Siirry suoraan sisältöön

Liiketalous (AMK)

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), talous, hallinto ja markkinointi

Laajuus:
210 op

Osaamiskuvaus

Tradenomin tutkinto-ohjelmasta valmistuttuasi sinulla on valitsemastasi osaamisalueesta käytäntöön liittyvät perustiedot ja -taidot sekä teoreettiset perusteet liiketalouden kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin. Lisäksi saat hyvät viestintä- ja yhteistyötaidot, ongelmaratkaisutaidot, kansainvälisen ja vastuullisen liiketoiminnan edellyttämät valmiudet sekä monipuolisen kielitaidon ja edellytykset jatkuvaan oppimiseen. Pystyt työskentelemään osana monialaista tiimiä ja kehittämään organisaation liiketoimintaosaamista monipuolisesti. Kehität omaa osaamistasi tutkinnon suorittamisen jälkeen valitsemassasi suuntautumisessa.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Ammatillisen osaamisen kivijalkana on tradenomitutkinnon aikana kehittyvät osaamiset: oppimaan oppiminen, työelämässä oppiminen, eettisyys, kestävä kehitys, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus, ennakoiva kehittäminen ja liiketoimintaosaaminen.

Liiketalouden tutkinto-opiskelijat valitaan joko päivä- tai monimuoto-opintoihin. Päiväopinnoissa opiskelet kontaktiopetuksessa pääsääntöisesti kampuksella ja verkon kautta. Monimuoto-opinnoissa opinnot toteutetaan pääsääntöisesti osallistumalla verkon välityksellä. Lisäksi opiskelijoita valitaan avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Teet opettajatutorin kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jonka mukaan etenet opinnoissasi.

Ammatillisen ydinosaamisen perustan muodostavat liiketoimintaosaaminen yhdessä kestävän kehityksen osaamisen kanssa. Liiketoimintaosaamisen lisäksi syvennät ammatillista ydinosaamista suuntautumalla päiväopinnoissa ensimmäisen vuoden jälkeen johonkin seuraavista liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehdoista: finanssiala, vastuullinen markkinointi, Sport Business, talousohjaus tai uudistuva johtaminen.

Suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa opiskelet keskeiset kyseisen aihealueen teoriat sekä harjoittelet soveltamaan niitä käytäntöön erilaisten yritysyhteistyötapojen, kuten harjoitustöiden ja Future Factory -projektiopintojen kautta. Monimuotoryhmässä aloitat opiskelut haun yhteydessä mainitussa suuntautumisessa, jossa myös kehität omaa osaamistasi. Opinnäytetyössäsi syvennät osaamistasi valitsemasi suuntautumisvaihtoehdon aihealueelta.

Kolmannen vuoden opinnoissa täydennät osaamistasi laajentamalla tai syventämällä osaamista jonkun toisen aihealueen, kuin suuntautumisvaihtoehtosi osaamisilla. Opintojen lopussa, neljäntenä vuonna, opintoihisi kuuluva harjoittelu mahdollistaa osaamisen syventämistä suuntautumisvaihtoehdon aihealueesta.

Voit myös hankkia ammatillista ydinosaamista sekä täydentävää osaamista korkeakoulujen yhteisten verkkotarjottimien, kuten EduFuturan opintotarjonnasta tai lähtemällä ulkomaille vaihto-opiskelijaksi tai tekemällä harjoittelusi ulkomailla.

Tradenomiopinnoissasi kestävän kehityksen tavoitteet ovat osa oppimistasi. Perehdyt aihealueeseen eri opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen sisällä ja kasvatat osaamistasi kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Opintojen joustava toteuttaminen

Liiketalouden monimuoto-opinnot toteutetaan verkon välityksellä. Liiketalouden monimuoto-opinnot alkavat pakollisella perehdytyksellä kampuksella. Verkko-opetus- tai ohjauswebinaarien määrä sekä itsenäisen perehtymisen, yksilötehtävien ja ryhmätöiden osuudet vaihtelevat opintojaksojen toteutuksessa monella eri tavalla. Osa opinnoista on itsenäisesti opiskeltavia, aikaan ja paikkaan sitoutumattomia opintojaksoja. Monimuoto-opiskelijoiden opinnot sijoittuvat pääasiallisesti klo 17–20 väliselle ajalle, mutta opinnoissa voi olla valintasi mukaan myös päiväaikaan sijoitettuja webinaareja ja luentoja.

Monimuoto-opiskelu mahdollistaa joustavan työn ja opiskelun yhdistämisen. Verkko-opintojen vaatima työmäärä vastaa lähiopintojen työmäärää. Itseohjautuvuus ja ajankäytön hallinta ovat opintojesi onnistumisen kannalta keskeisimpiä asioita, joten oman aikataulun ja opintojen suunnittelu on tärkeää.

Opintojen suorittaminen tutkinto-ohjelman ulkopuolelta

Tutkinto-ohjelman opintoja on tarjolla Avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa, joka mahdollistaa myös muiden kuin tutkinto-opiskelijoiden osallistumisen opetukseen. Myös yritykset voivat ostaa tarvitsemansa kokonaisuuden henkilöstölleen täydennyskoulutuksena.

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Työelämäläheistä oppimista sisältyy AMK-opintoihisi koko opiskelun ajan, kuten ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyö ja erilaiset työelämäprojektit. Jamkissa työelämäläheisen ja opiskelijalähtöisen oppimisen toimintamallina on Jamk Future Factory®. Se yhdistää työelämän toimijat, opiskelijat, Jamkin asiantuntijat sekä työelämäläheiset muut oppimisympäristöt. Sinulle se tarjoaa monialaisen ja työelämäläheisen projektiopiskelun lisäksi mahdollisuuden kehittää tulevaisuuden työelämätaitoja , urapolkuja ja työelämäverkostojasi.

Opintojen opinnollistamisella tarkoitetaan työn, projektiopintojen, Future Factory tms. toiminnan ja opintojen yhdistämistä. Opinnollistamisesta laaditaan suunnitelma ja se dokumentoidaan opettajan kanssa sovitulla tavalla. Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistamisen menettely löytyy Jamkin opinto-oppaan Tutkinto-opiskelija-osiosta.

Näiden lisäksi jokaiselle suuntautumisvaihtoehdolle on rakennettu laaja yritysyhteistyöverkosto, joka mahdollistaa sinulle monipuolisen, työelämäläheisen oppimisen sekä asiantuntijoiden hyödyntämisen opinnoissa.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Tradenomitutkinto on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, joka mahdollistaa tulevan työsi esihenkilö-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä useilla toimialoilla (finanssialalla, taloushallinnon alalla, teknologia- ja tietotekniikka-ala, kaupan ala ja julkinen sektori). Lisäksi tutkinto antaa sinulle kattavat valmiudet oman yrityksen perustamiseen ja yritystoimintaan.

Monipuolisen opintotarjonnan ansiosta voit suunnata opintoja liiketalouden eri aihealueille, jonka vuoksi uramahdollisuutesi muodostuvat opintojesi aikana hankitusta osaamisesta. Harjoittelupaikan valinnalla on suuri merkitys työllistymiseen. Suuri osa liiketalouden opiskelijoista saa työpaikan harjoittelupaikasta.

Liiketalouden tutkinto-ohjelmasta työllistyneiden esimerkkiammatteja ovat: yrittäjä, yritysneuvoja, valmentaja, konsultti, kirjanpitäjä, palkanlaskija, tilintarkastaja, palveluneuvoja, rahoituspäällikkö, markkinointijohtaja, myyjä, myyntipäällikkö, myymäläesihenkilö, asiakaspalvelupäällikkö, hallintojohtaja, HR-assistentti, henkilöstöpäällikkö, projektikoordinaattori, vientimyyjä, vientiassistentti ja opettaja.

Kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi ja vähintään kahden vuoden työkokemuksen jälkeen hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit jatkaa opintojasi hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin, ammatilliseen opettajankoulutukseen tai ulkomaisiin maisterikoulutuksiin. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Liiketoimintayksikön neuvottelukunta on ollut aktiivinen palautteen antaja tutkinnon kehittämisessä. Yhteistyö alueen sidosryhmien kanssa on jatkuvaa ja monipuolista. Opiskelijoilta kerätään monipuolista palautetta opinnoista ja opiskelijat ovat olleet mukana Korkeakoulujen arviointineuvoston auditoinnissa. Luomme uusia ja systemaattisia toimintatapoja osaamisen ennakointityöhön.

Vastuuhenkilö

Pernu Pertti
Päällikkö liiketalous
+358408366920
etunimi.sukunimi@jamk.fi


Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD36-3007 Ryhmät HTLFIN
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD36-3008 Ryhmät HTLFIN
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD27-3004 Ryhmät HTLTALF ZJA23SH HTL22S1 HTL22SIY
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD14-3004 Ryhmät ZJA23SH HTL22S1 HTL22SIY
Ajoitus 04.03.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HL00CA89-3001 Ryhmät ZJAJ24KHUKR
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD49-3005 Ryhmät ZJA23SH HTL22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD49-3006 Ryhmät HTL22SIY
Ajoitus 11.09.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus HL00BZ13-3001 Ryhmät ZJA23SH ZJK23SH
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD56-3006 Ryhmät ZJA23SH HTLMAR HTL22S1 HTLDIG
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD56-3007 Ryhmät ZJA23SH HTLMAR HTLDIG HTL22SIY
Ajoitus 15.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HL00CA81-3001 Ryhmät ZJAJ24KHUKR
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD50-3003 Ryhmät ZJA23SH HTL22S1 HTL22SIY
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD53-3003 Ryhmät ZJA24KH HTLMAR HTL22S1 HTL22SIY
Ajoitus 18.03.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD24-3006 Ryhmät HTLTALB HTL22S1 HTL22SIY
Ajoitus 01.04.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD24-3007 Ryhmät ZJA24KH ZJA23SH2 HTL22S1 HTL23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD67-3003 Ryhmät HTL21S1 ZJA23SH HTL21SIY HTLDIG
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD78-3005 Ryhmät ZJA24KH HTL22S1 HTLJOH
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD78-3006 Ryhmät ZJA24KH HTL22SIY HTLJOH
Timing 12.02.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD66-3005 Groups ZJA24KH HTL22S1 HBI24VK HTLDIG HTL22SIY
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD66-3006 Groups HBI23VSIGSH HBI23VSLV HTL22S1 HBI23VKK HBI23VSN
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD43-3005 Groups HBI23VS ZJA23SH HTL22S1
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD43-3006 Groups ZJA23SH HTL22SIY
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3166
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3168
Ajoitus 19.02.2024 - 26.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD81-3003 Ryhmät HTL21S1 ZJA24KH HTL20S1 ZJA23SH4
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD81-3004 Ryhmät HTL21S1 HTL21SIY
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD80-3006 Ryhmät HTL21S1 HTL21SIY ZJA23SH4
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BT34-3005 Ryhmät HTL22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus HL00BT34-3006 Ryhmät ZJA23SH4 HTL22SIY
Timing 05.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3048 Groups TLP20S1 MTM21S1 TLP20SAVO
Ajoitus 09.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3057 Ryhmät ZJA22KYK
Ajoitus 02.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3051
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3043 Ryhmät TLS20S1 TSA21SA TSA21SB MPT21S1 TLS20SB SOS20SM TLS20SA SKO21SM
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3047
Ajoitus 12.09.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3050
Timing 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3049
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD77-3006 Ryhmät HTL22S1 HTLJOH HTL22SIY
Ajoitus 03.01.2024 - 21.04.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD77-3007 Ryhmät ZJA24KH ZJA23SH3
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD45-3006 Ryhmät HTL21S1 ZJA23SH
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD45-3008 Ryhmät ZJA24KH HTL21SIY
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD59-3004 Ryhmät ZJA24KH HTL22S1 HTL22SIY
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus HL00BDH1-3002 Ryhmät HTL21S1 HTL21SIY
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD26-3007 Ryhmät ZJA24KH HTL22S1 ZJA23SHNO1 HTL22SIY
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3158 Ryhmät ZJASAR23SM ZJASAR23S1 SAR23S1 SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3163 Ryhmät ZJAHTL23S1 HTL23SA
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3164 Ryhmät ZJAHTL23S1 HTL23SB
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3165 Ryhmät ZJAG23SHP HTL23SC
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3171 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3172 Ryhmät HTL24KIY ZJAHTL24KIY
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3173 Ryhmät ZJAG23SMP MPT23S1 ZJAMPT23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3179 Ryhmät SAR24KM SAR24K1 ZJASAR24KM ZJASAR24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3182 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3183 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3184 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23S1 SFT23S1 ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3185 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3186 Ryhmät STT23SM ZJASTT23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3189 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 25.08.2023 - 31.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3190 Ryhmät ZJAG23STR ZJAG23STS ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Timing 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3191 Groups TAR23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3192 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3193 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3167 Ryhmät HTL22S1 ZJA23SHNO1 HTL22SIY
Ajoitus 06.05.2024 - 06.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00BC02-3029
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD41-3003 Ryhmät HTL21S1 ZJA24KH HTL21SIY ZJA23SHNO1
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD84-3003 Groups HTL21S1 HBI23VS HBI23VSLV ZJA23SH
Timing 12.02.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD85-3003 Groups HTL21S1 HBI24VKIGSH ZJA24KH HBI24VK
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD82-3003 Groups HTL21S1 HBI23VS
Timing 12.02.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD83-3003 Groups HTL21S1 HBI24VKK ZJA24KH HBI24VK HTL21SIY
Timing 28.08.2023 - 11.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD91-3003 Groups HTL21S1 HTL22S1 HTL21SIY HTL22SIY
Timing 12.02.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD94-3003 Groups HTL21S1 ZJA24KH HTL21SIY HTL24VK
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD01-3028 Ryhmät ZJAHTL23S1 HTL23SA
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD01-3029 Ryhmät ZJAHTL23S1 HTL23SB
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD01-3030 Ryhmät HTL23SC
Ajoitus 21.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD01-3031 Ryhmät ZJA23SH1 HTL22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD01-3033 Ryhmät HTL24KIY ZJAHTL24KIY
Ajoitus 06.11.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3059 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 09.10.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3061
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3055
Ajoitus 01.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3063
Timing 02.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3058
Timing 18.02.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3067
Ajoitus 18.02.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3060
Ajoitus 22.04.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3070
Ajoitus 02.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3057
Timing 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3056
Timing 01.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3066
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD08-3024 Ryhmät ZJAHTL23S1 HTL23SA
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD08-3025 Ryhmät ZJAHTL23S1 HTL23SB
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD08-3026 Ryhmät ZJAG23SHP HTL23SC
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD08-3027 Ryhmät HTL23KIY ZJAHTL23KIY
Ajoitus 03.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD08-3028 Ryhmät HTL21S1 ZJA24KH HTL20S1 ZJA23SH2 HTL22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD06-3030 Ryhmät ZJAHTL23S1 HTL23SA
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD06-3031 Ryhmät ZJAHTL23S1 HTL23SB
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD06-3032 Ryhmät ZJAG23SHP HTL23SC
Ajoitus 28.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD06-3034 Ryhmät HTL23KIY ZJAHTL23KIY
Ajoitus 01.01.2024 - 07.04.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD06-3037 Ryhmät MPT23S1 ZJA24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD06-3038 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD23-3006 Ryhmät HTLTALB ZJA24KH HTL22S1 HTL22SIY
Ajoitus 08.01.2024 - 12.04.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD29-3004 Ryhmät ZJA24KH HTLFIN HTL23KIY
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD29-3005 Ryhmät ZJA23SH HTL22S1 HTLFIN HTL22SIY
Ajoitus 28.08.2023 - 25.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3001 Ryhmät TSA20SA TSA20SB
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3144 Ryhmät HTL21S1 HTL22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3145 Ryhmät HTL21S1 HTL22S1 HTL21SIY HTL22SIY
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3146 Ryhmät HTL21S1 HTL22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3147 Ryhmät HTL21S1 HTL22S1 HTL21SIY HTL22SIY
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD12-3006 Ryhmät ZJA23SH HTL22S1 HTLTALF HTLTALB
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD12-3007 Ryhmät ZJA23SH HTL22SIY HTLTALF HTLTALB
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD15-3004 Ryhmät HTLTALF ZJA24KH HTL22S1 HTL22SIY
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD72-3006 Ryhmät HTL21S1 ZJA23SH
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD72-3007 Ryhmät ZJA23SH HTL21SIY
Ajoitus 11.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD72-3008 Ryhmät ZJAJ23SHARVO
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD70-3007 Ryhmät ZJA24KH HTL22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD70-3008 Ryhmät ZJA24KH HTL22SIY
Ajoitus 08.04.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD70-3009 Ryhmät ZJAJ23SHARVO
Ajoitus 05.03.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZVV0420-3004
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD51-3003 Groups HTL21S1 HBI23VS ZJA23SH HTLMAR HTL21SIY
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD61-3003 Ryhmät HTL21S1 ZJA23SH
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD04-3024 Ryhmät ZJAHTL23S1 HTL23SA
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD04-3025 Ryhmät ZJAHTL23S1 HTL23SB
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD04-3026 Ryhmät HTL23SC
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD04-3028 Ryhmät HTL24KIY ZJAHTL24KIY
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD44-3005 Ryhmät ZJA24KH HTL22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD44-3006 Ryhmät ZJA24KH HTL22SIY
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD55-3004 Ryhmät HTLMAR HTL22S1 HTL22SIY
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD52-3003 Ryhmät ZJA24KH HTLMAR HTL22S1 HTL22SIY
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD73-3008 Ryhmät ZJA23SH HTL22S1 HTL22SIY HTLJOH
Ajoitus 02.01.2024 - 30.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD73-3009 Ryhmät ZJA23SMKIKD ZJA21SMKIKD
Ajoitus 22.01.2024 - 13.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD48-3004 Ryhmät ZJA24KH HTL22S1 HTL22SIY
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD34-3003 Ryhmät HTLFIN
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD35-3003 Ryhmät HTLFIN
Ajoitus 07.11.2023 - 22.11.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00BM06-3005
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3163 Ryhmät SAR22SM2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3192 Ryhmät ZJASAR23KM SAR23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3194 Ryhmät SAR23KM2
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3199 Ryhmät STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3212 Ryhmät ZJASAR23SM SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3216 Ryhmät ZJAHTL23S1 HTL23SA
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3217 Ryhmät ZJAHTL23S1 HTL23SB
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3218 Ryhmät ZJAG23SHP HTL23SC
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3221 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3222 Ryhmät HTL24KIY ZJAHTL24KIY
Ajoitus 03.01.2024 - 12.09.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3226 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 20.05.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3230 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3231 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3232
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3235 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3236 Ryhmät ZJASTT23SM STT23SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3237 Ryhmät ZJASFT23S1 SFT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3238 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 30.06.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3239 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3240 Ryhmät SAR24K1 ZJASAR24K1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3241 Ryhmät SAR24KM ZJASAR24KM
Timing 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3244 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3247 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2028 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3248 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3253 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3255 Ryhmät SAR24KM2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3250 Ryhmät HTL22S1 HTL22SD
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD74-3009 Ryhmät ZJA23SH HTL22S1 HTLJOH
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD74-3010 Ryhmät HTL22SIY HTLJOH
Ajoitus 01.04.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD74-3011 Ryhmät ZJA24KH ZJA23SH3
Ajoitus 08.01.2024 - 29.02.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD13-3005 Ryhmät ZJA24KH HTL22S1 HTLTALF
Ajoitus 15.01.2024 - 18.03.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD13-3006 Ryhmät HTLTALF ZJA24KH HTL22SIY
Ajoitus 15.04.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HL00CA65-3001 Ryhmät ZJAJ24KHUKR
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD05-3024 Ryhmät ZJAHTL23S1 HTL23SA
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD05-3025 Ryhmät ZJAHTL23S1 HTL23SB
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD05-3026 Ryhmät ZJAG23SHP HTL23SC
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD05-3027 Ryhmät HTL23KIY ZJAHTL23KIY
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD54-3010 Ryhmät ZJA24KH HTLMAR HTL22S1 HTLDIG HTL22SIY
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD54-3011 Ryhmät MPT22SM ZJA24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD54-3012 Ryhmät MPT22S1 ZJA24KM
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD54-3013 Ryhmät ZJA23SMKIKD ZJA23SM ZJA21SMKIKD
Ajoitus 15.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HL00CA83-3001 Ryhmät ZJAJ24KHUKR
Ajoitus 11.09.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD30-3004 Ryhmät ZJA23SH ZJK23SH HTL22S1 HTLFIN HTL22SIY
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD37-3003 Ryhmät HTLFIN HTL23KIY ZJAHTL23KIY
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD37-3004 Ryhmät ZJA23SH HTL22S1 HTLFIN HTL22SIY
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD25-3005 Ryhmät HTL21S1 HTLTALB ZJA23SH HTL21SIY
Ajoitus 08.01.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD32-3003 Ryhmät ZJA24KH HTL22S1 HTLFIN HTL22SIY
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD33-3004 Ryhmät HTL21S1 ZJA24KH HTLFIN
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD33-3005 Ryhmät ZJA24KH HTLFIN HTL21SIY
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD22-3006 Ryhmät HTLTALB ZJA23SH HTL22S1 HTL22SIY
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD07-3022 Ryhmät ZJAHTL23S1 HTL23SA
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD07-3023 Ryhmät ZJAHTL23S1 HTL23SB
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD07-3024 Ryhmät HTL23SC
Ajoitus 25.09.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD07-3026 Ryhmät ZJK24KH ZJK23SH HTL22S1 ZJA23SHNO1
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD89-3003 Groups ZJA23SH HTL22S1 HTLSPO HTL22SIY
Timing 12.02.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD92-3003 Groups ZJA24KH HTL22S1 HTL24VK HTLSPO HTL22SIY
Timing 12.02.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD93-3003 Groups ZJA24KH HTL22S1 HTL24VK HTL22SIY
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD90-3003 Groups ZJA23SH HTL23VS HTL22S1 HTLSPO HTL22SIY
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD88-3005 Groups ZJA23SH HTL23VS HTL22S1 HTLSPO HTL22SIY
Timing 12.02.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD88-3006 Groups ZJK24KH ZJA24KH HTL22S1 HTL24VK HTLSPO HTL22SIY
Timing 01.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD88-3009 Groups ZJK24KH HBI23S1 ZJA24KH HBI22S1 HTL22S1
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD96-3003 Groups ZJA23SH HTL23VS HTL22S1 HTLSPO HTL22SIY
Timing 12.02.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD97-3003 Groups ZJA24KH HTL22S1 HTL24VK HTLSPO HTL22SIY
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD71-3009 Ryhmät HTL21S1 ZJA23SH
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD71-3010 Ryhmät ZJA23SH HTL21SIY
Ajoitus 01.05.2024 - 20.06.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD71-3011 Ryhmät ZJAJ23SHARVO
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD09-3026 Ryhmät ZJAHTL23S1 HTL23SA
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD09-3027 Ryhmät ZJAHTL23S1 HTL23SB
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD09-3028 Ryhmät ZJAG23SHP HTL23SC
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD09-3029 Ryhmät ZJA23SH2 HTL22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 22.03.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD09-3031 Ryhmät HTL24KIY ZJAHTL24KIY
Ajoitus 15.04.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD09-3032 Ryhmät ZJAJ24KHUKR
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD11-3030 Ryhmät ZJAHTL23S1 HTL23SA
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD11-3031 Ryhmät ZJAHTL23S1 HTL23SB
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD11-3032 Ryhmät HTL23SC
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD11-3034 Ryhmät HTL24KIY ZJAHTL24KIY
Ajoitus 03.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD11-3036 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD63-3006 Ryhmät HTL22S1 HTLDIG HTL22SIY
Ajoitus 15.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus HL00CA53-3001 Ryhmät ZJAJ24KHUKR
Ajoitus 29.08.2023 - 15.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD63-3007 Ryhmät HTL22S1 HTLDIG ZJA23SHNO1 HTL22SIY
Ajoitus 08.01.2024 - 28.03.2024 Toteutuksen tunnus HL00BY47-3001
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD10-3022 Ryhmät ZJAHTL23S1 HTL23SA
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD10-3023 Ryhmät ZJAHTL23S1 HTL23SB
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD10-3024 Ryhmät HTL23SC
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD10-3025 Ryhmät HTL23KIY ZJAHTL23KIY
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD17-3006 Ryhmät HTL21S1 HTLTALB ZJA24KH HTL21SIY
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD18-3004 Ryhmät HTL21S1 ZJA23SH HTL21SIY
Ajoitus 17.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3185 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 12.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3186 Ryhmät LMS22KM
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3187
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3189
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3190
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3191
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3192
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3194
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3195
Timing 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3196
Timing 01.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3197
Timing 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3198
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3199
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3200
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3201
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3202
Timing 04.09.2023 - 12.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3203
Timing 11.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3204
Timing 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3205
Timing 04.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3206
Timing 11.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3207
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3208
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3209
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3210
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3212
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3214
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3219
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3220
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3221
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3222
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3223
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3224
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3225
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3226
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3228
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3229
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3230
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3231
Timing 05.02.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3232
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3233
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3234
Timing 05.02.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3235
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3236
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3239
Timing 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3241
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3242
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3145 Ryhmät LMS21KM
Ajoitus 17.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3146 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3147
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3148
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3149
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3150
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3151
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3152
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3153
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3154
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3155
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3156
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3157
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3158
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3159
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3160
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3161
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3162
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3163
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3164
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3165
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3166
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3167
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3169
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3170
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3171
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3172
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3173
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3175
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3176
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3177
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3178
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3179
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3180
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3181
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3182
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3183
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3184
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3185
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3186
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3187
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3188
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3189
Ajoitus 29.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3190
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3191
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3192
Ajoitus 25.03.2024 - 07.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3196
Ajoitus 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3197
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3198
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3199
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3200
Ajoitus 11.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3179 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3180
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3181
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3182
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3183
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3184
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3185
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3186
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3187
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3189
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3190
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3191
Ajoitus 07.09.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3192
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3194
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3195
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3196
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3197
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3198
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3199
Ajoitus 18.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3200
Ajoitus 12.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3204
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3205
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3207
Ajoitus 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3208
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3209
Ajoitus 11.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3210
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3214
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3219
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3220
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3221
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3222
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3223
Ajoitus 19.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3227 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 05.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3230
Ajoitus 30.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3231
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3232
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3233
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3234
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3235
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD76-3008 Ryhmät HTL22S1 HTLJOH
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD76-3009 Ryhmät HTL22SIY HTLJOH
Ajoitus 28.08.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD76-3010 Ryhmät ZJA23SH3
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD38-3005 Ryhmät ZJA24KH HTL23KIY
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD38-3006 Ryhmät ZJA23SH HTL22S1 HTL22SIY
Ajoitus 08.05.2024 - 12.06.2024 Toteutuksen tunnus ZYVZ0200-3014
Ajoitus 28.08.2023 - 29.07.2024 Toteutuksen tunnus HTLMS001-3004 Ryhmät ZJK24KH ZJA23SH ZJA24KH ZJK23SH HTL22S1 ZJA23SHNO1 HTL22SIY
Ajoitus 28.08.2023 - 29.07.2024 Toteutuksen tunnus HTLMS003-3004 Ryhmät HTL21S1 ZJK24KH ZJK23SH HTL21SIY ZJA23SHNO1
Ajoitus 28.08.2023 - 29.07.2024 Toteutuksen tunnus HTLMS002-3004 Ryhmät ZJK24KH ZJA23SH ZJA24KH ZJK23SH HTL22S1 ZJA23SHNO1 HTL22SIY
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD75-3007 Ryhmät ZJA24KH HTL22S1 HTLJOH HTL22SIY
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD58-3003 Ryhmät ZJA24KH HTL22S1 HTLDIG HTL22SIY
Timing 12.02.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD64-3004 Groups ZJA24KH HTL22S1 HBI24VK HTLDIG HTL22SIY
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD60-3003 Ryhmät HTL21S1 ZJA23SH HTL21SIY HTLDIG
Timing 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3136
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3138
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3139
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3141
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3142
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3143
Ajoitus 04.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3144
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3145
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3146
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3147
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3148
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3149
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3150
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3154 Ryhmät ZJASOS23SML
Ajoitus 24.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3159 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3160
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3162
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3163
Timing 29.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3169
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3172
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3170
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3171
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3173
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3174
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3178
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3183
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3184
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3185
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3186
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3187
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3188
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3190
Ajoitus 22.04.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3191
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD62-3006 Ryhmät HTLTALB ZJA24KH HTL22S1 HTLDIG
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD62-3007 Ryhmät HTLTALB ZJA24KH HTLDIG HTL22SIY
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD40-3004 Ryhmät HTLTALB HTLTALF ZJA24KH HTL23KIY
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD40-3005 Ryhmät HTL21S1 HTLTALB HTLTALF ZJA23SH HTL21SIY
Ajoitus 08.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus HL00BD31-3005 Ryhmät ZJK24KH HTLTALF ZJA24KH HTL22S1 HTLFIN HTL23KIY HTL22SIY
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD28-3005 Ryhmät HTL21S1 HTLTALF ZJA23SH
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HL00BD28-3006 Ryhmät HTLTALF ZJA23SH HTL21SIY