Siirry suoraan sisältöön

Toimintaympäristön analyysiLaajuus (5 op)

Tunnus: YMPT2100

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Anne Törn-Laapio, Liiketoimintayksikkö

Osaamistavoitteet

Tällä opintojaksolla perehdyt toimialasi ja asiantuntijuusalueesi toimintaympäristöön ja keskeisiin analysointimenetelmiin. Toimintaympäristön tunteminen on keskeistä organisaatioiden ja toimialan strategisessa johtamisessa kuin päätöksenteossakin.

Opintojakson osaamiset
Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Kestävä kehitys
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
Ennakoiva kehittäminen

Opintojakson tavoitteet
Tunnet toimialasi ja asiantuntijuusalueesi, sen toimintaympäristön sekä sen tuottamat palvelut ja osaat analysoida ja arvioida niitä yritysten ja toimialan näkökulmasta sekä kansallisella että globaalilla tasolla. Osaat käyttää keskeisiä toimintaympäristön analyysimenetelmiä ja ymmärrät niiden etuja ja rajoitteita sekä tulosten merkityksen toimialan ja organisaation johtamisessa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Toimialan ja asiantuntijuusalan nykytila ja tulevaisuus
Toimialatasoinen toimintaympäristön analysointi strategisen johtamisen ja päätöksen teon tukena
Keskeiset toimintaympäristön analyysimenetelmät

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Erottelet ja luokittelet keskeisiä käsitteitä. Ymmärrät aihealueen teoriaa sekä menetelmiä ja kuvaat toteutusta näiden avulla. Käsittelet aihetta eri näkökulmista. Esittelet keskeisiä tuloksia ja kehittämisehdotuksia. Kehität organisaatiota työroolisi näkökulmasta. Otat vastuuta omasta työstäsi. Arvioit osaamistasi ja tunnistat keskeisen kehittämiskohteesi. Raportoit havainnollisesti, mutta raportti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Tyydyttävä 2
Sovellat aihealueen teoriaa, mikä on rajattu aiheen näkökulmasta. Valitset ja määrittelet keskeiset käsitteet. Löydät ongelmaan ratkaisun ja havainnollistat tuloksia esimerkkien avulla. Esimerkit osoittavat ymmärtämistä ja omaa ajattelua, jolla on yhteys teoriaan. Osaat tehdä yhteistyötä vastuullisesti ongelmanratkaisutilanteessa ja otat vastuuta vertaisen työstä. Arvioit omaa osaamista esimerkkien avulla. Raportoit johdonmukaisesti ja havainnollisesti, mutta siinä on puutteita. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Analysoit aihealueen olennaista ja rajattua teoriaa ja käsitteitä, joiden valinnat perustelet. Osoitat kykyä analysoida, seurata ja eritellä asiantuntijuusalueen kehitystä ja/tai tutkimustietoa. Johdat tai suunnittelet tutkimus‐, kehittämis‐ tai innovaatiohankkeen, jossa sovellat uusia menetelmiä. Kehität organisaation toimintaa löytäen ratkaisuvaihtoehdon. Yhdistät teoriaa ja käytäntöä toisiinsa. Arvioit omaa osaamistasi perustellen ja kykenet sen kehittämiseen. Raportoit johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Kiitettävä 4
Jäsennät aihealueen keskeisestä teoriasta ja käsitteistä kokonaisuuden, jota reflektoit kriittisesti. Arvioit, seuraat ja erittelet asiantuntijuusalueen kehitystä ja kansainvälistä tutkimustietoa. Johdat ja/tai suunnittelet tutkimus‐, kehittämis‐ tai innovaatiohankkeen, jossa ratkaiset käytännön ongelman. Arvioit prosessia ja lopputulosta hyödynnettävyyteen ja teoriaan peilaten. Reflektoit omaa osaamistasi ja kehittymistäsi. Raportoit loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tuotat uusia näkökulmia tai uutta tietoa aihealueeseen. Arvioit ja tulkitset kriittisesti eri ammattialojen kehitystä hyödyntäen myös kansainvälistä tutkimustietoa. Reflektoit aihetta myös yhteiskunnallisella tasolla. Määrittelet keskeiset alan erityisosaamiseen liittyvät käsitteet oikein ja suhteessa toisiinsa. Osoitat ottavasi vastuuta oman ammattialasi uusien tietojen ja käytäntöjen kartuttamisesta ja tavoitteellisesta oppimisesta. Uudistat toimintatapoja alasi muuttuvissa toimintaympäristöissä. Arvioit, analysoit ja vertailet perustellusti prosessia, lopputulosta ja toimenpide-ehdotuksia, joilla on yhteys asetettuihin tavoitteisiin sekä kriteereihin. Arvioit oman osaamisesi kehittymistä kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti argumenttisi hyvin perustellen. Tuotat vakuuttavaa sisältöä esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa osoitat kriittistä ajattelua ja yhdistät asioita uudella tavalla. Viestintäsi on argumentoivaa, oivaltavaa ja noudattaa virheetöntä asiatyyliä.

Oppimateriaalit

McManners, P. J. 2014. Corporate Strategy in the Age of Responsibility. Ashgate Publishing Ltd.

Kamensky, M. 2015. Strateginen johtaminen: Menestyksen timantti. Helsinki: Talentum.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 18.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Anne Törn-Laapio
Ryhmät
 • YMJ22S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • YMJ21S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • YMJ20S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen
 • YMJ19S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen
 • YMJ23S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla perehdyt toimialasi ja asiantuntijuusalueesi toimintaympäristöön ja keskeisiin analysointimenetelmiin. Toimintaympäristön tunteminen on keskeistä organisaatioiden ja toimialan strategisessa johtamisessa kuin päätöksenteossakin.

Opintojakson osaamiset
Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Kestävä kehitys
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
Ennakoiva kehittäminen

Opintojakson tavoitteet
Tunnet toimialasi ja asiantuntijuusalueesi, sen toimintaympäristön sekä sen tuottamat palvelut ja osaat analysoida ja arvioida niitä yritysten ja toimialan näkökulmasta sekä kansallisella että globaalilla tasolla. Osaat käyttää keskeisiä toimintaympäristön analyysimenetelmiä ja ymmärrät niiden etuja ja rajoitteita sekä tulosten merkityksen toimialan ja organisaation johtamisessa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Toimialan ja asiantuntijuusalan nykytila ja tulevaisuus
Toimialatasoinen toimintaympäristön analysointi strategisen johtamisen ja päätöksen teon tukena
Keskeiset toimintaympäristön analyysimenetelmät

Aika ja paikka

Verkkototeutus 2.9.2024 - 18.11.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kamensky, M. 2015. Menestyksen timantti: strategia, johtaminen, osaaminen, vuorovaikutus. Helsinki: Talentum. E-kirja.

McManners, P. J. 2014. Corporate Strategy in the Age of Responsibility. Ashgate Publishing Ltd. E-kirja.

Opetusmenetelmät

Opiskelumenetelmät
Toimintaympäristön analyysi on verkossa itsenäisesti toteutettava opintojakso. Opiskelusi tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä, josta löydät opintojakson ohjeistukset, aikataulut, tehtävät ja opiskelumateriaalit. Opintojaksolla ei ole webinaareja. Teet opintojaksolla itsenäistä tiedonhankintaa ja sovellat oppimaasi toimintaympäristön analyysi-tehtävään.

Ohjaus
Saat ohjausta Moodle-oppimisympäristössä (kysymys- ja vastauspalsta) sekä sähköpostitse sopimalla opettajan kanssa tarvittaessa ohjaustapaamisen.

Palaute
Saat palautetta Toimintaympäristön analyysi -oppimistehtävästäsi.
Annat palautetta opintojaksosta (puoliväli- ja loppupalaute toteutuksesta).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnät kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta ja tutustut toimialasi toimintaympäristöön myös kansainvälisestä näkökulmasta.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Voit tutustua Jamkin tutkintosäännön 17§:ään harkitessasi opintojakson osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (hyväksilukemista) perustuen aiemmin hankkimaasi osaamiseesi ja opintojakson tavoitteisiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjeellinen ajankäyttösi 5 opintopisteen opintojaksolla on 135 työtuntia, joka jakautuu seuraavasti:

Opiskelumateriaalin itsenäinen tiedonhankinta 35 tuntia
Yksilötehtävä 100 tuntia

Sisällön jaksotus

Toimintaympäristön analyysi toimialasi näkökulmasta

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan erityisjärjestelyin syksyn 2024 aikana vain YAMK-restonomiopiskelijoille. Opintojakso on viimeistä kertaa opintotarjonnassa.

Opintojaksolla oppimaasi arvioidaan laadullisesti osaamistavoitteisiin pohjautuen hyödyntäen opettajan antamaa palautetta ja opiskelijan omaa itsearviointia. Toimintaympäristön analyysiraportti muodostaa opintojakson arvosanasta 100 %.

Opintojaksolla tekoälyn hyödyntämisessä, ohjeistuksissa ja mahdollisissa eettisissä kysymyksissä noudatetaan päivitettyjä Arenen suosituksia ja Jamkin sääntöjä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Erottelet ja luokittelet keskeisiä käsitteitä. Ymmärrät aihealueen teoriaa sekä menetelmiä ja kuvaat toteutusta näiden avulla. Käsittelet aihetta eri näkökulmista. Esittelet keskeisiä tuloksia ja kehittämisehdotuksia. Kehität organisaatiota työroolisi näkökulmasta. Otat vastuuta omasta työstäsi. Arvioit osaamistasi ja tunnistat keskeisen kehittämiskohteesi. Raportoit havainnollisesti, mutta raportti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Tyydyttävä 2
Sovellat aihealueen teoriaa, mikä on rajattu aiheen näkökulmasta. Valitset ja määrittelet keskeiset käsitteet. Löydät ongelmaan ratkaisun ja havainnollistat tuloksia esimerkkien avulla. Esimerkit osoittavat ymmärtämistä ja omaa ajattelua, jolla on yhteys teoriaan. Osaat tehdä yhteistyötä vastuullisesti ongelmanratkaisutilanteessa ja otat vastuuta vertaisen työstä. Arvioit omaa osaamista esimerkkien avulla. Raportoit johdonmukaisesti ja havainnollisesti, mutta siinä on puutteita. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Analysoit aihealueen olennaista ja rajattua teoriaa ja käsitteitä, joiden valinnat perustelet. Osoitat kykyä analysoida, seurata ja eritellä asiantuntijuusalueen kehitystä ja/tai tutkimustietoa. Johdat tai suunnittelet tutkimus‐, kehittämis‐ tai innovaatiohankkeen, jossa sovellat uusia menetelmiä. Kehität organisaation toimintaa löytäen ratkaisuvaihtoehdon. Yhdistät teoriaa ja käytäntöä toisiinsa. Arvioit omaa osaamistasi perustellen ja kykenet sen kehittämiseen. Raportoit johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Kiitettävä 4
Jäsennät aihealueen keskeisestä teoriasta ja käsitteistä kokonaisuuden, jota reflektoit kriittisesti. Arvioit, seuraat ja erittelet asiantuntijuusalueen kehitystä ja kansainvälistä tutkimustietoa. Johdat ja/tai suunnittelet tutkimus‐, kehittämis‐ tai innovaatiohankkeen, jossa ratkaiset käytännön ongelman. Arvioit prosessia ja lopputulosta hyödynnettävyyteen ja teoriaan peilaten. Reflektoit omaa osaamistasi ja kehittymistäsi. Raportoit loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tuotat uusia näkökulmia tai uutta tietoa aihealueeseen. Arvioit ja tulkitset kriittisesti eri ammattialojen kehitystä hyödyntäen myös kansainvälistä tutkimustietoa. Reflektoit aihetta myös yhteiskunnallisella tasolla. Määrittelet keskeiset alan erityisosaamiseen liittyvät käsitteet oikein ja suhteessa toisiinsa. Osoitat ottavasi vastuuta oman ammattialasi uusien tietojen ja käytäntöjen kartuttamisesta ja tavoitteellisesta oppimisesta. Uudistat toimintatapoja alasi muuttuvissa toimintaympäristöissä. Arvioit, analysoit ja vertailet perustellusti prosessia, lopputulosta ja toimenpide-ehdotuksia, joilla on yhteys asetettuihin tavoitteisiin sekä kriteereihin. Arvioit oman osaamisesi kehittymistä kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti argumenttisi hyvin perustellen. Tuotat vakuuttavaa sisältöä esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa osoitat kriittistä ajattelua ja yhdistät asioita uudella tavalla. Viestintäsi on argumentoivaa, oivaltavaa ja noudattaa virheetöntä asiatyyliä.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Anne Törn-Laapio
Ryhmät
 • ZJAYMJ23S1
  Avoin AMK, marata, YAMK-polut, Matkailu ja palveluliiketoiminnan johtaminen
 • YMJ23S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla perehdyt toimialasi ja asiantuntijuusalueesi toimintaympäristöön ja keskeisiin analysointimenetelmiin. Toimintaympäristön tunteminen on keskeistä organisaatioiden ja toimialan strategisessa johtamisessa kuin päätöksenteossakin.

Opintojakson osaamiset
Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Kestävä kehitys
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
Ennakoiva kehittäminen

Opintojakson tavoitteet
Tunnet toimialasi ja asiantuntijuusalueesi, sen toimintaympäristön sekä sen tuottamat palvelut ja osaat analysoida ja arvioida niitä yritysten ja toimialan näkökulmasta sekä kansallisella että globaalilla tasolla. Osaat käyttää keskeisiä toimintaympäristön analyysimenetelmiä ja ymmärrät niiden etuja ja rajoitteita sekä tulosten merkityksen toimialan ja organisaation johtamisessa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Toimialan ja asiantuntijuusalan nykytila ja tulevaisuus
Toimialatasoinen toimintaympäristön analysointi strategisen johtamisen ja päätöksen teon tukena
Keskeiset toimintaympäristön analyysimenetelmät

Aika ja paikka

Verkkototeutus 5.9.2023-31.12.2023
Moodle -työtila avautuu 31.8.2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kamensky, M. 2015. Menestyksen timantti: strategia, johtaminen, osaaminen, vuorovaikutus. Helsinki: Talentum. E-kirja.

McManners, P. J. 2014. Corporate Strategy in the Age of Responsibility. Ashgate Publishing Ltd. E-kirja.

Opetusmenetelmät

Käänteinen oppiminen
-Itsenäinen perehtyminen opintojakson tavoitteisiin, tehtäviin ja aikatauluihin
-Tutustuminen opintojakson teemoihin ja tietoperustaan
-Asiantuntijaluennot
-Ryhmätehtävät, joilla osaaminen osoitetaan ja jaetaan
-Oppimista, osaamisen jakamista ja verkostoitumista tukevat webinaarit

1. Ennakkotehtävä (opintojaksoon tutustuminen, orientoivat tehtävät)
2. Webinaari 1 (opintojakson suorittaminen, verkko-opiskelu, aikataulutus, analyysimenetelmä-tehtävänanto)
3. Webinaari 2 (analyysimenetelmät, PESTE-analyysin ja Bronfenbrenner-analyysin yhdistäminen-tehtävänanto)
4. Webinaari 3 (PESTE- analyysin ja Bronfenbrenner-analyysin yhdistäminen-tehtävän opponointi, analyysitehtävänanto)
5. Oppimistehtävän sparraussessio ryhmäkohtaisesti
6. Itsearviointi ja opintojakson palaute

Opintojakson aikana saa ohjausta seuraavasti:
-Moodle-oppimisympäristössä
-ryhmäohjausta webinaareissa, sähköpostitse, keskustelualueella
-oman osaamisen arviointi ja vertaispalaute ryhmätyöskentelystä
-harjoitustehtävien palaute kootusti Moodleen
-palaute ryhmätehtävistä kirjallisena
-opintojakson arvosana muodostuu 100 % analyysitehtävästä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkotapaamiset ja -luennot 20 h
Itsenäistä-/ryhmäopiskelua 115 h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 10 (max) sisältyy paikkamääriin

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Erottelet ja luokittelet keskeisiä käsitteitä. Ymmärrät aihealueen teoriaa sekä menetelmiä ja kuvaat toteutusta näiden avulla. Käsittelet aihetta eri näkökulmista. Esittelet keskeisiä tuloksia ja kehittämisehdotuksia. Kehität organisaatiota työroolisi näkökulmasta. Otat vastuuta omasta työstäsi. Arvioit osaamistasi ja tunnistat keskeisen kehittämiskohteesi. Raportoit havainnollisesti, mutta raportti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Tyydyttävä 2
Sovellat aihealueen teoriaa, mikä on rajattu aiheen näkökulmasta. Valitset ja määrittelet keskeiset käsitteet. Löydät ongelmaan ratkaisun ja havainnollistat tuloksia esimerkkien avulla. Esimerkit osoittavat ymmärtämistä ja omaa ajattelua, jolla on yhteys teoriaan. Osaat tehdä yhteistyötä vastuullisesti ongelmanratkaisutilanteessa ja otat vastuuta vertaisen työstä. Arvioit omaa osaamista esimerkkien avulla. Raportoit johdonmukaisesti ja havainnollisesti, mutta siinä on puutteita. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Analysoit aihealueen olennaista ja rajattua teoriaa ja käsitteitä, joiden valinnat perustelet. Osoitat kykyä analysoida, seurata ja eritellä asiantuntijuusalueen kehitystä ja/tai tutkimustietoa. Johdat tai suunnittelet tutkimus‐, kehittämis‐ tai innovaatiohankkeen, jossa sovellat uusia menetelmiä. Kehität organisaation toimintaa löytäen ratkaisuvaihtoehdon. Yhdistät teoriaa ja käytäntöä toisiinsa. Arvioit omaa osaamistasi perustellen ja kykenet sen kehittämiseen. Raportoit johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Kiitettävä 4
Jäsennät aihealueen keskeisestä teoriasta ja käsitteistä kokonaisuuden, jota reflektoit kriittisesti. Arvioit, seuraat ja erittelet asiantuntijuusalueen kehitystä ja kansainvälistä tutkimustietoa. Johdat ja/tai suunnittelet tutkimus‐, kehittämis‐ tai innovaatiohankkeen, jossa ratkaiset käytännön ongelman. Arvioit prosessia ja lopputulosta hyödynnettävyyteen ja teoriaan peilaten. Reflektoit omaa osaamistasi ja kehittymistäsi. Raportoit loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tuotat uusia näkökulmia tai uutta tietoa aihealueeseen. Arvioit ja tulkitset kriittisesti eri ammattialojen kehitystä hyödyntäen myös kansainvälistä tutkimustietoa. Reflektoit aihetta myös yhteiskunnallisella tasolla. Määrittelet keskeiset alan erityisosaamiseen liittyvät käsitteet oikein ja suhteessa toisiinsa. Osoitat ottavasi vastuuta oman ammattialasi uusien tietojen ja käytäntöjen kartuttamisesta ja tavoitteellisesta oppimisesta. Uudistat toimintatapoja alasi muuttuvissa toimintaympäristöissä. Arvioit, analysoit ja vertailet perustellusti prosessia, lopputulosta ja toimenpide-ehdotuksia, joilla on yhteys asetettuihin tavoitteisiin sekä kriteereihin. Arvioit oman osaamisesi kehittymistä kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti argumenttisi hyvin perustellen. Tuotat vakuuttavaa sisältöä esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa osoitat kriittistä ajattelua ja yhdistät asioita uudella tavalla. Viestintäsi on argumentoivaa, oivaltavaa ja noudattaa virheetöntä asiatyyliä.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 30.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 21.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Anne Törn-Laapio
Ryhmät
 • YMJ22S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • ZJAYMJ22S1
  Avoin AMK, marata, YAMK-polut, Matkailu ja palveluliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla perehdyt toimialasi ja asiantuntijuusalueesi toimintaympäristöön ja keskeisiin analysointimenetelmiin. Toimintaympäristön tunteminen on keskeistä organisaatioiden ja toimialan strategisessa johtamisessa kuin päätöksenteossakin.

Opintojakson osaamiset
Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Kestävä kehitys
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
Ennakoiva kehittäminen

Opintojakson tavoitteet
Tunnet toimialasi ja asiantuntijuusalueesi, sen toimintaympäristön sekä sen tuottamat palvelut ja osaat analysoida ja arvioida niitä yritysten ja toimialan näkökulmasta sekä kansallisella että globaalilla tasolla. Osaat käyttää keskeisiä toimintaympäristön analyysimenetelmiä ja ymmärrät niiden etuja ja rajoitteita sekä tulosten merkityksen toimialan ja organisaation johtamisessa ja päätöksenteossa.

Sisältö

Toimialan ja asiantuntijuusalan nykytila ja tulevaisuus
Toimialatasoinen toimintaympäristön analysointi strategisen johtamisen ja päätöksen teon tukena
Keskeiset toimintaympäristön analyysimenetelmät

Aika ja paikka

Verkkototeutus
Opintojakso ajoittuu 29.8.2022-21.12.2022
Moodle -työtila avautuu 29.8.2022
1. webinaari 7.9.2022 klo 16.30-18.00
2. webinaari 28.9.2022 klo 16.30-18.00
3. webinaari 2.11.2022 klo 16.30-18.00
4. webinaari 30.11.2022 klo 16.30-18.00

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kamensky, M. 2015. Menestyksen timantti: strategia, johtaminen, osaaminen, vuorovaikutus. Helsinki: Talentum. E-kirja.

McManners, P. J. 2014. Corporate Strategy in the Age of Responsibility. Ashgate Publishing Ltd. E-kirja.

Opetusmenetelmät

Käänteinen oppiminen
-Itsenäinen perehtyminen opintojakson tavoitteisiin, tehtäviin ja aikatauluihin
-Tutustuminen opintojakson teemoihin ja tietoperustaan
-Asiantuntijaluennot
-Ryhmätehtävät, joilla osaaminen osoitetaan ja jaetaan
-Oppimista, osaamisen jakamista ja verkostoitumista tukevat webinaarit

1. Ennakkotehtävä (opintojaksoon tutustuminen, orientoivat tehtävät)
2. Webinaari 1 (opintojakson suorittaminen, verkko-opiskelu, aikataulutus, analyysimenetelmä-tehtävänanto)
3. Webinaari 2 (analyysimenetelmät, PESTE-analyysin ja Bronfenbrenner-analyysin yhdistäminen-tehtävänanto)
4. Webinaari 3 (PESTE- analyysin ja Bronfenbrenner-analyysin yhdistäminen-tehtävän opponointi, analyysitehtävänanto)
5. Oppimistehtävän sparraussessio ryhmäkohtaisesti
6. Webinaari 4 (opintojakson yhteenveto ja loppukeskustelu)
7. Itsearviointi ja opintojakson palaute

Opintojakson aikana saa ohjausta seuraavasti:
-Moodle-oppimisympäristössä
-ryhmäohjausta webinaareissa, sähköpostitse, keskustelualueella
-oman osaamisen arviointi ja vertaispalaute ryhmätyöskentelystä
-harjoitustehtävien palaute kootusti Moodleen
-palaute ryhmätehtävistä kirjallisena
-opintojakson arvosana muodostuu 100 % analyysitehtävästä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävän 1 palautus 7.9.2022
Tehtävän 2 palautus 11.9.2022
Tehtävän 3 palautus 11.10.2022
Tehtävä 4 palautus 28.11.2022
Tehtävä 5 palautus 9.12.2022
Itsearvioinnin ja opintojakson palautteen laatiminen 19.12.2021
Opintojaksolla ei ole tenttiä

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkotapaamiset ja -luennot 20 h
Itsenäistä-/ryhmäopiskelua 115 h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 10

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Erottelet ja luokittelet keskeisiä käsitteitä. Ymmärrät aihealueen teoriaa sekä menetelmiä ja kuvaat toteutusta näiden avulla. Käsittelet aihetta eri näkökulmista. Esittelet keskeisiä tuloksia ja kehittämisehdotuksia. Kehität organisaatiota työroolisi näkökulmasta. Otat vastuuta omasta työstäsi. Arvioit osaamistasi ja tunnistat keskeisen kehittämiskohteesi. Raportoit havainnollisesti, mutta raportti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Tyydyttävä 2
Sovellat aihealueen teoriaa, mikä on rajattu aiheen näkökulmasta. Valitset ja määrittelet keskeiset käsitteet. Löydät ongelmaan ratkaisun ja havainnollistat tuloksia esimerkkien avulla. Esimerkit osoittavat ymmärtämistä ja omaa ajattelua, jolla on yhteys teoriaan. Osaat tehdä yhteistyötä vastuullisesti ongelmanratkaisutilanteessa ja otat vastuuta vertaisen työstä. Arvioit omaa osaamista esimerkkien avulla. Raportoit johdonmukaisesti ja havainnollisesti, mutta siinä on puutteita. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Analysoit aihealueen olennaista ja rajattua teoriaa ja käsitteitä, joiden valinnat perustelet. Osoitat kykyä analysoida, seurata ja eritellä asiantuntijuusalueen kehitystä ja/tai tutkimustietoa. Johdat tai suunnittelet tutkimus‐, kehittämis‐ tai innovaatiohankkeen, jossa sovellat uusia menetelmiä. Kehität organisaation toimintaa löytäen ratkaisuvaihtoehdon. Yhdistät teoriaa ja käytäntöä toisiinsa. Arvioit omaa osaamistasi perustellen ja kykenet sen kehittämiseen. Raportoit johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Kiitettävä 4
Jäsennät aihealueen keskeisestä teoriasta ja käsitteistä kokonaisuuden, jota reflektoit kriittisesti. Arvioit, seuraat ja erittelet asiantuntijuusalueen kehitystä ja kansainvälistä tutkimustietoa. Johdat ja/tai suunnittelet tutkimus‐, kehittämis‐ tai innovaatiohankkeen, jossa ratkaiset käytännön ongelman. Arvioit prosessia ja lopputulosta hyödynnettävyyteen ja teoriaan peilaten. Reflektoit omaa osaamistasi ja kehittymistäsi. Raportoit loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tuotat uusia näkökulmia tai uutta tietoa aihealueeseen. Arvioit ja tulkitset kriittisesti eri ammattialojen kehitystä hyödyntäen myös kansainvälistä tutkimustietoa. Reflektoit aihetta myös yhteiskunnallisella tasolla. Määrittelet keskeiset alan erityisosaamiseen liittyvät käsitteet oikein ja suhteessa toisiinsa. Osoitat ottavasi vastuuta oman ammattialasi uusien tietojen ja käytäntöjen kartuttamisesta ja tavoitteellisesta oppimisesta. Uudistat toimintatapoja alasi muuttuvissa toimintaympäristöissä. Arvioit, analysoit ja vertailet perustellusti prosessia, lopputulosta ja toimenpide-ehdotuksia, joilla on yhteys asetettuihin tavoitteisiin sekä kriteereihin. Arvioit oman osaamisesi kehittymistä kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti argumenttisi hyvin perustellen. Tuotat vakuuttavaa sisältöä esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa osoitat kriittistä ajattelua ja yhdistät asioita uudella tavalla. Viestintäsi on argumentoivaa, oivaltavaa ja noudattaa virheetöntä asiatyyliä.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto