Siirry suoraan sisältöön

Sosionomi (AMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Osaamiskuvaus

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneena sosionomina (AMK) sitoudut sosiaalialan ammattieettisiin periaatteisiin sekä ihmisten yhdenvertaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseen. Ymmärrät yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niiden vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin.

Sosionomina tuet, ohjaat ja vahvistat yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen hyvinvointia sekä osallisuutta ja toimijuutta heidän arjessaan, sosiaalisissa suhteissaan ja muuttuvissa elämäntilanteissaan. Asiakaskohtaamisissa osaat hyödyntää erilaisia vuorovaikutuksen ja dialogisuuden keinoja ja menetelmiä.

Tunnet sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmän ja olet sosiaali- ja palveluohjauksen, kuntoutuksen sekä varhaiskasvatuksen ammattilainen erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten sosiaaliohjauksessa, lastensuojelussa, perheiden palveluissa, nuorisotyössä, koulussa, varhaiskasvatuksessa, mielenterveys- ja päihdetyössä, vammaispalveluissa, ikääntyneiden palveluissa tai maahanmuuttopalveluissa.

Sosionomina osaat kehittää ja tutkia sosiaalialan työtä, palveluita ja käytäntöjä sekä huomioida niissä tapahtuvia muutoksia. Osaat käyttää, soveltaa ja arvioida tutkittuun tietoon perustuvia käytäntöjä, toimintatapoja sekä menetelmiä. Sosionomin tutkinto-ohjelmasta saat valmiuksia yrittäjyyteen sekä lähi- ja tiimijohtamiseen. Valmistuttuasi osaat toimia sosiaalialan asiantuntijana ammattien välisissä ja monitoimijaisissa verkostoissa.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Sosionomin tutkinto on laajuudeltaan 210 op. Tutkintosi painottuu joko sosiaaliohjaukseen tai varhaiskasvatukseen oman valintasi mukaan. Valinnan teet ensimmäinen opiskeluvuoden lopulla.

Ammatti-identiteettisi ja osaamisesi rakentuvat läpi tutkinnon sekä monialaisissa opinnoissa että alan omissa ammattiopinnoissa. Eettisyys, ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus ovat opintojesi keskiössä. Sosiaalialan palveluiden, sosiaaliturvan ja lainsäädännön tuntemus sekä asiakastyön osaaminen, erityisesti kohtaamis- ja vuorovaikutusosaaminen sekä ohjausosaaminen, ovat sosionomina ammatillisen ydinosaamisesi perusta. Asiakkaiden osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksien edistäminen, edun perusteleminen sekä yhteiskunnalliset kehittämis- ja vaikuttamistaidot kehittyvät opintojesi edetessä.

Sosiaaliohjauksen polulla opiskelet laaja-alaisesti sosiaaliohjauksen työorientaatioita, kuten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyötä, sosiaalista kuntoutusta ja työhön kuntoutumista. Omaa asiantuntijuuttasi täydennät vapaavalintaisilla sosiaaliohjauksen opinnoilla (15 op) kiinnostuksesi ja valintojesi mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen polulla saat valmiuksia erityisesti lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen ohjaamiseen sekä perheiden hyvinvoinnin ja vanhemmuuden tukemiseen. Lisäksi opit toimimaan sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen asiantuntijana monialaisessa ja -ammatillisessa yhteistyössä.

Lastensuojelun ja perhetyön opinnot sisältyvät molempiin polkuihin.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, joissa käytetään erilaisia pedagogisia ratkaisuja oppimisen ja osaamisen kehittymisen mahdollistamiseksi.

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät lähiopiskelu Jyväskylässä, aikataulutetut webinaarit, verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely ja työelämäharjoittelut. Opiskelussa hyödynnetään digitaalisia oppimisympäristöjä. Lähiopetuksen ja webinaarien määrä vaihtelee opintojaksosta, opintotarjonnasta ja omista valinnoistasi riippuen. Voit siis itse vaikuttaa tapaasi opiskella. Säännöllisesti toistuvia lähiopetuspäiviä ei ole, lukuun ottamatta opinnot aloittavaa orientaatioviikkoa. Monimuoto-opiskelu lasketaan kuormitukseltaan päätoimiseksi opiskeluksi, ja se edellyttää sinulta aktiivista opiskeluotetta sekä motivaatiota ja kykyä ottaa vastuuta omasta oppimisestasi. Opintosi etenevät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi ja opintotarjonnan mukaisesti. Esimerkiksi harjoittelut voit suorittaa eri puolilla Suomea tai ulkomailla.

Opiskelun alussa laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), jonka yhteydessä arvioidaan myös aikaisemmin hankkimasi osaaminen. Voit nopeuttaa opintojasi osoittamalla opintojakson tai opintokokonaisuuden tavoitteet ja arviointikriteerit täyttävän osaamisen hyväksilukukäytäntöjen mukaisesti. Voit hakea hyväksilukua myös muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista. Lisätietoa hyväksilukukäytänteistä saat opinto-oppaasta. Mikäli teet opintojen aikana töitä opiskelemasi alan työtehtävissä, voit tutustua opinnollistamisen mahdollisuuksiin.

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Sosionomin tutkinto-ohjelmassa opit soveltamaan tutkittua tietoa. Edistät ammattitaitoasi oman alasi harjoitteluissa, työelämäprojekteissa, kehittämistehtävissä ja opinnäytetyössä.

Sosiaalialan toimintaympäristöissä tehtävää harjoittelua on tutkinnossa yhteensä 46 opintopistettä (sis. 9 op työelämäprojektin). Työelämäläheistä oppimista sisältyy AMK-opintoihisi koko opiskeluajan, ja sinulle opiskelijana se tarjoaa mahdollisuuden kehittää tulevaisuuden työelämätaitojasi, urapolkujasi ja työelämäverkostojasi.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Sosionomina (AMK) työllistymismahdollisuutesi ovat erinomaiset. Voit työllistyä esimerkiksi hyvinvointialueiden, kuntien ja sosiaalialan yksityisen sektorin sekä järjestöjen asiantuntijatehtäviin, erilaisiin ohjaus- ja kasvatustehtäviin sekä palveluyksiköiden johto- ja esihenkilötehtäviin. Valmistuneena sosionomina voit toimia muun muassa sosiaaliohjaajana, ohjaajana ja vastaavana ohjaajana, palveluohjaajana, koulukuraattorina tai varhaiskasvatuksen sosionomina.

Kelpoisuudet

Sosionomin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu sosionomi (AMK). Sosionomin ammattipätevyydestä säädetään laissa sosiaalialan ammattihenkilöistä (817/2015) ja toimintaa valvovat aluehallintovirastot sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin, sosionomilta vaaditaan varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet, vähintään 60 op laajuiset, opinnot.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi ja vähintään kahden vuoden työkokemuksen jälkeen hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit jatkaa opintojasi hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin, ammatilliseen opettajankoulutukseen tai ulkomaisiin maisterikoulutuksiin. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Opetussuunnitelman laadinnassa on hyödynnetty ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston osaamisia (ARENE 2022) sekä tulevaisuuden työelämän ja koulutuksen kartoituksia, kuten Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) tuotoksia ja Soteko- hankkeen loppuraporttia (2023). Myös tutkinto-ohjelman opiskelijoiden, alumnien ja työelämän yhteistyötahojen sekä sosiaalialan ammattikorkeakoulujen verkoston suosituksia, näkemyksiä ja palautetta on huomioitu.

Vastuuhenkilö

Merja Nybacka
Lehtori, HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala
+358401841498
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Sosionomi
Tunnus
(SOS2024SS)
Sosionomi
Tunnus
(SOS2023SS)
Sosionomi
Tunnus
(SOS2022SS)
Sosionomi
Tunnus
(SOS2021SS)
Sosionomi
Tunnus
(SOS2020SS)

Timing 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ST00BO75-3003 Groups STT22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2026-3004 Ryhmät ZJA23SSTKKU SKO21SM
Timing 01.11.2023 - 30.05.2024 Toteutuksen tunnus ST00CJ00-3001
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2022-3016 Ryhmät SKO22SM
Ajoitus 21.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2022-3018 Ryhmät SKO22SM SKO21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2022-3019 Ryhmät ZJA23SSA
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3166
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3168
Timing 05.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3048 Groups TLP20S1 MTM21S1 TLP20SAVO
Ajoitus 09.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3057 Ryhmät ZJA22KYK
Ajoitus 02.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3051
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3043 Ryhmät TLS20S1 TSA21SA TSA21SB MPT21S1 TLS20SB SOS20SM TLS20SA SKO21SM
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3047
Ajoitus 12.09.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3050
Timing 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3049
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZZZ1852-3007
Ajoitus 11.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZZZ1853-3006
Ajoitus 28.08.2023 - 05.11.2023 Toteutuksen tunnus SZZZ1851-3013
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZZZ1851-3014
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3158 Ryhmät ZJASAR23SM ZJASAR23S1 SAR23S1 SAR23SM
Ajoitus 07.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3169 Ryhmät ZJASOS23SML
Ajoitus 10.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3170 Ryhmät ZJAG23SSSKP ZJAG23SSKKP ZJA23SSA ZJA23SS2
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3171 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3173 Ryhmät ZJAG23SMP MPT23S1 ZJAMPT23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3179 Ryhmät SAR24KM SAR24K1 ZJASAR24KM ZJASAR24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3182 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3183 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3184 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23S1 SFT23S1 ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3185 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3186 Ryhmät STT23SM ZJASTT23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3189 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 25.08.2023 - 31.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3190 Ryhmät ZJAG23STR ZJAG23STS ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Timing 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3191 Groups TAR23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3192 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3193 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 06.05.2024 - 06.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00BC02-3029
Ajoitus 08.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus SOSS2015-3005 Ryhmät ZJASOS23SML
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SOSS2015-3007 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 06.11.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3059 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 09.10.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3061
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3055
Ajoitus 01.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3063
Timing 02.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3058
Timing 18.02.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3067
Ajoitus 18.02.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3060
Ajoitus 22.04.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3070
Ajoitus 02.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3057
Timing 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3056
Timing 01.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3066
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SOSS2026-3004 Ryhmät ZJA23SSSTVO ZJASOS23SML ZJA24KSSTVO SOS22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 25.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3001 Ryhmät TSA20SA TSA20SB
Ajoitus 11.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SOSS2027-3003 Ryhmät ZJA23SSSTVO ZJA24KSMTV ZJA24KSSTVO SOS22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2016-3011 Ryhmät SOS22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2016-3012 Ryhmät SOS22SM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZ00BM10-3017
Ajoitus 11.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZ00BM10-3018
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SOSS2017-3011 Ryhmät SOS22SM
Ajoitus 11.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SOSS2017-3012 Ryhmät ZJASOS23SML ZJA24KSMTV SOS22SM
Ajoitus 21.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SOSS2017-3013 Ryhmät SOS22SM SOS23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 05.11.2023 Toteutuksen tunnus SOSS2018-3003 Ryhmät SOS21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 15.03.2024 Toteutuksen tunnus SOSS2018-3004 Ryhmät SOS21SM
Ajoitus 07.09.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus SZ00BB86-3011
Ajoitus 15.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZ00BB86-3012
Ajoitus 21.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SZ00BB86-3013
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SOSS2032-3003 Ryhmät ZJA23SSSTVO ZJA23KSSOV SOS22SM
Ajoitus 05.03.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZVV0420-3004
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SOSS2021-3002 Ryhmät SOS21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SOSS2021-3003 Ryhmät SOS21SM
Ajoitus 11.03.2024 - 14.04.2024 Toteutuksen tunnus SOSSW204-3002 Ryhmät SOS21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2011-3011 Ryhmät SFT23SM STT23SM SFT23S1 ZJASFT24KM STT23S1 SFT24KM SOS23SM SKO23SM ZJASTT23SM ZJASFT23S1 ZJASKO23SM ZJAG23SSKKP ZJASFT23SM ZJA23SSA ZJASOS23SM STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2024-3010
Ajoitus 11.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2024-3011
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZ00BB73-3010 Ryhmät SOS22SM SKO22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZ00BB73-3011 Ryhmät SOS22SM SKO22SM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZ00BB73-3012 Ryhmät SOS22SM SKO22SM
Ajoitus 11.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZ00BB73-3013 Ryhmät SOS22SM SKO22SM
Timing 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SOSS2031-3005 Groups SOS22SM
Timing 11.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SOSS2031-3006 Groups SOS22SM
Timing 04.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus SOSS2020-3004 Groups SOS21SM SKO22SM
Timing 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SOSS2020-3005 Groups SOS21SM SKO22SM
Timing 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SOSS2020-3006 Groups SOS21SM SKO22SM
Timing 27.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SZ00BP93-3003 Groups STT24VK
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3163 Ryhmät SAR22SM2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3192 Ryhmät ZJASAR23KM SAR23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3194 Ryhmät SAR23KM2
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3199 Ryhmät STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3212 Ryhmät ZJASAR23SM SAR23SM
Ajoitus 07.09.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00BT63-3002 Ryhmät ZJASOS23SML
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3221 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 12.09.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3226 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 20.05.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3230 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3231 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3232
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3235 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3236 Ryhmät ZJASTT23SM STT23SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3237 Ryhmät ZJASFT23S1 SFT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3238 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 30.06.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3239 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3240 Ryhmät SAR24K1 ZJASAR24K1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3241 Ryhmät SAR24KM ZJASAR24KM
Timing 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3244 Groups TAR23S1
Ajoitus 14.08.2023 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3245 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3247 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3248 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3253 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3255 Ryhmät SAR24KM2
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SOSS2013-3006 Ryhmät SOS23SM
Ajoitus 11.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SOSS2013-3008 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2012-3022 Ryhmät SFT21S1 SOS21SM STT22S1 SFT22SM STT22SM SKO21SM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2012-3023 Ryhmät SFT21S1 SOS21SM STT22S1 SFT22SM STT22SM SKO21SM
Ajoitus 11.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2012-3025 Ryhmät SFT21S1 SOS21SM STT22S1 SFT22SM STT22SM SKO21SM
Ajoitus 21.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2012-3026 Ryhmät SFT21S1 SOS21SM STT22S1 SFT22SM STT22SM SKO21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2012-3030 Ryhmät SFT21S1 SOS21SM STT22S1 SFT22SM STT22SM SKO21SM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZ00BB72-3014 Ryhmät SOS22SM SKO22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZ00BB72-3015 Ryhmät SOS22SM SKO22SM
Ajoitus 11.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZ00BB72-3016 Ryhmät SOS22SM SKO22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SOSS2019-3003 Ryhmät SOS21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SOSS2019-3004 Ryhmät SOS21SM
Ajoitus 04.09.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus SZ00BB83-3007
Ajoitus 07.12.2023 - 29.02.2024 Toteutuksen tunnus SZZZ2000-3049 Ryhmät ZJASOS23SML
Ajoitus 22.11.2023 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZZZ2000-3050 Ryhmät ZJAG23SSSKP ZJAG23SSKKP
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZZZ2000-3051 Ryhmät SFT23SM STT23SM SFT23S1 STT23S1 SAR23S1 SAR23SM SOS23SM SKO23SM ZJASAR23SM ZJASTT23SM ZJASAR23S1 ZJASFT23S1 ZJASKO23SM ZJASFT23SM ZJASOS23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZZZ2000-3052 Ryhmät SFT23SM STT23SM SFT23S1 STT23S1 SAR23S1 SAR23SM SOS23SM SKO23SM ZJASAR23SM ZJASTT23SM ZJASAR23S1 ZJASFT23S1 ZJASKO23SM ZJASFT23SM ZJASOS23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZZZ2000-3053 Ryhmät SFT23SM STT23SM SFT23S1 STT23S1 SAR23S1 SAR23SM SOS23SM SKO23SM ZJASAR23SM ZJASTT23SM ZJASAR23S1 ZJASFT23S1 ZJASKO23SM ZJASFT23SM ZJASOS23SM
Ajoitus 03.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZZZ2000-3054 Ryhmät ZJASOK24K1 ZJASFT24KM SAR24KM SAR24K1 SFT24KM ZJASAR24KM STT24KM SOK24K1 ZJASAR24K1 ZJASTT24KM
Ajoitus 03.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZZZ2000-3055 Ryhmät ZJASOK24K1 ZJASFT24KM SAR24KM SAR24K1 SFT24KM ZJASAR24KM STT24KM SOK24K1 ZJASAR24K1 ZJASTT24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SZZZ2000-3059 Ryhmät ZJA23SSA
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SOSSW201-3005 Ryhmät ZJASOS23SML
Ajoitus 15.04.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SOSSW201-3007 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SOSSW202-3005 Ryhmät SOS22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.11.2024 Toteutuksen tunnus SOSSW202-3006 Ryhmät ZJA23SSSTVO ZJA23KSSOV
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SOSSW203-3002 Ryhmät SOS21SM
Ajoitus 05.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SOSS2010-3006 Ryhmät ZJASOS23SML
Ajoitus 28.08.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus SOSS2010-3008 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SOSS2012-3006 Ryhmät ZJASOS23SML
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SOSS2012-3008 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 01.09.2023 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SZ00BB87-3006
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2015-3016 Ryhmät STT21S1 STT22SM SOS22SM SKO22SM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2010-3032 Ryhmät ZJASFT23S1 SFT23S1 STT23S1 ZJAG22SSKKP
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2010-3033 Ryhmät SFT23SM STT23SM ZJASTT23SM ZJASKO23SM ZJASFT23SM ZJASOS23SM SOS23SM SKO23SM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2010-3034 Ryhmät SFT23SM STT23SM ZJASTT23SM ZJASKO23SM ZJASFT23SM ZJASOS23SM SOS23SM SKO23SM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2010-3035 Ryhmät SFT23SM STT23SM ZJASTT23SM ZJASKO23SM ZJASFT23SM ZJASOS23SM SOS23SM SKO23SM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2010-3036 Ryhmät SFT23SM STT23SM ZJASTT23SM ZJASKO23SM ZJASFT23SM ZJASOS23SM SOS23SM SKO23SM
Ajoitus 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2010-3037 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2010-3039 Ryhmät ZJA23SSA
Ajoitus 17.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3185 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 12.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3186 Ryhmät LMS22KM
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3187
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3189
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3190
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3191
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3192
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3194
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3195
Timing 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3196
Timing 01.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3197
Timing 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3198
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3199
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3200
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3201
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3202
Timing 04.09.2023 - 12.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3203
Timing 11.09.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3204
Timing 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3205
Timing 04.09.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3206
Timing 11.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3207
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3208
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3209
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3210
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3212
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3214
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3219
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3220
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3221
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3222
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3223
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3224
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3225
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3226
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3228
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3229
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3230
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3231
Timing 05.02.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3232
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3233
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3234
Timing 05.02.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3235
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3236
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3239
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3240 Ryhmät ZJA23SSA
Timing 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3241
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3242
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3145 Ryhmät LMS21KM
Ajoitus 17.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3146 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3147
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3148
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3149
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3150
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3151
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3152
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3153
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3154
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3155
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3156
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3157
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3158
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3159
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3160
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3161
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3162
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3163
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3164
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3165
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3166
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3167
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3169
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3170
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3171
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3172
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3173
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3175
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3176
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3177
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3178
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3179
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3180
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3181
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3182
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3183
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3184
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3185
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3186
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3187
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3188
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3189
Ajoitus 29.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3190
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3191
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3192
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3195 Ryhmät ZJA23SSA
Ajoitus 25.03.2024 - 07.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3196
Ajoitus 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3197
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3198
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3199
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3177 Ryhmät ZJASOS23SML
Ajoitus 11.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3179 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3180
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3181
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3182
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3183
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3184
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3185
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3186
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3187
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3189
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3190
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3191
Ajoitus 07.09.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3192
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3194
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3195
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3196
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3197
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3198
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3199
Ajoitus 18.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3200
Ajoitus 12.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3204
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3205
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3207
Ajoitus 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3208
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3209
Ajoitus 11.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3210
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3214
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3219
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3220
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3221
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3222
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3223
Ajoitus 19.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3227 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3228 Ryhmät ZJA23SSA
Ajoitus 05.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3230
Ajoitus 30.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3231
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3232
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3233
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3234
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2017-3008 Ryhmät SOS21SM
Ajoitus 11.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2017-3009 Ryhmät SOS21SM
Ajoitus 20.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2017-3010 Ryhmät SOS21SM SKO22SM SKO21SM
Ajoitus 11.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2027-3005 Ryhmät ZJA23SSTKKU SKO20SM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2025-3004 Ryhmät ZJA23SSTKKU SKO21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZ00BM09-3016 Ryhmät ZJA23SSTKKO2
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZ00BM09-3020
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZ00BM09-3021
Ajoitus 08.05.2024 - 12.06.2024 Toteutuksen tunnus ZYVZ0200-3014
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SOSS2025-3004 Ryhmät SOS21SM ZJA23SSSTVO ZJA24KSMTV ZJA24KSSTVO
Ajoitus 07.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SOSS2024-3004 Ryhmät ZJASOS23SML
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SOSS2024-3005 Ryhmät ZJA23SSSTVO ZJA23KSSOV SOS22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SOSS2023-3003 Ryhmät ZJA23SSSTVO ZJA23KSSOV SOS22SM
Ajoitus 07.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SOSS2022-3003 Ryhmät ZJASOS23SML
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SOSS2022-3004 Ryhmät ZJA23SSSTVO ZJA23KSSOV SOS22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2018-3010 Ryhmät SOS22SM
Ajoitus 21.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2018-3011 Ryhmät SOS22SM
Timing 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3136
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3138
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3139
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3141
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3142
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3143
Ajoitus 04.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3144
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3145
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3146
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3147
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3148
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3149
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3150
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3154 Ryhmät ZJASOS23SML
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3157 Ryhmät ZJA23SSA
Ajoitus 24.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3159 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3160
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3162
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3163
Timing 29.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3169
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3172
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3170
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3171
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3173
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3174
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3178
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3183
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3184
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3185
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3186
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3187
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3188
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3190