Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen opettajankoulutus

Tutkinto:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Tutkintonimike:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Laajuus:
60 op

Osaamiskuvaus

Jyväskylän ammatillisen opettajankorkeakoulun opetussuunnitelma on osaamisperustainen. Se tarkoittaa, että opinnoissa opiskelija nähdään aktiivisena toimijana, joka sitoutuu oman opiskelunsa suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Keskeistä on osaamisen hankkiminen ja osoittaminen, ei opintojen suorittaminen. Osaamisperustaisessa opettajankoulutuksessa rakennat henkilökohtaisen ja yksilöllisen opintopolkusi. Opintosi alkavat osaamisen itsearvioinnilla, jolloin tunnistat aiempaa osaamistasi suhteessa opettajankoulutuksen osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Ammatillisen opettajankoulutuksen opintojen tavoitteena on, että opettajankoulutuksen suorittaneella on valmiudet:
1. ohjata erilaisten opiskelijoiden oppimista; ja
2. kehittää opetusalaansa ottaen huomioon työelämän ja ammattien kehittyminen.
(Valtioneuvoston asetus 1129/2014 § 6)
Ammatilliselle opettajankoulutukselle asetettuja tavoitteita tulkiten kaksi keskeistä osaamisaluetta ovat oppimisen ohjaaminen ja tulevaisuuden tekeminen.  Ammatillisen opettajankoulutuksen tehtävänä on näillä osaamisalueilla olevien osaamisten kehittäminen, syventäminen ja arviointi. Kolmas osaamisalue on ammatillisen opettajuuden kehittäminen.

Opettajan osaamisalueet on kuvattu opettajankoulutuksen Opiskelijalle-sivulla:
https://www.jamk.fi/fi/opiskelijalle/ammatillisen-opettajakorkeakoulun-opiskelija/ammatillisen-opettajankoulutuksen-opiskelijalle/opettajan-osaaminen

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Ammatillinen opettajankoulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja asetuksen mukaan siihen sisältyy kasvatustieteellisiä perusopintoja, ammattipedagogisia opintoja, opetusharjoittelua ja muita opintoja (Valtioneuvoston asetus 1129/2014 § 2 ja 3). Opintojaksot jakautuvat kolmen opettajan osaamisalueen mukaisesti seuraavasti:

Oppimisen ohjaaminen
- Oppiminen ja elämänkulku 6 op
- Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5 op
- Oppimisen ohjaaminen 14 op

Tulevaisuuden tekeminen
- Koulutuksen tulevaisuus 6 op
- Tutkiva ja kehittävä opettajuus 8 op
- Opettajan muuttuva toimintaympäristö 5 op

Ammatillisen opettajuuden kehittäminen
- Opettajuuden rakentaminen 6 op
- Valinnaiset opinnot 5 op + 5 op

Opintojen joustava toteuttaminen

Opiskelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa on monimuotoista. Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät oppimispiirityöskentely, ohjauspäiviin osallistuminen, käytännön opetus- ja ohjaustaitojen kehittäminen Oppimisen ohjaaminen -opintojaksolla, verkko-opiskelu ja itsenäinen opiskelu. Opinnot on organisoitu siten, että lähipäivät, itsenäinen opiskelu ja oppimispiiritoiminta erilaisine ryhmätehtävineen muodostavat mielekkään ja monimuotoisen oppimisprosessin.
Lue lisää opintojen käytänteistä Opiskelijalle-sivuilla: https://www.jamk.fi/fi/opiskelijalle/ammatillisen-opettajakorkeakoulun-opiskelija/ammatillisen-opettajankoulutuksen

Työelämäläheinen oppiminen

Oppimisen ohjaamisen opinnoissa kehität opetus- ja ohjaustaitojasi käytännössä erilaisissa ammatillisen oppimisen ympäristöissä. Saat koulutuksesta valmiuksia myös opetusalasi kehittämiseen työelämän muutoksessa.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Ammatillinen opettajankoulutus pätevöittää sinut oman alasi opettajaksi. Opettajan pedagogiset opinnot antavat myös työyhteisöissä hyödyllisiä ohjausosaamisen taitoja.

Kelpoisuudet

Ammatillisen opettajankoulutuksen hakijoilta edellytetään pääsääntöisesti: soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä.

Sosiaali- ja terveysalaa edustavalla hakijalla tulee olla joko soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kolme vuotta alan työkokemusta tai
soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja viisi vuotta alan työkokemusta. Yhteisten aineiden opettajaksi aikovilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto.

Suorittamalla ammatillisen opettajankoulutuksen saat yleisen pedagogisen kelpoisuuden opettajan työhön. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op ovat siis samat kuin yliopistossa suoritetut. Taustatutkintosi määrittää, mitä aineita ja missä oppilaitoksessa olet kelpoinen opettamaan. Luokanopettajaksi voi opiskella vain yliopistossa. Opettajien kelpoisuudet määrittää lainsäädännön ”Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (A 986/1998)".

Jatko-opinnot

Ammatillisen opettajankoulutuksen jälkeen voit hakea jatko-opintoihin:
ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen (60 op) ja opinto-ohjaajankoulutukseen (60 op). Haku on vuosittain tammikuussa.

Opintojen aikana ja niiden päätyttyä voit osallistua myös täydennyskoulutuksiimme. Voit syventyä sinua kiinnostaviin aiheisiin ja päivittää osaamistasi uran eri vaiheissa. Lue lisää jatkuvan oppimisen mahdollisuuksista jamk.fi/opelle -sivustolta.

Koulutuksen suunnittelu

Ammatillisen opettajankoulutuksen osaamisperustainen opetussuunnitelma perustuu erilaisen tiedonhankinnan avulla yhteisöllisesti muodostettuihin käsityksiin, jotka koskevat suomalaisen yhteiskunnan muutosta osana globaalia yhteisöä, työelämän muutosta ja siitä aiheutuvia osaamisvaatimuksia sekä ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen muutosta ja näistä muutoksista aiheutuvia opettajan työhön liittyviä osaamisvaatimuksia.

Eurooppalaiset laadunvarmistusstandardit edellyttävät, että korkeakoulut arvioivat määräajoin perusteellisesti omat tutkinto-ohjelmansa. Tutkinto-ohjelmien, ml. opettajankoulutusohjelmat, määräaikaisarviointi on JAMKin vastaus eurooppalaisiin ja kansallisiin vaatimuksiin.

Määräaikaisarvioinnin avulla tunnistetaan koulutuksen vahvuuksia, hyviä käytänteitä ja parantamisalueita opetussuunnitelmaan, oppimisprosessiin ja koulutuksen tuloksiin liittyen. Tietoa käytetään koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksen kehittämisessä. Ammatillisen opettajankoulutuksen määräaikaisarviointi toteutettiin vuonna 2020. Tulos on hyväksytty kaikilla osa-alueilla.

Opiskelijapalautteella on tärkeä rooli koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksen kehittämisessä. Palautetta kerätään opintojen alkuvaiheessa, koulutusprosessin aikana ja valmistumisvaiheessa. Palautetietoa käytetään opetussuunnitelmatyön tukemiseen sekä oppimisympäristöjen, oppimisen ohjaamisen ja opiskelua tukevien palvelujen kehittämiseen. Lisäksi opettajankoulutuksen vaikuttavuutta arvioidaan seurantakyselyjen avulla kahden vuoden välein.

Opiskelijapalautetta käsitellään yhteisesti opettajankoulutuksen henkilöstötilaisuuksissa lukuvuoden aikana. Tuloksia käsitellään myös yksikön johtoryhmässä. Opettajankoulutuksen päällikkö tekee tarvittavat korjaukset opetussuunnitelman sisältöihin ja toteutustapoihin yhteisen keskustelun ja analysoinnin pohjalta.

Vastuuhenkilö

Jari Kalavainen, päällikkö, opettajankoulutus

Ammatillinen opettajankoulutus
Tunnus
(AJA2024SAO)
Ammatillinen opettajankoulutus
Tunnus
(AJA2023SAO)
Ammatillinen opettajankoulutus
Tunnus
(AJA2022SAO)
Ammatillinen opettajankoulutus
Tunnus
(AJA2021SAO)
Ammatillinen opettajankoulutus
Tunnus
(AJA2020SAO)
Ammatillinen opettajankoulutus
Tunnus
(AJA2019SAO)

Timing 01.11.2023 - 19.01.2024 Code AJ00BP54-3003 Groups AJA21SJJ AJA21SJS AJA21SJHK AJA21SJH AJA21SJA AJA21SJF AJA21SJB AJA23SJF AJA23SJP AJA23SJH AJA23SJA AJA21SJVO AJA23SJS AJA21SJVI AJA21SKJ AJA22SKJ AJA21SJVN AJA21SJVV AJA22SJH AJA21SJVU AJA21SJVY AJA23SKJ AJA22SJS AJA22SJF AJA21SJVM AJA22SJP AJA22SJA AJA21SJVA AJA21SJV AJA21SJVE
Ajoitus 17.01.2024 - 05.04.2024 Toteutuksen tunnus AE00BO56-3006 Ryhmät YSY21SJ YTK20S1 YTB23S1 YTG23S1 YSV23S1 YSB23S1 YMJ23S1 YTH23K1 YTR21S1 YSY20SM YSY22SM AJA23SJF YSY20SK YSY22ST YSY20S1 YSY23KT AJA23SJP YSY22SK AJA23SJH YHP23S1 AJA23SJA AJA21SJVO YLO23S1 AJA23SJS AJA21SJVI YLO20S1 YTV23S1 YLB23K1 YTM23S1 AJA21SJVN AJA22SJH AJA21SJVY AJA22SJS AJA22SJF AJA21SJVM YTH20S1 YTO20S1 YSY22SJ YTO22S1 AJA22SJP AJA22SJA YTB22S1 YTK22S1 YTG22S1 YSV21S1 YSY21ST YTH21S1 AJA21SJVA YTB21S1 AJA21SJV YMB23S1 AJA21SJVE AJA21SJJ AJA21SJS AJA21SJHK AJA21SJH AJA21SJA YSY21SM AJA21SJF YSY21SK AJA21SJB YTV21S1 YTO21S1 YTM21S1 YTK21S1 YTG21S1 YMV23S1 YTB20S1 YHV23S1 YSY20ST YSY20SJ YSV20S1 YSB20S1 YLO21S1 AJA21SJVV AJA21SJVU YTV20S1 YTG20S1 YTH22K1 YSB21S1 YTO23S1 YHO23S1 YTY23K1 YKM23S1 YSV22S1 YSB22S1 YTM22S1 YTV22S1 YSC23KM YLO22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus AJ00BC56-3003 Ryhmät AJA21SJJ AJA21SJS AJA21SJHK AJA21SJH AJA21SJA AJA21SJF AJA21SJB AJA23SJF AJA23SJP AJA23SJH AJA21SJVO AJA23SJA AJA21SJVI AJA23SJS AJA21SJVN AJA21SJVV AJA22SJH AJA21SJVU AJA21SJVY AJA22SJS AJA23SKJ AJA22SJF AJA21SJVM AJA22SJP AJA22SJA AJA21SJVA AJA21SJV AJA21SJVE
Ajoitus 22.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus AJ00BN76-3010 Ryhmät YSY21SJ YTK20S1 YTB23S1 YTG23S1 YSV23S1 YSB23S1 YMJ23S1 YTH23K1 YTR21S1 YSY20SM YSY22SM YSY20SK YSY22ST YSY20S1 YSY23KT YSY22SK YHP23S1 YLO23S1 YLO20S1 YTV23S1 YLB23K1 YTM23S1 YTH20S1 YTO20S1 YSY22SJ YTO22S1 YTB22S1 YTK22S1 YTG22S1 YSV21S1 YSY21ST YTH21S1 YTB21S1 YMB23S1 YSY21SM YSY21SK YTV21S1 YTO21S1 YTM21S1 YTK21S1 YTG21S1 YMV23S1 YTB20S1 YHV23S1 YSY20ST YSY20SJ YSV20S1 YSB20S1 YLO21S1 YTV20S1 YTG20S1 YTH22K1 YSB21S1 YTO23S1 YHO23S1 YTY23K1 YKM23S1 YSV22S1 YSB22S1 YTM22S1 YTV22S1 YSC23KM YLO22S1
Timing 18.09.2023 - 15.03.2024 Code AJ00BN76-3013
Ajoitus 03.06.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus AJ00BN76-3015 Ryhmät YSY21SJ YTK20S1 YTB23S1 YTG23S1 YSV23S1 YSB23S1 YMJ23S1 YTH23K1 YTR21S1 YSY20SM YSY22SM YSY20SK YSY22ST YSY20S1 YSY23KT YSY22SK YSC24KM YHP23S1 YLO23S1 YLO20S1 YTV23S1 YTM23S1 YTH20S1 YTO20S1 YSY22SJ YTO22S1 YTB22S1 YTK22S1 YTG22S1 YSV21S1 YSY21ST YTH21S1 YTB21S1 YMB23S1 YSY21SM YSY21SK YTV21S1 YTO21S1 YTM21S1 YTK21S1 YTG21S1 YMV23S1 YTB20S1 YHV23S1 YSY20ST YSY20SJ YSV20S1 YSB20S1 YLO21S1 YTV20S1 YTG20S1 YTH22K1 YTK24K1 YSB21S1 YTO23S1 YHO23S1 YKM21S1 YTY23K1 YKM23S1 YSV22S1 YSB22S1 YTM22S1 YTV22S1 YSC23KM YLO22S1 YTY24K1 YTH24K1
Timing 03.06.2024 - 30.11.2024 Code AJ00BN76-3016
Ajoitus 06.06.2024 - 05.06.2027 Toteutuksen tunnus AJ00BN76-3018 Ryhmät AJA24SJS AJA24SJH AJA24SJC AJA24SJP AJA24SJB AJA24SJA AJA24SJJ AJA24SJF
Timing 03.06.2024 - 04.06.2027 Code AJ00BN76-3019 Groups AJA24SKJ
Ajoitus 12.09.2023 - 21.11.2023 Toteutuksen tunnus AJ00BP45-3004 Ryhmät YSY21SJ YTK20S1 YTB23S1 YTG23S1 YSV23S1 YSB23S1 YMJ23S1 YTH23K1 YTR21S1 YSY20SM YSY22SM YSY20SK YSY22ST YSY20S1 YSY23KT YSY22SK YHP23S1 AJA21SJVO YLO23S1 AJA21SJVI YLO20S1 YTV23S1 YLB23K1 YTM23S1 AJA21SJVN AJA21SJVY AJA22SJH AJA22SJS AJA21SJVM AJA22SJF YTH20S1 YTO20S1 YSY22SJ YTO22S1 AJA22SJP AJA22SJA YTB22S1 YTK22S1 YTG22S1 YSV21S1 YSY21ST YTH21S1 AJA21SJVA YTB21S1 AJA21SJV YMB23S1 AJA21SJVE AJA21SJJ AJA21SJS AJA21SJHK AJA21SJH AJA21SJA YSY21SM AJA21SJF YSY21SK AJA21SJB YTV21S1 YTO21S1 YTM21S1 YTK21S1 YTG21S1 YMV23S1 YTB20S1 YHV23S1 YSY20ST YSY20SJ YSV20S1 YSB20S1 YLO21S1 AJA21SJVV AJA21SJVU YTV20S1 YTG20S1 YTH22K1 YSB21S1 YTO23S1 YHO23S1 YTY23K1 YKM23S1 YSV22S1 YSB22S1 YTM22S1 YTV22S1 YSC23KM YLO22S1
Ajoitus 15.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus AJ00BP45-3005 Ryhmät AJA21SJJ AJA21SJS AJA21SJHK AJA21SJH AJA21SJA AJA21SJF AJA21SJB AJA23SJF AJA23SJP AJA23SJH AJA23SJA AJA21SJVO AJA23SJS AJA21SJVI AJA21SKJ AJA22SKJ AJA21SJVN AJA21SJVV AJA22SJH AJA21SJVU AJA21SJVY AJA22SJS AJA23SKJ AJA22SJF AJA21SJVM AJA22SJP AJA22SJA AJA21SJVA AJA21SJV AJA21SJVE
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2026 Toteutuksen tunnus AJ00BO25-3005 Ryhmät AJA23SJF AJA23SJP AJA23SJH AJA23SJA AJA23SJS
Timing 01.08.2023 - 31.05.2026 Code AJ00BO25-3006 Groups AJA23SKJ
Ajoitus 06.06.2024 - 05.06.2027 Toteutuksen tunnus AJ00BO25-3008 Ryhmät AJA24SJS AJA24SJH AJA24SJC AJA24SJP AJA24SJB AJA24SJA AJA24SJJ AJA24SJF
Timing 03.06.2024 - 04.06.2027 Code AJ00BO25-3009 Groups AJA24SKJ
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2026 Toteutuksen tunnus AJ00BO26-3025 Ryhmät AJA23SJA
Timing 01.08.2023 - 31.05.2026 Code AJ00BO26-3026 Groups AJA23SKJ
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2026 Toteutuksen tunnus AJ00BO26-3027 Ryhmät AJA23SJF
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2026 Toteutuksen tunnus AJ00BO26-3028 Ryhmät AJA23SJS
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2026 Toteutuksen tunnus AJ00BO26-3029 Ryhmät AJA23SJH
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2026 Toteutuksen tunnus AJ00BO26-3030 Ryhmät AJA23SJP
Ajoitus 06.06.2024 - 05.06.2027 Toteutuksen tunnus AJ00BO26-3031 Ryhmät AJA24SJA
Timing 03.06.2024 - 04.06.2027 Code AJ00BO26-3032 Groups AJA24SKJ
Ajoitus 06.06.2024 - 05.06.2027 Toteutuksen tunnus AJ00BO26-3033 Ryhmät AJA24SJB
Ajoitus 06.06.2024 - 05.06.2027 Toteutuksen tunnus AJ00BO26-3034 Ryhmät AJA24SJC
Ajoitus 06.06.2024 - 05.06.2027 Toteutuksen tunnus AJ00BO26-3035 Ryhmät AJA24SJH
Ajoitus 06.06.2024 - 05.06.2027 Toteutuksen tunnus AJ00BO26-3036 Ryhmät AJA24SJP
Ajoitus 06.06.2024 - 05.06.2027 Toteutuksen tunnus AJ00BO26-3037 Ryhmät AJA24SJS
Ajoitus 06.06.2024 - 05.06.2027 Toteutuksen tunnus AJ00BO26-3038 Ryhmät AJA24SJJ
Ajoitus 06.06.2024 - 05.06.2027 Toteutuksen tunnus AJ00BO26-3039 Ryhmät AJA24SJF
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus AJMA1004-3004 Ryhmät AJM24KPSN
Ajoitus 01.09.2023 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus AJ00BP53-3003 Ryhmät AJA21SJJ AJA21SJS AJA21SJHK AJA21SJH AJA21SJA AJA21SJF AJA21SJB AJA23SJF AJA23SJP AJA23SJH AJA21SJVO AJA23SJA AJA21SJVI AJA23SJS AJA21SJVN AJA21SJVV AJA21SJVU AJA21SJVY AJA22SJH AJA22SJS AJA23SKJ AJA21SJVM AJA22SJF AJA22SJP AJA22SJA AJA21SJVA AJA21SJV AJA21SJVE
Ajoitus 22.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus AJ00BN75-3013 Ryhmät YSY21SJ YTK20S1 YTB23S1 YTG23S1 YSV23S1 YSB23S1 YMJ23S1 YTH23K1 YTR21S1 YSY20SM YSY22SM YSY20SK YSY22ST YSY20S1 YSY23KT YSY22SK YHP23S1 YLO23S1 YLO20S1 YTV23S1 YLB23K1 YTM23S1 YTH20S1 YTO20S1 YSY22SJ YTO22S1 YTB22S1 YTK22S1 YTG22S1 YSV21S1 YSY21ST YTH21S1 YTB21S1 YMB23S1 YSY21SM YSY21SK YTV21S1 YTO21S1 YTM21S1 YTK21S1 YTG21S1 YMV23S1 YTB20S1 YHV23S1 YSY20ST YSY20SJ YSV20S1 YSB20S1 YLO21S1 YTV20S1 YTG20S1 YTH22K1 YSB21S1 YTO23S1 YHO23S1 YTY23K1 YKM23S1 YSV22S1 YSB22S1 YTM22S1 YTV22S1 YSC23KM YLO22S1
Timing 18.09.2023 - 15.03.2024 Code AJ00BN75-3016
Ajoitus 03.06.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus AJ00BN75-3017 Ryhmät YSY21SJ YTK20S1 YTB23S1 YTG23S1 YSV23S1 YSB23S1 YMJ23S1 YTH23K1 YTR21S1 YSY20SM YSY22SM YSY20SK YSY22ST YSY20S1 YSY23KT YSY22SK YSC24KM YHP23S1 YLO23S1 YLO20S1 YTV23S1 YTM23S1 YTH20S1 YTO20S1 YSY22SJ YTO22S1 YTB22S1 YTK22S1 YTG22S1 YSV21S1 YSY21ST YTH21S1 YTB21S1 YMB23S1 YSY21SM YSY21SK YTV21S1 YTO21S1 YTM21S1 YTK21S1 YTG21S1 YMV23S1 YTB20S1 YHV23S1 YSY20ST YSY20SJ YSV20S1 YSB20S1 YLO21S1 YTV20S1 YTG20S1 YTH22K1 YTK24K1 YSB21S1 YTO23S1 YHO23S1 YKM21S1 YTY23K1 YKM23S1 YSV22S1 YSB22S1 YTM22S1 YTV22S1 YSC23KM YLO22S1 YTY24K1 YTH24K1
Timing 03.06.2024 - 30.11.2024 Code AJ00BN75-3018
Ajoitus 06.06.2024 - 05.06.2027 Toteutuksen tunnus AJ00BN75-3020 Ryhmät AJA24SJS AJA24SJH AJA24SJC AJA24SJP AJA24SJB AJA24SJA AJA24SJJ AJA24SJF
Timing 03.06.2024 - 04.06.2027 Code AJ00BN75-3021 Groups AJA24SKJ
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2026 Toteutuksen tunnus AJ00BO23-3025 Ryhmät AJA23SJA
Timing 01.08.2023 - 31.05.2026 Code AJ00BO23-3027 Groups AJA23SKJ
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2026 Toteutuksen tunnus AJ00BO23-3028 Ryhmät AJA23SJF
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2026 Toteutuksen tunnus AJ00BO23-3029 Ryhmät AJA23SJS
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2026 Toteutuksen tunnus AJ00BO23-3030 Ryhmät AJA23SJH
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2026 Toteutuksen tunnus AJ00BO23-3031 Ryhmät AJA23SJP
Ajoitus 06.06.2024 - 05.06.2027 Toteutuksen tunnus AJ00BO23-3032 Ryhmät AJA24SJA
Timing 03.06.2024 - 04.06.2027 Code AJ00BO23-3033 Groups AJA24SKJ
Ajoitus 06.06.2024 - 05.06.2027 Toteutuksen tunnus AJ00BO23-3034 Ryhmät AJA24SJB
Ajoitus 06.06.2024 - 05.06.2027 Toteutuksen tunnus AJ00BO23-3035 Ryhmät AJA24SJC
Ajoitus 06.06.2024 - 05.06.2027 Toteutuksen tunnus AJ00BO23-3036 Ryhmät AJA24SJH
Ajoitus 06.06.2024 - 05.06.2027 Toteutuksen tunnus AJ00BO23-3037 Ryhmät AJA24SJP
Ajoitus 06.06.2024 - 05.06.2027 Toteutuksen tunnus AJ00BO23-3038 Ryhmät AJA24SJS
Ajoitus 06.06.2024 - 05.06.2027 Toteutuksen tunnus AJ00BO23-3039 Ryhmät AJA24SJJ
Ajoitus 06.06.2024 - 05.06.2027 Toteutuksen tunnus AJ00BO23-3040 Ryhmät AJA24SJF
Ajoitus 06.06.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus AJ00BS39-3004
Ajoitus 22.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus AJ00BP49-3003 Ryhmät AJA21SJJ AJA21SJS AJA21SJHK AJA21SJH AJA21SJA AJA21SJF AJA21SJB AJA23SJF AJA23SJP AJA23SJH AJA23SJA AJA21SJVO AJA23SJS AJA21SJVI AJA21SJVN AJA21SJVV AJA22SJH AJA21SJVU AJA21SJVY AJA22SJS AJA23SKJ AJA22SJF AJA21SJVM AJA22SJP AJA22SJA AJA21SJVA AJA21SJV AJA21SJVE
Ajoitus 22.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus AJ00BY42-3002 Ryhmät YSY21SJ YTK20S1 YTB23S1 YTG23S1 YSV23S1 YSB23S1 YMJ23S1 YTH23K1 YTR21S1 YSY20SM YSY22SM AJA23SJF YSY20SK YSY22ST YSY20S1 YSY23KT AJA23SJP YSY22SK AJA23SJH YHP23S1 AJA23SJA AJA21SJVO YLO23S1 AJA23SJS AJA21SJVI YLO20S1 YTV23S1 YLB23K1 YTM23S1 AJA21SJVN AJA22SJH AJA21SJVY AJA22SJS AJA22SJF AJA21SJVM YTH20S1 YTO20S1 YSY22SJ YTO22S1 AJA22SJP AJA22SJA YTB22S1 YTK22S1 YTG22S1 YSV21S1 YSY21ST YTH21S1 AJA21SJVA YTB21S1 AJA21SJV YMB23S1 AJA21SJVE AJA21SJJ AJA21SJS AJA21SJHK AJA21SJH AJA21SJA YSY21SM AJA21SJF YSY21SK AJA21SJB YTV21S1 YTO21S1 YTM21S1 YTK21S1 YTG21S1 YMV23S1 YTB20S1 YHV23S1 YSY20ST YSY20SJ YSV20S1 YSB20S1 YLO21S1 AJA21SJVV AJA21SJVU YTV20S1 YTG20S1 YTH22K1 YSB21S1 YTO23S1 YHO23S1 YTY23K1 YKM23S1 YSV22S1 YSB22S1 YTM22S1 YTV22S1 YSC23KM YLO22S1
Ajoitus 01.09.2023 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus AJ00BO24-3007 Ryhmät AJA23SJF AJA23SJP AJA23SJH AJA23SJA AJA23SJS
Ajoitus 01.12.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus AJ00BO24-3008 Ryhmät AJA23SJF AJA23SJP AJA23SJH AJA23SJA AJA23SJS
Timing 01.09.2023 - 29.02.2024 Code AJ00BO24-3010 Groups AJA23SKJ
Timing 03.06.2024 - 04.06.2027 Code AJ00BO24-3013 Groups AJA24SKJ
Ajoitus 01.02.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus AJ00CL94-3001 Ryhmät AJA21SJJ AJA21SJS AJA21SJHK AJA21SJH AJA21SJA AJA21SJF AJA21SJB AJA23SJF AJA23SJP AJA23SJH AJA23SJA AJA21SJVO AJA23SJS AJA21SJVI AJA21SJVN AJA21SJVV AJA22SJH AJA21SJVU AJA21SJVY AJA22SJS AJA22SJF AJA21SJVM AJA22SJP AJA22SJA AJA21SJVA AJA21SJV AJA21SJVE
Ajoitus 06.06.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus AJ00CL94-3002
Ajoitus 17.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus AJ00BP46-3005 Ryhmät YSY21SJ YTK20S1 YTB23S1 YTG23S1 YSV23S1 YSB23S1 YMJ23S1 YTH23K1 YTR21S1 YSY20SM YSY22SM AJA23SJF YSY20SK YSY22ST YSY20S1 YSY23KT AJA23SJP YSY22SK AJA23SJH YHP23S1 AJA23SJA AJA21SJVO YLO23S1 AJA23SJS AJA21SJVI YLO20S1 YTV23S1 YLB23K1 YTM23S1 AJA21SJVN AJA22SJH AJA21SJVY AJA22SJS AJA22SJF AJA21SJVM YTH20S1 YTO20S1 YSY22SJ YTO22S1 AJA22SJP AJA22SJA YTB22S1 YTK22S1 YTG22S1 YSV21S1 YSY21ST YTH21S1 AJA21SJVA YTB21S1 AJA21SJV YMB23S1 AJA21SJVE AJA21SJJ AJA21SJS AJA21SJHK AJA21SJH AJA21SJA YSY21SM AJA21SJF YSY21SK AJA21SJB YTV21S1 YTO21S1 YTM21S1 YTK21S1 YTG21S1 YMV23S1 YTB20S1 YHV23S1 YSY20ST YSY20SJ YSV20S1 YSB20S1 YLO21S1 AJA21SJVV AJA21SJVU YTV20S1 YTG20S1 YTH22K1 YSB21S1 YTO23S1 YHO23S1 YTY23K1 YKM23S1 YSV22S1 YSB22S1 YTM22S1 YTV22S1 YSC23KM YLO22S1
Ajoitus 28.09.2023 - 03.12.2023 Toteutuksen tunnus AJ00BP46-3006 Ryhmät AJA21SJJ AJA21SJS AJA21SJHK AJA21SJH AJA21SJA AJA21SJVO AJA21SJVI AJA21SJF AJA21SJB AJA21SJVN AJA21SJVV AJA21SJVU AJA21SJVY AJA22SJH AJA22SJS AJA21SJVM AJA22SJF AJA22SJP AJA22SJA AJA21SJVA AJA21SJV AJA21SJVE
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus AJ00BN78-3016 Ryhmät YSY21SJ YTK20S1 YTB23S1 YTG23S1 YSV23S1 YSB23S1 YMJ23S1 YTH23K1 YTR21S1 YSY20SM YSY22SM YSY20SK YSY22ST YSY20S1 YSY23KT YSY22SK YHP23S1 YLO23S1 YLO20S1 YTV23S1 YLB23K1 YTM23S1 YTH20S1 YTO20S1 YSY22SJ YTO22S1 YTB22S1 YTK22S1 YTG22S1 YSV21S1 YSY21ST YTH21S1 YTB21S1 YMB23S1 YSY21SM YSY21SK YTV21S1 YTO21S1 YTM21S1 YTK21S1 YTG21S1 YMV23S1 YTB20S1 YHV23S1 YSY20ST YSY20SJ YSV20S1 YSB20S1 YLO21S1 YTV20S1 YTG20S1 YTH22K1 YSB21S1 YTO23S1 YHO23S1 YTY23K1 YKM23S1 YSV22S1 YSB22S1 YTM22S1 YTV22S1 YSC23KM YLO22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.05.2026 Toteutuksen tunnus AJ00BN78-3017 Ryhmät AJA23SJF AJA23SJP AJA23SJH AJA23SJA AJA23SJS
Timing 01.08.2023 - 31.05.2026 Code AJ00BN78-3018 Groups AJA23SKJ
Ajoitus 06.06.2024 - 05.06.2027 Toteutuksen tunnus AJ00BN78-3020 Ryhmät AJA24SJS AJA24SJH AJA24SJC AJA24SJP AJA24SJB AJA24SJA AJA24SJJ AJA24SJF
Timing 03.06.2024 - 04.06.2027 Code AJ00BN78-3021 Groups AJA24SKJ
Ajoitus 27.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus AJ00BN76-3017 Ryhmät YSY21SJ YTK20S1 YTB23S1 YTG23S1 YSV23S1 YSB23S1 YMJ23S1 YTH23K1 YTR21S1 YSY20SM YSY22SM YSY20SK YSY22ST YSY20S1 YSY23KT YSY22SK YSC24KM YHP23S1 YLO23S1 YLO20S1 YTV23S1 YTM23S1 YTH20S1 YTO20S1 YSY22SJ YHV24S1 YTO22S1 YKM24S1 YHP24S1 YTB22S1 YHO24S1 YTK22S1 YTG22S1 YSV21S1 YSY21ST YTH21S1 YTB21S1 YMB23S1 YSY21SM YSY21SK YTV21S1 YTO21S1 YMJ24S1 YTM21S1 YMV24S1 YTK21S1 YLO24S1 YTG21S1 YMB24S1 YSV24S1 YMV23S1 YTB20S1 YHV23S1 YSB24S1 YSY20ST YSY20SJ YSV20S1 YSB20S1 YLO21S1 YTV20S1 YTG20S1 YTH22K1 YTK24K1 YSB21S1 YTB24S1 YTO23S1 YHO23S1 YKM21S1 YTY23K1 YTV24S1 YTM24S1 YKM23S1 YTO24S1 YTG24S1 YSV22S1 YSB22S1 YTM22S1 YTV22S1 YSC23KM YLO22S1 YTY24K1 YTH24K1
Ajoitus 11.09.2024 - 20.11.2024 Toteutuksen tunnus AJ00BP45-3006 Ryhmät YSY21SJ YTK20S1 YTB23S1 YTG23S1 YSV23S1 YSB23S1 YMJ23S1 YTH23K1 YTR21S1 YSY20SM YSY22SM YSY20SK YSY22ST YSY20S1 YSY23KT YSY22SK YSC24KM YHP23S1 YLO23S1 YLO20S1 YTV23S1 YTM23S1 YTH20S1 YTO20S1 YSY22SJ YTO22S1 YTB22S1 YTK22S1 YTG22S1 YSV21S1 YSY21ST YTH21S1 YTB21S1 YMB23S1 YSY21SM YSY21SK YTV21S1 YTO21S1 YTM21S1 YTK21S1 YTG21S1 YMV23S1 YTB20S1 YHV23S1 YSY20ST YSY20SJ YSV20S1 YSB20S1 YLO21S1 YTV20S1 YTG20S1 YTH22K1 YTK24K1 YSB21S1 YTO23S1 YHO23S1 YKM21S1 YTY23K1 YKM23S1 YSV22S1 YSB22S1 YTM22S1 YTV22S1 YSC23KM YLO22S1 YTY24K1 YTH24K1
Ajoitus 27.01.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus AJ00BN75-3019 Ryhmät YSY21SJ YTK20S1 YTB23S1 YTG23S1 YSV23S1 YSB23S1 YMJ23S1 YTH23K1 YTR21S1 YSY20SM YSY22SM YSY20SK YSY22ST YSY20S1 YSY23KT YSY22SK YSC24KM YHP23S1 YLO23S1 YLO20S1 YTV23S1 YTM23S1 YTH20S1 YTO20S1 YSY22SJ YHV24S1 YTO22S1 YKM24S1 YHP24S1 YTB22S1 YHO24S1 YTK22S1 YTG22S1 YSV21S1 YSY21ST YTH21S1 YTB21S1 YMB23S1 YSY21SM YSY21SK YTV21S1 YTO21S1 YMJ24S1 YTM21S1 YMV24S1 YTK21S1 YLO24S1 YTG21S1 YMB24S1 YSV24S1 YMV23S1 YTB20S1 YHV23S1 YSB24S1 YSY20ST YSY20SJ YSV20S1 YSB20S1 YLO21S1 YTV20S1 YTG20S1 YTH22K1 YTK24K1 YSB21S1 YTB24S1 YTO23S1 YHO23S1 YKM21S1 YTY23K1 YTV24S1 YTM24S1 YKM23S1 YTO24S1 YTG24S1 YSV22S1 YSB22S1 YTM22S1 YTV22S1 YSC23KM YLO22S1 YTY24K1 YTH24K1
Ajoitus 02.09.2024 - 19.12.2024 Toteutuksen tunnus AJ00BO24-3011 Ryhmät AJA21SJJ AJA21SJS AJA21SJHK AJA21SJH AJA21SJA AJA21SJF AJA21SJB AJA24SJS AJA24SJH AJA24SJC AJA24SJP AJA24SJB AJA24SJA AJA24SJJ AJA24SJF AJA23SJF AJA23SJP AJA23SJH AJA21SJVO AJA23SJA AJA21SJVI AJA23SJS AJA21SJVN AJA21SJVV AJA21SJVU AJA21SJVY AJA22SJH AJA22SJS AJA21SJVM AJA22SJF AJA22SJP AJA22SJA AJA21SJVA AJA21SJV AJA21SJVE
Ajoitus 08.01.2025 - 21.05.2025 Toteutuksen tunnus AJ00BO24-3012 Ryhmät AJA21SJJ AJA21SJS AJA21SJHK AJA21SJH AJA21SJA AJA21SJF AJA21SJB AJA24SJS AJA24SJH AJA24SJC AJA24SJP AJA24SJB AJA24SJA AJA24SJJ AJA24SJF AJA23SJF AJA23SJP AJA23SJH AJA21SJVO AJA23SJA AJA21SJVI AJA23SJS AJA21SJVN AJA21SJVV AJA21SJVU AJA21SJVY AJA22SJH AJA22SJS AJA21SJVM AJA22SJF AJA22SJP AJA22SJA AJA21SJVA AJA21SJV AJA21SJVE
Ajoitus 16.01.2025 - 20.03.2025 Toteutuksen tunnus AJ00BP46-3007 Ryhmät YSY21SJ YTK20S1 YTB23S1 YTG23S1 YSV23S1 YSB23S1 YMJ23S1 YTH23K1 YTR21S1 YSY20SM YSY22SM YSY20SK YSY22ST YSY20S1 YSY23KT YSY22SK YSC24KM YHP23S1 YLO23S1 YLO20S1 YTV23S1 YTM23S1 YTH20S1 YTO20S1 YSY22SJ YHV24S1 YTO22S1 YKM24S1 YHP24S1 YTB22S1 YHO24S1 YTK22S1 YTG22S1 YSV21S1 YSY21ST YTH21S1 YTB21S1 YMB23S1 YSY21SM YSY21SK YTV21S1 YTO21S1 YMJ24S1 YTM21S1 YMV24S1 YTK21S1 YLO24S1 YTG21S1 YMB24S1 YSV24S1 YMV23S1 YTB20S1 YHV23S1 YSB24S1 YSY20ST YSY20SJ YSV20S1 YSB20S1 YLO21S1 YTV20S1 YTG20S1 YTH22K1 YTK24K1 YSB21S1 YTB24S1 YTO23S1 YHO23S1 YKM21S1 YTY23K1 YTV24S1 YTM24S1 YKM23S1 YTO24S1 YTG24S1 YSV22S1 YSB22S1 YTM22S1 YTV22S1 YSC23KM YLO22S1 YTY24K1 YTH24K1