Siirry suoraan sisältöön

Monimuotoisen työyhteisön johtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YH00CL69

Laajuus

5 op

Vastuuhenkilö

  • Marianne Ekonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Monimuotoisen työyhteisön johtaminen on laaja ja monipuolinen aihe, jossa pyrkimyksenä on hyödyntää erilaisuutta ja luoda inklusiivinen ja yhteenkuuluvuutta tukeva työympäristö kaikille työntekijöille. Monimuotoisuuden, tasa-arvon, inklusiivisuuden ja yhteenkuuluvuuden (DEIB) toteuttaminen johtamisessa vaatii aiheen syvällistä ymmärrystä sekä siihen liittyvien hyötyjen ja haasteiden tunnistamista. Käytännössä aihe vaatii pitkäjänteistä sitoutumista ja toimenpiteitä niin organisaatiolta kuin sen johtamiselta.

Opintojakson osaamiset
Työelämässä toimiminen: osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia
Eettisyys: edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista
Kestävä kehitys: osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus: osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.

Opintojakson osaamistavoite
Osaat määritellä monimuotoisuuden, tasa-arvon, inklusiivisuuden ja yhteenkuuluvuuden (DEIB) käsitteet ja kytkeä ne osaksi kestävän kehityksen edistämistä. Hallitset aiheeseen liittyvän keskeisen teoriatiedon ja osaat soveltaa sitä monimuotoisuutta edistävien toimintatapojen kehittämiseksi ja johtamiseksi. Hallitset aiheeseen liittyvät keskeiset lakisääteiset velvollisuudet, työvälineet ja toimintamallit sekä osaat analysoida niiden toteutumista työyhteisön toiminnassa. Analysoit keskeisiä monimuotoisuuteen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita työyhteisöissä keskeistä teoriatietoa hyödyntäen. Osaat perustella aiheen merkityksen työyhteisön hyvinvoinnille teoriatietoon pohjautuen.

Sisältö

Monimuotoisuuuden johtamisen tausta ja keskeiset käsitteet
Monimuotoisuuden johtamisen tutkimus ja sen eri lähestymistavat
Työyhteisön monimuotoisuuden mahdollisuudet ja haasteet
Monimuotoisen työyhteisön johtamiskäytänteet ja niiden kehittäminen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Tunnistat monimuotoisuuden, tasa-arvon, inklusiivisuuden ja yhteenkuuluvuuden (DEIB) käsitteitä. Kokoat olennaista teoriatietoa, mutta sen yhteys aiheeseen jää osin puutteelliseksi. Ymmärrät osittain aiheeseen liittyvät lakisääteiset velvollisuudet ja niihin liittyvät työvälineet ja toimintamallit. Osaat kuvata joitain monimuotoisuuteen liittyviä mahdollisuuksia työyhteisöissä. Tunnistat aiheen merkityksen työyhteisön hyvinvoinnille. Käytät lähdeaineistona muutamia aiheeseen liittyviä tutkimusartikkeleita ja tietokirjoja. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät ja osaat määritellä monimuotoisuuden, tasa-arvon, inklusiivisuuden ja yhteenkuuluvuuden (DEIB) käsitteitä. Tunnistat aiheeseen liittyvää teoriatietoa mutta niiden välinen yhteys jää epäselväksi. Tunnistat olennaiset aiheeseen liittyvät lakisääteiset velvollisuudet ja niihin liittyvät työvälineet ja toimintamallit. Tunnistat keskeisiä monimuotoisuuteen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita työyhteisöissä. Osoitat aiheen merkityksen työyhteisön hyvinvoinnille. Käytät lähdeaineistona keskeisiä aiheeseen soveltuvia tutkimusartikkeleita ja tietokirjoja. Käytät pääosin alkuperäisiä lähteitä. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat määritellä monimuotoisuuden, tasa-arvon, inklusiivisuuden ja yhteenkuuluvuuden (DEIB) käsitteet ja kytkeä ne osaksi kestävän kehityksen edistämistä. Hallitset aiheeseen liittyvän keskeisen teoriatiedon. Tunnistat aiheeseen liittyvät lakisääteiset velvollisuudet ja niihin liittyvien työvälineiden ja toimintamallien nykytilan työyhteisössä. Osoitat monimuotoisuuteen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita työyhteisössä teoriatietoa hyödyntäen. Osaat perustella aiheen merkityksen työyhteisön hyvinvoinnille teoriatietoon pohjautuen. Käytät lähdeaineistona useita ilmiöön soveltuvia tutkimusartikkeleita ja akateemisia kirjoja. Kirjoitat johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- tyylivirheitä. Noudatat raportointiohjeistusta.

Kiitettävä 4
Osaat määritellä ja analysoida monimuotoisuuden, tasa-arvon, inklusiivisuuden ja yhteenkuuluvuuden (DEIB) käsitteitä osana kestävän kehityksen edistämistä. Hallitset aiheeseen liittyvän keskeisen teoriatiedon ja osaat tarkastella sitä monimuotoisuutta edistävien toimintatapojen kehittämiseksi ja johtamiseksi. Hallitset aiheeseen liittyvät keskeiset lakisääteiset velvollisuudet, työvälineet ja toimintamallit sekä osaat analysoida niiden toteutumista työyhteisön toiminnassa. Analysoit keskeisiä monimuotoisuuteen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita työyhteisöissä keskeistä teoriatietoa hyödyntäen. Osaat tarkastella aiheen merkitystä työyhteisön hyvinvoinnille eri näkökulmista teoriatietoon pohjautuen. Käytät lähdeaineistona pääsääntöisesti useita ajankohtaisia ja ilmiöön soveltuvia tutkimusartikkeleita. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Noudatat raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat määritellä ja arvioida kriittisesti monimuotoisuuden, tasa-arvon, inklusiivisuuden ja yhteenkuuluvuuden (DEIB) käsitteitä osana kestävän kehityksen edistämistä. Hallitset aiheeseen liittyvän keskeisen teoriatiedon ja osaat arvioida sitä kriittisesti monimuotoisuutta edistävien toimintatapojen kehittämiseksi ja johtamiseksi. Hallitset aiheeseen liittyvät keskeiset lakisääteiset velvollisuudet, työvälineet ja toimintamallit sekä osaat arvioida kriittisesti niiden toteutumista työyhteisön toiminnassa. Tuot esille uusia näkökulmia monimuotoisuuden mahdollisuuksista ja haasteista työyhteisöissä keskeiseen teoriatietoon pohjautuen. Osaat tarkastella kriittisesti aiheen merkitystä työyhteisön hyvinvoinnille perustellen sitä eri näkökulmista ja hyödyntäen keskeistä teoriatietoa. Osoitat monipuolisilla ja laadukkailla aiheeseen liittyvillä tieteellisillä lähdevalinnoillasi perehtyneisyytesi aiheeseen ja tieteenalan osaamiseen. Kirjoitat vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Osoitat kriittistä ja argumentoivaa kykyä kirjoittaa. Noudatat raportointiohjeistusta.