Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMKLaajuus (7 op)

Tunnus: YZ00BL94

Laajuus

7 op

Opetuskieli

  • suomi
  • englanti

Vastuuhenkilö

  • Sari Järvinen, Hyvinvointi
  • Riikka Ahlgren, Liiketoiminta
  • Pasi Lehtola, Teknologia
  • Teemu Makkonen, Kirjasto
  • Leena Liimatainen
  • Hannariina Honkanen, Teknologia, energia ja biotalous

Osaamistavoitteet

Opinnäytetyön suunnittelu -opintojaksosta ei ole toteutuksia eikä sille siis ilmoittauduta. Aloita opinnäytetyö tekemällä aihe-ehdotus Wihissä.

Opintojakson tarkoitus
Laadit ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvään opinnäytetyöhön toteuttamiskelpoisen tutkimuksellisen kehittämistyön, projektityön tai tutkimuksen suunnitelman, jossa osoitat osaamistasi toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opintojakson osaamiset:
Eettinen osaaminen
Oppiminen ja tiedonhallintaosaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Osaamistavoitteet:
Osaat perustella ja suunnitella tutkimuksellisen kehittämistyön, projektin tai tutkimuksen yhteistyössä työelämän kanssa. Toteutat tutkimus- ja muuhun näyttöön perustuvan tiedon systemaattista ja lähdekriittistä tiedonhankintaa kansallisista ja kansainvälisistä tietokannoista. Kirjoitat tutkimus- ja muuhun näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuvan tietoperustan suunnitelmaasi. Osaat valita tutkimukselliseen kehittämistyöhösi, projektityöhösi tai tutkimukseesi soveltuvat aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät sekä laatia aineistonhallintasuunnitelman. Toimit vastuullisesti hyvän tieteellisen käytännön ja eettisten periaatteiden mukaisesti opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa.

Sisältö

YAMK opinnäytetyön prosessi ja käytännöt JAMKssa
Vastuullinen YAMK opinnäytetyö: Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimuksellisen kehittämistyön, projektityön tai tutkimuksen eettiset kysymykset
Sopimus- ja lupakäytännöt
YAMK opinnäytetyön projektointi ja aikataulutus
Suunnitteluvaiheen pienryhmä- ja yksilöohjauksiin osallistuminen

Suunnitelman kirjoittaminen ja esittäminen
- Aiheen valinnan perustelut yleisellä tasolla, taustat ja tarpeellisuus (Johdanto, vastaa kysymykseen miksi?)
- Ongelman rajaus, tavoitteet ja kehittämistehtävät tai tutkimuskysymykset (vastaa kysymykseen mitä?)
- Lähdekriittinen ja systemaattinen tiedonhaku alan tietokannoista; kirjaston tiedonhankinnan ohjaus (Tietoperusta, vastaa kysymykseen mitä tiedetään?)
- Tutkimuksellisen kehittämistyön, projektin tai tutkimuksen kohde, kehittämis-/tutkimusote, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät (vastaa kysymyksiin, miten ja missä?)
- Avoin tiede ja tutkimus - DMT Tuuli-työkalu ja aineistonhallintasuunnitelma YAMK opinnäytetyössä
- Tutkimuksellisen kehittämistyön, projektityön tai tutkimuksen eettisten kysymysten tarkastelu (Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa TENK.fi)
- Kehittämistyön, projektin tai tutkimuksen luotettavuus (ks. määrällisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi, laadullisen tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu, tutkimuksellisen kehittämistyön luotettavuuden tarkastelu), projektityön riskien arviointi ja ennakointi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyön arviointikriteeri tasoilla välttävä 1 ja tyydyttävä 2 kuvataan opinnäytetyön arviointikriteerit lomakkeella.

.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäytetyön arviointikriteeri tasoilla hyvä 3 ja kiitettävä 4 kuvataan opinnäytetyön arviointikriteerit lomakkeella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyön arviointikriteeri välttävä erinomainen 5 kuvataan opinnäytetyön arviointikriteerit lomakkeella.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön suunnitteluvaiheen hyväksymismerkintä kirjautuu, kun opinnäytetyön pääohjaaja on hyväksynyt opinnäytetyön suunnitelman ja sen liitteet sekä teoriaosan kirjoittaminen on aloitettu (1/3 teoriasta kirjoitettu). Wihissä mukana olevien kohdalla ensimmäinen hyväksytty suoritus kirjautuu, kun projektisuunnitelma ja aikataulu sekä opinnäytetyö 1/3 vaihe on hyväksytty. Hyväksytty merkintä vaihtuu opinnäytetyön arviointikriteereiden mukaiseksi arvosanaksi, kun opinnäytetyö hyväksytty ja arvosana annettu opinnäytetyöryhmässä.