Siirry suoraan sisältöön

Moniammatillinen kotikuntoutus

Tutkinto:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Tutkintonimike:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Laajuus:
30 op

Osaamiskuvaus

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus on suunnattu korkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan työntekijöille. Koulu-tus on suunniteltu siten, että sen voi toteuttaa työn ohessa. Koulutus on EQFM- tasoa 6.

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutuksen suorittanut opiskelija
1. osaa laaja-alaisesti moniammatillisen kotikuntoutuksen teoreettiset perusteet ja käsitteet soveltaen niitä paikallisiin, alueellisiin ja muihin kulttuurisiin konteksteihin
2. osaa toimia kuntoutuja- ja voimavaralähtöisesti ottaen huomioon kuntoutujan arjen hyvin-voinnin, elämänkulun ja toimijuuden sekä arki- ja lähiympäristön mahdollisuudet kotikuntou-tusprosessin suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin vaiheissa
3. osaa yhdistää ja kriittisesti analysoida erilaisia kotikuntoutuksen lähestymistapoja, ratkaista niihin liittyviä käytännön ongelmia ja soveltaa niitä asiakas- ja tarvelähtöisten menetelmien kehittämisessä
4. osaa muotoilla ja kehittää asiakaslähtöisiä uusia kotikuntoutuksen lähestymistapoja ja me-netelmiä teoreettisesti ja käytännöllisesti perustellen
5. osaa työskennellä moniammatillisesti kotikuntoutuksen asiantuntijatehtävissä,
6. osaa viestiä monipuolisesti kotikuntoutuksen asiakkaiden, heidän läheistensä ja verkostojen-sa kanssa sekä erilaisten asiantuntijoiden ja poliittisten päättäjien kanssa.

Moniammatillisen kotikuntoutuksen osaamiset rakentuvat T-mallin mukaisena syventävänä ja laajentuvana osaamisena. Mallissa T-kirjaimen pystyviivalla tarkoitetaan syvää substanssi- ja asiantuntijuusosaamista, ja T:n poikkiviivalla kuvataan kykyä ymmärtää muita osaamisalueita ja hallita niin kutsuttuja metataitoja, joiden avulla yksilöllinen substanssiosaaminen saadaan parhaalla mahdollisella tavalla ja vaikuttavasti käyttöön. Tällaisia ovat mm. vuorovaikutustai-dot ja ymmärrys toimintaympäristöstä ja asiakkaista. T-mallin oppijalla on syvä asiantuntijuus omalla alallaan, mutta hän ymmärtää ja tuntee toisten asiantuntijuutta tavalla, joka mahdollis-taa uusien ratkaisujen kehittämisen perustuen asiakkaiden ja yhteiskunnan muuttuviin tarpei-siin.

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutuksen tuottama asiantuntijuus muodostuu seuraavista osaamisista:
• asiakasosaamisesta, jossa yhteisinä lähtökohtina ja ydinkäsitteinä ovat työikäisen ja/tai iäk-kään kuntoutusasiakkaan arki ja toimijuus sekä kuntoutumisen edistäminen hänen yksilöllisten voimavarojensa, merkitystensä ja tarpeidensa näkökulmasta osana hänen elämänkulkuaan ja toiminta- ja elinympäristöään,
• kuntoutuksen toimintamalleihin ja palvelujärjestelmään liittyvästä osaamisesta, joka sisältää asiakaslähtöisten vaikuttavien toimintatapojen ja kuntoutuspalveluiden innovatiivisen kehit-tämisen ja uudistuvan SOTE-palvelujärjestelmän, lainsäädännön ja rahoituksen keskeisten ka ajankohtaisten elementtien tuntemuksen,
• kotikuntoutuksen- ja kuntoutumisen prosessiosaamisesta, johon liittyvät (a) kuntoutustar-peen tunnistamisen ja arvioinnin, kuntoutusvalmiuden, kuntoutuksen suunnittelun, toteutuk-sen, arvioinnin ja kuntoutumisen tukemiseen liittyvien lähestymistapojen hallinta sekä (b) koti-kuntoutuksen työmenetelmien osaamisesta kuten laaja-alaisen toimintakyvyn arvioinnin ja edistämisen, sekä ohjauksen ja dialogisten menetelmien hallinta kuntoutustyössä,
• etäkuntoutus- ja teknologiaosaamisesta sisältäen: (a) etäratkaisujen valinta huomioiden kun-toutujan toimintakyky ja valmiudet sekä (b) sisältäen asiantuntijuuden toimia yhteistyössä tek-nologiayritysten kanssa suunnittelun, testauksen ja käyttöönoton erivaiheissa.
• moniammatillisen yhteistyöhön ja asiakasymmärrykseen liittyvästä osaamisesta, joka muo-dostuu oman ammatillisen asiantuntijuuden jakamisesta yhteistoimijuudessa sekä muiden ammattiryhmien osaamisen tunnistamisesta, vuorovaikutus-, konsultaatio- ja verkostotyösken-telyosaamisesta sekä toimimisesta yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja muiden yhteistyö-tahojen kanssa ja
• kehittämisosaamisesta (a) sisältäen kuntoutuksen vaikuttavuus-, laatu- ja muutostyön osaa-mista liittyen muutosprosessien läpiviemiseen sekä (b) palvelumuotoiluosaamisesta, jossa pal-velujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa hyödyn-täen palvelumuotoilun menetelmiä.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, joka tarkoittaa opiskelijan työmääränä 810 tuntia. Koulutus rakentuu orientoivista opinnoista (2 op) ja ammatillisista ydinopinnoista (18 op) jotka sisältävät yhteensä viisi opintojaksokokonaisuutta. Lisäksi opintoihin kuuluu ke-hittämistehtävä (10 op), joka jakautuu kolmeen osaan.

Kehittymisen arviointi ja näytöt
Opintojen alussa jokainen opiskelija tekee oman osaamiskartoituksensa (nykyinen käyttöteo-ria), jolloin on mahdollista tunnistaa ja tunnustaa aiempi osaaminen suhteessa erikoistumis-koulutuksen tavoitteena olevaan osaamiseen. Tämän pohjalta käydään opintojen alussa opis-kelijan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS-keskustelu tai vaihtoehtoisesti ryhmäkeskustelu.

Oppimistulokset arvioidaan suhteessa kunkin opintojakson osaamistavoitteisiin. Opintojakson arviointikriteerit kuvataan tarkemmin opintojakson alussa. Asteikko on hyväksytty/hylätty kai-kissa muissa opintojaksoissa paitsi kehittämistehtävässä, joka arvioidaan numeerisesti 0–5. Jokaisen opintojakson suoritus on hylätty (0), mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisyl-le asetettuja minimitavoitteita. Opiskelijalla on oikeus tietää opintojakson arviointiperusteet. Opintojakson suoritus kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään yhden kuukauden kulut-tua opintojakson päättymisestä ja noudattaen kunkin ammattikorkeakoulun opintorekisterioh-jeistuksia.

Opiskelun pääasialliset toteutustavat ovat:
• etäopiskelu kahden ammattikorkeakoulun verkostossa (esim. virtuaaliopiskelu ja webinaarit), joissa yhdistetään erilaisia pedagogisia menetelmiä
• itsenäinen opiskelu annettujen materiaalien, oppimistehtävien ja verkkokeskustelujen kautta
• oppimistehtävät, jotka pääsääntöisesti liitetään opiskelijan työtehtäviin, tiimien ja/tai työ-paikat kotikuntoutuksen kehittämiseen.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opiskelu tapahtuu 25 opiskelijan ryhmässä kahdessa eri ammattikorkeakoulussa hyödyntämällä sovittua työjakoa ja yhteistyötä opintojaksokohtaisesti. Molemmilla opiskelijaryhmällä on oma tutoropettaja tai opettajapari, joka vastaa opiskelijoiden henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ryhmäkohtaisesta ohjauksesta opintojen aikana. Ohjauksella varmistetaan henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittyminen, opintojen integrointi työelämään ja myös molempien ammatti-korkeakoulujen yhteisesti järjestämistä opintojaksoista syntyvä looginen kokonaisuus. Tämän lisäksi opiskelija ohjataan keskustelemaan oman esimiehensä/tiiminsä kanssa opiskelujen ai-kaisesta mentoroinnista, jonka avulla hän implementoi sekä teoreettisia että käytännöllisiä kotikuntoutuksen teemoja omaan työhönsä.

Opintojen ohjaus kohdistuu omaa asiantuntijuutta syventävään kotikuntoutuksen teemaan (asiakastyö) ja laajentavaan moniammatillisuuden teemaan (yhteiskehittäminen ja palvelu-muotoilu).

Koulutus syventää moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoisosaamista ja edistää koulutuk-seen osallistuvan työ- ja urakehitysmahdollisuuksia. Opintojen päättyessä opiskelijat kykenevät kuvaamaan omaa kotikuntoutusosaamistaan teoreettisena ja käytännöllisenä asiantuntijuute-na (vrt. Kotikuntoutuksen asiantuntijaksi kehittyminen-opintojakso, 2 op).

Osaamisen kehittymistä koulutuksen aikana tukevat läpi koko opiskeluajan monipuoliset ja systemaattiset ohjauspalvelut ja jatkuvaan, kehittävään arviointiin perustuva henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Ohjaus toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun opintoasioi-den lautakunnassa hyväksyttyjen ohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Erikoistumiskoulutuksen oppimisen ja opetuksen lähtökohtana toimivat opetusta järjestävän ammattikorkeakoulun tutkintosääntö sekä pedagogiset ja eettiset periaatteet. Opetusmene-telmien lähtökohtana on oppijalähtöisyys korostaen oppimisessa opiskelijoiden omaa aktiivi-suutta ja refleksiivisyyttä. Vuorovaikutus ja yhteistyö vertaisoppijoiden välillä mahdollistuvat erilaisin pedagogisin ratkaisuin sähköisessä oppimisympäristössä.

Erikoistumiskoulutus toteutetaan noin 13 kuukauden (kolme lukukautta) aikana verkko-opiskeluna, johon sisältyy 18 webinaaripäivää, itsenäistä työskentelyä ja vertaisryhmätyösken-telyä verkossa sekä itsenäisiä kirjallisia tehtäviä. Mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti koulutuksen järjestäjälle. Saadakseen todistuksen opiskelijan on osallistuttava webinaareihin ja suoritettava annetut tehtävät niin, että hän saavuttaa asete-tut osaamistavoitteet.

Mikäli opiskelijalla on jo erikoistumiskoulutuksen sisältöjä ja tavoitteita vastaavaa osaamista, voi opiskelija osoittaa aiemmin hankitun osaamisensa ja suunnata siten oppimistaan niihin osa-alueisiin asiantuntijuudessa, joissa hänellä ei ole riittävää osaamista. Osaaminen tunniste-taan ja tunnustetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun osaamisen tunnistamisen ja tunnusta-misen periaatteiden mukaisesti suhteessa erikoistumiskoulutuksessa määriteltyihin osaamista-voitteisiin ja sisaltöihin. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytänteet on sovittu val-takunnallisessa verkostossa ja käsitellään ammattikorkeakoulukohtaisesti.

Työelämäläheinen oppiminen

Erikoistumiskoulutuksen suunnitteluvaiheessa on (2016–2017) tehty yhteistyötä työ- ja elinkei-noelämän edustajien kanssa työelämätarpeiden selvittämiseksi. Koulutuksen etenemistä seura-taan opiskelijoilta ja sitä kautta työelämältä koottavan palautteen perusteella. Palautteita hyödynnetään koulutusta kehitettäessä.

Opiskelijan osaamisen kehittymiseen kytketään tiiviisti opiskelijan työyhteisön kehittäminen. Hakuvaiheessa opiskelijaksi hakeutuva keskustelee oman esimiehensä/tiiminsä kanssa opiske-lujen aikaisesta mentoroinnista, jonka avulla hän implementoi sekä teoreettisia että käytännöl-lisiä kotikuntoutuksen teemoja omaan työhönsä.

Lisäksi erikoistumiskoulutuksen kaikissa vaiheissa mahdollistetaan opiskelijalle erilaisten oppi-mistehtävien liittämisen työyhteisön kehittämiseen ja sieltä nouseviin kehittämishaasteisiin. Kehittämisosaamisen vahvistamisessa yhdistyvät sekä kotikuntoutuksen asiakastyön että koti-kuntoutuksen prosessien kehittämiseen. Tällä edistetään opiskelijan, hänen työyhteisönsä ja alueensa yhteistyötä ja verkostoitumista.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Koulutus syventää moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoisosaamista edistäen koulutukseen osallistuvan työ- ja urakehitysmahdollisuuksia. Opintojen aikana suoritetut ja työelämään tehdyt oppimistehtävät voidaan sisällyttää heidän portfolioihinsa, jolloin ne edistävät heidän työllistymistään ja uralla etenemistään.

Kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole koulutukseen liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Jatko-opinnot

-

Koulutuksen suunnittelu

Koulutuksen suunnittelu ja opetussuunnitelman laadinta toteutettiin valtakunnallisessa viiden ammattikorkeakoulujen muodostamassa verkostossa vuonna 2017. Osaamistavoitteista sopi-minen yhdenmukaisti eri korkeakoulujen järjestämän erikoistumiskoulutuksen ja toimi erikois-tumiskoulutusten laadunvarmistajana. Erikoistumiskoulutusten yleiset osaamistavoitteet on määritelty valtioneuvoston asetuksella (1438/2014). Opetussuunnitelmasta on pyydetty lisäksi työelämän edustajien lausunnot.

Keväällä 2021 opintojaksojen suunnittelusta ja päivittämisestä on vastannut kahden ammatti-korkeakoulun asiantuntijaverkosto (Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkea-koulu). Jyväskylän ja Oulun ammattikorkeakoulut vastaavat koulutuksen toteutuksesta yhtei-sesti sovittujen toimintaperiaatteiden mukaan.

Vuoden 2021 käynnistyvän erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelman päivittämisessä on otettu huomioon aikaisemman koulutuksen opiskelijoiden, työelämän edustajien ja toteutta-jien kyselyjen tulokset sekä valtakunnalliset erikoistumiskoulutusta koskeneet raportit. Lisäksi on hyödynnetty niitä ajankohtaisia valtakunnallisia vanhuspalvelujen ja kuntoutusalan strate-gisia asiakirjoja, joissa kuvataan ja määritellään kotikuntoutusta ja sen perusteita sekä siihen liittyviä asiakas- ja palveluprosesseja sekä osaamisia.

Vastuuhenkilö

Aila Pikkarainen
Lehtori
Hyvinvointiyksikkö, Kuntoutusinstituutti
+358407604316
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus
Tunnus
(EKS2021SMKE)