Siirry suoraan sisältöön

Ammatillisen erityisopetuksen perusteet 1Laajuus (5 op)

Tunnus: AE00BC90

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Kaija Peuna-Korpioja
 • Leena Selkivuori
 • Jari Karttunen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Tällä opintojaksolla perehdyt erityisen tuen arvoperustaan ja erityispedagogiseen tiedonmuodostukseen. Tutustut erityispedagogiikan alan tieteellisiin julkaisuihin ja hyödynnät tutkimuskirjallisuutta jakson tehtävissä. Havainnoit ja perehdyt ammatillisten erityisopettajien työhön. Tarkastelet erityisopettajan työssä tekemiä pedagogisia ratkaisuja ja arvioit havintoja tutkimuskirjallisuuden kautta. Käytät tutkivaa oppimista opiskelun menetelmänä.

Opintojakson osaamiset:
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Kehittämisosaamista
joka tarkoittaa erityisopettajan valmiuksia suunnitella ja toteuttaa inklusiivisia ratkaisuja omassa työskentelyssään ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Se edellyttää inklusiivisen koulutuksen idean ymmärtämistä ja erityistä tukea/vaativaa erityistä tukea ohjaavien säädösten, arvolähtökohtien ja käsitteistön hallintaa, omien toimintatapojen tiedostavaa reflektointia sekä kriittistä ja tutkivaa otetta koulutuksen, opetuksen ja erityisen tuen toteuttamiseen. Se on myös kykyä toimia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisen tuen kehittämistyössä inklusiivisten periaatteiden mukaisesti.

Verkosto-osaamista
joka tarkoittaa ammatillisen erityisopettajan valmiuksia verkostoitua ja kehittää palveluja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hyväksi eri oppimisympäristöissä, koulutuksen nivelvaiheissa ja työllistymisen edistämiseksi. Erityisopettaja osaa toimia erityisen tuen asiantuntijana oppilaitoksen erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä oman roolinsa rajoissa. Erityisopettajan osaamista on tunnistaa toiminnan tavoitteiden kannalta merkitykselliset yhteistyökumppanit ja verkostoitua heidän kanssaan alueellisen erityisen tuen kehittämiseksi.

Opintojakson osaamistavoite:
Noudatat työssäsi erityisopettajana ammattieettisiä periaatteita ja osaat käyttää erityispedagogiikan alan tutkimusta oman työsi arvioinnissa.

Sisältö

Erityiskasvatuksen teoria ja filosofia: käsitteistö ja käsitteet, toimintaa ohjaavat paradigmat, soveltava tieto käytännön toimintana. Erityispedagogiikka tieteenalana.
Soveltava tutkimus ammatillisen koulutuksen erityisen tuen kehittämisen välineenä. Ammatillisen erityisopetuksen tutkimusperustainen kehittäminen.
Tietellisen tutkimuksen merkitys ja käytäntö erityisen tuen suunnittelun, toteutuksen ja kehittämisen välineenä. Erityiskasvatuksen; erityisopetus, erityispedagogiikka, erityishuolto ajankohtaiset teemat. Erityinen tuki opettajan työnä; valintojen ja vaikuttavuuden tutkimusperusteisesuus.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat:

Kehittämisosaaminen
Osaat sekä suunnitella että toteuttaa inklusiivisia ratkaisuja omassa työskentelyssä ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ymmärrät inklusiivisen koulun tausta-ajattelun.
Osaat käyttää erityistä tukea/vaativaa erityistä tukea ohjaavien eettisten arvolähtökohtien ja käsitteistöä ammattimaisesti. Osaat reflektoida omia toimintoja ja valintoja opettajana, pedagogisena toimijana perustaen tarkastelun tutkimukseen. Kehität reflektointia sekä kriittistä ja tutkivaa otetta työssäsi opettajana ja kouluttajana niin koulutuksen, opetuksen kuin erityisen tuen toteuttamiseen.

Verkosto-osaaminen

Omaat valmiuksia verkostoitua ja kehittää palveluja ammatillisen erityisopettajan tehtävään liittyen. Ymmärrät verkostotyön merkityksen erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hyväksi eri oppimisympäristöissä, koulutuksen nivelvaiheissa ja työllistymisen edistämiseksi. Osaat toimia erityisen tuen asiantuntijana oppilaitoksen erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä oman roolinsa rajoissa. Tunnistat eritysiopettajan työn ja toiminnan tavoitteiden kannalta merkitykselliset yhteistyökumppanit ja osaat verkostoitua heidän kanssaan alueellisen erityisen tuen kehittämiseksi.

Ilmoittautumisaika

03.08.2020 - 30.08.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Opettaja
 • Leena Selkivuori
 • Kaisa Räty
 • Kaija Peuna-Korpioja
 • Jari Karttunen
Ryhmät
 • AJE20SE
  Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Tällä opintojaksolla perehdyt erityisen tuen arvoperustaan ja erityispedagogiseen tiedonmuodostukseen. Tutustut erityispedagogiikan alan tieteellisiin julkaisuihin ja hyödynnät tutkimuskirjallisuutta jakson tehtävissä. Havainnoit ja perehdyt ammatillisten erityisopettajien työhön. Tarkastelet erityisopettajan työssä tekemiä pedagogisia ratkaisuja ja arvioit havintoja tutkimuskirjallisuuden kautta. Käytät tutkivaa oppimista opiskelun menetelmänä.

Opintojakson osaamiset:
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Kehittämisosaamista
joka tarkoittaa erityisopettajan valmiuksia suunnitella ja toteuttaa inklusiivisia ratkaisuja omassa työskentelyssään ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Se edellyttää inklusiivisen koulutuksen idean ymmärtämistä ja erityistä tukea/vaativaa erityistä tukea ohjaavien säädösten, arvolähtökohtien ja käsitteistön hallintaa, omien toimintatapojen tiedostavaa reflektointia sekä kriittistä ja tutkivaa otetta koulutuksen, opetuksen ja erityisen tuen toteuttamiseen. Se on myös kykyä toimia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisen tuen kehittämistyössä inklusiivisten periaatteiden mukaisesti.

Verkosto-osaamista
joka tarkoittaa ammatillisen erityisopettajan valmiuksia verkostoitua ja kehittää palveluja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hyväksi eri oppimisympäristöissä, koulutuksen nivelvaiheissa ja työllistymisen edistämiseksi. Erityisopettaja osaa toimia erityisen tuen asiantuntijana oppilaitoksen erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä oman roolinsa rajoissa. Erityisopettajan osaamista on tunnistaa toiminnan tavoitteiden kannalta merkitykselliset yhteistyökumppanit ja verkostoitua heidän kanssaan alueellisen erityisen tuen kehittämiseksi.

Opintojakson osaamistavoite:
Noudatat työssäsi erityisopettajana ammattieettisiä periaatteita ja osaat käyttää erityispedagogiikan alan tutkimusta oman työsi arvioinnissa.

Sisältö

Erityiskasvatuksen teoria ja filosofia: käsitteistö ja käsitteet, toimintaa ohjaavat paradigmat, soveltava tieto käytännön toimintana. Erityispedagogiikka tieteenalana.
Soveltava tutkimus ammatillisen koulutuksen erityisen tuen kehittämisen välineenä. Ammatillisen erityisopetuksen tutkimusperustainen kehittäminen.
Tietellisen tutkimuksen merkitys ja käytäntö erityisen tuen suunnittelun, toteutuksen ja kehittämisen välineenä. Erityiskasvatuksen; erityisopetus, erityispedagogiikka, erityishuolto ajankohtaiset teemat. Erityinen tuki opettajan työnä; valintojen ja vaikuttavuuden tutkimusperusteisesuus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ei tentittävää kirjallisuutta. Opintojakson erityispedagogiikan alan ja muut soveltuvat tutkimukset, muu kirjallisuus, verkkojulkaisut julkaistaan Optimassa.

Tutkiva opppiminen ja tutkiva opettajuus teeman tetokset:
Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2004. Tutkiva oppiminen: Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. 6. uudistettu painos. Helsinki: WSOY.

Hakkarainen, K., Bollström-Huttunen, M., Pyysalo, R., & Lonka, K. 2005. Tutkiva oppiminen käytännössä. Matkaopas opettajille. Helsinki: WSOY.

Lonka, K. 2014. Oivaltava oppiminen. Helsinki: OTAVA.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkkokurssina, jossa on yhteisiä webinaareja, oppimispiirityöskentelyä ja itsenäistä työskente-lyä.
Verkkokurssi on avoinna 5.6.-30.8.2020.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen voi hankkia suorittamalla verkkokurssin tai hyödyntämällä aikaisemmin hankkimaasi osaamista.
Osaamisen osoittaminen: verkkokurssin tehtävillä tai kuvaamalla ja näyttämällä osaamisesi kouluttajan kanssa sovitulla tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on yhteensä 135 h (5op x 27 h) opiskelijan työtä. Opintojaksolla on kolme kahden tunnin mittaista webinaaria. Muu työskentely tapahtuu havainnoimalla erityisopettajan työtä oppilaitoksessa, verkkokurssin aineistoon perehtyen ja oppimispiirissä työskennellen.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat oppimispiirin vertaisarviointi, itsearviointi ja verkkokeskustelut.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista. Arviointipäätöksen tekee verkkokurssin vastuuopettaja, kun kaikki verkkokurssiin sisältyvät oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät, itsearviointi sekä webinaareihin liittyvät havainnoinnit ja arviointikeskustelut.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat:

Kehittämisosaaminen
Osaat sekä suunnitella että toteuttaa inklusiivisia ratkaisuja omassa työskentelyssä ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ymmärrät inklusiivisen koulun tausta-ajattelun.
Osaat käyttää erityistä tukea/vaativaa erityistä tukea ohjaavien eettisten arvolähtökohtien ja käsitteistöä ammattimaisesti. Osaat reflektoida omia toimintoja ja valintoja opettajana, pedagogisena toimijana perustaen tarkastelun tutkimukseen. Kehität reflektointia sekä kriittistä ja tutkivaa otetta työssäsi opettajana ja kouluttajana niin koulutuksen, opetuksen kuin erityisen tuen toteuttamiseen.

Verkosto-osaaminen

Omaat valmiuksia verkostoitua ja kehittää palveluja ammatillisen erityisopettajan tehtävään liittyen. Ymmärrät verkostotyön merkityksen erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hyväksi eri oppimisympäristöissä, koulutuksen nivelvaiheissa ja työllistymisen edistämiseksi. Osaat toimia erityisen tuen asiantuntijana oppilaitoksen erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä oman roolinsa rajoissa. Tunnistat eritysiopettajan työn ja toiminnan tavoitteiden kannalta merkitykselliset yhteistyökumppanit ja osaat verkostoitua heidän kanssaan alueellisen erityisen tuen kehittämiseksi.