Siirry suoraan sisältöön

Energialiiketoiminnan johtaminen (YAMK): YTN2019SYA

Tunnus: YTN2019SYA

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), muu tai tuntematon tekniikka

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2019

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2019-2020 2020-2021 Syksy 2019 Kevät 2020 Syksy 2020 Kevät 2021 1. / 2019 2. / 2020 3. / 2020 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021
YZZZ0Z-1032
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5 5 5 2.5 2.5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5 5 5 5
YZZZ1Z-1032
JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

0 - 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YTN01Z-1003
ENERGIALIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
YTNJ1100 Tulevaisuuden energiaratkaisut ja liiketoiminta 5 5 5 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
YTNK0100 Energiatuotteiden ja -palveluiden kehittämismallit 5 5 5 5
YTNK0200 Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus 5 5 5 5
YTNK0Z-1003
YAMK-OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30 18 12 6 12 6 6 6 6 6 6 6
YTZZ0601 Kypsyysnäyte 0
YTN2019SYA-1001
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTN2019SYA-1002
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
Yhteensä 60 48 22 16 32 16 6 16 23.5 8.5 16 6 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2019

Kansainvälisyysosaaminen

Opiskelija
* viestii taitavasti toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä sekä kansainvälisissä yhteyksissä
* toimii kansainvälisissä toimintaympäristöissä
* ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan.

Kehittyvä strategia
Tulevaisuuden energiaratkaisut ja liiketoiminta
Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus
Oppimisen taidot

Opiskelija
* arvioi ja kehittää monipuolisesti ja tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan ja on valmis jatkuvaan oppimiseen
* hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
* ottaa vastuun yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Tiedonhallintaosaaminen

Opiskelija
* hallitsee tiedonhankinnan ja käytön eettiset periaatteet
* tunnistaa avoimen tieteen ja tutkimuksen merkityksen yhteiskunnan kehittämisessä ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita omassa työssään
* osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa ja yhdistää eri alojen tietoa relevantisti toisiinsa.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Tulevaisuuden energiaratkaisut ja liiketoiminta
Talouden ohjaus
Energiatuotteiden ja -palveluiden kehittämismallit
Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Työyhteisöosaaminen

Opiskelija
* soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita, edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskun-tavastuun toteutumista
* kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia
* osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
* johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä kehittää ennakoiden uusia strategisia lähestymistapoja
* osallistuu ja johtaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Uudistuva johtajuus
Energiatuotteiden ja -palveluiden kehittämismallit
Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus
Viestintäosaaminen

Opiskelija
* viestii hyvin suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään erilaisissa työympäristöissä
* kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
* tekee ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön sekä tasa-arvoisuuden periaatteiden näkökulmat.

Uudistuva johtajuus
Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte
Yrittäjyys- ja innovaatio-osaaminen

Opiskelija
* työskentelee itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittä-jänä
* kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa
* osaa johtaa projekteja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
* hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä oman alan, työympäristön ja työelämän kehittämiseen
* osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
* omaa erikoistuneet ongelmanratkaisutaidot joita tarvitaan työelämän kehittämisessä.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Tulevaisuuden energiaratkaisut ja liiketoiminta
Talouden ohjaus
Energiatuotteiden ja -palveluiden kehittämismallit
Luokittelemattomat

YAMK: Energialiiketoiminnan johtamisen osaaminen 2019

Energia-alan teknologiaosaaminen

Opiskelija
* ymmärtää kansallisia ja kansainvälisiä energia-alan taustaohjausmekanismeja ja tulevaisuuden tavoitteita
* hallitsee kansallisen energiajärjestelmän toimintaympäristönä sekä energialiiketoiminnan periaatteita
* tuntee kansainvälistä energia-alan kehitystä sekä uuden teknologian mahdollisuuksia liiketoiminnassa.

Tulevaisuuden energiaratkaisut ja liiketoiminta
Energiatuotteiden ja -palveluiden kehittämismallit
Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus
Henkilöstön johtamisosaaminen

Opiskelija
- osaa johtaa ja kehittää henkilöstön osaamista
- osaa toimia esimiehenä työyhteisössä.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Kehittämis- ja projektiosaaminen

Opiskelija
* ymmärtää energialiiketoimintaan liittyviä tuote- ja palveluinnovaatioita ja kehitystrendejä sekä osaa hyödyntää niiden tarjoamia mahdollisuuksia
* tunnistaa ja osaa hyödyntää energia-alan prosessin kehittämisessä laatuun, turvallisuuteen ja resurssitehokkuuteen liittyviä näkökulmia
* kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan energialiiketoiminnan kehittämiseen kytkeytyvän projektin.

Tutkiva kehittäminen
Energiatuotteiden ja -palveluiden kehittämismallit
Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus
Strategiaosaaminen

Opiskelija
- kykenee ennakoimaan ja analysoimaan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia
- hallitsee organisaationsa tai yrityksensä tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden määrittelyn sekä niiden mukaisen johtamisen.

Tulevaisuuden energiaratkaisut ja liiketoiminta
Luokittelemattomat
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YZZZ0Z-1032
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YZZZ1Z-1032
JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

0 - 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YTN01Z-1003
ENERGIALIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
YTNJ1100 Tulevaisuuden energiaratkaisut ja liiketoiminta 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YTNK0100 Energiatuotteiden ja -palveluiden kehittämismallit 5
YTNK0200 Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus 5
YTNK0Z-1003
YAMK-OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
YTZZ0601 Kypsyysnäyte 0
YTN2019SYA-1001
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTN2019SYA-1002
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5