Siirry suoraan sisältöön

Oppiminen ja elämänkulkuLaajuus (8 op)

Tunnus: AJ00BA18

Laajuus

8 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Juha Hautanen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä verkko-opintojaksolla tutustut keskeisiin kasvatustieteen perusteisiin ja käsitteisiin. Lisäksi perehdyt oppimiseen ilmiönä ja laadit itsellesi merkitykselliset oppimisen ohjaamisen periaatteet. Oppiminen ja elämänkulku -opintojakso kuuluu opettajankoulutuksen kasvatustieteellisiin opintoihin.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla kehität oppimisen ohjaamisen osaamista ja reflektio-osaamista.

Oppimisen ohjaamisen osaaminen tarkoittaa opettajan tietoisuutta oppimista koskevista teoreettisista ja filosofisista lähtökohdista sekä kykyä suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielekkäitä oppimisprosesseja monenlaiset oppijat huomioon ottaen.

Reflektio-osaaminen tarkoittaa opettajan kykyä tunnistaa ja kriittisesti arvioida omaan opettajuuteensa liittyviä peruskäsityksiään, arvojaan ja asenteitaan sekä omia ajattelu- ja toimintamallejaan. Se tarkoittaa myös kykyä arvioida oman toiminnan ja ajattelun eettisiä lähtökohtia.

Opintojakson osaamistavoite

Ymmärrät ihmisen oppimista ja kehittymistä tarkastelevien tieteiden soveltamismahdollisuudet oppimisen ohjaamisessa. Sinulla on valmiudet seurata opetustyöhön liittyviä ajankohtaisia tutkimuksia ja selvityksiä. Osaat hyödyntää tietoa ihmisen kehityksestä ja oppimisesta omien opiskelijoidensa ammatillisen kasvun tukemisessa ja oppimisen ohjauksessa sekä oman opettajuutensa kehittämisessä.

Sisältö

Opintojaksolla tutustut kasvatustieteen ja -psykologian perusteisiin ja käsitteistöön, oppimisen keskeisiin teorioihin ja tutkimustietoon sekä niiden soveltamismahdollisuuksiin opettajan työssä.

Esitietovaatimukset

-

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat:

Oppimisen ohjaamisen osaaminen
- tunnet ja ymmärrät kasvatustieteen peruskäsitteitä ja opettajan työn ammattisanastoa
- kykenet itsenäiseen tiedonhakuun ja pystyt etsimään oman työsi kannalta tärkeitä ja ajankohtaisia tiedonlähteitä, tutkimuksia ja selvityksiä
- tunnet oppimista ilmiönä ja saat perustiedot oppimisen ohjaamisen suunnittelua, toteutusta ja arviointia varten

Reflektio-osaaminen
- arvioit realistisesti ja perustellusti omaa oppimistasi

Ilmoittautumisaika

03.08.2020 - 03.09.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 16.05.2023

Opintopistemäärä

8 op

Virtuaaliosuus

8 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 340

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Piia Kolho
 • Mika Loponen
 • Päivi Kauppila
 • Anu Utter
 • Pirjo Hänninen
 • Outi Pylkkä
 • Siru Lehto
 • Maarit Miettinen
 • Marja Olsonen
 • Heli Kinnunen
 • Mikael Viitasaari
 • Virva-Liisa Pekkarinen
 • Ari Langén
 • Tuulia Kiilavuori
 • Ritva Ylitervo
 • Mari Kolu
 • Markku Rissanen
 • Pauliina Silvennoinen
 • Arja Pakkala
 • Kirsti Vänskä
 • Annu Niskanen
Ryhmät
 • AJA20SJE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJL
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA20SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä verkko-opintojaksolla tutustut keskeisiin kasvatustieteen perusteisiin ja käsitteisiin. Lisäksi perehdyt oppimiseen ilmiönä ja laadit itsellesi merkitykselliset oppimisen ohjaamisen periaatteet. Oppiminen ja elämänkulku -opintojakso kuuluu opettajankoulutuksen kasvatustieteellisiin opintoihin.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla kehität oppimisen ohjaamisen osaamista ja reflektio-osaamista.

Oppimisen ohjaamisen osaaminen tarkoittaa opettajan tietoisuutta oppimista koskevista teoreettisista ja filosofisista lähtökohdista sekä kykyä suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielekkäitä oppimisprosesseja monenlaiset oppijat huomioon ottaen.

Reflektio-osaaminen tarkoittaa opettajan kykyä tunnistaa ja kriittisesti arvioida omaan opettajuuteensa liittyviä peruskäsityksiään, arvojaan ja asenteitaan sekä omia ajattelu- ja toimintamallejaan. Se tarkoittaa myös kykyä arvioida oman toiminnan ja ajattelun eettisiä lähtökohtia.

Opintojakson osaamistavoite

Ymmärrät ihmisen oppimista ja kehittymistä tarkastelevien tieteiden soveltamismahdollisuudet oppimisen ohjaamisessa. Sinulla on valmiudet seurata opetustyöhön liittyviä ajankohtaisia tutkimuksia ja selvityksiä. Osaat hyödyntää tietoa ihmisen kehityksestä ja oppimisesta omien opiskelijoidensa ammatillisen kasvun tukemisessa ja oppimisen ohjauksessa sekä oman opettajuutensa kehittämisessä.

Sisältö

Opintojaksolla tutustut kasvatustieteen ja -psykologian perusteisiin ja käsitteistöön, oppimisen keskeisiin teorioihin ja tutkimustietoon sekä niiden soveltamismahdollisuuksiin opettajan työssä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. 2016. Kasvatuspsykologia. E-kirja. PS-Kustannus tai Rinne, R, Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin. E-kirja. PS-kustannus.

E. Nivala & M. Saastamoinen (toim.). 2010. Nuorisokasvatuksen teoria. Perusteita ja puheenvuoroja (2.painos). E-kirja.

Lisäksi oppimistehtävien yhteydessä oleva muu materiaali.

Opetusmenetelmät

Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osallistumalla verkko-opintojaksolle ja tekemällä siihen kuuluvat oppimis- ja arviointitehtävät.

Opintojaksossa toteutetaan yhteistoiminnallisia ja osallistavia menetelmiä, vertaisohjausta, pari- ja oppimispiirityöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Olet voinut jo hankkia tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen suorittamalla kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai ammattikasvatuksen perusopinnot tai approbatur-arvosanan tai suorittamalla vastaavat opinnot Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ennen opettajaopintoja.

Voit myös opettajaopintojesi aikana suorittaa edellä mainitut perusopinnot ja siten hankkia tavoitteena olevan osaamisen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso yhteensä 216 h (8 x 27 h) opiskelijan työtä.
Orientoituminen 6 h
Kirjallisuuteen/oppimateriaaleihin perehtyminn, oppimistehtävät ja keskustelut 190 h
Vertaiskeskustelut ja –arvioinnit ja sekä itsearviointi 20h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi. Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät ja itsearviointitehtävä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat:

Oppimisen ohjaamisen osaaminen
- tunnet ja ymmärrät kasvatustieteen peruskäsitteitä ja opettajan työn ammattisanastoa
- kykenet itsenäiseen tiedonhakuun ja pystyt etsimään oman työsi kannalta tärkeitä ja ajankohtaisia tiedonlähteitä, tutkimuksia ja selvityksiä
- tunnet oppimista ilmiönä ja saat perustiedot oppimisen ohjaamisen suunnittelua, toteutusta ja arviointia varten

Reflektio-osaaminen
- arvioit realistisesti ja perustellusti omaa oppimistasi

Esitietovaatimukset

-