Siirry suoraan sisältöön

Johtamisen ajankohtaiset ilmiötLaajuus (5 op)

Tunnus: YH00CL70

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Sami Kalliomaa

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Tutustut ajankohtaiseen johtajuuden ilmiöön, jota sovellat käytäntöön ensisijaisesti oman organisaation ja työyhteisön tai tiimin kehittämiseksi.

Opintojakson osaamiset:
Työelämässä toimiminen
Osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
Eettisyys
Kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
Kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.
Kestävä kehitys
Kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.
Ennakoiva kehittäminen
Osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.

Opintojakson tavoitteet:
Opit johtamisen ajankohtaisista ilmiöistä työelämän ja tutkimustiedon näkökulmista.
Suunnittelet ja/tai toteutat kehittämisprojektin, jossa arvioit, uudistat ja kehität organisaation johtajuutta ja johtamisen käytäntöjä. Sovellat ja arvioit teoreettista tietoa käytännön ongelmien ratkaisemiseen ja organisaation, työyhteisön tai tiimin kehittämiseen.
Tuotat uutta tietoa ajankohtaisesta johtamisen ilmiöstä kestävän kehityksen ja eettisyyden näkökulmista.

Sisältö

Johtamisen ajankohtaiset ilmiöt

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Kokoat lähdeaineiston muutamista keskeisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista ja tietokirjoista. Tunnistat ja määrittelet keskeisiä käsitteitä. Tiivistät aihealueen/ilmiön olennaista teoriaa, jonka yhteys tutkimustehtävään on osin puutteellinen. Osoitat vastuuta projektisuunnitelman tekemisestä, mikä kohdistuu tiimiisi tai ryhmääsi. Hahmottelet kehittämisprojektin suunnitelman, jossa olet määritellyt keskeisiä sisältöjä. Osoitat osaamistasi esittäen suunnitelman keskeisiä potentiaalisia tuloksia ja pohdit niiden vaikutusta johtamisen kehittymiseen. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Tyydyttävä 2
Osaat hankkia lähdeaineistoa keskeisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista ja tietokirjoista. Käytät pääosin alkuperäisiä lähteitä. Luokittelet keskeisiä käsitteitä. Koostat tietoperustan lähteistä, jotka tukevat aihetta ja ilmiötä. Teoreettinen tieto ei keskustele lähteiden välillä. Osoitat vastuuta projektisuunnitelman tekemisestä, mikä kohdistuu organisaatioosi tai työyhteisöösi. Kirjoitat toteuttamiskelpoisen aikaan sidotun kehittämisprojektin suunnitelman, jossa on selkeä rakenne. Osoitat osaamisesi havainnollistaen suunnitelman potentiaalisia tuloksia. Pohdit suunnitelman ja sen tulosten merkitystä ja vaikutusta johtamisen kehittymiseen sekä organisaation tulokseen. Pohdit aihetta myös eettisestä näkökulmasta. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat hankkia ja arvioida lähdeaineistoa useista alkuperäisistä ilmiöön soveltuvia tutkimusartikkeleista ja akateemisista kirjoista. Erottelet keskeiset käsitteet suhteessa toisiinsa. Kirjoitat relevantin tietoperustan, joka on rajattu aiheen ja käsiteltävän ilmiön kannalta. Osoitat vastuuta kehittämisprojektin toteuttamisesta omassa tiimissäsi tai ryhmässäsi. Johdat tavoitteellisen kehittämisprojektin, jossa sovellat tutkimus- ja kehittämismenetelmiä. Kehität organisaation toimintaa löytäen ratkaisuvaihtoehtoja. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen kehittämistehtävän tavoitteita ja soveltaen sen keskeisiä tuloksia. Tulosten ja teorian välillä on yhteys, joka on osoitettu. Kykenet edistämään eettisesti kestävää toimintaa valitulle kohderyhmälle. Kirjoitat johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- tyylivirheitä. Noudatat raportointiohjeistusta.

Kiitettävä 4
Osaat hankkia ja arvioida kriittisesti lähdeaineistoa useista monipuolisista, ajankohtaisista, luotettavista, merkityksellisistä ja alkuperäisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista sekä muista laadukkaista teoksista. Analysoit ja vertailet keskeisiä käsitteitä sekä teet niistä yhteenvedon. Kirjoitat aihealueen olennaisen ja rajatun tieteellisen tietoperustan, jossa osoitat kykyä seurata, eritellä ja analysoida aiheen/ilmiön tutkimustietoa. Osoitat vastuuta kehittämisprojektin toteuttamisesta organisaatiossasi tai työyhteisössäsi. Johdat tavoitteellisen kehittämisprojektin, jossa sovellat osuvaa tutkimus- ja kehittämismenetelmää. Kehität organisaation toimintaa tuloksellisesti. Tulokset on osoitettu ja perusteltu. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen, analysoiden ja reflektoiden tutkimuksen tavoitteita ja tuloksia. Esität raportissa synteesiä tuloksista ja pohdit niiden sovellettavuutta. Tuotat uutta sovellettavaa tietoa ajankohtaisesta johtamisen ilmiöstä kestävän kehityksen ja eettisyyden näkökulmista organisaatiolle, ja osoitat sen merkityksellisyyden. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osoitat laajalla, kriittisesti arvioidulla ja laadukkaalla lähdevalinnallasi perehtyneisyytesi aiheeseen ja tieteenalan osaamiseen. Arvioit ilmiön keskeisiä käsitteitä kriittisesti ja esität ne havainnollisesti. Osoitat tietoperustassa kriittistä kykyä seurata ja tulkita kansainvälistä tutkimustietoa. Reflektoit aihetta yhteiskunnallisella tasolla. Osoitat kehittämisen vastuuta kehittämisprojektissasi oman ammattialan uusien tietojen ja käytäntöjen kartuttamisesta sekä organisaation tavoitteellisesta oppimisesta. Tarkastelet kehittämisen yhteiskunnallista merkitystä. Johdat kehittämisprojektin, jossa tuotat ja analysoit uutta tietoa sekä uudistat toimintatapoja alasi muuttuvassa toimintaympäristössä. Hyödynnät kehitystoiminnan menetelmiä ja osoitat luovaa ajattelua. Löytämäsi ratkaisut vastaavat asettamiisi tavoitteisiin. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen, analysoiden, arvioiden ja reflektoiden tutkimuksen tavoitteita ja tuloksia sekä käytännön toimenpide-ehdotuksia. Esität raportissa uusia näkökulmia ja/tai oivalluksia. Tarkastelet kriittisesti argumentoiden keskeisiä tuloksia suhteessa teoriaan ja aiempaan tietoon. Tuotat uutta tietoa ajankohtaisesta johtamisen ilmiöstä kestävän kehityksen ja eettisyyden näkökulmista, uudistat toimintatapoja ja pohdit kokonaisvaltaisesti tulosten yhteiskunnallista merkitystä. Kirjoitat vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Osoitat kriittistä ja argumentoivaa kykyä kirjoittaa.

Ilmoittautumisaika

20.11.2024 - 04.01.2025

Ajoitus

20.01.2025 - 27.04.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Tradenomi
Opettaja
 • Sami Kalliomaa
Ryhmät
 • ZJAYJH24S1
  Avoin AMK, lita, YAMK-polut, Johtaminen, ylempi amk, Organisaation ja talouden johtaminen
 • YJH24S1
  Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, tradenomi

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Tutustut ajankohtaiseen johtajuuden ilmiöön, jota sovellat käytäntöön ensisijaisesti oman organisaation ja työyhteisön tai tiimin kehittämiseksi.

Opintojakson osaamiset:
Työelämässä toimiminen
Osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
Eettisyys
Kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
Kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.
Kestävä kehitys
Kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.
Ennakoiva kehittäminen
Osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.

Opintojakson tavoitteet:
Opit johtamisen ajankohtaisista ilmiöistä työelämän ja tutkimustiedon näkökulmista.
Suunnittelet ja/tai toteutat kehittämisprojektin, jossa arvioit, uudistat ja kehität organisaation johtajuutta ja johtamisen käytäntöjä. Sovellat ja arvioit teoreettista tietoa käytännön ongelmien ratkaisemiseen ja organisaation, työyhteisön tai tiimin kehittämiseen.
Tuotat uutta tietoa ajankohtaisesta johtamisen ilmiöstä kestävän kehityksen ja eettisyyden näkökulmista.

Sisältö

Johtamisen ajankohtaiset ilmiöt

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ensisijaisia lähteitä ovat tutkimusjulkaisut ja ns. alkuperäislähteet, joissa esitetään uutta ja ajankohtaista tietoa sekä organisaation dokumentit:
• tieteelliset/akateemiset aikakauslehdissä julkaistut tutkimusartikkelit sekä konferenssipaperit (peer review)
• aikaisempaa tutkimusta esittelevät ja kommentoivat, tieteellisissä lehdissä julkaistavat katsausartikkelit (review articles)
• akateemiset kirjat, esimerkiksi monografiat ja artikkelikokoelmat sekä oppikirjat
• väitöskirjat ja tutkimusraportit
• ammattilehtien laadukkaat tutkimukseen perustuvat artikkelit
• organisaation sisäiset dokumentit

Opetusmenetelmät

Opiskelumenetelmät
Johtamisen ajankohtaiset ilmiöt on verkossa oppimisympäristössä toteutettava opintojakso. Oppimisympäristöstä löydät opintojakson ohjeistukset, aikataulut, tehtävät ja opiskelumateriaaleja. Menetelmänä on projekti- ja/tai haasteperustaisen oppiminen. Opit hyödyntämään teoreettista tietoa organisaation käytäntöjen kehittämiseksi.
Kehittämisraportti- tehtävässä teet itsenäistä tiedonhankintaa ja sovellat oppimaasi ratkaisemalla valitsemasi organisaation ongelman tai haasteen. Webinaareissa reflektoit ja jaat oppimaasi yhteisöllisesti vertaisopiskelijoidesi kanssa.

Ohjaus
Saat ohjausta oppimisympäristössä (mm. kysymys- ja vastauspalsta) sekä webinaareissa.

Palaute
Saat sekä laadullista että määrällistä arviointia ja palautetta Kehittämisraportti-oppimistehtävästäsi.
Annat palautetta opintojaksosta (puoliväli- ja loppupalaute toteutuksesta).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kehittämistyö kohdistetaan valitulle organisaatiolle. Työelämäyhteistyötä edistää oppimisen jakaminen yhteisöllisesti.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnät kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Voit tutustua Jamkin tutkintosäännön 17§:ään harkitessasi opintojakson osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (hyväksilukemista) perustuen aiemmin hankkimaasi osaamiseesi ja opintojakson tavoitteisiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjeellinen ajankäyttösi 5 opintopisteen opintojaksolla on 135 työtuntia, joka jakautuu seuraavasti:

Orientaatio opintojaksoon 6 h
Oppimateriaaliin perehtyminen 52 h
Oppimistehtävien tekeminen 68 h
Verkkoluennot ja webinaarit 6 h
Itsearviointi ja palautteen antaminen 3 h

Sisällön jaksotus

Kehittämisraportin teoreettinen osuus 2,0 op
Kehittämisraportin käytännön osuus 2,0 op
Kehittämisraportin loppuunsaattaminen 1,0 op

Lisätietoja opiskelijoille

Formatiivinen ja summatiivinen arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Kokoat lähdeaineiston muutamista keskeisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista ja tietokirjoista. Tunnistat ja määrittelet keskeisiä käsitteitä. Tiivistät aihealueen/ilmiön olennaista teoriaa, jonka yhteys tutkimustehtävään on osin puutteellinen. Osoitat vastuuta projektisuunnitelman tekemisestä, mikä kohdistuu tiimiisi tai ryhmääsi. Hahmottelet kehittämisprojektin suunnitelman, jossa olet määritellyt keskeisiä sisältöjä. Osoitat osaamistasi esittäen suunnitelman keskeisiä potentiaalisia tuloksia ja pohdit niiden vaikutusta johtamisen kehittymiseen. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Tyydyttävä 2
Osaat hankkia lähdeaineistoa keskeisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista ja tietokirjoista. Käytät pääosin alkuperäisiä lähteitä. Luokittelet keskeisiä käsitteitä. Koostat tietoperustan lähteistä, jotka tukevat aihetta ja ilmiötä. Teoreettinen tieto ei keskustele lähteiden välillä. Osoitat vastuuta projektisuunnitelman tekemisestä, mikä kohdistuu organisaatioosi tai työyhteisöösi. Kirjoitat toteuttamiskelpoisen aikaan sidotun kehittämisprojektin suunnitelman, jossa on selkeä rakenne. Osoitat osaamisesi havainnollistaen suunnitelman potentiaalisia tuloksia. Pohdit suunnitelman ja sen tulosten merkitystä ja vaikutusta johtamisen kehittymiseen sekä organisaation tulokseen. Pohdit aihetta myös eettisestä näkökulmasta. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat hankkia ja arvioida lähdeaineistoa useista alkuperäisistä ilmiöön soveltuvia tutkimusartikkeleista ja akateemisista kirjoista. Erottelet keskeiset käsitteet suhteessa toisiinsa. Kirjoitat relevantin tietoperustan, joka on rajattu aiheen ja käsiteltävän ilmiön kannalta. Osoitat vastuuta kehittämisprojektin toteuttamisesta omassa tiimissäsi tai ryhmässäsi. Johdat tavoitteellisen kehittämisprojektin, jossa sovellat tutkimus- ja kehittämismenetelmiä. Kehität organisaation toimintaa löytäen ratkaisuvaihtoehtoja. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen kehittämistehtävän tavoitteita ja soveltaen sen keskeisiä tuloksia. Tulosten ja teorian välillä on yhteys, joka on osoitettu. Kykenet edistämään eettisesti kestävää toimintaa valitulle kohderyhmälle. Kirjoitat johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- tyylivirheitä. Noudatat raportointiohjeistusta.

Kiitettävä 4
Osaat hankkia ja arvioida kriittisesti lähdeaineistoa useista monipuolisista, ajankohtaisista, luotettavista, merkityksellisistä ja alkuperäisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista sekä muista laadukkaista teoksista. Analysoit ja vertailet keskeisiä käsitteitä sekä teet niistä yhteenvedon. Kirjoitat aihealueen olennaisen ja rajatun tieteellisen tietoperustan, jossa osoitat kykyä seurata, eritellä ja analysoida aiheen/ilmiön tutkimustietoa. Osoitat vastuuta kehittämisprojektin toteuttamisesta organisaatiossasi tai työyhteisössäsi. Johdat tavoitteellisen kehittämisprojektin, jossa sovellat osuvaa tutkimus- ja kehittämismenetelmää. Kehität organisaation toimintaa tuloksellisesti. Tulokset on osoitettu ja perusteltu. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen, analysoiden ja reflektoiden tutkimuksen tavoitteita ja tuloksia. Esität raportissa synteesiä tuloksista ja pohdit niiden sovellettavuutta. Tuotat uutta sovellettavaa tietoa ajankohtaisesta johtamisen ilmiöstä kestävän kehityksen ja eettisyyden näkökulmista organisaatiolle, ja osoitat sen merkityksellisyyden. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osoitat laajalla, kriittisesti arvioidulla ja laadukkaalla lähdevalinnallasi perehtyneisyytesi aiheeseen ja tieteenalan osaamiseen. Arvioit ilmiön keskeisiä käsitteitä kriittisesti ja esität ne havainnollisesti. Osoitat tietoperustassa kriittistä kykyä seurata ja tulkita kansainvälistä tutkimustietoa. Reflektoit aihetta yhteiskunnallisella tasolla. Osoitat kehittämisen vastuuta kehittämisprojektissasi oman ammattialan uusien tietojen ja käytäntöjen kartuttamisesta sekä organisaation tavoitteellisesta oppimisesta. Tarkastelet kehittämisen yhteiskunnallista merkitystä. Johdat kehittämisprojektin, jossa tuotat ja analysoit uutta tietoa sekä uudistat toimintatapoja alasi muuttuvassa toimintaympäristössä. Hyödynnät kehitystoiminnan menetelmiä ja osoitat luovaa ajattelua. Löytämäsi ratkaisut vastaavat asettamiisi tavoitteisiin. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen, analysoiden, arvioiden ja reflektoiden tutkimuksen tavoitteita ja tuloksia sekä käytännön toimenpide-ehdotuksia. Esität raportissa uusia näkökulmia ja/tai oivalluksia. Tarkastelet kriittisesti argumentoiden keskeisiä tuloksia suhteessa teoriaan ja aiempaan tietoon. Tuotat uutta tietoa ajankohtaisesta johtamisen ilmiöstä kestävän kehityksen ja eettisyyden näkökulmista, uudistat toimintatapoja ja pohdit kokonaisvaltaisesti tulosten yhteiskunnallista merkitystä. Kirjoitat vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Osoitat kriittistä ja argumentoivaa kykyä kirjoittaa.