Siirry suoraan sisältöön

Logistiikka: Monimuotototeutus

Tunnus: YLO2022SS

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), logistiikka

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YLO2022SS-1001
JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

0 - 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YLO2022SS-1002
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

50
YLO2022SS-1003
TOIMITUSKETJUN HALLINTA

(Valitaan kaikki )

20
YLOM2200 Logistiikan johtaminen 5 5 5 5
YLLX1570 Minne menet, logistiikka ? 5 5 5 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
YLO2022SS-1004
YAMK-OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YLO2022SS-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

0 - 5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5 5 2 3 2 3
YZZA1200
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2022-2023

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 17)

0 - 17
YZZA1200-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1200-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BS40 Palvelujohtaminen digiajan oppilaitoksessa 5
AJ00BT50 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
YLO2022SS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YLO2022SS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
Yhteensä 60 30 30 12 18 20 10 12 18 0 20 10 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Logistiikka 2015-2023

Johtamisosaaminen

Opiskelija
- osaa johtaa organisaatioita ja kehittää niiden toimintaa
- hallitsee logistiikan osaamisen johtamisen
- osaa johtaa ja kehittää omaa osaamistaan

Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Logistiikkaosaaminen

Opiskelija
- osaa johtaa toimitusketjua globaaleilla markkinoilla
- hallitsee logistiikkastrategioiden mukaisen johtamisen
- osaa etsiä logistiikkaan liittyvät innovaatiot ja hyödyntää niitä.

Logistiikan johtaminen
Minne menet, logistiikka ?
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Strategiaosaaminen

Opiskelija
- osaa määritellä organisaatioiden tavoitteiden mukaiset strategiat
- osaa johtaa osaamisen kehittämistä
- osaa soveltaa normeja ja toimintatapoja strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa.

Minne menet, logistiikka ?
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Talousosaaminen

Opiskelija
- osaa analysoida organisaation toimintaa taloudellisten mittareiden valossa
- osaa johtaa hankintoja ja toimittajayhteistyötä kannattavasti
- osaa eritellä taloudellisia ja muita päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

Talouden ohjaus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Luokittelemattomat
Kehittyvä strategia
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Kehittyvä strategia
Minne menet, logistiikka ?
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Kehittyvä strategia
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Logistiikan johtaminen
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Kehittyvä strategia
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Logistiikan johtaminen
Minne menet, logistiikka ?
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Luokittelemattomat
Kypsyysnäyte, ylempi AMK

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YLO2022SS-1001
JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

0 - 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YLO2022SS-1002
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

50
YLO2022SS-1003
TOIMITUSKETJUN HALLINTA

(Valitaan kaikki)

20
YLOM2200 Logistiikan johtaminen 5
YLLX1570 Minne menet, logistiikka ? 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YLO2022SS-1004
YAMK-OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YLO2022SS-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

0 - 5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5
YZZA1200
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2022-2023
0 - 17
YZZA1200-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1200-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BS40 Palvelujohtaminen digiajan oppilaitoksessa 5
AJ00BT50 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
YLO2022SS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YLO2022SS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5