Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus- ja kehittämisopinnotLaajuus (5 op)

Tunnus: YLBM02000

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Laura Vertainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija mieltää tutkimustyön osaksi ammatillista asiantuntijuutta. Hän pystyy tunnistamaan ja rajaamaan mielekkäitä kehittämiskohteita ja kysymyksiä alallaan ja omassa toiminnassaan. Hän osaa jäsentää tietoa, totuutta ja todellisuutta koskevia käsityksiä sekä ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen omassa tutkimus- ja kehittämistoiminnassaan.

Opiskelija ymmärtää määrällisen ja laadullisen tutkimuksen perusteet ja niiden keskeisiä menetelmiä. Hän hahmottaa tutkimustyön taustaoletukset, tutkimusprosessin eri vaiheet ja aineistonkeruun eri vaihtoehdot. Hän ymmärtää määrällisen ja laadullisen tutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia sekä osaa arvioida niiden soveltuvuutta erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Opiskelijalla on valmiudet tehdä määrällistä ja laadullista tutkimusta.

Opiskelija tuntee työelämälähtöisen kehittämistyön periaatteet ja keskeisiä menetelmiä. Hän osaa soveltaa niitä oman alansa vaativassa kehittämistyössä ja toimia asiantuntijana työ- ja tutkimusyhteisössä. Opiskelija osaa hankkia sekä jäsentää asiantuntijuusaluettaan koskevaa tutkimustietoa. Hän kykenee kriittisesti arvioimaan tietoa ja sen lähteitä ja osaa soveltaa niitä omassa tutkimus- ja kehittämistyössään.

Opiskelija osaa tuottaa selkeän, hyvärakenteisen ja asiatyylisen raportin. Hän tuntee tutkivan kirjoittamisen erityispiirteet, opinnäytetyön raportin rakenteen ja kirjoittamiskäytännöt.

Sisältö

Tieto, tiede ja tutkimus.
Tutkimus- ja kehittämisaiheen määrittely ja rajaus .
Määrällinen ja laadullisen tutkimukset periaatteet.
Kehittämistyön keskeiset periaatteet ja menetelmät.
Tiedonhankinta ja sen luotettavuuden arviointi.
Aineiston keruun ja tiedon käsittelyn keskeiset menetelmät.
Tutkimusetiikka, tutkimuksen luotettavuus .

Esitietovaatimukset

-

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on suoritettu hyväksytysti, kun tarvittava osaaminen on osoitettu.

Opintojakson kirjallisesti ja suullisesti osoitettu hyväksyttävä osaaminen:
Opiskelija tuntee tutkimus- ja kehitystyön keskeiset käsitteet sekä laadullisen, määrällisen ja kehittävän tutkimuksen perusmenetelmät.
Hän osaa tehdä perusteltuja valintoja tutkimus- ja kehitystyön toteutustapaan liittyen: määrittää tutkimusongelman, johtaa siitä tutkimuskysymykset, valita tutkimusotteen ja aineiston keruuseen sekä käsittelyyn soveltuvat menetelmät.
Hän ymmärtää tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden merkityksen osana vastuullista asiantuntijuutta.