Siirry suoraan sisältöön

Asiakkuuksien johtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YHYYM200

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee asiakkuuksien johtamisen käsitteet ja ymmärtää asiakkuuksien johtamisen roolin strategisessa johtamisessa. Opiskelija osaa analysoida asiakkuuksia, asiakaskannattavuutta ja asiakassuhteita ja hyödyntää analyysejä asiakasstrategioiden laatimisessa ja asiakkuuksien johtamisessa. Opiskelija osaa kehittää uusia strategisia lähestymistapoja ja organisaation asiakkuuksien johtamisen käytäntöjä.

Sisältö

asiakasanalyysit, asiakkuuksien hallinta, asiakasstrategia, asiakaskannattavuus ja asiakassuhteen vaiheet

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee markkinoinnin perusteet. Opiskelijalla on AMK-tutkinto

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 (välttävä) Opiskelija tuntee asiakkuuksien hallinnan käsitteistön, asiakkuuksien analyysimenetelmät ja osaa tulkita analyysien tuottamaa informaatiota valmiista aineistosta. Opiskelija tietää, miten analyysejä voidaan hyödyntää päätöksenteossa. Opiskelija tuntee asiakkuuksien johtamisen roolin strategisessa johtamisessa.
2 (tyydyttävä)
Opiskelija osaa itsenäisesti valita ja soveltaa analyysejä omassa organisaatiossaan ja arvioida ja hyödyntää niitä omassa asiakkuustyössään.
3 (hyvä)
Opiskelija osaa kriittisesti analysoida organisaationsa asiakkuuksien johtamisen kehittämistarpeita ja osaa esittää asiakkuuksien johtamisen kehittämisehdotuksia sekä viestiä niistä myös kansainvälisesti.
4 (kiitettävä)
Opiskelija pystyy kriittisesti arvioimaan organisaationsa asiakkuuksien johtamisen tilaa sekä muuttamaan ja kehittämään asiakkuuksien johtamisen käytäntöjä.
5 (erinomainen)
Opiskelija pystyy kehittämään uuden, organisaatiossa laajasti hyödynnettävän asiakkuuden johtamisen käytännön, jolla on kytkentä strategiselle tasolle.