Siirry suoraan sisältöön

Kuntoutuksen ohjauksen lähtökohdat (3 op)

Toteutuksen tunnus: SKOS2010-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 55

Koulutus

 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Opettaja

 • Anne Koivisto
 • Teppo Karapalo

Vastuuopettaja

Teppo Karapalo

Ryhmät

 • ZJASKO23SM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, kuntoutuksen ohjaaja monimuoto
 • SKO23SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • 29.08.2023 08:00 - 11:15, Kuntoutuksen ohjauksen lähtökohdat SKOS2010-3008
 • 13.09.2023 12:15 - 16:00, Kuntoutuksen ohjauksen lähtökohdat SKOS2010-3008
 • 27.09.2023 12:15 - 16:00, Kuntoutuksen ohjauksen lähtökohdat SKOS2010-3008
 • 11.10.2023 08:00 - 12:00, Kuntoutuksen ohjauksen lähtökohdat SKOS2010-3008

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla hankit perustiedot, jotka luovat pohjan kuntoutuksen ohjaajan ammatillisille ydinopinnoille. Opintojakson käytyäsi hallitset kuntoutuksen ja kuntoutuksen ohjauksen keskeiset käsitteet ja opit perusteita kuntoutuksen ohjauksen merkityksestä ja tarpeellisuudesta erilaisten asiakkaiden ja yhteiskunnan näkökulmista.

Opintojakson osaamiset
Kuntoutuksen palvelujärjestelmäosaaminen
Ohjausosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Osaat kuvata kuntoutuksen ja kuntoutuksen ohjauksen keskeisiä käsitteitä ja osaat perustella kuntoutuksen ohjauksen merkitystä erilaisten asiakkaiden ja yhteiskunnan kannalta. Tunnistat kuntoutuksen ohjaajan työn eettisiä periaatteita. Osaat nimetä kuntoutuksen ohjaajien erilaisia toimintaympäristöjä ja asiakasryhmiä. Osaat kuvata ja perustella erilaisten kuntoutujien, ryhmien ja yhteisöjen kuntoutustarpeita aiheuttavia tekijöitä. Tunnistat ja osaat kuvata kuntoutuksen ja kuntoutuksen ohjauksen monitieteellisen teoreettisen perustan.

Sisältö

Opintojakson sisältöinä ovat kuntoutuksen ja kuntoutuksen ohjauksen keskeiset käsitteet ja kuntoutuksen ohjauksen merkitys erilaisten asiakkaiden ja yhteiskunnan kannalta. Kuntoutusohjausnimikkeistö. Opintojaksolla käsitellään kuntoutuksen ohjauksen eettisiä kysymyksiä sekä erilaisia asiakasryhmiä ja toimintaympäristöjä. Opintojaksolla sisältöinä ovat myös erilaisten kuntoutujien, ryhmien ja yhteisöjen kuntoutuksen ohjauksen tarpeita aiheuttavat tekijät sekä kuntoutus monitieteinen teoreettinen perusta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Arki, arvot ja etiikka. Sosiaalilan ammattihenkilön eettiset ohjeet. 2017. Talentia. Talentia eettiset ohjeet (e-julkaisu)

Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M. & Melkas, S. (toim). 2022. Kuntoutuminen. 2. uud. painos. Helsinki: Duodecim.

Järvikoski, A. 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:43.

Kuntoutusohjaajat ry. Nd. https://www.kuntoutusohjaajat.fi/

Savolainen, T. (toim). 2017. Kuntoutusohjausnimikkeistö. Kuntaliitto.

Sukula, S. & Kanto-Ronkanen, A. (toim.). 2022. Kuntoutuksen uudistaminen vuosina 2020-2022. Kuntoutuksen uudistamisen toimeenpanon kuvaus ja arviointia. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2022:23.

Opetusmenetelmät

Koko opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.
Webinaareihin (verkko-opetukseen) sisältyy luentoja, ryhmätyöskentelyä sekä valmistautumis- ja välitehtäviä.
Opiskelu sisältää itsenäistä oppimateriaaliin ja kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtäviä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Mahdolliset hyvöksilukuhakemukset tulee toimittaa opintojakson opettajille ennen opintojakson alkamista. Kun opintojakso on käynnistynyt, hyväksilukuhakemuksia ei enää käsitellä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkko-opetus (webinaarit) yht. 16 h
Oppimistehtävät, opintojakson materiaalit ja itsenäinen opiskelu 65 h
Yhteensä 81 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontakteihin ja pienryhmätehtävän suorittamiseen. Jokainen tehtävä tulee olla suoritettu tehtävänannon mukaisesti ja hyväksytysti.

Osaat kuvata kuntoutuksen ja kuntoutuksen ohjauksen keskeisiä käsitteitä. Osaat perustella kuntoutuksen ohjauksen merkitystä erilaisten kuntoutujien ja yhteiskunnan kannalta. Osaat kuvata kuntoutuksen ohjaajan työn eettisiä periaatteita. Osaat kuvata ja perustella kuntoutuksen ohjaajien erilaisia toimintaympäristöjä ja asiakasryhmiä. Osaat kuvata ja perustella erilaisten kuntoutujien, ryhmien ja yhteisöjen kuntoutustarpeita aiheuttavia tekijöitä. Tunnistat ja osaat kuvata kuntoutuksen ja kuntoutuksen ohjauksen monitieteellistä tietoperustaa.

Esitietovaatimukset

Tunnistat erilaisten asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ymmärrät asiakaslähtöisyyden käsitteen sekä osallisuuden ja toimijuuden merkityksen sosiaali- ja terveyspalveluissa.