Health Care and Social Services
Basics of Health Promotion and Wellbeing
Evidence-Based Nursing
Gerontological Nursing
Cultural Nursing
Basics of Nursing
Advanced Anatomy and Physiology
Advanced Medical Studies
Clinical Pharmacology
Medical Nursing
Mental health, addiction and crises nursing
Medical nursing practice
Mental Health Practice
Pediatric nursing
Family and community nursing
Acute and Perioperative Nursing
Leadership Skills and Quality Assurance
Family nursing practice 1
Clinical Decision Making in Nursing
Advanced Nursing Practice 2
Research and Development
Sexual Health Promotion
Guiding and Councelling Work for the Young People
Empowering Creativity
Concept Lab
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Councelling of Health Promotion and Wellbeing
Basics of nursing practice
Family Nursing Practice 2
Acute and Perioperative Nursing Practice
Surgical Nursing Practice
Clinical Examination and Assessment of the Care
Advanced Nursing Practice 1
Opinnäytetyö
Bachelor's Thesis Part 1
Bachelor's Thesis Part 2
Maturity Test
Perusopinnot
Development as an Expert
ICT Skills
English for Working Life
Swedish for Working Life
Communication Skills for Working Life
JAMK InnoFlash
Entrepreneurship
Finnish 1
Vapaasti valittavat opinnot
Finnish 2
Finnish 3
Multicultural Work in Social and Healthcare Services
Scout, Develop and Start
JAMKGenerator Project
JAMK Pre-Incubator
JAMK Incubator
Demola Project
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
ZWP03Z-1042
TRANSFERABLE SKILLS

(Valitaan kaikki)

28
ZWPP0500 Development as an Expert 5
ZWPP0400 ICT Skills 3
ZWPC0200 English for Working Life 4
ZWPC0300 Swedish for Working Life 4
ZWPC0400 Communication Skills for Working Life 3
ZWPP0730 JAMK InnoFlash 2
ZWPP0710 Entrepreneurship 3
ZWPC0810 Finnish 1 4
SWZ15Z-1015
COMMON BASICS COURSES IN HEALTH AND SOCIAL STUDIES

(Valitaan kaikki)

8
SWZZ1530 Basics of Pharmacotherapy 2
SWZZ1510 Basics of Anatomy and Physiology 3
SWZZ1520 Basics of Medicin in Public Health 3
SWX15Z-1015
CLIENTHOOD IN THE FIELD OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES

(Valitaan kaikki)

7
SWXX1510 Client Centered Approach in Health and Social Services 3
SWXX1530 Health Care and Social Services 4
SWY15Z-1015
HEALTH PROMOTION AND WELLBEING

(Valitaan kaikki)

6
SWYY1500 Basics of Health Promotion and Wellbeing 3
SWYYW500 Councelling of Health Promotion and Wellbeing 3
SNZP5Z-1015
BASICS OF NURSING

(Valitaan kaikki)

23
SNZP1500 Evidence-Based Nursing 3
SNZP1510 Gerontological Nursing 3
SNZP1530 Cultural Nursing 3
SNZP1520 Basics of Nursing 5
SNZPW600 Basics of nursing practice 9
SNZA5Z-1015
MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN NURSING

(Valitaan kaikki)

9
SNZA1500 Advanced Anatomy and Physiology 2
SNZA1510 Advanced Medical Studies 3
SNZA1520 Clinical Pharmacology 4
SNZB5Z-1015
PROMOTION OF HEALTH AND FUNCTIONING

(Valitaan kaikki)

29
SNZB1800 Medical Nursing 6
SNZB1900 Mental health, addiction and crises nursing 5
SNZBW530 Medical nursing practice 12
SNZBW540 Mental Health Practice 6
SNZC5Z-1015
CLIENT ORIENTED NURSING

(Valitaan kaikki)

45
SNZC1520 Pediatric nursing 3
SNZC1530 Family and community nursing 3
SNZC1510 Acute and Perioperative Nursing 4
SWZZ1300 Leadership Skills and Quality Assurance 5
SNZCW700 Family nursing practice 1 9
SNZCW510 Family Nursing Practice 2 6
SNZCW520 Acute and Perioperative Nursing Practice 9
SNZCW530 Surgical Nursing Practice 6
SNZD5Z-1015
DEVELOPING EXPERTISE IN NURSING

(Valitaan kaikki)

30
SNZD1500 Clinical Decision Making in Nursing 4
SNZDW500 Clinical Examination and Assessment of the Care 5
SNZDW510 Advanced Nursing Practice 1 6
SNZDW520 Advanced Nursing Practice 2 15
SWZO5Z-1015
THESIS

(Valitaan kaikki)

20
ZWPP0620 Research and Development 5
SWZO1500 Bachelor's Thesis Part 1 5
SWZO1510 Bachelor's Thesis Part 2 10
SNZ8Z310 Maturity Test 0
SNZE5Z-1015
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan kaikki)

30
ZWCO1210 Finnish 2 5
ZWCO1310 Finnish 3 5
SWZZ1550 Multicultural Work in Social and Healthcare Services 5
SWZZ3930 Sexual Health Promotion 5
SWZZ1517 Guiding and Councelling Work for the Young People 5
SWZZ1532 Empowering Creativity 5
ZWG01Z-1036
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION ACTIVITIES

(Valitaan kaikki)

33
ZWVZ0800 Scout, Develop and Start 5
HIBP3100 Concept Lab 5
ZZWZ0100 JAMKGenerator Project 5
ZZWZ0400 JAMK Pre-Incubator 5
ZZWZ0450 JAMK Incubator 8
ZZVZ0250 Demola Project 5