Siirry suoraan sisältöön

Biotalouden kehittäminen: Monimuotototeutus

Tunnus: YLB2022KYA

Tutkinto:
Maa- ja metsätalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Agrologi (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2022

Opetuskieli:
suomi

Kuvaus

Biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjelmassa kehität asiantuntijuusosaamistasi osana moniammatillista tutkivan oppimisen tiimiä. Perehdyt biotalousalan elinkeinotoiminnan muutosta ja kasvua edistävien palvelujen, prosessien ja toimintamallien kehittämisen ja uudistamisen menetelmiin. Osaat huomioida työssäsi niin ekologiset, teknologiset, taloudelliset kuin kulttuurilliset ja sosiaaliset näkökulmat.

Opit ennakoimaan biotalousalan kansallista ja kansainvälistä kehitystä. Kehität alan yritystoiminnan malleja oman organisaatiosi tarpeisiin perustuen. Kykenet toimimaan biotalousalan asiantuntijana sekä kehittämistoiminnan koordinaattorina niin julkisissa kuin yksityisissä organisaatioissa.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Kevät 2022 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

5
YLB2022KYA-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOPINNOT

(Valitaan kaikki )

5 5 5 5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

50
YLB2022KYA-1002
BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN

(Valitaan kaikki )

20 10 10 10 10 5 5 10
YLBM02200 Biotalous, ihminen ja yhteiskunta 5 5 5 5
YLBM02400 Teknologia biotalouden mahdollistajana 5 5 5 5
YLBM02500 Biotalouden talous ja toimintaympäristö 5 5 5 5
YLBM02300 Biotalouden ekologia ja ympäristö 5 5 5 5
YLB2022KYA-1003
OPINNÄYTETYÖ (YLEMPI AMK)

(Valitaan kaikki )

30 10 20 10 10 10 7 3 10 7.5 2.5
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 7.5 2.5
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YLB2022KYA-1004
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5 10 5 5 5 2.5 2.5
YLBM02600 Vapaasti valittavat opinnot 5
YLBM02602 Biotalouden menetelmät - paikkatieto 5 5 5 5
YLBM02700 Biotalouden syventävät opinnot 5 5 5 2.5 2.5
YLB2022KYA-1005
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YLB2022KYA-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YLB2022KYA-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
Yhteensä 60 25 40 0 25 25 15 0 14.5 10.5 25 10 5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Tutkiva kehittäminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Tutkiva kehittäminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Luokittelemattomat
Biotalous, ihminen ja yhteiskunta
Teknologia biotalouden mahdollistajana
Biotalouden talous ja toimintaympäristö
Biotalouden ekologia ja ympäristö
Vapaasti valittavat opinnot
Biotalouden menetelmät - paikkatieto
Biotalouden syventävät opinnot
Kehittyvä strategia

YAMK: Biotalouden kehittäminen 2020-2023

Biotalouden tietoperustaosaaminen

Opiskelija
- hallitsee biotalousalan monitieteisen tietoperustan ja ymmärtää laaja-alaisesti ekologisten, teknologisten, taloudellisten sekä kulttuurillisten ja sosiaalisten näkökulmien välisiä suhteita biotalouden ja siihen liittyvän elinkeinotoiminnan muutosten kannalta.
- omaa kokonaisvaltaisen, kriittisen ja kehittämisorientoituneen työskentelytavan toimiessaan biotalouden kehittämisen asiantuntijana erilaisissa julkisissa, yksityisissä ja kolmannen sektorin organisaatioissa.

Biotalous, ihminen ja yhteiskunta
Teknologia biotalouden mahdollistajana
Biotalouden talous ja toimintaympäristö
Biotalouden ekologia ja ympäristö
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Biotalouden menetelmät - paikkatieto
Biotalouden syventävät opinnot
Biotalouden toimintaympäristöosaaminen

Opiskelija
- kykenee analysoimaan ja ennakoimaan kansallisen ja kansainvälisen biotalousalan toimintaympäristön muutoksia.
- ymmärtää biotalouteen liittyviä innovaatioita ja kehitystrendejä ja osaa hyödyntää niiden tarjoamia mahdollisuuksia.
- osaa tunnistaa, kehittää ja uudistaa biotalouden kasvua kehittäviä ja vahvistavia prosesseja yksilö-, yhteisö- ja aluetasolla.

Biotalous, ihminen ja yhteiskunta
Teknologia biotalouden mahdollistajana
Biotalouden talous ja toimintaympäristö
Biotalouden ekologia ja ympäristö
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Biotalouden syventävät opinnot
Biotalousen substanssiosaaminen

Opiskelija
- osaa tuottaa biotalouden kehittämiseen liittyvää uutta tietoa omalta osaamisalueeltaan.
- osaa soveltaa oman osaamisalueessa teoreettista tutkimustietoa käytännön ongelmaratkaisuun.

Biotalous, ihminen ja yhteiskunta
Teknologia biotalouden mahdollistajana
Biotalouden talous ja toimintaympäristö
Biotalouden ekologia ja ympäristö
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Biotalouden menetelmät - paikkatieto
Biotalouden syventävät opinnot
Luokittelemattomat
Tutkiva kehittäminen
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Vapaasti valittavat opinnot
Uudistuva johtajuus
Kehittyvä strategia
Talouden ohjaus

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

5
YLB2022KYA-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOPINNOT

(Valitaan kaikki)

5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

50
YLB2022KYA-1002
BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN

(Valitaan kaikki)

20
YLBM02200 Biotalous, ihminen ja yhteiskunta 5
YLBM02400 Teknologia biotalouden mahdollistajana 5
YLBM02500 Biotalouden talous ja toimintaympäristö 5
YLBM02300 Biotalouden ekologia ja ympäristö 5
YLB2022KYA-1003
OPINNÄYTETYÖ (YLEMPI AMK)

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YLB2022KYA-1004
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YLBM02600 Vapaasti valittavat opinnot 5
YLBM02602 Biotalouden menetelmät - paikkatieto 5
YLBM02700 Biotalouden syventävät opinnot 5
YLB2022KYA-1005
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YLB2022KYA-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YLB2022KYA-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5