Siirry suoraan sisältöön

Elinkaaren hallinta (YAMK): Verkkototeutus

Tunnus: YTH2023KS

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), muu tai tuntematon tekniikka

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2023

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YTH2023KS-1001
JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 10)

5 - 10
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 2.5 2.5
YTH2023KS-1002
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan kaikki )

5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

45
YTH2023KS-1003
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

15
YTEM2100 Käyttöomaisuuden hallinta 5 5 5 5
YT00BL90 Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana 5 5 5 5
YTEM2300 Vaatimusten hallinta 5 5 5 5
YTH2023KS-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 5 5 5 5 5 5
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTH2023KS-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YTH2023KS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YTH2023KS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZA1200
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2022-2023

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 17)

0 - 17
YZZA1200-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1200-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BS40 Palvelujohtaminen digiajan oppilaitoksessa 5
AJ00BT50 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
Yhteensä 60 15 30 15 15 15 15 15 12.5 2.5 15 15 0 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Elinkaaren hallinta 2020-2024

Elinkaariosaaminen

Opiskelija hallitsee tuotteen tai palvelun elinkaaren liittyvät käsitteet ja menetelmät. Hän ymmärtää elinkaaren vaiheet strategisesta ja operatiivisesta näkökulmasta. Opiskelija osaa parantaa omaa ja organisaation toimintaa ja etsiä uusia ratkaisuja.

Käyttöomaisuuden hallinta
Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana
Vaatimusten hallinta
Johtamisosaaminen

Opiskelija osaa johtaa organisaatioita ja kehittää niiden toimintaa. Hän hallitsee elinkaaren osaamisen johtamisen. Opiskelija osaa johtaa ja kehittää myös omaa osaamistaan.

Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Käyttöomaisuuden hallinta
Kehittämisosaaminen

Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä työelämän uudistamisessa. Hän osaa kriittisesti arvioida tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä sekä näyttöön tai tutkimukseen perustuvaa tietoa. Opiskelija hallitsee hyvän tieteellisen käytännön sekä eettiset periaatteet tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Tutkiva kehittäminen
Vaatimusten hallinta
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Strategiaosaaminen

Opiskelija osaa määritellä organisaation strategiat tavoitteiden pohjalta ja johtaa strategista kehittämistä. Hän tuntee alan normit ja standardit.

Käyttöomaisuuden hallinta
Talousosaaminen

Opiskelija osaa analysoida organisaation toimintaa taloudellisten mittareiden valossa ja johtaa elinkaaren kaikkia vaiheita kannattavasti. Hän osaa eritellä taloudellisia ja muita päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana
Luokittelemattomat
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK

YAMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Uudistuva johtajuus
Tutkiva kehittäminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Tutkiva kehittäminen
Käyttöomaisuuden hallinta
Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia.
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Talouden ohjaus
Tutkiva kehittäminen
Käyttöomaisuuden hallinta
Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana
Vaatimusten hallinta
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Tutkiva kehittäminen
Vaatimusten hallinta
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Tutkiva kehittäminen
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YTH2023KS-1001
JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 10)

5 - 10
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YTH2023KS-1002
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan kaikki)

5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

45
YTH2023KS-1003
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

15
YTEM2100 Käyttöomaisuuden hallinta 5
YT00BL90 Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana 5
YTEM2300 Vaatimusten hallinta 5
YTH2023KS-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTH2023KS-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YTH2023KS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YTH2023KS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZA1200
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2022-2023
0 - 17
YZZA1200-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1200-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BS40 Palvelujohtaminen digiajan oppilaitoksessa 5
AJ00BT50 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5