Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyö, Ylempi AMKLaajuus (30 op)

Tunnus: YZZON100

Laajuus

30 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Sirpa Tuomi, Hyvinvointiyksikkö
 • Karo Saharinen, Teknologia, IT
 • Riikka Ahlgren, Liiketoiminta
 • Harri Peuranen, Teknologia
 • Pasi Lehtola, Teknologia
 • Tarja Ahopelto, Kielikeskus
 • Arja Kunnela, Kirjasto
 • Hannariina Honkanen, Teknologia, energia
 • Jyrki Kataja, Teknologia, biotalous

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoutuksena, että osallistuja suunnittelee ja toteuttaa työelämälähtöisen kehittämistyön tai tutkimuksen opinnäytetyönään.

Opintojakson osaamiset
Eettinen osaaminen
Oppiminen ja tiedonhallintaosaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija noudattaa opinnäytetyössään hyvää tieteellistä käytäntöä. Opiskelija tunnistaa työelämän kehittämistarpeen ja toteuttaa tutkimus- tai kehittämistyön näyttönä osaamisestaan. Opiskelija osaa raportoida ja esittää opinnäytetyönsä. Opiskelija osoittaa oman alansa erityisosaamista

Sisältö

Opinnäytetyön prosessi ja –käytännöt JAMKssa
Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimus- tai kehittämistyön etiikka
Opinnäytetyön aihe ja aiheen täsmentäminen aihe-ehdotukseksi
Systemaattinen tiedonhankinta
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen, sisältää eettisen ennakkoarvioinnin ja aineiston hallintasuunnitelman
Tutkimuskirjoittaminen
Systemaattiseen tiedonhankintaan pohjautuvan tietoperustan kirjoittaminen
Opinnäytetyön tutkimus-tai kehittämisosion toteuttaminen: menetelmät, aineistonhankinta ja analysointi sekä luotettavuuden tarkastelu
Tutkimus- tai kehittämistyön tulosten kirjallinen, suullinen tai visuaalinen julkistaminen asiantuntijayhteisössä
Viimeistely sekä opinnäytetyön ja prosessin arviointi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyön arviointikriteetit tasolla välttävä 1 ja tyydyttävä 2 kuvataan erillisissä YAMK opinnäytetyön arviointikriteereissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäytetyön arviointikriteetit tasolla hyvä 3 ja kiitettävä 4 kuvataan erillisissä YAMK opinnäytetyön arviointikriteereissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyön arviointikriteetit tasolla erinomainen 5 kuvataan erillisissä YAMK opinnäytetyön arviointikriteereissä.

Lisätiedot

Tutkimuskirjoittaminen (3 op) on kielikeskuksen tarjoama opinnäytetyön osasuoritus. Opiskelija valitsee tarjonnasta itselleen sopivan toteutuksen.

Ajoitus

01.08.2020 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

30 op

Virtuaaliosuus

25 op

TKI-osuus

30 op

Toteutustapa

17 % Lähiopetus, 83 % Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Digitaalinen toimitusketju (YAMK)
 • Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • Robotiikka (YAMK)
 • Kestävä energia (YAMK)
 • Logistiikka (YAMK)
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), insinööri
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • Verkostojohtaminen, teknologia (YAMK)
 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Eero Aarresola
 • Emilia Lahdenperä
 • Sanna Nieminen
 • Hannele Tyrväinen
Vastuuopettaja

Eero Aarresola

Ryhmät
 • YLO20S1
  Logistiikka
 • YTV20S1
  Verkostojohtaminen, teknologia
 • YLO19S1
  Logistiikka
 • YTV19S1
  Verkostojohtaminen, teknologia

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoutuksena, että osallistuja suunnittelee ja toteuttaa työelämälähtöisen kehittämistyön tai tutkimuksen opinnäytetyönään.

Opintojakson osaamiset
Eettinen osaaminen
Oppiminen ja tiedonhallintaosaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija noudattaa opinnäytetyössään hyvää tieteellistä käytäntöä. Opiskelija tunnistaa työelämän kehittämistarpeen ja toteuttaa tutkimus- tai kehittämistyön näyttönä osaamisestaan. Opiskelija osaa raportoida ja esittää opinnäytetyönsä. Opiskelija osoittaa oman alansa erityisosaamista

Sisältö

Opinnäytetyön prosessi ja –käytännöt JAMKssa
Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimus- tai kehittämistyön etiikka
Opinnäytetyön aihe ja aiheen täsmentäminen aihe-ehdotukseksi
Systemaattinen tiedonhankinta
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen, sisältää eettisen ennakkoarvioinnin ja aineiston hallintasuunnitelman
Tutkimuskirjoittaminen
Systemaattiseen tiedonhankintaan pohjautuvan tietoperustan kirjoittaminen
Opinnäytetyön tutkimus-tai kehittämisosion toteuttaminen: menetelmät, aineistonhankinta ja analysointi sekä luotettavuuden tarkastelu
Tutkimus- tai kehittämistyön tulosten kirjallinen, suullinen tai visuaalinen julkistaminen asiantuntijayhteisössä
Viimeistely sekä opinnäytetyön ja prosessin arviointi

Aika ja paikka

Opinnäytetyö, Ylempi AMK alkaa, kun olet tehnyt sähköisen opinnäytetyön aihe-ehdotuksen ja sinulle on nimetty pääohjaaja.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelija hankkii systemaattiseen tiedonhakuun perustuen opinnäytetyön aiheeseen, ongelmanratkaisuun ja tutkimus- tai kehittämismenetelmiin soveltuvaa tieteellistä kirjallisuutta, joihin viittaa opinnäytetyössään JAMKin raportointiohjeiden mukaisesti.

Tukimateriaali
Liukko, S. & Perttula, S. uusin julkaisu. Opinnäytetyön raportointiohje. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. http://oppimateriaalit.jamk.fi/raportointiohje

YAMK opinnäytetyöprosessin ohjeita ja lomakkeita opiskelijaintrassa kohdassa opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.

Opetusmenetelmät

Pääohjaajan pitämät pienryhmä- ja yksilöohjaukset sekä etä- että kontaktitapaamisina
Vertaiskeskustelu ja -tuki
Opinnäytetyön aiheen ja suunnitelman esittäminen pienryhmätapaamisissa
Kirjaston pitämät tiedonhankinnan työpajat
Tutkimuskirjoittamisen erillinen JAMKin kielikeskuksen tarjoama toteutus
Itsenäinen työskentely: systemaattinen tiedonhaku, opinnäytetyön suunnitelman kirjoittaminen, opinnäytetyöhön liittyvistä sopimuksista ja tutkimusluvista huolehtiminen, empiirisen tai toiminnallisen vaiheen toteutus ja aineiston keruu ja analysointi, opinnäytetyön kirjoittaminen JAMKin raportointiohjeiden mukaisesti, opinnäytetyön esittäminen, itsearviointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö tehdään työelämälähtöisenä tutkimuksellisena kehittämistyönä tai tutkimuksena. Opinnäytetyö voi olla myös toimeksianto TKI-hankkeesta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1. Opinnäytetyön suunnittelu 189 tuntia (7 op)
- Tiedonhankinnan työpajat - kirjaston informaatikon toteuttamana
- Systemaattinen tiedonhaku ja lähdeaineistoon perehtyminen itsenäisesti
- Opinnäytetyön suunnitelman kirjoittaminen, esittäminen ja pienryhmä- ja yksilöohjaukseen osallistuminen
- Sopimusten ja tarvittavien tutkimuslupa-asioiden hoitaminen

2. Tutkimuskirjoittaminen JAMKin kielikeskuksen toteuttamana 81 tuntia (3 op)

3. Toteutusvaihe 270 tuntia (10 op)
- Empiirinen ja toiminnallinen vaihe, aineistonkeruu- ja analysointi
- Osallistuminen pienryhmä- ja yksilöohjaukseen

4. Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 270 tuntia (10 op)
- Opinnäytetyön kirjoittaminen valmiiksi, esittäminen, arviointi, arkistointi ja julkaiseminen

Yhteensä 810 tuntia (30 op, yhden opintopisteen työmäärä on 27 tuntia)

Sisällön jaksotus

0. Opinnäytetyön prosessi alkaa sähköisestä aihe-ehdotuksesta ja pääohjaajan nimeämisestä.
1. Opinnäytetyön suunnittelu: tiedonhankinnan työpajat, pienryhmä- ja yksilöohjaukset. opinnäytetyön suunnitelman esittäminen ja hyväksyminen ml. aineistonkeruun mittarit, sopimus opinnäytetyöstä ja tarvittavat tutkimusluvat
2. Tutkimuskirjoittaminen, kielikeskuksen toteuttama HUOM. erillinen non-stop toteutus
3. Opinnäytetyön toteutus: opinnäytetyön empiirinen tai toiminnallinen toteutusvaihe, aineiston keruu ja analyysi
4. Opinnäytetyön raportointi ja arviointi: Opinnäytetyön kirjoittaminen valmiiksi, esittäminen, arviointi, arkistointi jajulkaiseminen

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyö arvioidaan erillisillä opinnäytetyön arviointikriteereillä.
Opinnäytetyön pääohjaaja antaa kehittävää palautetta koko opinnäytetyöprosessin ajan.
Arviointimenetelmät: itsearviointi, toimeksiantajan lausunto, ohjaajan arviointi, arviointipäätöksen näiden pohjalta tekee tutkintosäännön mukaan YAMK opinnäytetyöryhmä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opinnäytetyön arviointikriteetit tasolla välttävä 1 ja tyydyttävä 2 kuvataan erillisissä YAMK opinnäytetyön arviointikriteereissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opinnäytetyön arviointikriteetit tasolla hyvä 3 ja kiitettävä 4 kuvataan erillisissä YAMK opinnäytetyön arviointikriteereissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyön arviointikriteetit tasolla erinomainen 5 kuvataan erillisissä YAMK opinnäytetyön arviointikriteereissä.

Lisätiedot

Tutkimuskirjoittaminen (3 op) on kielikeskuksen tarjoama opinnäytetyön osasuoritus. Opiskelija valitsee tarjonnasta itselleen sopivan toteutuksen.

Ajoitus

01.01.2021 - 31.07.2022

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

TA16 - Biotalousinstituutti

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Koulutus
 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Digitaalinen toimitusketju (YAMK)
 • Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • Robotiikka (YAMK)
 • Kestävä energia (YAMK)
 • Logistiikka (YAMK)
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), insinööri
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • Verkostojohtaminen, teknologia (YAMK)
 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Tarja Stenman
 • Laura Vertainen
 • Tero Vesisenaho
 • Hannariina Honkanen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoutuksena, että osallistuja suunnittelee ja toteuttaa työelämälähtöisen kehittämistyön tai tutkimuksen opinnäytetyönään.

Opintojakson osaamiset
Eettinen osaaminen
Oppiminen ja tiedonhallintaosaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija noudattaa opinnäytetyössään hyvää tieteellistä käytäntöä. Opiskelija tunnistaa työelämän kehittämistarpeen ja toteuttaa tutkimus- tai kehittämistyön näyttönä osaamisestaan. Opiskelija osaa raportoida ja esittää opinnäytetyönsä. Opiskelija osoittaa oman alansa erityisosaamista

Sisältö

Opinnäytetyön prosessi ja –käytännöt JAMKssa
Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimus- tai kehittämistyön etiikka
Opinnäytetyön aihe ja aiheen täsmentäminen aihe-ehdotukseksi
Systemaattinen tiedonhankinta
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen, sisältää eettisen ennakkoarvioinnin ja aineiston hallintasuunnitelman
Tutkimuskirjoittaminen
Systemaattiseen tiedonhankintaan pohjautuvan tietoperustan kirjoittaminen
Opinnäytetyön tutkimus-tai kehittämisosion toteuttaminen: menetelmät, aineistonhankinta ja analysointi sekä luotettavuuden tarkastelu
Tutkimus- tai kehittämistyön tulosten kirjallinen, suullinen tai visuaalinen julkistaminen asiantuntijayhteisössä
Viimeistely sekä opinnäytetyön ja prosessin arviointi

Aika ja paikka

Opinnäytetyö, Ylempi AMK alkaa, kun olet tehnyt sähköisen opinnäytetyön aihe-ehdotuksen ja sinulle on nimetty pääohjaaja.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelija hankkii systemaattiseen tiedonhakuun perustuen opinnäytetyön aiheeseen, ongelmanratkaisuun ja tutkimus- tai kehittämismenetelmiin soveltuvaa tieteellistä kirjallisuutta, joihin viittaa opinnäytetyössään JAMKin raportointiohjeiden mukaisesti.

Tukimateriaali
Liukko, S. & Perttula, S. uusin julkaisu. Opinnäytetyön raportointiohje. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. http://oppimateriaalit.jamk.fi/raportointiohje

YAMK opinnäytetyöprosessin ohjeita ja lomakkeita opiskelijaintrassa kohdassa opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.

Opetusmenetelmät

Pääohjaajan pitämät pienryhmä- ja yksilöohjaukset sekä etä- että kontaktitapaamisina
Vertaiskeskustelu ja -tuki
Opinnäytetyön aiheen ja suunnitelman esittäminen pienryhmätapaamisissa
Kirjaston pitämät tiedonhankinnan työpajat
Tutkimuskirjoittamisen erillinen JAMKin kielikeskuksen tarjoama toteutus
Itsenäinen työskentely: systemaattinen tiedonhaku, opinnäytetyön suunnitelman kirjoittaminen, opinnäytetyöhön liittyvistä sopimuksista ja tutkimusluvista huolehtiminen, empiirisen tai toiminnallisen vaiheen toteutus ja aineiston keruu ja analysointi, opinnäytetyön kirjoittaminen JAMKin raportointiohjeiden mukaisesti, opinnäytetyön esittäminen, itsearviointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö tehdään työelämälähtöisenä tutkimuksellisena kehittämistyönä tai tutkimuksena. Opinnäytetyö voi olla myös toimeksianto TKI-hankkeesta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1. Opinnäytetyön suunnittelu 189 tuntia (7 op)
- Tiedonhankinnan työpajat - kirjaston informaatikon toteuttamana
- Systemaattinen tiedonhaku ja lähdeaineistoon perehtyminen itsenäisesti
- Opinnäytetyön suunnitelman kirjoittaminen, esittäminen ja pienryhmä- ja yksilöohjaukseen osallistuminen
- Sopimusten ja tarvittavien tutkimuslupa-asioiden hoitaminen

2. Tutkimuskirjoittaminen JAMKin kielikeskuksen toteuttamana 81 tuntia (3 op)

3. Toteutusvaihe 270 tuntia (10 op)
- Empiirinen ja toiminnallinen vaihe, aineistonkeruu- ja analysointi
- Osallistuminen pienryhmä- ja yksilöohjaukseen

4. Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 270 tuntia (10 op)
- Opinnäytetyön kirjoittaminen valmiiksi, esittäminen, arviointi, arkistointi ja julkaiseminen

Yhteensä 810 tuntia (30 op, yhden opintopisteen työmäärä on 27 tuntia)

Sisällön jaksotus

0. Opinnäytetyön prosessi alkaa sähköisestä aihe-ehdotuksesta ja pääohjaajan nimeämisestä.
1. Opinnäytetyön suunnittelu: tiedonhankinnan työpajat, pienryhmä- ja yksilöohjaukset. opinnäytetyön suunnitelman esittäminen ja hyväksyminen ml. aineistonkeruun mittarit, sopimus opinnäytetyöstä ja tarvittavat tutkimusluvat
2. Tutkimuskirjoittaminen, kielikeskuksen toteuttama HUOM. erillinen non-stop toteutus
3. Opinnäytetyön toteutus: opinnäytetyön empiirinen tai toiminnallinen toteutusvaihe, aineiston keruu ja analyysi
4. Opinnäytetyön raportointi ja arviointi: Opinnäytetyön kirjoittaminen valmiiksi, esittäminen, arviointi, arkistointi jajulkaiseminen

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyö arvioidaan erillisillä opinnäytetyön arviointikriteereillä.
Opinnäytetyön pääohjaaja antaa kehittävää palautetta koko opinnäytetyöprosessin ajan.
Arviointimenetelmät: itsearviointi, toimeksiantajan lausunto, ohjaajan arviointi, arviointipäätöksen näiden pohjalta tekee tutkintosäännön mukaan YAMK opinnäytetyöryhmä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opinnäytetyön arviointikriteetit tasolla välttävä 1 ja tyydyttävä 2 kuvataan erillisissä YAMK opinnäytetyön arviointikriteereissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opinnäytetyön arviointikriteetit tasolla hyvä 3 ja kiitettävä 4 kuvataan erillisissä YAMK opinnäytetyön arviointikriteereissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyön arviointikriteetit tasolla erinomainen 5 kuvataan erillisissä YAMK opinnäytetyön arviointikriteereissä.

Lisätiedot

Tutkimuskirjoittaminen (3 op) on kielikeskuksen tarjoama opinnäytetyön osasuoritus. Opiskelija valitsee tarjonnasta itselleen sopivan toteutuksen.

Ilmoittautumisaika

18.08.2020 - 31.01.2021

Ajoitus

02.11.2020 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

30 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

30 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Tiina Kuukkanen
 • Asta Suomi
 • Tapio Mäkelä
 • Sari Järvinen
 • Aila Pikkarainen
 • Tarja Tapio
 • Irmeli Matilainen
 • Hanna Hopia
 • Kari Jaatinen
 • Merja Kurunsaari
 • Hannele Tyrväinen
 • Riitta Räsänen
 • Kaisu Paalanen
 • Katja Kokkinen
 • Sirpa Tuomi
 • Sanna Sihvonen
Vastuuopettaja

Sirpa Tuomi

Ryhmät
 • YSY20SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Monialainen kuntoutus
 • YSY20ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Terveyden edistäminen
 • YSY20SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Sosiaali- ja terveysalan
 • YSY20SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Kliininen asiantuntija
 • YSV20S1
  Verkostojohtamisen tutkinto-ohjelma, YAMK

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoutuksena, että osallistuja suunnittelee ja toteuttaa työelämälähtöisen kehittämistyön tai tutkimuksen opinnäytetyönään.

Opintojakson osaamiset
Eettinen osaaminen
Oppiminen ja tiedonhallintaosaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija noudattaa opinnäytetyössään hyvää tieteellistä käytäntöä. Opiskelija tunnistaa työelämän kehittämistarpeen ja toteuttaa tutkimus- tai kehittämistyön näyttönä osaamisestaan. Opiskelija osaa raportoida ja esittää opinnäytetyönsä. Opiskelija osoittaa oman alansa erityisosaamista

Sisältö

Opinnäytetyön prosessi ja –käytännöt JAMKssa
Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimus- tai kehittämistyön etiikka
Opinnäytetyön aihe ja aiheen täsmentäminen aihe-ehdotukseksi
Systemaattinen tiedonhankinta
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen, sisältää eettisen ennakkoarvioinnin ja aineiston hallintasuunnitelman
Tutkimuskirjoittaminen
Systemaattiseen tiedonhankintaan pohjautuvan tietoperustan kirjoittaminen
Opinnäytetyön tutkimus-tai kehittämisosion toteuttaminen: menetelmät, aineistonhankinta ja analysointi sekä luotettavuuden tarkastelu
Tutkimus- tai kehittämistyön tulosten kirjallinen, suullinen tai visuaalinen julkistaminen asiantuntijayhteisössä
Viimeistely sekä opinnäytetyön ja prosessin arviointi

Aika ja paikka

Opinnäytetyö, Ylempi AMK alkaa, kun olet tehnyt sähköisen opinnäytetyön aihe-ehdotuksen ja sinulle on nimetty pääohjaaja. Pääohjaaja aikatauluttaa opinnäytetyön pieryhmä- ja yksilöohjaukset ryhmänsä kanssa. Sekä pienryhmä- että yksilöohjaukset toteutetaan pääsääntöisesti etänä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelija hankkii systemaattiseen tiedonhakuun perustuen opinnäytetyön aiheeseen, ongelmanratkaisuun ja tutkimus- tai kehittämismenetelmiin soveltuvaa tieteellistä kirjallisuutta, joihin viittaa opinnäytetyössään JAMKin raportointiohjeiden mukaisesti.

Tukimateriaali
Liukko, S. & Perttula, S. uusin julkaisu. Opinnäytetyön raportointiohje. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. http://oppimateriaalit.jamk.fi/raportointiohje

YAMK opinnäytetyöprosessin ohjeita ja lomakkeita opiskelijaintrassa kohdassa opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.

Opetusmenetelmät

Pääohjaajan pitämät pienryhmä- ja yksilöohjaukset sekä etä- että kontaktitapaamisina
Vertaiskeskustelu ja -tuki
Opinnäytetyön aiheen ja suunnitelman esittäminen pienryhmätapaamisissa
Kirjaston pitämät tiedonhankinnan työpajat
Tutkimuskirjoittamisen erillinen JAMKin kielikeskuksen tarjoama toteutus
Itsenäinen työskentely: systemaattinen tiedonhaku, opinnäytetyön suunnitelman kirjoittaminen, opinnäytetyöhön liittyvistä sopimuksista ja tutkimusluvista huolehtiminen, empiirisen tai toiminnallisen vaiheen toteutus ja aineiston keruu ja analysointi, opinnäytetyön kirjoittaminen JAMKin raportointiohjeiden mukaisesti, opinnäytetyön esittäminen, itsearviointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö tehdään työelämälähtöisenä tutkimuksellisena kehittämistyönä tai tutkimuksena. Opinnäytetyö voi olla myös toimeksianto TKI-hankkeesta.

Kansainvälisyys

Sosiaali- ja terveysalan yamk -tutkinto-ohjelma opiskelijat voivat hakea opintojen ensimmäisellä lukukaudella Itävallan Carinthia University of Applied Sciences (CUAS) kanssa toteutettavaan kaksoistutkinto-ohjelmaan (Double-Degree Programme, DDP). Kaksoistutkinto-ohjelmassa opinnäytetyö tehdään englanniksi ja se on osa kaksoistutkinto-opintoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1. Opinnäytetyön suunnittelu 189 tuntia (7 op)
- Tiedonhankinnan työpajat - kirjaston informaatikon toteuttamana
- Systemaattinen tiedonhaku ja lähdeaineistoon perehtyminen itsenäisesti
- Opinnäytetyön suunnitelman kirjoittaminen, esittäminen ja pienryhmä- ja yksilöohjaukseen osallistuminen
- Sopimusten ja tarvittavien tutkimuslupa-asioiden hoitaminen

2. Tutkimuskirjoittaminen JAMKin kielikeskuksen toteuttamana 81 tuntia (3 op)

3. Toteutusvaihe 270 tuntia (10 op)
- Empiirinen ja toiminnallinen vaihe, aineistonkeruu- ja analysointi
- Osallistuminen pienryhmä- ja yksilöohjaukseen

4. Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 270 tuntia (10 op)
- Opinnäytetyön kirjoittaminen valmiiksi, esittäminen, arviointi, arkistointi ja julkaiseminen

Yhteensä 810 tuntia (30 op, yhden opintopisteen työmäärä on 27 tuntia)

Sisällön jaksotus

0. Opinnäytetyön prosessi alkaa sähköisestä aihe-ehdotuksesta ja pääohjaajan nimeämisestä.
1. Opinnäytetyön suunnittelu: tiedonhankinnan työpajat, pienryhmä- ja yksilöohjaukset. opinnäytetyön suunnitelman esittäminen ja hyväksyminen ml. aineistonkeruun mittarit, sopimus opinnäytetyöstä ja tarvittavat tutkimusluvat
2. Tutkimuskirjoittaminen, kielikeskuksen toteuttama HUOM. erillinen non-stop toteutus
3. Opinnäytetyön toteutus: opinnäytetyön empiirinen tai toiminnallinen toteutusvaihe, aineiston keruu ja analyysi
4. Opinnäytetyön raportointi ja arviointi: Opinnäytetyön kirjoittaminen valmiiksi, esittäminen, arviointi, arkistointi jajulkaiseminen

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyö arvioidaan erillisillä opinnäytetyön arviointikriteereillä.
Opinnäytetyön pääohjaaja antaa kehittävää palautetta koko opinnäytetyöprosessin ajan.
Arviointimenetelmät: itsearviointi, toimeksiantajan lausunto, ohjaajan arviointi, arviointipäätöksen näiden pohjalta tekee tutkintosäännön mukaan YAMK opinnäytetyöryhmä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opinnäytetyön arviointikriteetit tasolla välttävä 1 ja tyydyttävä 2 kuvataan erillisissä YAMK opinnäytetyön arviointikriteereissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opinnäytetyön arviointikriteetit tasolla hyvä 3 ja kiitettävä 4 kuvataan erillisissä YAMK opinnäytetyön arviointikriteereissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyön arviointikriteetit tasolla erinomainen 5 kuvataan erillisissä YAMK opinnäytetyön arviointikriteereissä.

Lisätiedot

Tutkimuskirjoittaminen (3 op) on kielikeskuksen tarjoama opinnäytetyön osasuoritus. Opiskelija valitsee tarjonnasta itselleen sopivan toteutuksen.

Ilmoittautumisaika

01.08.2020 - 31.08.2020

Ajoitus

03.08.2020 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

30 op

Virtuaaliosuus

25 op

TKI-osuus

30 op

Toteutustapa

17 % Lähiopetus, 83 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Digitaalinen toimitusketju (YAMK)
 • Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • Robotiikka (YAMK)
 • Kestävä energia (YAMK)
 • Biotalouden kehittäminen (YAMK)
 • Logistiikka (YAMK)
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), insinööri
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • Verkostojohtaminen, teknologia (YAMK)
 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Kari Hytönen
 • Matti Siistonen
 • Hannariina Honkanen
 • Miikka Parviainen
 • Marjukka Nuutinen
 • Hannu Kivistö
 • Tarja Ahopelto
 • Olli Väänänen
 • Jaakko Oksanen
 • Harri Tuukkanen
 • Janne Lappi
 • Päivi Korpivaara
Vastuuopettaja

Olli Väänänen

Ryhmät
 • YTB20S1
  Projektijohtaminen YAMK (teknologia)
 • YTG20S1
  Robotiikka YAMK
 • YTO20S1
  Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoutuksena, että osallistuja suunnittelee ja toteuttaa työelämälähtöisen kehittämistyön tai tutkimuksen opinnäytetyönään.

Opintojakson osaamiset
Eettinen osaaminen
Oppiminen ja tiedonhallintaosaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija noudattaa opinnäytetyössään hyvää tieteellistä käytäntöä. Opiskelija tunnistaa työelämän kehittämistarpeen ja toteuttaa tutkimus- tai kehittämistyön näyttönä osaamisestaan. Opiskelija osaa raportoida ja esittää opinnäytetyönsä. Opiskelija osoittaa oman alansa erityisosaamista

Sisältö

Opinnäytetyön prosessi ja –käytännöt JAMKssa
Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimus- tai kehittämistyön etiikka
Opinnäytetyön aihe ja aiheen täsmentäminen aihe-ehdotukseksi
Systemaattinen tiedonhankinta
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen, sisältää eettisen ennakkoarvioinnin ja aineiston hallintasuunnitelman
Tutkimuskirjoittaminen
Systemaattiseen tiedonhankintaan pohjautuvan tietoperustan kirjoittaminen
Opinnäytetyön tutkimus-tai kehittämisosion toteuttaminen: menetelmät, aineistonhankinta ja analysointi sekä luotettavuuden tarkastelu
Tutkimus- tai kehittämistyön tulosten kirjallinen, suullinen tai visuaalinen julkistaminen asiantuntijayhteisössä
Viimeistely sekä opinnäytetyön ja prosessin arviointi

Aika ja paikka

Opinnäytetyö, Ylempi AMK alkaa, kun olet tehnyt sähköisen opinnäytetyön aihe-ehdotuksen ja sinulle on nimetty pääohjaaja.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelija hankkii systemaattiseen tiedonhakuun perustuen opinnäytetyön aiheeseen, ongelmanratkaisuun ja tutkimus- tai kehittämismenetelmiin soveltuvaa tieteellistä kirjallisuutta, joihin viittaa opinnäytetyössään JAMKin raportointiohjeiden mukaisesti.

Tukimateriaali
Liukko, S. & Perttula, S. uusin julkaisu. Opinnäytetyön raportointiohje. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. http://oppimateriaalit.jamk.fi/raportointiohje

YAMK opinnäytetyöprosessin ohjeita ja lomakkeita opiskelijaintrassa kohdassa opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.

Opetusmenetelmät

Pääohjaajan pitämät pienryhmä- ja yksilöohjaukset sekä etä- että kontaktitapaamisina
Vertaiskeskustelu ja -tuki
Opinnäytetyön aiheen ja suunnitelman esittäminen pienryhmätapaamisissa
Kirjaston pitämät tiedonhankinnan työpajat
Tutkimuskirjoittamisen erillinen JAMKin kielikeskuksen tarjoama toteutus
Itsenäinen työskentely: systemaattinen tiedonhaku, opinnäytetyön suunnitelman kirjoittaminen, opinnäytetyöhön liittyvistä sopimuksista ja tutkimusluvista huolehtiminen, empiirisen tai toiminnallisen vaiheen toteutus ja aineiston keruu ja analysointi, opinnäytetyön kirjoittaminen JAMKin raportointiohjeiden mukaisesti, opinnäytetyön esittäminen, itsearviointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö tehdään työelämälähtöisenä tutkimuksellisena kehittämistyönä tai tutkimuksena. Opinnäytetyö voi olla myös toimeksianto TKI-hankkeesta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1. Opinnäytetyön suunnittelu 189 tuntia (7 op)
- Tiedonhankinnan työpajat - kirjaston informaatikon toteuttamana
- Systemaattinen tiedonhaku ja lähdeaineistoon perehtyminen itsenäisesti
- Opinnäytetyön suunnitelman kirjoittaminen, esittäminen ja pienryhmä- ja yksilöohjaukseen osallistuminen
- Sopimusten ja tarvittavien tutkimuslupa-asioiden hoitaminen

2. Tutkimuskirjoittaminen JAMKin kielikeskuksen toteuttamana 81 tuntia (3 op)

3. Toteutusvaihe 270 tuntia (10 op)
- Empiirinen ja toiminnallinen vaihe, aineistonkeruu- ja analysointi
- Osallistuminen pienryhmä- ja yksilöohjaukseen

4. Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 270 tuntia (10 op)
- Opinnäytetyön kirjoittaminen valmiiksi, esittäminen, arviointi, arkistointi ja julkaiseminen

Yhteensä 810 tuntia (30 op, yhden opintopisteen työmäärä on 27 tuntia)

Sisällön jaksotus

0. Opinnäytetyön prosessi alkaa sähköisestä aihe-ehdotuksesta ja pääohjaajan nimeämisestä.
1. Opinnäytetyön suunnittelu: tiedonhankinnan työpajat, pienryhmä- ja yksilöohjaukset. opinnäytetyön suunnitelman esittäminen ja hyväksyminen ml. aineistonkeruun mittarit, sopimus opinnäytetyöstä ja tarvittavat tutkimusluvat
2. Tutkimuskirjoittaminen, kielikeskuksen toteuttama HUOM. erillinen non-stop toteutus
3. Opinnäytetyön toteutus: opinnäytetyön empiirinen tai toiminnallinen toteutusvaihe, aineiston keruu ja analyysi
4. Opinnäytetyön raportointi ja arviointi: Opinnäytetyön kirjoittaminen valmiiksi, esittäminen, arviointi, arkistointi jajulkaiseminen

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyö arvioidaan erillisillä opinnäytetyön arviointikriteereillä.
Opinnäytetyön pääohjaaja antaa kehittävää palautetta koko opinnäytetyöprosessin ajan.
Arviointimenetelmät: itsearviointi, toimeksiantajan lausunto, ohjaajan arviointi, arviointipäätöksen näiden pohjalta tekee tutkintosäännön mukaan YAMK opinnäytetyöryhmä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opinnäytetyön arviointikriteetit tasolla välttävä 1 ja tyydyttävä 2 kuvataan erillisissä YAMK opinnäytetyön arviointikriteereissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opinnäytetyön arviointikriteetit tasolla hyvä 3 ja kiitettävä 4 kuvataan erillisissä YAMK opinnäytetyön arviointikriteereissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyön arviointikriteetit tasolla erinomainen 5 kuvataan erillisissä YAMK opinnäytetyön arviointikriteereissä.

Lisätiedot

Tutkimuskirjoittaminen (3 op) on kielikeskuksen tarjoama opinnäytetyön osasuoritus. Opiskelija valitsee tarjonnasta itselleen sopivan toteutuksen.

Ajoitus

01.01.2020 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

TA11 - Teollisuustekniikka

Opettaja
 • Sami Kalliomaa
 • Jouni Huotari
 • Matti Siistonen
 • Miikka Parviainen
 • Marjukka Nuutinen
 • Hannu Kivistö
 • Jaakko Oksanen
 • Harri Peuranen
 • Päivi Korpivaara
 • Esa Salmikangas
Vastuuopettaja

Päivi Korpivaara

Ryhmät
 • YTJ19S1
  Teknologiaosaamisen johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoutuksena, että osallistuja suunnittelee ja toteuttaa työelämälähtöisen kehittämistyön tai tutkimuksen opinnäytetyönään.

Opintojakson osaamiset
Eettinen osaaminen
Oppiminen ja tiedonhallintaosaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija noudattaa opinnäytetyössään hyvää tieteellistä käytäntöä. Opiskelija tunnistaa työelämän kehittämistarpeen ja toteuttaa tutkimus- tai kehittämistyön näyttönä osaamisestaan. Opiskelija osaa raportoida ja esittää opinnäytetyönsä. Opiskelija osoittaa oman alansa erityisosaamista

Sisältö

Opinnäytetyön prosessi ja –käytännöt JAMKssa
Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimus- tai kehittämistyön etiikka
Opinnäytetyön aihe ja aiheen täsmentäminen aihe-ehdotukseksi
Systemaattinen tiedonhankinta
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen, sisältää eettisen ennakkoarvioinnin ja aineiston hallintasuunnitelman
Tutkimuskirjoittaminen
Systemaattiseen tiedonhankintaan pohjautuvan tietoperustan kirjoittaminen
Opinnäytetyön tutkimus-tai kehittämisosion toteuttaminen: menetelmät, aineistonhankinta ja analysointi sekä luotettavuuden tarkastelu
Tutkimus- tai kehittämistyön tulosten kirjallinen, suullinen tai visuaalinen julkistaminen asiantuntijayhteisössä
Viimeistely sekä opinnäytetyön ja prosessin arviointi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opinnäytetyön arviointikriteetit tasolla välttävä 1 ja tyydyttävä 2 kuvataan erillisissä YAMK opinnäytetyön arviointikriteereissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opinnäytetyön arviointikriteetit tasolla hyvä 3 ja kiitettävä 4 kuvataan erillisissä YAMK opinnäytetyön arviointikriteereissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyön arviointikriteetit tasolla erinomainen 5 kuvataan erillisissä YAMK opinnäytetyön arviointikriteereissä.

Lisätiedot

Tutkimuskirjoittaminen (3 op) on kielikeskuksen tarjoama opinnäytetyön osasuoritus. Opiskelija valitsee tarjonnasta itselleen sopivan toteutuksen.

Ajoitus

01.01.2020 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakoulupalvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Sami Kalliomaa
 • Anne Törn-Laapio
 • Pia Kreus
 • Francesca Allievi
 • Heidi Neuvonen
 • Anne Nurminen
 • Marianne Ekonen
 • Tarja Niemelä
 • Sini Seppelin
 • Elina Vaara
 • Aila Virtanen
 • Riikka Ahlgren
 • Pekka Pirinen
 • Minna Tunkkari-Eskelinen
 • Tarja Ahopelto
Ryhmät
 • YHO19S1
  Organisaation ja talouden johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoutuksena, että osallistuja suunnittelee ja toteuttaa työelämälähtöisen kehittämistyön tai tutkimuksen opinnäytetyönään.

Opintojakson osaamiset
Eettinen osaaminen
Oppiminen ja tiedonhallintaosaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija noudattaa opinnäytetyössään hyvää tieteellistä käytäntöä. Opiskelija tunnistaa työelämän kehittämistarpeen ja toteuttaa tutkimus- tai kehittämistyön näyttönä osaamisestaan. Opiskelija osaa raportoida ja esittää opinnäytetyönsä. Opiskelija osoittaa oman alansa erityisosaamista

Sisältö

Opinnäytetyön prosessi ja –käytännöt JAMKssa
Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimus- tai kehittämistyön etiikka
Opinnäytetyön aihe ja aiheen täsmentäminen aihe-ehdotukseksi
Systemaattinen tiedonhankinta
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen ja esittäminen, sisältää eettisen ennakkoarvioinnin ja aineiston hallintasuunnitelman
Tutkimuskirjoittaminen
Systemaattiseen tiedonhankintaan pohjautuvan tietoperustan kirjoittaminen
Opinnäytetyön tutkimus-tai kehittämisosion toteuttaminen: menetelmät, aineistonhankinta ja analysointi sekä luotettavuuden tarkastelu
Tutkimus- tai kehittämistyön tulosten kirjallinen, suullinen tai visuaalinen julkistaminen asiantuntijayhteisössä
Viimeistely sekä opinnäytetyön ja prosessin arviointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelija hankkii systemaattiseen tiedonhakuun perustuen opinnäytetyön aiheeseen, ongelmanratkaisuun ja tutkimus- tai kehittämismenetelmiin soveltuvaa tieteellistä kirjallisuutta, joihin viittaa opinnäytetyössään JAMKin raportointiohjeiden mukaisesti.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

- Valmistautumisvaihe: Opinnäytetyön aiheidean esittely ja sähköinen aihe-ehdotus (1 op) - Tiedonhankinnan työpajat (kirjaston informaatikko) ja systemaattinen tiedonhaku selvitys opinnäytetyön suunnitelman liitteenä (1 op) - Suunnitteluvaihe: Opinnäytetyön suunnitelma kirjoittaminen ja sen esittäminen (4 op) - Osallistuminen tutkimuskirjoittamisen verkkototeutukseen, jonka aikana kirjoittaa opinnäytetyön teoreettista osaa (3 op) - Toteutusvaihe: aineistonhankinta ja analysointi sekä luotettavuuden tarkastelu sekä opinnäytetyön kirjoittaminen (20 op) - Opinnäytetyön viimeistely, esittäminen julkisesti ja luovuttaminen arviointiprosessiin (1 op) - Hyväksytty ja arvioitu opinnäytetyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Valmistautumisvaihe 27 h (1 op) - Tiedonhankinnan työpajat ja systemaattinen tiedonhaku 27 h (1 op) - Suunnitteluvaihe108 h (4 op) - Tutkimuskirjoittaminen 81 h (3 op) - Toteutusvaihe 540 h (20 op) - Viimeistely ja esittäminen 27 h (1 op)Yhteensä 810 tuntia (yhden opintopisteen työmäärä on 27 tuntia).

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyön ohjaaja(t) nimetään sähköisen aihe-ehdotuslomakkeen hyväksymisen yhteydessä alakohtaisesti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opinnäytetyön arviointikriteetit tasolla välttävä 1 ja tyydyttävä 2 kuvataan erillisissä YAMK opinnäytetyön arviointikriteereissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opinnäytetyön arviointikriteetit tasolla hyvä 3 ja kiitettävä 4 kuvataan erillisissä YAMK opinnäytetyön arviointikriteereissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyön arviointikriteetit tasolla erinomainen 5 kuvataan erillisissä YAMK opinnäytetyön arviointikriteereissä.

Lisätiedot

Tutkimuskirjoittaminen (3 op) on kielikeskuksen tarjoama opinnäytetyön osasuoritus. Opiskelija valitsee tarjonnasta itselleen sopivan toteutuksen.