Siirry suoraan sisältöön

Elinkaaren hallinta (YAMK): Monimuotototeutus

Tunnus: YTH2021SS

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), muu tai tuntematon tekniikka

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2021

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2021-2022 2022-2023 Syksy 2021 Kevät 2022 Syksy 2022 Kevät 2023 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YTH2021SS-1001
JOHTAMINEN

(Valitaan kaikki )

10
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 2.5 2.5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
YTH2021SS-1003
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan kaikki )

5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

45
YTH2021SS-1002
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

15
YTEM2100 Käyttöomaisuuden hallinta 5 5 5 5
YT00BL90 Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana 5 5 5 2.5 2.5
YTEM2300 Vaatimusten hallinta 5 5 5 2.5 2.5
YTH2021SS-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTH2021SS-1006
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YTH2021SS-1007
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YTH2021SS-1008
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZA1100
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2021-2022

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 17)

0 - 17
YZZA1100-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1100-1002
Pedagogisen osaamisen kehittäminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BA20 Verkko osaksi opetusta 5
AJ00BA21 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BA22 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BA23 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
Yhteensä 60 25 35 10 15 35 0 10 7.5 7.5 35 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Uudistuva johtajuus
Tutkiva kehittäminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Tutkiva kehittäminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Talouden ohjaus
Käyttöomaisuuden hallinta
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Luokittelemattomat
Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana
Vaatimusten hallinta

YAMK: Elinkaaren hallinta 2020-2024

Elinkaariosaaminen

Opiskelija hallitsee tuotteen tai palvelun elinkaaren liittyvät käsitteet ja menetelmät. Hän ymmärtää elinkaaren vaiheet strategisesta ja operatiivisesta näkökulmasta. Opiskelija osaa parantaa omaa ja organisaation toimintaa ja etsiä uusia ratkaisuja.

Käyttöomaisuuden hallinta
Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana
Vaatimusten hallinta
Johtamisosaaminen

Opiskelija osaa johtaa organisaatioita ja kehittää niiden toimintaa. Hän hallitsee elinkaaren osaamisen johtamisen. Opiskelija osaa johtaa ja kehittää myös omaa osaamistaan.

Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Käyttöomaisuuden hallinta
Kehittämisosaaminen

Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä työelämän uudistamisessa. Hän osaa kriittisesti arvioida tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä sekä näyttöön tai tutkimukseen perustuvaa tietoa. Opiskelija hallitsee hyvän tieteellisen käytännön sekä eettiset periaatteet tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Tutkiva kehittäminen
Vaatimusten hallinta
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Strategiaosaaminen

Opiskelija osaa määritellä organisaation strategiat tavoitteiden pohjalta ja johtaa strategista kehittämistä. Hän tuntee alan normit ja standardit.

Käyttöomaisuuden hallinta
Talousosaaminen

Opiskelija osaa analysoida organisaation toimintaa taloudellisten mittareiden valossa ja johtaa elinkaaren kaikkia vaiheita kannattavasti. Hän osaa eritellä taloudellisia ja muita päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana
Luokittelemattomat
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YTH2021SS-1001
JOHTAMINEN

(Valitaan kaikki)

10
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YTH2021SS-1003
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan kaikki)

5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

45
YTH2021SS-1002
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

15
YTEM2100 Käyttöomaisuuden hallinta 5
YT00BL90 Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana 5
YTEM2300 Vaatimusten hallinta 5
YTH2021SS-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTH2021SS-1006
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YTH2021SS-1007
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YTH2021SS-1008
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZA1100
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2021-2022
0 - 17
YZZA1100-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1100-1002
Pedagogisen osaamisen kehittäminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BA20 Verkko osaksi opetusta 5
AJ00BA21 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BA22 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BA23 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5