Siirry suoraan sisältöön

Kestävä energia (YAMK): Monimuototeutus

Tunnus: YTK2020SS

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), muu tai tuntematon tekniikka

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2020

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 2021-2022 Syksy 2020 Kevät 2021 Syksy 2021 Kevät 2022 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022
YZZZ0Z-1046
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan yksi )

5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YZZZ1Z-1046
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YTN01Z-1004
ENERGIALIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
YTNJ1100 Tulevaisuuden energiaratkaisut ja liiketoiminta 5 5 5 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
YTNK0100 Energiatuotteiden ja -palveluiden kehittämismallit 5 5 5 2.5 2.5
YTNK0200 Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus 5 5 5 5
YTNK0Z-1004
YAMK-OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30 20 10 7.5 12.5 5 5 7.5 5 7.5 5 5
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YTK2020SS-1003
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YTK2020SS-1004
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTK2020SS-1002
CAMPUS ONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZA1000
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 21)

0 - 21
YZZA1000-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 16)

0 - 16
AJ00BA18 Oppiminen ja elämänkulku 8
AJ00BA19 Koulutuksen tulevaisuus 8
YZZA1000-1002
Pedagogisen osaamisen kehittäminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BA21 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BA20 Verkko osaksi opetusta 5
AJ00BA22 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BA23 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
Yhteensä 60 45 15 17.5 27.5 10 5 17.5 17.5 10 10 5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Kehittyvä strategia
Tulevaisuuden energiaratkaisut ja liiketoiminta
Uudistuva johtajuus
Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Tulevaisuuden energiaratkaisut ja liiketoiminta
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Energiatuotteiden ja -palveluiden kehittämismallit
Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Tulevaisuuden energiaratkaisut ja liiketoiminta
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Energiatuotteiden ja -palveluiden kehittämismallit
Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus
Luokittelemattomat

YAMK: Kestävä energia 2020-2023

Energia-alan teknologiaosaaminen

Opiskelija
- ymmärtää kansallisia ja kansainvälisiä energia-alan sekä kestävän toiminnan taustaohjausmekanismeja ja tulevaisuuden tavoitteita
- hallitsee kansallisen energiajärjestelmän toimintaympäristönä sekä energialiiketoiminnan periaatteita
- tuntee kansainvälistä energia-alan kehitystä, sekä uuden teknologian mahdollisuuksia liiketoiminnassa.

Tulevaisuuden energiaratkaisut ja liiketoiminta
Energiatuotteiden ja -palveluiden kehittämismallit
Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus
Henkilöstön johtamisosaaminen

Opiskelija
- osaa johtaa ja kehittää henkilöstön osaamista.
- osaa toimia esimiehenä työyhteisössä.

Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Kehittämis- ja projektiosaaminen

Opiskelija
- ymmärtää energialiiketoimintaan liittyviä tuote ja palveluinnovaatioita ja kehitystrendejä sekä osaa hyödyntää niiden tarjoamia mahdollisuuksia
- tunnistaa ja osaa hyödyntää energia-alan prosessin kehittämisessä laatuun, turvallisuuteen ja resurssitehokkuuteen liittyviä näkökulmia
- kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan energialiiketoiminnan kehittämiseen kytkeytyvän projektin.

Tutkiva kehittäminen
Energiatuotteiden ja -palveluiden kehittämismallit
Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus
Strategiaosaaminen

Opiskelija
- kykenee ennakoimaan ja analysoimaan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia.
- hallitsee organisaationsa tai yrityksensä tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden määrittelyn sekä niiden mukaisen johtamisen.

Kehittyvä strategia
Tulevaisuuden energiaratkaisut ja liiketoiminta
Luokittelemattomat
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YZZZ0Z-1046
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan yksi)

5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YZZZ1Z-1046
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YTN01Z-1004
ENERGIALIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
YTNJ1100 Tulevaisuuden energiaratkaisut ja liiketoiminta 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YTNK0100 Energiatuotteiden ja -palveluiden kehittämismallit 5
YTNK0200 Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus 5
YTNK0Z-1004
YAMK-OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YTK2020SS-1003
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YTK2020SS-1004
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTK2020SS-1002
CAMPUS ONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZA1000
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021
0 - 21
YZZA1000-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 16)

0 - 16
AJ00BA18 Oppiminen ja elämänkulku 8
AJ00BA19 Koulutuksen tulevaisuus 8
YZZA1000-1002
Pedagogisen osaamisen kehittäminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BA21 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BA20 Verkko osaksi opetusta 5
AJ00BA22 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BA23 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5