Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Information Technology, Cyber Security: Part-time studies

Tunnus: YTC2024SS

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), tietotekniikka

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026
YTC2024SS-1001
PROFESSIONAL STUDIES

(Valitaan kaikki )

25
YZ00CK87 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
YT00CA12 Modern Management of IT 5 5 5 5
YI00CH04 Cyber Security Implementation in Practice 5 5 5 5
YI00CH05 Auditing and Testing Technical Security 5 5 5 5
YI00CH06 Cyber Security Exercise 5 5 5 5
YTC2024SS-1005
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 3.5 3.5 3.5 3.5
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 5 5 5 5 5 5
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YTC2024SS-1004
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YTFWV100 New and Emerging Technologies 5
YT00CD09 Robotics Applications 5
YTIP2200 Data Analytics 5
YTC2024SS-1010
INTEGRATION TO FINLAND

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
ZZ00CK40 Finland Works 2
ZZ00CK41 Future of Work 2
ZZ00CK42 Design a Meaningful Career 2
ZZ00CD04 Finnish 1 4
BI00BB21 Finnish 2 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YTC2024SS-1007
CROSS-INSTITUTIONAL STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YTC2024SS-1009
EUDRES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
Yhteensä 60 30 25 13.5 16.5 10 15 13.5 16.5 0 10 15 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Tutkiva kehittäminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Tutkiva kehittäminen
Cyber Security Exercise
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Cyber Security Exercise
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia.
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Cyber Security Implementation in Practice
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Tutkiva kehittäminen
Modern Management of IT
Cyber Security Implementation in Practice
Auditing and Testing Technical Security
Cyber Security Exercise
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Tutkiva kehittäminen
Cyber Security Exercise
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Luokittelemattomat
New and Emerging Technologies
Robotics Applications
Data Analytics
Finland Works
Future of Work
Design a Meaningful Career
Finnish 1
Finnish 2

YAMK: Teknologian EUR-ACE osaamiset 2024

Engineering Analysis

- Ability to analyse new and complex engineering products, processes and systems within broader or multidisciplinary contexts; to select and apply the most appropriate and relevant methods from established analytical, computational and experimental methods or new and innovative methods; to critically interpret the outcomes of such analyses;
- Ability to conceptualise engineering products, processes and systems;
- Ability to identify, formulate and solve unfamiliar complex engineering problems that are incompletely defined, have competing specifications, may involve considerations from outside their field of study and non-technical – societal, health and safety, environmental, economic and industrial – constraints; to select and apply the most appropriate and elevant methods from established analytical, computational and experimental methods or new and innovative methods in problem solving;
- Ability to identify, formulate and solve complex problems in new and emerging areas of their specialisation.

Cyber Security Implementation in Practice
Engineering Design

- Ability to develop, to design new and complex products (devices, artefacts, etc.), processes and systems, with specifications incompletely defined and/or competing, that require integration of knowledge from different fields and non-technical - societal, health and safety, environmental, economic and industrial commercial – constraints; to select and apply the most appropriate and relevant design methodologies or to use creativity to develop new and original design methodologies;
- Ability to design using knowledge and understanding at the forefront of their engineering specialisation.

Cyber Security Implementation in Practice
Auditing and Testing Technical Security
Engineering Practice

- Comprehensive understanding of applicable techniques and methods of analysis, design and investigation and of their limitations;
- Practical skills, including the use of computer tools, for solving complex problems, realising complex engineering design, designing and conducting complex investigations;
- Comprehensive understanding of applicable materials, equipment and tools, engineering technologies and processes, and of their limitations;
- Ability to apply norms of engineering practice;
- Knowledge and understanding of the non-technical – societal, health and safety, environmental, economic and industrial - implications of engineering practice;
- Critical awareness of economic, organisational and managerial issues (such as project management, risk and change management).

Tutkiva kehittäminen
Cyber Security Implementation in Practice
Auditing and Testing Technical Security
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Investigations

- Ability to identify, locate and obtain required data;
- Ability to conduct searches of literature, to consult and critically use databases and other sources of information, to carry out simulation in order to pursue detailed investigations and research of complex technical issues;
- Ability to consult and apply codes of practice and safety regulations;
- Advanced laboratory/workshop skills and ability to design and conduct experimental investigations, critically evaluate data and draw conclusions;
- Ability to investigate in a creative way the application of new and emerging technologies at the forefront of their engineering specialisation.

Auditing and Testing Technical Security
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Knowledge and Understanding

- In-depth knowledge and understanding of mathematics, computing and sciences underlying their engineering specialisation, at a level necessary to achieve the other programme outcomes;
- In-depth knowledge and understanding of engineering disciplines underlying their specialisation, at a level necessary to achieve the other programme outcomes;
- Critical awareness of the forefront of their specialisation;
- Critical awareness of the wider multidisciplinary context of engineering and of knowledge issues at the interface between different fields.

Tutkiva kehittäminen
Modern Management of IT
Lifelong Learning

- Ability to engage in independent life-long learning;
- Ability to undertake further study autonomously.

Modern Management of IT
Cyber Security Exercise
Making Judgements, Communication and Team-working

- Ability to integrate knowledge and handle complexity, to formulate judgements with incomplete or limited information, that include reflecting on social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgement to deliver sustainable solutions for society, the economy and environment;
- Ability to manage complex technical or professional activities or projects that can require new strategic approaches, taking responsibility for decision making.

Tutkiva kehittäminen
Modern Management of IT
Cyber Security Exercise
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Luokittelemattomat
New and Emerging Technologies
Robotics Applications
Data Analytics
Finland Works
Future of Work
Design a Meaningful Career
Finnish 1
Finnish 2

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YTC2024SS-1001
PROFESSIONAL STUDIES

(Valitaan kaikki)

25
YZ00CK87 Tutkiva kehittäminen 5
YT00CA12 Modern Management of IT 5
YI00CH04 Cyber Security Implementation in Practice 5
YI00CH05 Auditing and Testing Technical Security 5
YI00CH06 Cyber Security Exercise 5
YTC2024SS-1005
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YTC2024SS-1004
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YTFWV100 New and Emerging Technologies 5
YT00CD09 Robotics Applications 5
YTIP2200 Data Analytics 5
YTC2024SS-1010
INTEGRATION TO FINLAND

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
ZZ00CK40 Finland Works 2
ZZ00CK41 Future of Work 2
ZZ00CK42 Design a Meaningful Career 2
ZZ00CD04 Finnish 1 4
BI00BB21 Finnish 2 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YTC2024SS-1007
CROSS-INSTITUTIONAL STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YTC2024SS-1009
EUDRES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0