Siirry suoraan sisältöön

Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysala

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala

Laajuus:
90 op

Osaamiskuvaus

Valmistuttuasi osaat johtaa ja uudistaa organisaatioita ja työyhteisöjä. Osaat arvioida ja kehittää tavoitteellisesti omaa johtajuuttasi ja uraasi. Ymmärrät strategian merkityksen organisaation johtamisessa ja osaat laatia strategioita kansalliseen ja/tai kansainväliseen toimintaympäristöön. Edistät ja johdat eettisesti ja kestävän kehityksen arvojen mukaisesti työyhteisöäsi ja organisaatiota. Hyödynnät talouden johtamista esihenkilötyössä tunnistaen ja analysoiden kehittämistarpeita. Hallitset oman alasi syventävän tietoperustan sekä osaat tuottaa uutta tietoa eri tieteenalojen näkökulmat huomioiden. Osaat kriittisesti arvioida tietoa ja huolehtia omasta sekä työyhteisösi jatkuvasta osaamisen kehittämisestä. Osaat soveltaa johtamistyössäsi tutkimus- ja kehittämismenetelmiä uusien ja tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen tuottamiseksi.

Hyvinvointipalveluiden uudistavan johtamisen opinnoissa laajennat näkemystäsi toimia johtajana ja asiantuntijana hyvinvointialueilla ja verkostoissa, joissa tuotetaan hyvinvointipalveluita asiakaslähtöisesti. Tutkinnon suoritettuasi osaat johtaa moninaisia työyhteisöjä sekä kehittää asiantuntijuutta toiminnan uudistamiseksi. Osaat ennakoida ja innovatiivisesti uudistaa ja ennakoida digitaalisia palvelukokonaisuuksia digitalisoituvissa sekä kansainvälistyvissä toimintaympäristöissä. Saat valmiudet analysoida palvelujärjestelmien toimintaa ja tehdä tietopohjaisia johtopäätöksiä toiminnan uudistamiseksi ja osaat toimia tuloksellisesti ja rakentaa vaikuttavia yhteistyösuhteita sekä johtaa monialaisia verkostoja hyödyntäen viestintä-, neuvottelu-, ja esiintymistaitoja.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Johtamisen ylempi AMK, Hyvinvointipalveluiden uudistava johtaminen tutkinto-ohjelman laajuus on 90 op. Opiskelet Johtamisen opintokokonaisuuden (20 op) ja Tutkimusopinnot (10 op) yhteisessä monialaisessa opiskelijaryhmässä. Syvennät alakohtaista osaamistasi ydinopinnoissa (25 op), opinnäytetyössäsi (30 op) ja vapaasti valittavissa opinnoissasi (5 op).

Yhteinen johtamisosaaminen 20 op

Opintokokonaisuudessa opiskelet ihmisten ja talouden johtamista sekä strategista johtamista.
- Johtajana kehittyminen
- Henkilöstöjohtaminen
- Strateginen johtaminen
- Talousjohtaminen

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 10 op

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opinnoissa opit keskeisimpiä työelämän kehittämismenetelmiä, erilaisten tutkimusmenetelmien käyttöä sekä tutkimusviestintää. Opit soveltamaan alasi tutkimustietoa ja kehittämään sen avulla oman organisaation tai valitsemasi organisaation toimintaa.
- Tutkiva kehittäminen
- Laadullinen tutkimus tai
- Määrällinen tutkimus

Hyvinvointipalveluiden uudistavan johtamisen ydinopinnot 25 op

Ydinopintojen avulla vahvistat osaamistasi ja saat uutta tietoa ja taitoa hyvinvointipalveluiden johtamiseen sekä kansallisesta että kansainvälisestä näkökulmasta.
- Johtamisosaaminen uudistuvissa hyvinvointipalveluissa
- Hyvinvoiva työyhteisö
- Asiakaslähtöisyys kehittämisessä
- Digitalisoituva johtamisympäristö
- Vaikuttava päätöksenteko

Opinnäytetyö 30 op

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydinosaamista, jossa sovellat tutkimustietoa ja kehität valitsemaasi alaa ja/tai organisaatiota sekä syvennät omaa ammatillista asiantuntijuuttasi johtajuuden näkökulmasta.

Master-opinnäytetyö on työelämää palveleva tutkimus- ja/tai kehittämishanke, jossa sovellat tutkimusosaamistasi käytäntöön ja tuet omaa urakehitystäsi. Opinnäytetyön ja kehittämistehtävien avulla sinulla on mahdollisuus kehittää omaa työtäsi.

Vapaasti valittava osaaminen 10 op

Voit valita opintojaksoja tutkinto-ohjelman opintotarjonnasta, Jamkin YAMK-tutkinto-ohjelmien, EduFuturan, EUDRES-korkeakoulujen, Summer School- tai muiden AMKien opintotarjonnasta.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto (DDP) Jamkin ja Itävallassa sijaitsevan Carinthia University of Applied Sciences (CUAS) yhteistoteutuksena.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opinnot toteutetaan aloituspäiviä lukuun ottamatta kokonaan etäopintoina, joten opiskelu onnistuu riippumatta siitä, missä asuin- tai työpaikkasi sijaitsee. Etäopiskelu vaatii perustason digitaitoja, joiden kehittymistä myös tuetaan opintojen aikana. Etäopiskelu sisältää mm. webinaareja, ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, verkkokeskusteluja ryhmän tai ohjaajan kanssa, tehtävien itsenäistä työstämistä, videoluentoja ja muuta omatoimista opiskelua. Keskeistä oppimisprosessissa on monialaisen opiskelijaryhmän vuorovaikutus ja kokemusten jakaminen.

Webinaareja järjestetään, opintojakson mukaan, joko päivisin tai arki-iltaisin. Opiskelijan on suositeltavaa osallistua webinaareihin, tai suorittaa, opintojakson mukaan, korvaava tehtävä. Opiskelijaryhmän toiveet huomioidaan toteutustavoissa. Opiskelijoiden on suositeltavaa verkostoitua myös omatoimisesti ja sopia tapaamisia verkossa tai kasvokkain. Opiskelijalle on tarjolla opintojaksojen ja opettajatutoreiden tuki ja ohjaus koko opintojen ajan.

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintoihin liittyvät oppimis- ja kehittämistehtävät integroidaan oman työyhteisösi kehittämiseen.

Yritystoiminnan kehittämistä tukevat Jamkin ja Jyväskylän Yritystehtaan palvelut. Lisäksi useilla opintojaksoilla ja opinnäytetyössä voit kehittää yrityksesi liiketoimintaa ja yrittäjyysosaamistasi.

Tutkintoon voidaan hyväksilukea myös opinnollistamalla työelämässä syntyvää uutta osaamista, joka täyttää tutkinnon osaamistavoitteet.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Tutkinnon suorittaneiden urapolut suuntautuvat hyvinvointipalveluiden johtamis-, esihenkilö-, tai kehittämistehtäviin tai asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin yksityisellä alalla, julkisella sektorilla tai järjestöissä.

Kelpoisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa yleisen pätevyyden vaativiin esihenkilötehtäviin. Tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinto asettuu tasolle seitsemän eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksessä (EQF7 – European Qualification Framework) sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF7) osaamiskuvauksissa.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi hakeutua yliopistojen jatko-opintoihin tai ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Voit jatkaa opintojasi myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa, esimerkiksi EUDRES-korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Tutkinto-ohjelma on luotu yhdessä Jamkin muiden ylempien korkeakoulututkintojen kanssa ja se perustuu laajaan ennakointitietoon ja benchmarkkaukseen. Tutkinnon sisältämää osaamista kehitetään yhdessä työelämästä koostuvan neuvottelukunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Opintoja kehitetään myös vuosittain valmistuvien opiskelijoiden antaman AVOP-palautteen perusteella. Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelija ja sieltä valmistunut alumni on elinikäinen kumppanimme, joiden kanssa tehdään yhteistyötä koulutuksen laadun ja opetussuunnitelman kehittämiseksi.

Vastuuhenkilö

Sari Järvinen
Yliopettaja, Hyvinvointi
+ 35840 486 1080
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Johtaminen, ylempi AMK, Hyvinvointipalveluiden uudistava johtaminen
Tunnus
(YJS2024SS)