Siirry suoraan sisältöön

Biotalouden kehittäminen: Monimuotototeutus

Tunnus: YLB2023KYA

Tutkinto:
Maa- ja metsätalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Agrologi (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2023

Opetuskieli:
suomi

Kuvaus

Biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjelmassa kehität asiantuntijuusosaamistasi osana moniammatillista tutkivan oppimisen tiimiä. Perehdyt biotalousalan elinkeinotoiminnan muutosta ja kasvua edistävien palvelujen, prosessien ja toimintamallien kehittämisen ja uudistamisen menetelmiin. Osaat huomioida työssäsi niin ekologiset, teknologiset, taloudelliset kuin kulttuurilliset ja sosiaaliset näkökulmat.

Opit ennakoimaan biotalousalan kansallista ja kansainvälistä kehitystä. Kehität alan yritystoiminnan malleja oman organisaatiosi tarpeisiin perustuen. Kykenet toimimaan biotalousalan asiantuntijana sekä kehittämistoiminnan koordinaattorina niin julkisissa kuin yksityisissä organisaatioissa.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

5
YLB2023KYA-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOPINNOT

(Valitaan kaikki )

5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

50
YLB2023KYA-1002
BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN

(Valitaan kaikki )

20
YLBM02200 Biotalous, ihminen ja yhteiskunta 5 5 5 5
YLBM02400 Teknologia biotalouden mahdollistajana 5 5 5 2.5 2.5
YLBM02500 Biotalouden talous ja toimintaympäristö 5 5 5 5
YLBM02300 Biotalouden ekologia ja ympäristö 5 5 5 5
YLB2023KYA-1003
OPINNÄYTETYÖ (YLEMPI AMK)

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 7.5 2.5
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YLB2023KYA-1004
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YLBM02601 Biotalouden menetelmät LCA 5 5 5 5
YLBM02602 Biotalouden menetelmät - paikkatieto 5
YLBM02700 Biotalouden syventävät opinnot 5 5 5 2.5 2.5
YLB2023KYA-1005
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YLB2023KYA-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YLB2023KYA-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZA1200
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2022-2023

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 17)

0 - 17
YZZA1200-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1200-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BS40 Palvelujohtaminen digiajan oppilaitoksessa 5
AJ00BT50 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
Yhteensä 60 25 40 0 25 25 15 0 17 8 25 10 5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Biotalouden kehittäminen 2020-2023

Biotalouden tietoperustaosaaminen

Opiskelija
- hallitsee biotalousalan monitieteisen tietoperustan ja ymmärtää laaja-alaisesti ekologisten, teknologisten, taloudellisten sekä kulttuurillisten ja sosiaalisten näkökulmien välisiä suhteita biotalouden ja siihen liittyvän elinkeinotoiminnan muutosten kannalta.
- omaa kokonaisvaltaisen, kriittisen ja kehittämisorientoituneen työskentelytavan toimiessaan biotalouden kehittämisen asiantuntijana erilaisissa julkisissa, yksityisissä ja kolmannen sektorin organisaatioissa.

Biotalous, ihminen ja yhteiskunta
Teknologia biotalouden mahdollistajana
Biotalouden talous ja toimintaympäristö
Biotalouden ekologia ja ympäristö
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Biotalouden menetelmät - paikkatieto
Biotalouden syventävät opinnot
Biotalouden toimintaympäristöosaaminen

Opiskelija
- kykenee analysoimaan ja ennakoimaan kansallisen ja kansainvälisen biotalousalan toimintaympäristön muutoksia.
- ymmärtää biotalouteen liittyviä innovaatioita ja kehitystrendejä ja osaa hyödyntää niiden tarjoamia mahdollisuuksia.
- osaa tunnistaa, kehittää ja uudistaa biotalouden kasvua kehittäviä ja vahvistavia prosesseja yksilö-, yhteisö- ja aluetasolla.

Biotalous, ihminen ja yhteiskunta
Teknologia biotalouden mahdollistajana
Biotalouden talous ja toimintaympäristö
Biotalouden ekologia ja ympäristö
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Biotalouden menetelmät LCA
Biotalouden syventävät opinnot
Biotalousen substanssiosaaminen

Opiskelija
- osaa tuottaa biotalouden kehittämiseen liittyvää uutta tietoa omalta osaamisalueeltaan.
- osaa soveltaa oman osaamisalueessa teoreettista tutkimustietoa käytännön ongelmaratkaisuun.

Biotalous, ihminen ja yhteiskunta
Teknologia biotalouden mahdollistajana
Biotalouden talous ja toimintaympäristö
Biotalouden ekologia ja ympäristö
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Biotalouden menetelmät LCA
Biotalouden menetelmät - paikkatieto
Biotalouden syventävät opinnot
Luokittelemattomat
Tutkiva kehittäminen
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Uudistuva johtajuus
Kehittyvä strategia
Talouden ohjaus

YAMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Tutkiva kehittäminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Uudistuva johtajuus
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Tutkiva kehittäminen
Teknologia biotalouden mahdollistajana
Biotalouden talous ja toimintaympäristö
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Biotalouden menetelmät LCA
Biotalouden menetelmät - paikkatieto
Biotalouden syventävät opinnot
Uudistuva johtajuus
Kehittyvä strategia
Talouden ohjaus
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Biotalous, ihminen ja yhteiskunta
Biotalouden ekologia ja ympäristö
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kehittyvä strategia
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia.
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Tutkiva kehittäminen
Biotalous, ihminen ja yhteiskunta
Teknologia biotalouden mahdollistajana
Biotalouden talous ja toimintaympäristö
Biotalouden ekologia ja ympäristö
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Biotalouden menetelmät LCA
Biotalouden menetelmät - paikkatieto
Kehittyvä strategia
Talouden ohjaus
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Tutkiva kehittäminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Tutkiva kehittäminen
Teknologia biotalouden mahdollistajana
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Biotalouden syventävät opinnot
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

5
YLB2023KYA-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOPINNOT

(Valitaan kaikki)

5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

50
YLB2023KYA-1002
BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN

(Valitaan kaikki)

20
YLBM02200 Biotalous, ihminen ja yhteiskunta 5
YLBM02400 Teknologia biotalouden mahdollistajana 5
YLBM02500 Biotalouden talous ja toimintaympäristö 5
YLBM02300 Biotalouden ekologia ja ympäristö 5
YLB2023KYA-1003
OPINNÄYTETYÖ (YLEMPI AMK)

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YLB2023KYA-1004
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YLBM02601 Biotalouden menetelmät LCA 5
YLBM02602 Biotalouden menetelmät - paikkatieto 5
YLBM02700 Biotalouden syventävät opinnot 5
YLB2023KYA-1005
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YLB2023KYA-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YLB2023KYA-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZA1200
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2022-2023
0 - 17
YZZA1200-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1200-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BS40 Palvelujohtaminen digiajan oppilaitoksessa 5
AJ00BT50 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5