Siirry suoraan sisältöön

Ideasta yritykseksiLaajuus (5 op)

Tunnus: ZZ00BC02

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Suvi Salminen
 • Mari Hakkarainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelma, omat valmiudet idean toteuttamiseen, tuote/asiakas-matriisi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, taloudelliset laskelmat, liikeidean esittäminen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Lisätiedot

Osallistuakseen kurssille opiskelijalla on oltava oma liikeidea, jota hän työstää kurssille. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Yritystehtaan kanssa. Ks. lisätiedot: https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi

Ilmoittautumisaika

05.02.2025 - 26.02.2025

Ajoitus

05.03.2025 - 21.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Opettaja
 • Matti Mieskolainen
Vastuuopettaja

Suvi Salminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelma, omat valmiudet idean toteuttamiseen, tuote/asiakas-matriisi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, taloudelliset laskelmat, liikeidean esittäminen.

Aika ja paikka

Jyväskylän Yritystehdas

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valmentajien jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Työpajat
Oppimistehtävät
Valmentajien alustukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson lopussa rahoittaja ja/tai kokenut yrittäjä tulee kuuntelemaan ja kommentoimaan opiskelijoiden esityksiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Oppimistehtäviä tehdään viikottain.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työpajat 40h
Itsenäinen työskentely 95h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla on 10 työpajaa kestoltaan 3,5h. Työpajat järjestetään viikon välein. Niiden välillä työstetään viikkotehtäviä, jotka puretaan valmentajien opastuksella seuraavalla viikolla. Tämän jälkeen valmentaja ohjeistaa uuden aiheen ja tehtävän, jota työstetään taas seuraavan viikon ajan. Työpajojen aiheet ovat seuraavat (järjestys voi vaihdella):

1. Opintojakson orientaatio, erilaiset lähestymistavat yrittäjyyteen
2. Tuotteet ja asiakkaat
3. Markkina-analyysi
4. Kilpailija-analyysi
5. Hinnoittelu ja kannattavuuslaskelma
6. Myynti- / markkinointisuunnitelma
7. Kassavirtalaskelma
8. Rahoituslaskelma
9. Esitysten valmistelu
10. Liikeideoiden esitykset rahoittajalle

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ei ilmoittauduta Pepissä, vaan sinne tulee hakea erikseen osoitteessa https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Lisätiedot

Osallistuakseen kurssille opiskelijalla on oltava oma liikeidea, jota hän työstää kurssille. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Yritystehtaan kanssa. Ks. lisätiedot: https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi

Enrollment

14.01.2025 - 04.02.2025

Timing

11.02.2025 - 29.04.2025

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Business

Teaching languages
 • English
Seats

5 - 30

Teachers
 • Juha Ruuska
 • Antony Smal
Teacher in charge

Suvi Salminen

Objective

Student is able to realistically assess the profitability of his/her business idea, as well as his/her own capacity to implement it.
Student is able to draw up debriefings needed to plan a new business: product-customer matrix, market analysis, competitor analysis, sales-/marketing plan and financial calculations.
Student is able to pitch his/her idea to investors.

Content

Business plan, own capacity to implement the idea, product/customer matrix, market analysis, competitor analysis, marketing and sales plan, financial calculations, pitching the idea.

Location and time

Jyväskylä The Startup Factory

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Material distributed by coaches

Teaching methods

Workshops
Learning tasks
Trainers' introductions

Employer connections

At the end of the study period, the financier and/or an experienced entrepreneur will listen to and comment on the students' presentations.

Exam schedules

The course does not include an exam. Learning tasks are done weekly.

Student workload

Workshops 40h
Independent work 95h

Content scheduling

The course has 10 workshops with a duration of 3.5 hours. Workshops are held every week. Between them, worked on weekly tasks. After this, the coach gives instructions on a new topic and task, which will be worked on again during the following week. The topics of the workshops are as follows (the order may vary):

1. Course orientation, different approaches to entrepreneurship
2. Products and customers
3. Market analysis
4. Competitor analysis
5. Pricing and profitability calculation
6. Sales / marketing plan
7. Cash flow statement
8. Financial statement
9. Preparation of presentations
10. Presentations of business ideas to financiers

Further information

You cannot register for the course at Peppi, but you must apply at https://www.yrittistehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasa-yrityseksi. Participants are selected based on applications.

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

Student is able to realistically assess the profitability of his/her business idea, as well as his/her own capacity to implement it.
Student is able to draw up debriefings needed to plan a new business: product-customer matrix, market analysis, competitor analysis, sales-/marketing plan and financial calculations.
Student is able to pitch his/her idea to investors.

Further information

The students must have a business idea to develop in order to take part in the course. Participants are chosen based on their applications. The course is organized in co-operation with the Jyväskylä Startup Factory. For more information, see https://www.yritystehdas.fi/en/educational-institute-coaching/from-an-idea-to-a-business

Ilmoittautumisaika

26.12.2024 - 16.01.2025

Ajoitus

23.01.2025 - 10.04.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Opettaja
 • Pasi Teräväinen
 • Antero Kivelä
Vastuuopettaja

Suvi Salminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelma, omat valmiudet idean toteuttamiseen, tuote/asiakas-matriisi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, taloudelliset laskelmat, liikeidean esittäminen.

Aika ja paikka

Jyväskylän Yritystehdas

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valmentajien jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Työpajat
Oppimistehtävät
Valmentajien alustukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson lopussa rahoittaja ja/tai kokenut yrittäjä tulee kuuntelemaan ja kommentoimaan opiskelijoiden esityksiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Oppimistehtäviä tehdään viikottain.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työpajat 40h
Itsenäinen työskentely 95h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla on 10 työpajaa kestoltaan 3,5h. Työpajat järjestetään viikon välein. Niiden välillä työstetään viikkotehtäviä, jotka puretaan valmentajien opastuksella seuraavalla viikolla. Tämän jälkeen valmentaja ohjeistaa uuden aiheen ja tehtävän, jota työstetään taas seuraavan viikon ajan. Työpajojen aiheet ovat seuraavat (järjestys voi vaihdella):

1. Opintojakson orientaatio, erilaiset lähestymistavat yrittäjyyteen
2. Tuotteet ja asiakkaat
3. Markkina-analyysi
4. Kilpailija-analyysi
5. Hinnoittelu ja kannattavuuslaskelma
6. Myynti- / markkinointisuunnitelma
7. Kassavirtalaskelma
8. Rahoituslaskelma
9. Esitysten valmistelu
10. Liikeideoiden esitykset rahoittajalle

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ei ilmoittauduta Pepissä, vaan sinne tulee hakea erikseen osoitteessa https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Lisätiedot

Osallistuakseen kurssille opiskelijalla on oltava oma liikeidea, jota hän työstää kurssille. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Yritystehtaan kanssa. Ks. lisätiedot: https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi

Ilmoittautumisaika

03.09.2024 - 24.09.2024

Ajoitus

01.10.2024 - 17.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Opettaja
 • Antero Kivelä
 • Mikko Keskinen
Vastuuopettaja

Suvi Salminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelma, omat valmiudet idean toteuttamiseen, tuote/asiakas-matriisi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, taloudelliset laskelmat, liikeidean esittäminen.

Aika ja paikka

Jyväskylän Yritystehdas

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valmentajien jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Työpajat
Oppimistehtävät
Valmentajien alustukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson lopussa rahoittaja ja/tai kokenut yrittäjä tulee kuuntelemaan ja kommentoimaan opiskelijoiden esityksiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Oppimistehtäviä tehdään viikottain.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työpajat 40h
Itsenäinen työskentely 95h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla on 10 työpajaa kestoltaan 3,5h. Työpajat järjestetään viikon välein. Niiden välillä työstetään viikkotehtäviä, jotka puretaan valmentajien opastuksella seuraavalla viikolla. Tämän jälkeen valmentaja ohjeistaa uuden aiheen ja tehtävän, jota työstetään taas seuraavan viikon ajan. Työpajojen aiheet ovat seuraavat (järjestys voi vaihdella):

1. Opintojakson orientaatio, erilaiset lähestymistavat yrittäjyyteen
2. Tuotteet ja asiakkaat
3. Markkina-analyysi
4. Kilpailija-analyysi
5. Hinnoittelu ja kannattavuuslaskelma
6. Myynti- / markkinointisuunnitelma
7. Kassavirtalaskelma
8. Rahoituslaskelma
9. Esitysten valmistelu
10. Liikeideoiden esitykset rahoittajalle

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ei ilmoittauduta Pepissä, vaan sinne tulee hakea erikseen osoitteessa https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Lisätiedot

Osallistuakseen kurssille opiskelijalla on oltava oma liikeidea, jota hän työstää kurssille. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Yritystehtaan kanssa. Ks. lisätiedot: https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi

Enrollment

28.08.2024 - 18.09.2024

Timing

25.09.2024 - 18.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Business

Teaching languages
 • English
Seats

5 - 30

Teachers
 • Teemu Laitinen
 • Matti Mieskolainen
Teacher in charge

Suvi Salminen

Objective

Student is able to realistically assess the profitability of his/her business idea, as well as his/her own capacity to implement it.
Student is able to draw up debriefings needed to plan a new business: product-customer matrix, market analysis, competitor analysis, sales-/marketing plan and financial calculations.
Student is able to pitch his/her idea to investors.

Content

Business plan, own capacity to implement the idea, product/customer matrix, market analysis, competitor analysis, marketing and sales plan, financial calculations, pitching the idea.

Location and time

Jyväskylä The Startup Factory

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Material distributed by coaches

Teaching methods

Workshops
Learning tasks
Trainers' introductions

Employer connections

At the end of the study period, the financier and/or an experienced entrepreneur will listen to and comment on the students' presentations.

Exam schedules

The course does not include an exam. Learning tasks are done weekly.

Student workload

Workshops 40h
Independent work 95h

Content scheduling

The course has 10 workshops with a duration of 3.5 hours. Workshops are held every week. Between them, worked on weekly tasks. After this, the coach gives instructions on a new topic and task, which will be worked on again during the following week. The topics of the workshops are as follows (the order may vary):

1. Course orientation, different approaches to entrepreneurship
2. Products and customers
3. Market analysis
4. Competitor analysis
5. Pricing and profitability calculation
6. Sales / marketing plan
7. Cash flow statement
8. Financial statement
9. Preparation of presentations
10. Presentations of business ideas to financiers

Further information

You cannot register for the course at Peppi, but you must apply at https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi. Participants are selected based on applications.

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

Student is able to realistically assess the profitability of his/her business idea, as well as his/her own capacity to implement it.
Student is able to draw up debriefings needed to plan a new business: product-customer matrix, market analysis, competitor analysis, sales-/marketing plan and financial calculations.
Student is able to pitch his/her idea to investors.

Further information

The students must have a business idea to develop in order to take part in the course. Participants are chosen based on their applications. The course is organized in co-operation with the Jyväskylä Startup Factory. For more information, see https://www.yritystehdas.fi/en/educational-institute-coaching/from-an-idea-to-a-business

Ilmoittautumisaika

12.08.2024 - 05.09.2024

Ajoitus

12.09.2024 - 21.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Opettaja
 • Juha Ruuska
 • Antony Smal
Vastuuopettaja

Suvi Salminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelma, omat valmiudet idean toteuttamiseen, tuote/asiakas-matriisi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, taloudelliset laskelmat, liikeidean esittäminen.

Aika ja paikka

Jyväskylän Yritystehdas

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valmentajien jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Työpajat
Oppimistehtävät
Valmentajien alustukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson lopussa rahoittaja ja/tai kokenut yrittäjä tulee kuuntelemaan ja kommentoimaan opiskelijoiden esityksiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Oppimistehtäviä tehdään viikottain.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työpajat 40h
Itsenäinen työskentely 95h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla on 10 työpajaa kestoltaan 3,5h. Työpajat järjestetään viikon välein. Niiden välillä työstetään viikkotehtäviä, jotka puretaan valmentajien opastuksella seuraavalla viikolla. Tämän jälkeen valmentaja ohjeistaa uuden aiheen ja tehtävän, jota työstetään taas seuraavan viikon ajan. Työpajojen aiheet ovat seuraavat (järjestys voi vaihdella):

1. Opintojakson orientaatio, erilaiset lähestymistavat yrittäjyyteen
2. Tuotteet ja asiakkaat
3. Markkina-analyysi
4. Kilpailija-analyysi
5. Hinnoittelu ja kannattavuuslaskelma
6. Myynti- / markkinointisuunnitelma
7. Kassavirtalaskelma
8. Rahoituslaskelma
9. Esitysten valmistelu
10. Liikeideoiden esitykset rahoittajalle

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ei ilmoittauduta Pepissä, vaan sinne tulee hakea erikseen osoitteessa https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Lisätiedot

Osallistuakseen kurssille opiskelijalla on oltava oma liikeidea, jota hän työstää kurssille. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Yritystehtaan kanssa. Ks. lisätiedot: https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 29.04.2024

Ajoitus

06.05.2024 - 06.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
Opettaja
 • Antony Smal
 • Mari Hakkarainen

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelma, omat valmiudet idean toteuttamiseen, tuote/asiakas-matriisi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, taloudelliset laskelmat, liikeidean esittäminen.

Aika ja paikka

Jyväskylän Yritystehdas

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valmentajien jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Työpajat
Oppimistehtävät
Valmentajien alustukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson lopussa rahoittaja ja/tai kokenut yrittäjä tulee kuuntelemaan ja kommentoimaan opiskelijoiden esityksiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Oppimistehtäviä tehdään viikottain.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työpajat 40h
Itsenäinen työskentely 95h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla on 10 työpajaa kestoltaan 3,5h. Työpajat järjestetään viikon välein. Niiden välillä työstetään viikkotehtäviä, jotka puretaan valmentajien opastuksella seuraavalla viikolla. Tämän jälkeen valmentaja ohjeistaa uuden aiheen ja tehtävän, jota työstetään taas seuraavan viikon ajan. Työpajojen aiheet ovat seuraavat (järjestys voi vaihdella):

1. Opintojakson orientaatio, erilaiset lähestymistavat yrittäjyyteen
2. Tuotteet ja asiakkaat
3. Markkina-analyysi
4. Kilpailija-analyysi
5. Hinnoittelu ja kannattavuuslaskelma
6. Myynti- / markkinointisuunnitelma
7. Kassavirtalaskelma
8. Rahoituslaskelma
9. Esitysten valmistelu
10. Liikeideoiden esitykset rahoittajalle

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ei ilmoittauduta Pepissä, vaan sinne tulee hakea erikseen osoitteessa https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Valmennuksessa on mahdollisuus suorittaa Yrittäjän ammattitutkinnon (YAT) osa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Lisätiedot

Osallistuakseen kurssille opiskelijalla on oltava oma liikeidea, jota hän työstää kurssille. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Yritystehtaan kanssa. Ks. lisätiedot: https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 01.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

4 - 40

Opettaja
 • Juha Ruuska
 • Antony Smal
 • Suvi Salminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelma, omat valmiudet idean toteuttamiseen, tuote/asiakas-matriisi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, taloudelliset laskelmat, liikeidean esittäminen.

Aika ja paikka

Jyväskylän Yritystehdas

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valmentajien jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Työpajat
Oppimistehtävät
Valmentajien alustukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson lopussa rahoittaja ja/tai kokenut yrittäjä tulee kuuntelemaan ja kommentoimaan opiskelijoiden esityksiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Oppimistehtäviä tehdään viikottain.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työpajat 40h
Itsenäinen työskentely 95h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla on 10 työpajaa kestoltaan 3,5h. Työpajat järjestetään viikon välein. Niiden välillä työstetään viikkotehtäviä, jotka puretaan valmentajien opastuksella seuraavalla viikolla. Tämän jälkeen valmentaja ohjeistaa uuden aiheen ja tehtävän, jota työstetään taas seuraavan viikon ajan. Työpajojen aiheet ovat seuraavat (järjestys voi vaihdella):

1. Opintojakson orientaatio, erilaiset lähestymistavat yrittäjyyteen
2. Tuotteet ja asiakkaat
3. Markkina-analyysi
4. Kilpailija-analyysi
5. Hinnoittelu ja kannattavuuslaskelma
6. Myynti- / markkinointisuunnitelma
7. Kassavirtalaskelma
8. Rahoituslaskelma
9. Esitysten valmistelu
10. Liikeideoiden esitykset rahoittajalle

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ei ilmoittauduta Pepissä, vaan sinne tulee hakea erikseen osoitteessa https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Lisätiedot

Osallistuakseen kurssille opiskelijalla on oltava oma liikeidea, jota hän työstää kurssille. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Yritystehtaan kanssa. Ks. lisätiedot: https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi

Enrollment

01.11.2023 - 24.04.2024

Timing

13.02.2024 - 24.04.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Teaching languages
 • English
Seats

7 - 40

Teachers
 • Matti Mieskolainen
 • Suvi Salminen

Objective

Student is able to realistically assess the profitability of his/her business idea, as well as his/her own capacity to implement it.
Student is able to draw up debriefings needed to plan a new business: product-customer matrix, market analysis, competitor analysis, sales-/marketing plan and financial calculations.
Student is able to pitch his/her idea to investors.

Content

Business plan, own capacity to implement the idea, product/customer matrix, market analysis, competitor analysis, marketing and sales plan, financial calculations, pitching the idea.

Evaluation scale

0-5

Assessment criteria, approved/failed

Student is able to realistically assess the profitability of his/her business idea, as well as his/her own capacity to implement it.
Student is able to draw up debriefings needed to plan a new business: product-customer matrix, market analysis, competitor analysis, sales-/marketing plan and financial calculations.
Student is able to pitch his/her idea to investors.

Further information

The students must have a business idea to develop in order to take part in the course. Participants are chosen based on their applications. The course is organized in co-operation with the Jyväskylä Startup Factory. For more information, see https://www.yritystehdas.fi/en/educational-institute-coaching/from-an-idea-to-a-business

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 01.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 05.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

7 - 40

Opettaja
 • Pasi Teräväinen
 • Mikko Keskinen
 • Suvi Salminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelma, omat valmiudet idean toteuttamiseen, tuote/asiakas-matriisi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, taloudelliset laskelmat, liikeidean esittäminen.

Aika ja paikka

Jyväskylän Yritystehdas

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valmentajien jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Työpajat
Oppimistehtävät
Valmentajien alustukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson lopussa rahoittaja ja/tai kokenut yrittäjä tulee kuuntelemaan ja kommentoimaan opiskelijoiden esityksiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Oppimistehtäviä tehdään viikottain.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työpajat 40h
Itsenäinen työskentely 95h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla on 10 työpajaa kestoltaan 3,5h. Työpajat järjestetään viikon välein. Niiden välillä työstetään viikkotehtäviä, jotka puretaan valmentajien opastuksella seuraavalla viikolla. Tämän jälkeen valmentaja ohjeistaa uuden aiheen ja tehtävän, jota työstetään taas seuraavan viikon ajan. Työpajojen aiheet ovat seuraavat (järjestys voi vaihdella):

1. Opintojakson orientaatio, erilaiset lähestymistavat yrittäjyyteen
2. Tuotteet ja asiakkaat
3. Markkina-analyysi
4. Kilpailija-analyysi
5. Hinnoittelu ja kannattavuuslaskelma
6. Myynti- / markkinointisuunnitelma
7. Kassavirtalaskelma
8. Rahoituslaskelma
9. Esitysten valmistelu
10. Liikeideoiden esitykset rahoittajalle

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ei ilmoittauduta Pepissä, vaan sinne tulee hakea erikseen osoitteessa https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Lisätiedot

Osallistuakseen kurssille opiskelijalla on oltava oma liikeidea, jota hän työstää kurssille. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Yritystehtaan kanssa. Ks. lisätiedot: https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 28.09.2023

Ajoitus

05.10.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

7 - 40

Opettaja
 • Pasi Teräväinen
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Antero Kivelä
 • Suvi Salminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelma, omat valmiudet idean toteuttamiseen, tuote/asiakas-matriisi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, taloudelliset laskelmat, liikeidean esittäminen.

Aika ja paikka

Jyväskylän Yritystehdas

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valmentajien jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Työpajat
Oppimistehtävät
Valmentajien alustukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson lopussa rahoittaja ja/tai kokenut yrittäjä tulee kuuntelemaan ja kommentoimaan opiskelijoiden esityksiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Oppimistehtäviä tehdään viikottain.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työpajat 40h
Itsenäinen työskentely 95h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla on 10 työpajaa kestoltaan 3,5h. Työpajat järjestetään viikon välein. Niiden välillä työstetään viikkotehtäviä, jotka puretaan valmentajien opastuksella seuraavalla viikolla. Tämän jälkeen valmentaja ohjeistaa uuden aiheen ja tehtävän, jota työstetään taas seuraavan viikon ajan. Työpajojen aiheet ovat seuraavat (järjestys voi vaihdella):

1. Opintojakson orientaatio, erilaiset lähestymistavat yrittäjyyteen
2. Tuotteet ja asiakkaat
3. Markkina-analyysi
4. Kilpailija-analyysi
5. Hinnoittelu ja kannattavuuslaskelma
6. Myynti- / markkinointisuunnitelma
7. Kassavirtalaskelma
8. Rahoituslaskelma
9. Esitysten valmistelu
10. Liikeideoiden esitykset rahoittajalle

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ei ilmoittauduta Pepissä, vaan sinne tulee hakea erikseen osoitteessa https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Lisätiedot

Osallistuakseen kurssille opiskelijalla on oltava oma liikeidea, jota hän työstää kurssille. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Yritystehtaan kanssa. Ks. lisätiedot: https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi

Enrollment

01.08.2023 - 06.09.2023

Timing

13.09.2023 - 29.11.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Teaching languages
 • English
Teachers
 • Juha Ruuska
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Suvi Salminen

Objective

Student is able to realistically assess the profitability of his/her business idea, as well as his/her own capacity to implement it.
Student is able to draw up debriefings needed to plan a new business: product-customer matrix, market analysis, competitor analysis, sales-/marketing plan and financial calculations.
Student is able to pitch his/her idea to investors.

Content

Business plan, own capacity to implement the idea, product/customer matrix, market analysis, competitor analysis, marketing and sales plan, financial calculations, pitching the idea.

Location and time

Jyväskylä The Startup Factory

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Material distributed by coaches

Teaching methods

Workshops
Learning tasks
Trainers' introductions

Employer connections

At the end of the study period, the financier and/or an experienced entrepreneur will listen to and comment on the students' presentations.

Exam schedules

The course does not include an exam. Learning tasks are done weekly.

Student workload

Workshops 40h
Independent work 95h

Content scheduling

The course has 10 workshops with a duration of 3.5 hours. Workshops are held every week. Between them, worked on weekly tasks. After this, the coach gives instructions on a new topic and task, which will be worked on again during the following week. The topics of the workshops are as follows (the order may vary):

1. Course orientation, different approaches to entrepreneurship
2. Products and customers
3. Market analysis
4. Competitor analysis
5. Pricing and profitability calculation
6. Sales / marketing plan
7. Cash flow statement
8. Financial statement
9. Preparation of presentations
10. Presentations of business ideas to financiers

Further information

You cannot register for the course at Peppi, but you must apply at https://www.yrittistehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasa-yrityseksi. Participants are selected based on applications. In the training, there is an opportunity to complete the part of the Entrepreneur's vocational qualification (YAT).

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

Student is able to realistically assess the profitability of his/her business idea, as well as his/her own capacity to implement it.
Student is able to draw up debriefings needed to plan a new business: product-customer matrix, market analysis, competitor analysis, sales-/marketing plan and financial calculations.
Student is able to pitch his/her idea to investors.

Further information

The students must have a business idea to develop in order to take part in the course. Participants are chosen based on their applications. The course is organized in co-operation with the Jyväskylä Startup Factory. For more information, see https://www.yritystehdas.fi/en/educational-institute-coaching/from-an-idea-to-a-business

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

08.09.2023 - 24.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

7 - 40

Opettaja
 • Antony Smal
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Matti Mieskolainen
 • Suvi Salminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelma, omat valmiudet idean toteuttamiseen, tuote/asiakas-matriisi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, taloudelliset laskelmat, liikeidean esittäminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valmentajien jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Webinaarit
Oppimistehtävät
Opetusvideot
Ohjaustapaamiset valmentajan kanssa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Oppimistehtäviä tehdään koko kurssin ajan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit / työpajat verkossa 35t
Itsenäinen työskentely + mahdolliset ohjaustapaamiset 100t

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla on 10 työpajawebinaaria kestoltaan 3,5h. Työpajat järjestetään viikon välein (ei viikoilla 42 ja 45). Niiden välillä työstetään viikkotehtäviä, jotka puretaan valmentajien opastuksella seuraavalla viikolla. Tämän jälkeen valmentaja ohjeistaa uuden aiheen ja tehtävän, jota työstetään taas seuraavan viikon ajan. Työpajojen aiheet ovat seuraavat (järjestys voi vaihdella):

1. Opintojakson orientaatio, erilaiset lähestymistavat yrittäjyyteen
2. Tuotteet ja asiakkaat
3. Markkina-analyysi
4. Kilpailija-analyysi
5. Hinnoittelu ja kannattavuuslaskelma
6. Myynti- / markkinointisuunnitelma
7. Kassavirtalaskelma
8. Rahoituslaskelma
9. Esitysten valmistelu
10. Liikeideoiden esitykset rahoittajalle

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalla tulee olla liikeidea, jota kehitettään valmennuksessa. Hae valmennukseen Yritystehtaan www-sivujen kautta (https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi) . Osallistujat valitaan hakemusten perusteella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Lisätiedot

Osallistuakseen kurssille opiskelijalla on oltava oma liikeidea, jota hän työstää kurssille. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Yritystehtaan kanssa. Ks. lisätiedot: https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.04.2023

Ajoitus

22.05.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Antony Smal
 • Teemu Laitinen
 • Suvi Salminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelma, omat valmiudet idean toteuttamiseen, tuote/asiakas-matriisi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, taloudelliset laskelmat, liikeidean esittäminen.

Aika ja paikka

Jyväskylän Yritystehdas

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valmentajien jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Työpajat
Oppimistehtävät
Valmentajien alustukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson lopussa rahoittaja ja/tai kokenut yrittäjä tulee kuuntelemaan ja kommentoimaan opiskelijoiden esityksiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Oppimistehtäviä tehdään viikottain.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työpajat 40h
Itsenäinen työskentely 95h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla on 10 työpajaa kestoltaan 3,5h. Työpajat järjestetään viikon välein. Niiden välillä työstetään viikkotehtäviä, jotka puretaan valmentajien opastuksella seuraavalla viikolla. Tämän jälkeen valmentaja ohjeistaa uuden aiheen ja tehtävän, jota työstetään taas seuraavan viikon ajan. Työpajojen aiheet ovat seuraavat (järjestys voi vaihdella):

1. Opintojakson orientaatio, erilaiset lähestymistavat yrittäjyyteen
2. Tuotteet ja asiakkaat
3. Markkina-analyysi
4. Kilpailija-analyysi
5. Hinnoittelu ja kannattavuuslaskelma
6. Myynti- / markkinointisuunnitelma
7. Kassavirtalaskelma
8. Rahoituslaskelma
9. Esitysten valmistelu
10. Liikeideoiden esitykset rahoittajalle

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ei ilmoittauduta Pepissä, vaan sinne tulee hakea erikseen osoitteessa https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Valmennuksessa on mahdollisuus suorittaa Yrittäjän ammattitutkinnon (YAT) osa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Lisätiedot

Osallistuakseen kurssille opiskelijalla on oltava oma liikeidea, jota hän työstää kurssille. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Yritystehtaan kanssa. Ks. lisätiedot: https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Pasi Teräväinen
 • Mikko Keskinen
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Suvi Salminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelma, omat valmiudet idean toteuttamiseen, tuote/asiakas-matriisi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, taloudelliset laskelmat, liikeidean esittäminen.

Aika ja paikka

Jyväskylän Yritystehdas

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valmentajien jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Työpajat
Oppimistehtävät
Valmentajien alustukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson lopussa rahoittaja ja/tai kokenut yrittäjä tulee kuuntelemaan ja kommentoimaan opiskelijoiden esityksiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Oppimistehtäviä tehdään viikottain.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työpajat 40h
Itsenäinen työskentely 95h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla on 10 työpajaa kestoltaan 3,5h. Työpajat järjestetään viikon välein. Niiden välillä työstetään viikkotehtäviä, jotka puretaan valmentajien opastuksella seuraavalla viikolla. Tämän jälkeen valmentaja ohjeistaa uuden aiheen ja tehtävän, jota työstetään taas seuraavan viikon ajan. Työpajojen aiheet ovat seuraavat (järjestys voi vaihdella):

1. Opintojakson orientaatio, erilaiset lähestymistavat yrittäjyyteen
2. Tuotteet ja asiakkaat
3. Markkina-analyysi
4. Kilpailija-analyysi
5. Hinnoittelu ja kannattavuuslaskelma
6. Myynti- / markkinointisuunnitelma
7. Kassavirtalaskelma
8. Rahoituslaskelma
9. Esitysten valmistelu
10. Liikeideoiden esitykset rahoittajalle

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ei ilmoittauduta Pepissä, vaan sinne tulee hakea erikseen osoitteessa https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Valmennuksessa on mahdollisuus suorittaa Yrittäjän ammattitutkinnon (YAT) osa.

Avoin AMK-paikkoja 5 kpl

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Lisätiedot

Osallistuakseen kurssille opiskelijalla on oltava oma liikeidea, jota hän työstää kurssille. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Yritystehtaan kanssa. Ks. lisätiedot: https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi

Enrollment

01.11.2022 - 05.01.2023

Timing

01.01.2023 - 31.07.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

University Services

Teaching languages
 • English
Teachers
 • Juha Ruuska
 • Hanna-Riikka Kantelinen
 • Matti Mieskolainen
 • Suvi Salminen
 • Mari Hakkarainen

Objective

Student is able to realistically assess the profitability of his/her business idea, as well as his/her own capacity to implement it.
Student is able to draw up debriefings needed to plan a new business: product-customer matrix, market analysis, competitor analysis, sales-/marketing plan and financial calculations.
Student is able to pitch his/her idea to investors.

Content

Business plan, own capacity to implement the idea, product/customer matrix, market analysis, competitor analysis, marketing and sales plan, financial calculations, pitching the idea.

Location and time

Jyväskylä The Startup Factory

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Material distributed by coaches

Teaching methods

Workshops
Learning tasks
Trainers' introductions

Employer connections

At the end of the study period, the financier and/or an experienced entrepreneur will listen to and comment on the students' presentations.

Exam schedules

The course does not include an exam. Learning tasks are done weekly.

Student workload

Workshops 40h
Independent work 95h

Content scheduling

The course has 10 workshops with a duration of 3.5 hours. Workshops are held every week. Between them, worked on weekly tasks. After this, the coach gives instructions on a new topic and task, which will be worked on again during the following week. The topics of the workshops are as follows (the order may vary):

1. Course orientation, different approaches to entrepreneurship
2. Products and customers
3. Market analysis
4. Competitor analysis
5. Pricing and profitability calculation
6. Sales / marketing plan
7. Cash flow statement
8. Financial statement
9. Preparation of presentations
10. Presentations of business ideas to financiers

Further information

You cannot register for the course at Peppi, but you must apply at https://www.yrittistehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasa-yrityseksi. Participants are selected based on applications. In the training, there is an opportunity to complete the part of the Entrepreneur's vocational qualification (YAT).

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

Student is able to realistically assess the profitability of his/her business idea, as well as his/her own capacity to implement it.
Student is able to draw up debriefings needed to plan a new business: product-customer matrix, market analysis, competitor analysis, sales-/marketing plan and financial calculations.
Student is able to pitch his/her idea to investors.

Further information

The students must have a business idea to develop in order to take part in the course. Participants are chosen based on their applications. The course is organized in co-operation with the Jyväskylä Startup Factory. For more information, see https://www.yritystehdas.fi/en/educational-institute-coaching/from-an-idea-to-a-business

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Suvi Salminen
 • Essi Silvennoinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelma, omat valmiudet idean toteuttamiseen, tuote/asiakas-matriisi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, taloudelliset laskelmat, liikeidean esittäminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valmentajien jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Webinaarit
Oppimistehtävät
Opetusvideot
Ohjaustapaamiset valmentajan kanssa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Oppimistehtäviä tehdään koko kurssin ajan..

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit / työpajat verkossa 4h
Itsenäinen työskentely + mahdolliset ohjaustapaamiset 131h

Sisällön jaksotus

Kurssilla työskentely tapahtuu pääsääntöisesti itsenäisenä verkko-opiskeluna. Kurssiin kuuluvat kaksi tapaamista pidetään kurssin virtuaaliluokkahuoneessa:

Lisäksi valmentaja on paikalla virtuaaliluokkahuoneessa kurssin alkaessa ilmoitettuina ajankohtina, jos haluat kysyä tai keskustella kurssiin, liikeideaasi tai sen kehittämiseen jne. liittyvistä asioista.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalla tulee olla liikeidea, jota kehitettään valmennuksessa. Opintojaksolle ei ilmoittauduta Pepissä, vaan sinne tulee hakea erikseen osoitteessa https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Lisätiedot

Osallistuakseen kurssille opiskelijalla on oltava oma liikeidea, jota hän työstää kurssille. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Yritystehtaan kanssa. Ks. lisätiedot: https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi

Enrollment

01.08.2022 - 25.08.2022

Timing

22.09.2022 - 31.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

University Services

Teaching languages
 • English
Teachers
 • Juha Ruuska
 • Teemu Laitinen
 • Suvi Salminen
 • Mari Hakkarainen

Objective

Student is able to realistically assess the profitability of his/her business idea, as well as his/her own capacity to implement it.
Student is able to draw up debriefings needed to plan a new business: product-customer matrix, market analysis, competitor analysis, sales-/marketing plan and financial calculations.
Student is able to pitch his/her idea to investors.

Content

Business plan, own capacity to implement the idea, product/customer matrix, market analysis, competitor analysis, marketing and sales plan, financial calculations, pitching the idea.

Location and time

Jyväskylän Yritystehdas

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valmentajien jakama materiaali

Teaching methods

Työpajat
Oppimistehtävät
Valmentajien alustukset

Employer connections

Opintojakson lopussa rahoittaja ja/tai kokenut yrittäjä tulee kuuntelemaan ja kommentoimaan opiskelijoiden esityksiä.

Exam schedules

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Oppimistehtäviä tehdään viikottain.

Student workload

Työpajat 40h
Itsenäinen työskentely 95h

Content scheduling

Opintojaksolla on 10 työpajaa kestoltaan 3,5h. Työpajat järjestetään viikon välein. Niiden välillä työstetään viikkotehtäviä, jotka puretaan valmentajien opastuksella seuraavalla viikolla. Tämän jälkeen valmentaja ohjeistaa uuden aiheen ja tehtävän, jota työstetään taas seuraavan viikon ajan. Työpajojen aiheet ovat seuraavat (järjestys voi vaihdella):

1. Opintojakson orientaatio, erilaiset lähestymistavat yrittäjyyteen
2. Tuotteet ja asiakkaat
3. Markkina-analyysi
4. Kilpailija-analyysi
5. Hinnoittelu ja kannattavuuslaskelma
6. Myynti- / markkinointisuunnitelma
7. Kassavirtalaskelma
8. Rahoituslaskelma
9. Esitysten valmistelu
10. Liikeideoiden esitykset rahoittajalle

Further information

Opintojaksolle ei ilmoittauduta Pepissä, vaan sinne tulee hakea erikseen osoitteessa https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Valmennuksessa on mahdollisuus suorittaa Yrittäjän ammattitutkinnon (YAT) osa.

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

Student is able to realistically assess the profitability of his/her business idea, as well as his/her own capacity to implement it.
Student is able to draw up debriefings needed to plan a new business: product-customer matrix, market analysis, competitor analysis, sales-/marketing plan and financial calculations.
Student is able to pitch his/her idea to investors.

Further information

The students must have a business idea to develop in order to take part in the course. Participants are chosen based on their applications. The course is organized in co-operation with the Jyväskylä Startup Factory. For more information, see https://www.yritystehdas.fi/en/educational-institute-coaching/from-an-idea-to-a-business

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Riku Ojanperä
 • Johanna Tupamäki

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelma, omat valmiudet idean toteuttamiseen, tuote/asiakas-matriisi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, taloudelliset laskelmat, liikeidean esittäminen.

Aika ja paikka

10 viikkoa kestävä, digi-opintojakso toteutetaan 30.8.-15.11.2022
ryhmän liikeideoiden toiveiden ja tarpeiden mukaan teemoitetuissa työpajoissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valmentajien jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Webinaarit
Oppimistehtävät
Opetusvideot
Ohjaustapaamiset valmentajan kanssa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Oppimistehtäviä tehdään koko kurssin ajan..

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit / työpajat verkossa 4h
Itsenäinen työskentely + mahdolliset ohjaustapaamiset 131h

Sisällön jaksotus

Kurssilla työskentely tapahtuu pääsääntöisesti itsenäisenä verkko-opiskeluna. Kurssiin kuuluvat kaksi tapaamista pidetään kurssin virtuaaliluokkahuoneessa:
(tiistait 30.8. & 15.11. klo 9.00) ovat yhteiset ja muuten tehtäviä tehdään omaan tahtiin. Päivystysaikoja eli tapaamisia valmentajan kanssa voi sopia tarpeen mukaan opintojakson ajalle.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalla tulee olla liikeidea, jota kehitettään valmennuksessa. Opintojaksolle ei ilmoittauduta Pepissä, vaan sinne tulee hakea erikseen osoitteessa https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Lisätiedot

Osallistuakseen kurssille opiskelijalla on oltava oma liikeidea, jota hän työstää kurssille. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Yritystehtaan kanssa. Ks. lisätiedot: https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Matti Mieskolainen
 • Suvi Salminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelma, omat valmiudet idean toteuttamiseen, tuote/asiakas-matriisi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, taloudelliset laskelmat, liikeidean esittäminen.

Aika ja paikka

Jyväskylän Yritystehdas

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valmentajien jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Työpajat
Oppimistehtävät
Valmentajien alustukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson lopussa rahoittaja ja/tai kokenut yrittäjä tulee kuuntelemaan ja kommentoimaan opiskelijoiden esityksiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Oppimistehtäviä tehdään viikottain.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työpajat 40h
Itsenäinen työskentely 95h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla on 10 työpajaa kestoltaan 3,5h. Työpajat järjestetään viikon välein. Niiden välillä työstetään viikkotehtäviä, jotka puretaan valmentajien opastuksella seuraavalla viikolla. Tämän jälkeen valmentaja ohjeistaa uuden aiheen ja tehtävän, jota työstetään taas seuraavan viikon ajan. Työpajojen aiheet ovat seuraavat (järjestys voi vaihdella):

1. Opintojakson orientaatio, erilaiset lähestymistavat yrittäjyyteen
2. Tuotteet ja asiakkaat
3. Markkina-analyysi
4. Kilpailija-analyysi
5. Hinnoittelu ja kannattavuuslaskelma
6. Myynti- / markkinointisuunnitelma
7. Kassavirtalaskelma
8. Rahoituslaskelma
9. Esitysten valmistelu
10. Liikeideoiden esitykset rahoittajalle

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ei ilmoittauduta Pepissä, vaan sinne tulee hakea erikseen osoitteessa https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Valmennuksessa on mahdollisuus suorittaa Yrittäjän ammattitutkinnon (YAT) osa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Lisätiedot

Osallistuakseen kurssille opiskelijalla on oltava oma liikeidea, jota hän työstää kurssille. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Yritystehtaan kanssa. Ks. lisätiedot: https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi

Enrollment

01.11.2021 - 09.01.2022

Timing

09.05.2022 - 31.07.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

University Services

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 15

Teachers
 • Riku Ojanperä
Teacher in charge

Riku Ojanperä

Objective

Student is able to realistically assess the profitability of his/her business idea, as well as his/her own capacity to implement it.
Student is able to draw up debriefings needed to plan a new business: product-customer matrix, market analysis, competitor analysis, sales-/marketing plan and financial calculations.
Student is able to pitch his/her idea to investors.

Content

Business plan, own capacity to implement the idea, product/customer matrix, market analysis, competitor analysis, marketing and sales plan, financial calculations, pitching the idea.

Location and time

Jyväskylän Yritystehdas

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valmentajien jakama materiaali

Teaching methods

Työpajat
Oppimistehtävät
Valmentajien alustukset

Employer connections

Opintojakson lopussa rahoittaja ja/tai kokenut yrittäjä tulee kuuntelemaan ja kommentoimaan opiskelijoiden esityksiä.

Exam schedules

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Oppimistehtäviä tehdään viikottain.

Student workload

Työpajat 40h
Itsenäinen työskentely 95h

Content scheduling

Opintojaksolla on 10 työpajaa kestoltaan 3,5h. Työpajat järjestetään kahdesti viikossa. Niiden välillä työstetään tehtäviä, jotka puretaan valmentajien opastuksella seuraavassa työpajassa. Tämän jälkeen valmentaja ohjeistaa uuden aiheen ja tehtävän, jota työstetään taas seuraavan työpajojen välillä. Työpajojen aiheet ovat seuraavat (järjestys voi vaihdella):

1. Opintojakson orientaatio, erilaiset lähestymistavat yrittäjyyteen
2. Tuotteet ja asiakkaat
3. Markkina-analyysi
4. Kilpailija-analyysi
5. Hinnoittelu ja kannattavuuslaskelma
6. Myynti- / markkinointisuunnitelma
7. Kassavirtalaskelma
8. Rahoituslaskelma
9. Esitysten valmistelu
10. Liikeideoiden esitykset rahoittajalle

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

Student is able to realistically assess the profitability of his/her business idea, as well as his/her own capacity to implement it.
Student is able to draw up debriefings needed to plan a new business: product-customer matrix, market analysis, competitor analysis, sales-/marketing plan and financial calculations.
Student is able to pitch his/her idea to investors.

Further information

The students must have a business idea to develop in order to take part in the course. Participants are chosen based on their applications. The course is organized in co-operation with the Jyväskylä Startup Factory. For more information, see https://www.yritystehdas.fi/en/educational-institute-coaching/from-an-idea-to-a-business

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

29.03.2022 - 31.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 15

Opettaja
 • Riku Ojanperä
 • Mari Hakkarainen
Vastuuopettaja

Riku Ojanperä

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelma, omat valmiudet idean toteuttamiseen, tuote/asiakas-matriisi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, taloudelliset laskelmat, liikeidean esittäminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valmentajien jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Webinaarit
Oppimistehtävät
Opetusvideot
Ohjaustapaamiset valmentajan kanssa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Oppimistehtäviä tehdään koko kurssin ajan..

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit / työpajat verkossa 4h
Itsenäinen työskentely + mahdolliset ohjaustapaamiset 131h

Sisällön jaksotus

Kurssilla työskentely tapahtuu pääsääntöisesti itsenäisenä verkko-opiskeluna. Kurssiin kuuluvat kaksi tapaamista pidetään kurssin virtuaaliluokkahuoneessa:
• 29.3. klo 9-11 Tervetuloa Ideasta yritykseksi digivalmennukseen: kurssin esittely ja esittäytymiset, ohjeistusta digivalmennuksen suorittamiseen ja oppimisympäristössä työskentelyyn
• Toukokuun loppu - sovitaan päivämäärä yhdessä: Liikeideoiden esittäminen

Lisäksi valmentaja on paikalla virtuaaliluokkahuoneessa kurssin alkaessa ilmoitettuina ajankohtina, jos haluat kysyä tai keskustella kurssiin, liikeideaasi tai sen kehittämiseen jne. liittyvistä asioista.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalla tulee olla liikeidea, jota kehitettään valmennuksessa. Opintojaksolle ei ilmoittauduta Pepissä, vaan sinne tulee hakea erikseen osoitteessa https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Lisätiedot

Osallistuakseen kurssille opiskelijalla on oltava oma liikeidea, jota hän työstää kurssille. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Yritystehtaan kanssa. Ks. lisätiedot: https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi

Enrollment

01.11.2021 - 09.01.2022

Timing

09.03.2022 - 31.05.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

University Services

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 15

Teachers
 • Juha Ruuska
 • Riku Ojanperä
 • Matti Mieskolainen
Teacher in charge

Riku Ojanperä

Objective

Student is able to realistically assess the profitability of his/her business idea, as well as his/her own capacity to implement it.
Student is able to draw up debriefings needed to plan a new business: product-customer matrix, market analysis, competitor analysis, sales-/marketing plan and financial calculations.
Student is able to pitch his/her idea to investors.

Content

Business plan, own capacity to implement the idea, product/customer matrix, market analysis, competitor analysis, marketing and sales plan, financial calculations, pitching the idea.

Location and time

Jyväskylän Yritystehdas

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valmentajien jakama materiaali

Teaching methods

Työpajat
Oppimistehtävät
Valmentajien alustukset

Employer connections

Opintojakson lopussa rahoittaja ja/tai kokenut yrittäjä tulee kuuntelemaan ja kommentoimaan opiskelijoiden esityksiä.

Exam schedules

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Oppimistehtäviä tehdään viikottain.

Student workload

Työpajat 40h
Itsenäinen työskentely 95h

Content scheduling

Opintojaksolla on 10 työpajaa kestoltaan 3,5h. Työpajat järjestetään viikon välein. Niiden välillä työstetään viikkotehtäviä, jotka puretaan valmentajien opastuksella seuraavalla viikolla. Tämän jälkeen valmentaja ohjeistaa uuden aiheen ja tehtävän, jota työstetään taas seuraavan viikon ajan. Työpajojen aiheet ovat seuraavat (järjestys voi vaihdella):

1. Opintojakson orientaatio, erilaiset lähestymistavat yrittäjyyteen
2. Tuotteet ja asiakkaat
3. Markkina-analyysi
4. Kilpailija-analyysi
5. Hinnoittelu ja kannattavuuslaskelma
6. Myynti- / markkinointisuunnitelma
7. Kassavirtalaskelma
8. Rahoituslaskelma
9. Esitysten valmistelu
10. Liikeideoiden esitykset rahoittajalle

Further information

Opintojaksolle ei ilmoittauduta Pepissä, vaan sinne tulee hakea erikseen osoitteessa https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Valmennuksessa on mahdollisuus suorittaa Yrittäjän ammattitutkinnon (YAT) osa.

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

Student is able to realistically assess the profitability of his/her business idea, as well as his/her own capacity to implement it.
Student is able to draw up debriefings needed to plan a new business: product-customer matrix, market analysis, competitor analysis, sales-/marketing plan and financial calculations.
Student is able to pitch his/her idea to investors.

Further information

The students must have a business idea to develop in order to take part in the course. Participants are chosen based on their applications. The course is organized in co-operation with the Jyväskylä Startup Factory. For more information, see https://www.yritystehdas.fi/en/educational-institute-coaching/from-an-idea-to-a-business

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

01.03.2022 - 30.04.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 15

Opettaja
 • Pasi Teräväinen
 • Riku Ojanperä
Vastuuopettaja

Riku Ojanperä

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelma, omat valmiudet idean toteuttamiseen, tuote/asiakas-matriisi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, taloudelliset laskelmat, liikeidean esittäminen.

Aika ja paikka

Jyväskylän Yritystehdas

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valmentajien jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Työpajat
Oppimistehtävät
Valmentajien alustukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson lopussa rahoittaja ja/tai kokenut yrittäjä tulee kuuntelemaan ja kommentoimaan opiskelijoiden esityksiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Oppimistehtäviä tehdään viikottain.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työpajat 40h
Itsenäinen työskentely 95h

Sisällön jaksotus

Opetuspäivät (lähi- ja etäopetus) järjestetään oheisen ohjelman mukaisesti. Opetuspäivien lisäksi koulutukseen sisältyy henkilökohtaisia valmennustapaamisia sekä ohjattua etäopiskelua. Aikataulu kontaktipäivissä tarkentuu teemoittain valmennuksen alussa. Opiskeluaika lähipäivinä sijoittuu klo 9.00-16.00 välille.

xx.3. Startti
xx. Liikeidea ja liiketoimintaosaaminen
xx. Liiketoimintaosaaminen, sidosryhmät ja verkostot
xx. Palvelumuotoilu, tuotteistaminen
xx. Markkina-analyysi, kilpailija-analyysi
xx. Taloushallinto
xx. Myynti ja markkinointi
xx. Ideoiden esittäminen (Shark Tank)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ei ilmoittauduta Pepissä, vaan sinne tulee hakea erikseen osoitteessa https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Lisätiedot

Osallistuakseen kurssille opiskelijalla on oltava oma liikeidea, jota hän työstää kurssille. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Yritystehtaan kanssa. Ks. lisätiedot: https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

01.02.2022 - 30.04.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 15

Opettaja
 • Riku Ojanperä
Vastuuopettaja

Riku Ojanperä

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelma, omat valmiudet idean toteuttamiseen, tuote/asiakas-matriisi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, taloudelliset laskelmat, liikeidean esittäminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valmentajien jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Webinaarit
Oppimistehtävät
Opetusvideot
Ohjaustapaamiset valmentajan kanssa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Oppimistehtäviä tehdään koko kurssin ajan..

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit / työpajat verkossa 4h
Itsenäinen työskentely + mahdolliset ohjaustapaamiset 131h

Sisällön jaksotus

Kurssilla työskentely tapahtuu pääsääntöisesti itsenäisenä verkko-opiskeluna. Kurssiin kuuluvat kaksi tapaamista pidetään kurssin virtuaaliluokkahuoneessa:
• 1.2.2022 klo 9-11 Tervetuloa Ideasta yritykseksi digivalmennukseen: kurssin esittely ja esittäytymiset, ohjeistusta digivalmennuksen suorittamiseen ja oppimisympäristössä työskentelyyn
• XXX . klo 9-11 Liikeideoiden esittäminen

Lisäksi valmentaja on paikalla virtuaaliluokkahuoneessa kurssin alkaessa ilmoitettuina ajankohtina, jos haluat kysyä tai keskustella kurssiin, liikeideaasi tai sen kehittämiseen jne. liittyvistä asioista.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalla tulee olla liikeidea, jota kehitettään valmennuksessa. Opintojaksolle ei ilmoittauduta Pepissä, vaan sinne tulee hakea erikseen osoitteessa https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Lisätiedot

Osallistuakseen kurssille opiskelijalla on oltava oma liikeidea, jota hän työstää kurssille. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Yritystehtaan kanssa. Ks. lisätiedot: https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

13.01.2022 - 30.04.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 15

Opettaja
 • Riku Ojanperä
 • Matti Mieskolainen
Vastuuopettaja

Riku Ojanperä

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelma, omat valmiudet idean toteuttamiseen, tuote/asiakas-matriisi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, taloudelliset laskelmat, liikeidean esittäminen.

Aika ja paikka

Jyväskylän Yritystehdas

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valmentajien jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Työpajat
Oppimistehtävät
Valmentajien alustukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson lopussa rahoittaja ja/tai kokenut yrittäjä tulee kuuntelemaan ja kommentoimaan opiskelijoiden esityksiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Oppimistehtäviä tehdään viikottain.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työpajat 40h
Itsenäinen työskentely 95h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla on 10 työpajaa kestoltaan 3,5h. Työpajat järjestetään viikon välein. Niiden välillä työstetään viikkotehtäviä, jotka puretaan valmentajien opastuksella seuraavalla viikolla. Tämän jälkeen valmentaja ohjeistaa uuden aiheen ja tehtävän, jota työstetään taas seuraavan viikon ajan. Työpajojen aiheet ovat seuraavat (järjestys voi vaihdella):

1. Opintojakson orientaatio, erilaiset lähestymistavat yrittäjyyteen
2. Tuotteet ja asiakkaat
3. Markkina-analyysi
4. Kilpailija-analyysi
5. Hinnoittelu ja kannattavuuslaskelma
6. Myynti- / markkinointisuunnitelma
7. Kassavirtalaskelma
8. Rahoituslaskelma
9. Esitysten valmistelu
10. Liikeideoiden esitykset rahoittajalle

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ei ilmoittauduta Pepissä, vaan sinne tulee hakea erikseen osoitteessa https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Valmennuksessa on mahdollisuus suorittaa Yrittäjän ammattitutkinnon (YAT) osa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Lisätiedot

Osallistuakseen kurssille opiskelijalla on oltava oma liikeidea, jota hän työstää kurssille. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Yritystehtaan kanssa. Ks. lisätiedot: https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi

Ajoitus

01.11.2021 - 31.01.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 15

Opettaja
 • Riku Ojanperä
 • Mari Hakkarainen
Vastuuopettaja

Riku Ojanperä

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelma, omat valmiudet idean toteuttamiseen, tuote/asiakas-matriisi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, taloudelliset laskelmat, liikeidean esittäminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valmentajien jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Webinaarit
Oppimistehtävät
Opetusvideot
Ohjaustapaamiset valmentajan kanssa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Oppimistehtäviä tehdään koko kurssin ajan..

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit / työpajat verkossa 4h
Itsenäinen työskentely + mahdolliset ohjaustapaamiset 131h

Sisällön jaksotus

Kurssilla työskentely tapahtuu pääsääntöisesti itsenäisenä verkko-opiskeluna. Kurssiin kuuluvat kaksi tapaamista pidetään kurssin virtuaaliluokkahuoneessa:
• ma 1.11. klo 8:30-12:00 Tervetuloa Ideasta yritykseksi digivalmennukseen: kurssin esittely ja esittäytymiset, ohjeistusta digivalmennuksen suorittamiseen ja oppimisympäristössä työskentelyyn
• ma 10.1. klo 8:30-12:00 Liikeideoiden esittäminen

Lisäksi valmentaja on paikalla virtuaaliluokkahuoneessa kurssin alkaessa ilmoitettuina ajankohtina, jos haluat kysyä tai keskustella kurssiin, liikeideaasi tai sen kehittämiseen jne. liittyvistä asioista.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalla tulee olla liikeidea, jota kehitettään valmennuksessa. Opintojaksolle ei ilmoittauduta Pepissä, vaan sinne tulee hakea erikseen osoitteessa https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Lisätiedot

Osallistuakseen kurssille opiskelijalla on oltava oma liikeidea, jota hän työstää kurssille. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Yritystehtaan kanssa. Ks. lisätiedot: https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi

Ajoitus

15.09.2021 - 31.08.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 15

Opettaja
 • Riku Ojanperä
Vastuuopettaja

Riku Ojanperä

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Sisältö

Liiketoimintasuunnitelma, omat valmiudet idean toteuttamiseen, tuote/asiakas-matriisi, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, taloudelliset laskelmat, liikeidean esittäminen.

Aika ja paikka

Jyväskylän Yritystehdas

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valmentajien jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Työpajat
Oppimistehtävät
Valmentajien alustukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson lopussa rahoittaja ja/tai kokenut yrittäjä tulee kuuntelemaan ja kommentoimaan opiskelijoiden esityksiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Oppimistehtäviä tehdään viikottain.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työpajat 40h
Itsenäinen työskentely 95h

Sisällön jaksotus

Opetuspäivät (lähi- ja etäopetus) järjestetään oheisen ohjelman mukaisesti. Opetuspäivien lisäksi koulutukseen sisältyy henkilökohtaisia valmennustapaamisia sekä ohjattua etäopiskelua. Aikataulu kontaktipäivissä tarkentuu teemoittain valmennuksen alussa. Opiskeluaika lähipäivinä sijoittuu klo 9.00-16.00 välille.

15.9. Startti
29.9. Liikeidea ja liiketoimintaosaaminen
6.10. Liiketoimintaosaaminen, sidosryhmät ja verkostot
13.10. Palvelumuotoilu, tuotteistaminen
27.10. Markkina-analyysi, kilpailija-analyysi
15.-16.11. Taloushallinto
1.12. Myynti ja markkinointi
15.12. Ideoiden esittäminen (Shark Tank)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ei ilmoittauduta Pepissä, vaan sinne tulee hakea erikseen osoitteessa https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan arvioida realistisesti liikeideansa kannattavuutta sekä omia valmiuksiaan sen toteuttamiseen.
Opiskelija osaa tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, myynti-/markkinointisuunnitelman ja taloudelliset laskelmat.
Opiskelija osaa esittää suullisesti liikeideansa esim. rahoittajalle.

Lisätiedot

Osallistuakseen kurssille opiskelijalla on oltava oma liikeidea, jota hän työstää kurssille. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Yritystehtaan kanssa. Ks. lisätiedot: https://www.yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi