Siirry suoraan sisältöön

Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZ00BM09-3016

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

28.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Satu Tuomimäki

Vastuuopettaja

Satu Tuomimäki

Ryhmät

 • ZJA23SSTKKO2
  Avoin AMK, sote, Työkykykoordinaattori
 • 29.08.2023 14:00 - 16:00, Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut SZ00BM09-3016
 • 12.09.2023 14:00 - 16:00, Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut SZ00BM09-3016
 • 03.10.2023 09:00 - 15:00, Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut SZ00BM09-3016
 • 24.10.2023 09:00 - 15:00, Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut SZ00BM09-3016

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson aikana opiskelija hankkii perusosaamisen työllistymisen ja työkyvyn palvelujärjestelmästä, sen osa-alueista ja toiminnasta. Oppii tuntemaan työllistymisen ja työkyvyn haasteisiin liittyviä tekijöitä ja tilanteita sekä etsimään keinoja tilanteiden ratkaisemiseksi osana yhteistyöverkostoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- Ymmärtää työkyvyn säilymisen, arvioinnin ja edistämisen merkityksen yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta
- Tuntee työllistymisen ja työkyvyn tuen toimijoiden roolit, verkoston ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön
- Osaa toimia osana monialaista verkostoa ja järjestelmää työroolistaan käsin
- Tuntee kolmannen sektorin tarjoamat palvelut työssä jatkamisen ja työllistymisen edistämiseksi
- Ymmärtää työn ja sen murroksen sekä suomalaista työelämää
- Tuntee työikäisten työllistymisen ja työkyvyn haasteita

Sisältö

Työkyky. Työelämän muutos. Työllistymisen ja työkyvyn palvelujärjestelmä. Työllistymisen ja työkyvyn haasteet.

Aika ja paikka

Verkkokontaktit. Huomaathan, että kontakteihin osallistuminen on välttämätöntä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Hautaviita Päivi ym. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. Helsinki : Sanoma Pro Oy, 2020.

Hemmi-Lehtola Riikka. Työkykykoordinaattorit kunta-alalla. Tehtävänkuva, työssä onnistuminen ja työn kehittämiskohteet. Kevan tutkimuksia 3/2017. Löytyy verkosta.

Hujala, Anneli; Taskinen, Helena (2020). Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Tampere University Press 2020.

Juvonen-Posti Pirjo, Saikku Peppi, Turunen Jarno (toimittajat). Elinikäistä osallistumista vai elämää työ edellä? Työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittaminen ja vaikuttavuuden arviointi -loppuraportti. Valtioneuvoston
selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:40.

Järvikoski A, Takala E-P, Juvonen-Posti P, Härkäpää K. Työkyvyn käsite ja työkykymallit kuntoutuksen tutkimuksessa ja käytännöissä. Kelan sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 2018.

Kausto ym. 2021. Työkyvyn tukitoimet ja työhön osallistuminen. Sairauspoissaolojen omailmoituskäytäntö, korvaavan työn malli, työkykykoordinaattoritoiminta ja osatyökyvyttömyysetuudet kunta-alalla. Työterveyslaitos.

Saikku Peppi. Hallinnan rajoilla : Monialainen koordinaatio vaikeasti työllistyvien työllistymisen edistämisessä. Helsingin yliopisto 2018.

Tietoa työkyvystä 1/2020. Työn murros ja työkyky - näkökulmia ja välineitä työkykyjohtamisen tueksi. Varma.

Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali.

Opetusmenetelmät

Flipped-learning, alustusluennot. Itsenäinen oppimateriaaliin ja kirjallisuuteen perehtyminen. Pienryhmätyöskentely. Oppimistehtävät.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

---

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 40 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija tuntee työkykykäsityksiä ja ymmärtää työkyvyn merkityksen yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija tuntee työllistymisen ja työkyvyn palvelujärjestelmää osa-alueineen ja osaa toimia koordinaattorina omassa yhteistyöverkostossaan. Opiskelija tietää työllistymisen ja työkyvyn haasteisiin liittyviä tekijöitä ja tilanteita ja osaa löytää keinoja tilanteiden ratkaisemiseksi. Opiskelija osaa tarkastella työelämän muutosta suhteessa työhön ja työkykyyn. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn sekä jokaisen oppimistehtävän hyväksyttyä suorittamista.

Lisätiedot

Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut (5 op) sekä Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn (5 op) -opintojaksot muodostavat yhdessä Työkykykoordinaattorin opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuutta tarjotaan avoimessa amk:ssa ja se sopii henkilöille, jotka työskentelevät esimerkiksi työterveyshuollossa, SOTE-keskuksissa, TE-palveluissa, oppilaitoksissa tai HR-tehtävissä.

Tutkinto-opiskelijoista opintokokonaisuus soveltuu opiskelijoille, joiden uratavoitteena on työskellä työikäisten parissa ja auttaa heidän työllistymistään, työhön paluutaan ja työssä jatkamista erilaisista rajoitteista huolimatta.

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Kontakteihin osallistuminen on välttämätöntä.