Siirry suoraan sisältöön

Laadullinen tutkimusLaajuus (5 op)

Tunnus: YZ00CB90

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Sari Järvinen, Hyvinvointiyksikkö
 • Tarja Niemelä, Liiketalous
 • Heidi Neuvonen, IBM/SBM

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät laadullisen tutkmuksen kokonaisuutta ja osaat hyödyntää laadullista tutkimusta ja sen menetelmiä työelämän kehittämis- ja tutkimustoiminnassa.

Opintojakson osaamiset
Eettinen osaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson tavoitteet
Opintojason suoritettuasi sinulla on kokonaiskuva laadullisen tutkimuksen teoreettisista perusteista ja menetelmistä. Ymmärtät laadullisen tutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia. Tunnistat erilaisten laadullisten aineistojen ja menetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Sinulla on valmiudet tehdä laadullista tutkimusta. Osaat arvioida laadullista tutkimusta ja sen soveltuvuutta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Sisältö

Laadullisen tutkimuksen tietoteoreettiset perusteet
Tutkimusaiheen rajaus ja tutkimustehtävän/ongelman muodostaminen
Laadullisen tutkimuksen prosessi
Keskeiset aineiston keruumenetelmät laadullisessa tutkimuksessa
Erilaiset kirjallisuuskatsaustyypit
Keskeiset aineiston analysointimenetelmät laadullisessa tutkimuksessa
Laadullisen tutkimuksen luotettavuus
Laadullisen tutkimuksen eettiset kysymykset

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä1
Opiskelija tietää laadullisen tutkimuksen teoreettiset perusteet, vahvuudet ja heikkoudet. Opiskelija tunnistaa erilaisia laadullisia aineistoja ja menetelmiä, jotka soveltuvat erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Opiskelija ymmärtää miten arvioidaan laadullista tutkimusta. Opiskelija tuntee miten laadullista tutkimusta on sovellettu oman alan tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Tyydyttävä 2
Opiskelija soveltaa laadullisen tutkimuksen teoreettisia perusteita, vahvuuksia ja heikkouksia. Opiskelija osaa toteuttaa laadullisen aineiston keruun, joka soveltuu erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Opiskelija osaa soveltaa laadullista tutkimusta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Opiskelija hallitsee laadullisen tutkimuksen teoreettiset perusteet, vahvuudet ja heikkoudet. Opiskelija osaa analysoida erilaisten laadullisten aineistojen ja menetelmien soveltuvuutta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön. Opiskelija osaa analysoida laadullista tutkimusta ja sen soveltuvuutta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Kiitettävä 4
Opiskelija osaa luoda synteesin laadullisen tutkimuksen vahvuuksista ja heikkouksista. Opiskelija osaa luoda uutta tietoa käyttämällä hyödyksi laadullista aineistoa ja menetelmiä. Opiskelija osaa tutkia ja kehittää omaa alaansa hyödyntämällä laadullista tutkimusta uuden tiedon tuottamiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija tarkastelee kriittisesti laadullisen tutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia. Opiskelija arvioi erilaisten laadullisten aineistojen ja menetelmien soveltuvuutta erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Opiskelija arvioi kriittisesti laadullista tutkimusta ja sen soveltuvuutta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 25.08.2024

Ajoitus

01.09.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Digitaalinen toimitusketju (YAMK)
 • Logistiikka (YAMK)
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • Verkostojohtaminen, teknologia (YAMK)
 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Sari Järvinen
Vastuuopettaja

Sari Järvinen

Ryhmät
 • ZJA24SSY
  Avoin AMK, sote, YAMK

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät laadullisen tutkmuksen kokonaisuutta ja osaat hyödyntää laadullista tutkimusta ja sen menetelmiä työelämän kehittämis- ja tutkimustoiminnassa.

Opintojakson osaamiset
Eettinen osaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson tavoitteet
Opintojason suoritettuasi sinulla on kokonaiskuva laadullisen tutkimuksen teoreettisista perusteista ja menetelmistä. Ymmärtät laadullisen tutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia. Tunnistat erilaisten laadullisten aineistojen ja menetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Sinulla on valmiudet tehdä laadullista tutkimusta. Osaat arvioida laadullista tutkimusta ja sen soveltuvuutta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Sisältö

Laadullisen tutkimuksen tietoteoreettiset perusteet
Tutkimusaiheen rajaus ja tutkimustehtävän/ongelman muodostaminen
Laadullisen tutkimuksen prosessi
Keskeiset aineiston keruumenetelmät laadullisessa tutkimuksessa
Erilaiset kirjallisuuskatsaustyypit
Keskeiset aineiston analysointimenetelmät laadullisessa tutkimuksessa
Laadullisen tutkimuksen luotettavuus
Laadullisen tutkimuksen eettiset kysymykset

Aika ja paikka

Toteutusaika 1.9-20.12.2024 (Moodle auki)

I Webinaari 17.9.2024 kello 16-19
II Webinaari 9.10.2024 kello 16-19
III Webinaari 29.10.2024 kello 16-19
Seminaaripäivä 28.11.2024 kello 8-13

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Holloway, I. & Galvin K. 2017. Qualitative Research in Nursing and Healthcare.
John Wiley & Sons, Incorporated. 4th ed. ebook

Kyngäs, H., Mikkonen, K. & Kääriäinen, M. 2020 The Application of Content Analysis in Nursing Science Research. Springer Nature, Switzerland. eBook
TAI

Bryman, A. 2012. Social research methods. Oxford: Oxford University Press cop.

TAI

Klenke, K. 2008. Qualitative Research in the Study of Leadership. Great Britain: Emerald.

Lisämateriaalia:

Creswell, J. & Poth, C.N. 2018. Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches. Los Angeles: SAGE Publications, Inc.
Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. 2011. Handbook of qualitative research. 2011. Lincoln. 4. edition. London: Sage.
Burns, N. & Grove, S. K. 2001. The practice of nursing research. Conduct, Critique, and Utilization. 5th edition or the latest. Philadelphia: Elsevier/Saunders cop.
Elo, S. & Kyngäs, H. 2008. The qualitative content analysis process. Advanced Nursing 62(1), 107–115.
Resnik D. B. 2011. What is Ethics in Research & Why is It Important? National institute of health science. Available at: http://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/whatis.cfm
Silverman, D. 2014. Interpreting qualitative data. Methods for analysing talk, text and interaction. 5.painos. London:Sage.
Gerrish, K. & Lathlean, J. 2015. The Research process in Nursing. Wileys & Blackwell. Section 4 and chapter 34. Ebook
Tuomi, J, & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Uudistettu laitos. Helsinki: Tammi.

Opetusmenetelmät

Monimuoto-opetus, jossa hyödynnetään verkko-opiskelua sekä itsenäistä opiskelua ja vertaistukea.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä1
Opiskelija tietää laadullisen tutkimuksen teoreettiset perusteet, vahvuudet ja heikkoudet. Opiskelija tunnistaa erilaisia laadullisia aineistoja ja menetelmiä, jotka soveltuvat erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Opiskelija ymmärtää miten arvioidaan laadullista tutkimusta. Opiskelija tuntee miten laadullista tutkimusta on sovellettu oman alan tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Tyydyttävä 2
Opiskelija soveltaa laadullisen tutkimuksen teoreettisia perusteita, vahvuuksia ja heikkouksia. Opiskelija osaa toteuttaa laadullisen aineiston keruun, joka soveltuu erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Opiskelija osaa soveltaa laadullista tutkimusta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opiskelija hallitsee laadullisen tutkimuksen teoreettiset perusteet, vahvuudet ja heikkoudet. Opiskelija osaa analysoida erilaisten laadullisten aineistojen ja menetelmien soveltuvuutta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön. Opiskelija osaa analysoida laadullista tutkimusta ja sen soveltuvuutta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Kiitettävä 4
Opiskelija osaa luoda synteesin laadullisen tutkimuksen vahvuuksista ja heikkouksista. Opiskelija osaa luoda uutta tietoa käyttämällä hyödyksi laadullista aineistoa ja menetelmiä. Opiskelija osaa tutkia ja kehittää omaa alaansa hyödyntämällä laadullista tutkimusta uuden tiedon tuottamiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija tarkastelee kriittisesti laadullisen tutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia. Opiskelija arvioi erilaisten laadullisten aineistojen ja menetelmien soveltuvuutta erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Opiskelija arvioi kriittisesti laadullista tutkimusta ja sen soveltuvuutta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Enrollment

01.08.2024 - 25.08.2024

Timing

26.08.2024 - 18.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Business

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 50

Teachers
 • Tetiana Shcherbyna
Groups
 • YSN23S1
  Master's Degree Programme in Advanced Practice Nursing (YAMK)
 • HKV24KDIBM
  Post-Graduate Diploma in International Business Management
 • HKV24SDIBM
  Post-Graduate Diploma in International Business Management

Objective

Purpose of the course
The aim of the course is to understand the meaning of qualitative research and to be able to use qualitative research and its methods in development and research practices at workplaces.

Competences
Ethical competence
Learning and information management competence
Entrepreneurship, innovation and working community competence

Learning outcomes
Student has an overall picture of epistemological and ontological considerations of qualitative research and its methodology. Student can identify the applicability of various types of qualitative data and methods for solving different types of research questions. Student understands the strengths and the weaknesses of qualitative research and has an ability to conduct a qualitative research and assess it as well as its applicability to his/her own field of research and development work.

Content

Qualitative researches¿ information theoretic basis
Defining the research topic and the research problem and questions
Qualitative research process
The main data collection methods in qualitative research
Different types of literature review
The main methods of data analysis in qualitative research
The reliability and validity of qualitative research
Qualitative research ethical issues

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Sufficient 1
The student knows the theoretical basis of qualitative research as well as the strengths and weaknesses. He or she identifies different types of qualitative data and methods that are applicable to different types of research tasks solving. The student understands how to evaluate qualitative research. The student knows how qualitative research has been applied in research and development.

Satisfactory 2
The student applies the theoretical basis of qualitative research. The student is able to identify and select the various kinds of qualitative data and methods, which are applicable to different types of research tasks solving. The student can to apply qualitative research in his/her own field.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good 3
The student master the theoretical basics, strengths and weaknesses of qualitative research. The student is able to analyze the suitability of different qualitative data and methods, in his/her own field research. The students can analyze the qualitative research and its suitability in his/her field of research and development.

Very good 4
The student is able to synthetize and summarize theoretical basics, strengths and weaknesses of qualitative research. The student is able to create new knowledge by utilizing qualitative data and methods. The student is able to create new knowledge by utilizing qualitative research in his/her own field.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent 5
The student is able to determine critically the reasons for the qualitative research information theoretical foundations and methods. The student evaluates strengths and weaknesses of qualitative research. Student can evaluate a variety of qualitative data and methods for the purpose of different types of research tasks solving. Student evaluates critically qualitative research and its applicability in their own field of research and development.